Svarbesnės gyvenimo ir veiklos datos

1846 m. kovo 16 – gimė Purviškiuose, Nemunėlio Radviliškio valsčiuje. Krikštytas Skaistkalnės parapijos

bažnyčioje (Latvija). Gimimo metrikų knygoje užrašytas krikšto vardas Juozapas.

1851 m. vasara – vyskupas Motiejus Valančius suteikė sutvirtinimo sakramentą.

1860 m. rugpjūčio 31(19) – mirė tėvas Petras.

1864 m. gruodžio 4 – susituokė su Ona Pipinyte iš Drabūnų.

1867 m. gruodžio 24 – gimė sūnus Jonas Adomas (po kelių mėnesių mirė).

1868 m. kovo 8 – mirė žmona Ona Pipinytė.

1868 m. – išvyko mokytis į Šiaulius.

1869 m. – išvyko mokytis į Jelgavą (Latvija).

1870 m. – išvyko mokytis į Rygą (mokėsi 3 metus).

1873 m. – išvyko į Kauną, norėdamas pasiruošti įstoti į kunigų seminariją. Pradeda platinti draudžiamąją

lietuvišką spaudą.

1876 m. rugpjūčio 24 – susituokė su Ona Brazauskaite iš Kiauliškių.

1878 m. balandžio 1 – gimė sūnus Juozapas.

1880 m. rugsėjo 13 – gimė duktė Emilija (Matilda).

1883 m. rugsėjo 25 – gimė sūnus Kiprijonas (Kipras).

1884–1894 metais – dalyvauja Garšvių knygnešių draugijos veikloje.

1885 m. – pirmoji publikacija (laiškas Aušroje, nr. 2-3-, p. 91).

1887 m. sausio 13 – gimė duktė Liucija.

1888 m. pavasaris – išnuomoja ūkį ir išvyksta į Vakarų Europą (Vokietiją, Belgiją, Prancūziją).

1888 m. spalis – dalyvauja Paryžiuje vykusiame lenkų emigrantų tautinės sąjungos Związek Narodowy Polski

susirinkime (kongrese).

1889 m. spalio 25 – gimė sūnus Baltazaras (Baltrus).

1887–1888 metais – tarpininkauja dėl Paparčių bažnyčios (Kaišiadorys) grąžinimo tikintiesiems.

1889–1895 metais – palaiko ryšius su Atgajos draugija.

1890 m. gegužės 9 – 1-oji krata gimtinėje (Purviškiuose).

1891 m. ruduo – 1-as įkliuvimas einant per sieną į Tilžę – sumuštas pasienio sargybinio.

1890–1894 metais – gyvena Garšviuose pas Kazimierą Ūdrą.

Nuo 1892 m. – Purviškiuose daromos dažnos kratos.

1894 m. vasario 4 (16) – 2-as įkliuvimas ties Pareizgupiu (Raseiniai). Kartu su K. Ūdra ir A. Bružiu

prarado gabentus spaudinius, arklius, vežimus.

1895 m. – JAV spaudoje paskelbė straipsnių, siūlydamas leisti laikraštį Rusijos pavergtoms tautoms Liuosybė.

1896 m. rugpjūčio 15 (27) – 3-iasis įkliuvimas prie Rindaugų (Biržai). Pabėgo palikęs spaudinius.

Kratos gimtinėje.

1896 m. gruodis – parengia ir išspausdina laikraštėlį Baltasis erelis (kartu su Steponu Pavilioniu).

1897 m. – parengia ir savo lėšomis išleidžia pirmąją knygą – Simono Daukanto Lietuvos istorijos veikalą. Prie 96

puslapių autentiško S. Daukanto teksto pridėjo savo parašytą antrą dalį.

1899–1904 metais – parašo ir savo lėšomis Mažojoje Lietuvoje išleidžia 7 knygeles.

1903 m. vasario 11 (23) – 4-as įkliuvimas Rinkūnuose (Linkuva–Pakruojis). Pabėgo, prarado gabentus spaudinius.

1906–1911 metais – siunčia straipsnius lietuviškiems laikraščiams apie valstiečių skriaudas, kelia mintis išdalinti

jiems dvarų žemes.

1909 m. – dalyvauja žurnalo Draugija konkurse apysakai apie šiuolaikinį bajorų gyvenimą parašyti. Pasiunčia rašinį

apie lietuvių-lenkų santykius.

1911 m. – išleidžia laikraštį Baltasis erelis (1911, nr. 1).

1912 m. – išleidžia laikraštį Baltasis erelis (1912, nr. 1).

1916 (?) m. – parengia ir Vilniuje išleidžia knygelę Maldos taikai išprašyti.

1917 m. – gimtinėje sudega gyvenamasis namas, rankraščiai ir knygos.

1917 m. lapkritis – pasiunčia 2 straipsnius Vokietijos laikraščiams.

1918 m. sausio 17 – miršta Katinuose, Joniškėlio valsčiuje.