R

Rabašauskaitė-Šarkūnienė Emilija (g. 1908) – literatė
Rabašauskas Vladas (g. 1933) – kunigas, kanauninkas
Rabašauskienė Stanislava (g. 1927) – mokytoja, literatė
Radavičienė Ramutė – ūkininkė, vairavimo instuktorė, literatė
Radavičius Juozapas (1857–1911) – vargonų meistras
Račkauskas Jeronimas Kiprijonas (1825–1889) – kunigas, religinės lit. rengėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos rėmėjas
Radvanas Jonas (XVI a. I pusėje – XVI a. pab. Ar VII a. pr.) – poetas
Radvila Boguslavas (1620–1669) – valstybės ir karo veikėjas, evangelikų reformatų globėjas
Radvila Jonušas XI (1612–1655) – valstybės ir karo veikėjas, LDK evangelikų reformatų globėjas, Biržų valdovas
Radvila Kristupas (1585–1640) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikas, Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas, 1615-1635 m. LDK lauko etmonas
Radvila Kristupas Perkūnas (1547–1603) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikas
Radvila Mikalojus Rudasis (1512–1584) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikas , karo vadas
Radvila Petras (g. 1903) – vet. gydytojas, mokslų daktaras
Radvila Vladas (1907–1961) – karininkas
Radvilaitė Liudvika Karolina (1667–1695) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikė, evangelikų reformatų veikėja
Radzevičius Ksaveras (1927–1990) – gydytojas, medicinos mokslų daktaras
Radzivonas Jonas Antanas (1907–1992) – ekonomistas, buhalteris, bibliotekininkas, karininkas
Ragaišis Jonas (1926–1966) – choro dirigentas ir pedagogas
Railienė Emilija (1903–1998) – visuomenės veikėja
Raisonienė Dagmara (g. 1937) – teisininkė, literatė
Rakšnys Povilas (1907–1984) – karininkas
Ramanauskas Aleksas (g. 1948) – gydytojas
Ramanauskas Benvenutas Julius (1911–1987) – kunigas
Ramašauskas Alfonsas (1895–1954) – karininkas
Ramašauskas Antanas – dailininkas
Ramonas Kęstutis Petras(g. 1936) – dailininkas, rašo eilėraščius
Ramonas Regimantas (g. 1945) – buvęs Biržų rajono meras
Ramonas Rimantas (g. 1959) – krepšinio treneris
Ramonienė Dalia (g. 1948) – dailėtyrininkė
Ramonis Adolfas (1912-1990) – vargonininkas
Ramonis Arvydas Jokūbas (1917–1995) – karininkas
Ramutėnas Liuitgardas (g. 1959) – svarsčių kilnotojas, sporto organizatorius
Ramutėnas Petras (1920–1989) – kuratorius, inžinierius
Ramūnienė Ona (1908–2004) – pedagogė, tautodailininkė, mezgėja
Ranonis Jaunius (g. 1966) – dailininkas
Rasijus Adomas [Rassius, Raszewski, Raseh] (1575~1627) – pedagogas, literatas, traktatų visuomenės tobulinimo klausimais autorius
Rastauskas Algimantas – Lietuvos garbės konsulas Argentinoje
Rastauskas Jonas (1917–1949) – Dariaus ir Girėno tėvūnijos štabo karinio parengimo skyriaus viršininkas, dimisijos majoras
Rasčius Jonas (1894–1951) – Biržų apskrities viršininkas
Raštutis Nikodemas (1881–1947) – kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys
Rauda-Špeil Petras (1894–1974) – kunigas
Raudonikienė Aldona (1926–1987) – gydytoja, medicinos mokslų daktarė
Rauduvė Eugenijus (g. 1958) – projektuotojas, fotografas
Rauduvė Petras (1912–1994) – dailininkas, grafikas
Rauduvienė-Jusevičienė Ona (1924–2015) – literatė
Reinatas Konstantinas Eduardas (g. 1937) – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos prezidentas
Reisonas Karolis (1894–1981) – inžinierius, architektas
Rekašius Vladas (1893–1920) – poetas, vertėjas, žurnalistas
Remeika Petras (1942–2013) – ūkininkas, literatas
Remeikis Antanas (1912–1991) – kunigas, spaudos bendradarbis, poetas
Repšienė Vitenė (g. 1936) – tautodailininkė, kiaušinių dekoruotoja
Repšys Jonas (1901–1926) – savanoris, Biržų nuovados policijos viršininko pavaduotojas
Repšys Jonas (1920–1998) – pedagogas
Riabovas Artūras (1922–1976) – ekonomistas, pedagogas, ekonomikos mokslų kandidatas
Rimgaila Fulgentas (1805–1870) – dailininkas, architektas
Rimkevičius Juozas (1838–1918) – kunigas
Rimkevičius Kazimieras (1878–1919) – kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Rimkienė Konstancija [Ysakaitė-Abekienė] (1896–1964) – pažangi JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėja
Rimkienė Roma (g. 1960) – teisininkė
Rimkus Kazimieras (g. 1913) – gydytojas
Rimkus Rimantas (g. 1979) – kunigas
Rimkūnas Adolfas (g. 1956) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Biržų skyriaus viršininkas
Rimša Andriejus (~1550–1599) – poetas
Rimša Jonas (1905–1996) – kunigas
Rinkevičienė Birutė – verslininkė
Rinkevičienė Elvyra Danutė (g. 1939) – inžinierė technologė, technologijos mokslų daktarė, Kauno technologijos universiteto Neorganinės chemijos katedros vedėja
Rinkevičius Edmundas (1950–2019) – poetas, kunigas
Rinkevičius Viktoras (g. 1950) – verslininkas, Seimo narys (2000-2008)
Risinskis Saliamonas (~1570–1625) – filologas, poetas
Rydelis Jurgis (g. 1938) – LR Statybos ir urbanistikos ministerijos Būsto departamento Būsto programos skyriaus viršininkas
Rozenbergas Arvydas (1923-1967) – buvęs Biržų kultūros namų direktorius, rajono vykdomojo komiteto kultūros-švietimo skyriaus vedėjas, dirbo Biržų autobusų stotyje, KMK
Rozmanas Vladas (1893–1943) – Biržų apskrities viršininkas
Rožėnas Ansgaras Juozapas (1808–1850) – poetas
Rožėnas Saulius (g. 1967) – karininkas
Rožėnienė Saigūnė (g. 1932) – mokytoja, tautodailininkė, literatė
Rudelienė Palmyra – tekstilininkė
Rudys Stasys (1906–2005) – pedagogas, visuomenininkas
Rudokas Juozas (1907–1945) – birželio sukilimo Lietuvoje dalyvis
Rudzinskis Mykolas (1784–1862) – vienuolis, benediktinas
Ruginienė Anelė (g. 1937) – gydytoja
Rulinskas Artūras – pastorius
Rulinskas Edvardas (1894–1984) – karininkas
Rumbaitis Antanas (1917–1951) – karininkas, sovietinės okupacijos auka
Rumė – daraktorius
Rumševičius Antanas (1842–1925) – kunigas
Ruplėnas Vladislovas (g. 1935) – kultūros darbuotojas
Ruplys Bronius (1930–2020) – inžinierius hidrotechnikas, Lietuvos žemės ūkio universiteto Hidrotechnikos katedros docentas
Rupšys Zigmas Petras (1945) – ūkininkas, veterinaras, literatas
Ruškys Petras (1876–1967) – kunigas
Rūta Aleksandras – knygnešys
Rūta Aloyzas (1919–2004) – kultūrtechnikas, dirbo Kanadoje – Ontario provincijos susisiekimo ministerijos kelių departamente
Rūta Bonifacas Algirdas (g. 1941) – biomedicinos mokslų daktaras [medicina], KMU Fiziologijos katedros docentas
Rūtenis Jonas (1899–1932) – poetas

AB C, Č  D E F G I, Y J K L M N O P S Š T U, Ū V Z, Ž