R

Rabašauskaitė-Šarkūnienė Emilija (g. 1908) — literatė
Rabašauskas Vladas (g. 1933) — kunigas, kanauninkas
Rabašauskienė Stanislava (g. 1927) - mokytoja, literatė
Radavičienė Ramutė – ūkininkė, vairavimo instuktorė, literatė
Radavičius Juozapas (1857-1911) — vargonų meistras
Račkauskas Jeronimas Kiprijonas (1825-1889) – kunigas, religinės lit. rengįėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos rėmėjas
Radvanas Jonas (XVI a. I pusėje — XVI a. pab. Ar VII a. pr.) — poetas
Radvila Boguslavas (1620-1669) — valstybės ir karo veikėjas, evangelikų reformatų globėjas
Radvila Jonušas XI (1612-1655) — valstybės ir karo veikėjas, LDK evangelikų reformatų globėjas, Biržų valdovas
Radvila Kristupas (1585-1640) — Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikas, Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas, 1615-1635 m. LDK lauko etmonas
Radvila Kristupas Perkūnas (1547-1603) — Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikas
Radvila Mikalojus Rudasis (1512-1584) — Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikas , karo vadas
Radvila Petras (g. 1903) — vet. gydytojas, mokslų daktaras
Radvila Vladas (1907-1961) – karininkas
Radvilaitė Liudvika Karolina (1667-1695) — Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikė, evangelikų reformatų veikėja
Radzevičius Ksaveras (1927-1990) — gydytojas, medicinos mokslų daktaras
Radzivonas Jonas Antanas (1907-1992) – ekonomistas, buhalteris, bibliotekininkas, karininkas
Ragaišis Jonas (1926-1966) — choro dirigentas ir pedagogas
Railienė Emilija (1903-1998) — visuomenės veikėja
Raisonienė Dagmara (g. 1937) — teisininkė, literatė
Rakšnys Povilas (1907-1984) – karininkas
Rakutis — daraktorius
Ramanauskas Aleksas (g. 1948) — gydytojas
Ramanauskas Benvenutas Julius (1911-1987) — kunigas
Ramašauskas Alfonsas (1895-1954) – karininkas
Ramašauskas Antanas – dailininkas
Ramonas Kęstutis Petras(g. 1936) — dailininkas, rašo eilėraščius
Ramonas Regimantas (g. 1945) — buvęs Biržų rajono meras
Ramonas Rimantas (g. 1959) – krepšinio treneris
Ramonienė Dalia (g. 1948) – dailėtyrininkė
Ramonis Adolfas (1912-1990) – vargonininkas
Ramonis Arvydas Jokūbas (1917-1995) – karininkas
Ramutėnas Liuitgardas (g. 1959) — svarsčių kilnotojas, sporto organizatorius
Ramutėnas Petras (1920-1989) — kuratorius, inžinierius
Ramūnienė Ona (1908-2004) — pedagogė, tautodailininkė, mezgėja
Ranonis Jaunius (g. 1966) — dailininkas
Rasijus Adomas [Rassius, Raszewski, Raseh] (1575~1627) — pedagogas, literatas, traktatų visuomenės tobulinimo klausimais autorius
Rastauskas Algimantas — Lietuvos garbės konsulas Argentinoje
Rastauskas Jonas (1917-1949) — Dariaus ir Girėno tėvūnijos štabo karinio parengimo skyriaus viršininkas, dimisijos majoras
Rasčius Jonas (1894-1951) — Biržų apskrities viršininkas
Raštutis Nikodemas (1881-1947) – kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys
Rauda-Špeil Petras (1894-1974) — kunigas
Raudonikienė Aldona (1926-1987) — gydytoja, medicinos mokslų daktarė
Rauduvė Eugenijus – projektuotojas, fotografas
Rauduvė Petras (1912-1994) — dailininkas, grafikas
Rauduvienė-Jusevičienė Ona (1924-2015) — literatė
Reinatas Konstantinas Eduardas (g. 1937) — Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos prezidentas
Rekašius Vladas (1893-1920) — poetas, vertėjas, žurnalistas
Remeika Petras (1942-2013) – ūkininkas, literatas
Remeikis Antanas (1912-1991) – kunigas, spaudos bendradarbis, poetas
Repšienė Vitenė (g. 1936) — tautodailininkė, kiaušinių dekoruotoja
Repšys Jonas (1901-1926) – savanoris, Biržų nuovados policijos viršininko pavaduotojas
Repšys Jonas (1920-1998) — pedagogas
Riabovas Artūras (1922-1976) — ekonomistas, pedagogas, ekonomikos mokslų kandidatas
Rimgaila Fulgentas (1805-1870) — dailininkas, architektas
Rimkevičius Juozas (1838-1918) — kunigas
Rimkevičius Kazimieras (1878-1919) — kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Rimkienė Konstancija [Ysakaitė-Abekienė] (1896-1964) — pažangi JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėja
Rimkienė Roma (g. 1960) — teisininkė
Rimkus Kazimieras (g. 1913) — gydytojas
Rimkus Rimantas (g. 1979) – kunigas
Rimkūnas Adolfas (g. 1956) — Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Biržų skyriaus viršininkas
Rimša Andriejus (~1550-1599) — poetas
Rimša Jonas (1905-1996) – kunigas
Rinkevičienė Birutė — verslininkė
Rinkevičienė Elvyra Danutė (g. 1939) — inžinierė technologė, technologijos mokslų daktarė, Kauno technologijos universiteto Neorganinės chemijos katedros vedėja
Rinkevičius Edmundas (1950-2019) — poetas, kunigas
Rinkevičius Viktoras (g. 1950) — verslininkas, Seimo narys (2000-2008)
Risinskis Saliamonas (~1570-1625) — filologas, poetas
Rydelis Jurgis (g. 1938) — LR Statybos ir urbanistikos ministerijos Būsto departamento Būsto programos skyriaus viršininkas
Rozenbergas Arvydas (1923-1967) – buvęs Biržų kultūros namų direktorius, rajono vykdomojo komiteto kultūros-švietimo skyriaus vedėjas, dirbo Biržų autobusų stotyje, KMK
Rozmanas Vladas (1893-1943) — Biržų apskrities viršininkas
Rožėnas Ansgaras Juozapas (1808-1850) — poetas
Rožėnas Saulius (g. 1967) – karininkas
Rožėnienė Saigūnė (g. 1932) — mokytoja, tautodailininkė, literatė
Rudelienė Palmyra — tekstilininkė
Rudys Stasys (1906-2005) — pedagogas, visuomenininkas
Rudokas Juozas (1907-1945) – birželio sukilimo Lietuvoje dalyvis
Rudzinskis Mykolas (1784-1862) — vienuolis, benediktinas
Ruginienė Anelė (g. 1937) — gydytoja
Rulinskas Edvardas (1894-1984) – karininkas
Rumė — daraktorius
Rumševičius Antanas (1842-1925) – kunigas
Ruplėnas Vladislovas (g. 1935) — kultūros darbuotojas
Ruplys Bronius (1930-2020) — inžinierius hidrotechnikas, Lietuvos žemės ūkio universiteto Hidrotechnikos katedros docentas
Rupšys Zigmas Petras (g. 1945) – ūkininkas, veterinaras, literatas
Ruškys Petras (1876-1967) — kunigas
Rūta Aleksandras — knygnešys
Rūta Aloyzas (1919-2004) — kultūrtechnikas, dirbo Kanadoje — Ontario provincijos susisiekimo ministerijos kelių departamente
Rūta Bonifacas Algirdas (g. 1941) — biomedicinos mokslų daktaras [medicina], KMU Fiziologijos katedros docentas
Rūtenis Jonas (1899-1932) — poetas

AB C, Č  D E F G I, Y J K L M N O P S Š T U, Ū V Z, Ž