Nuotraukos

 

devyniolikto a

Jurgis Bielinis parašė ir atspausdino septynis leidinius politiniais, ekonominiais ir socialiniais klausimais. Tai atsišaukimai ir knygelės, kuriose rašyta apie žemės reformą, kritikuoti visuomenės veikėjai, nesirūpinantys valstiečių reikalais, tikėta lietuvių vienybe.

Bielinis J. Knyga paaukota atminimui sukaktuvių devynioliktojo amžiaus. – Vilnius, 1900.

 

 

prakalba

Jurgio Bielinio prakalba Knygai paaukotai atminimui sukaktuvių devynioliktojo amžiaus.

 

rankr

Jurgio Bielinio laiško Vilniaus žinių redakcijai faksimilė.

 

Palangos Juz

Jurgis Bielinis mėgdavęs už nakvynę atsilyginti knygomis. Mergaitėms dovanodavęs maldaknygių, vaikinams – M. Valančiaus Palangos Juzę, Pajudinkime, vyrai, žemę. Sakydavęs: Jei duosiu pinigų – juos išleis gal visai be naudos, o tuo tarpu knyga atneš naudą, vis tik bus mesta šviesos kibirkštėlė, žmonės bus pastumėti prie skaitymo, galvojimo.

 

nr vienas

 Baltasis erelis, 1897, Nr. 1.

Pirmasis Lietuvoje nelegaliai spausdintas ir platintas valstiečiams skirtas laikraštis. Išleido knygnešys J. Bielinis. Pirmas numeris išspausdintas spaustuvėje netoli Joniškėlio.

 

 Baltasis

 Baltasis erelis – Jurgio Bielinio simbolis.

 

kalend

 Lietuvos ūkininkų kalendorius. 1896 m.

 

kalend 2

 Lietuviškas kalendorius. 1892 m.

 

kinink

 Istoriški pritikimai. 1899 m.

 

sargas

 Tėvynės sargas. Katalikiškas mėnesinis leidinys 1896–1904 metais leistas pogrindyje Tilžėje.

 

Kniga paauk

 Kniga paaukauta. 1900 m.

 

testam

 Testamentas Lietuvos tautai. Antraštinio lapo faksimilė.

 

aura

 Aušra. Pirmasis Didžiajai lLietuvai skirtas mėnesinis laikraštis leistas 1883–1886 metais Ragainėje ir Tilžėje.

 

varpas

 Varpas. Mėnesinis laikraštis ėjęs nuo 1889 iki 1906 metų Tilžėje ir Ragainėje.

 

veikalas

 Pirmoji Jurgio Bielinio lėšomis išleista knyga. Antraštinis lapas. Juozapas Baltasis savo autorystės nenurodė, tik 238 p. parašė priminimą.

 

 motina

 Jurgio Bielinio padėjėja buvo ir žmona Ona Bielinienė. Ji slėpė vyro atgabentas knygas, iškentė daugybę kratų ir grasinimų.

 

 dukt 1

 Jurgio Bielinio duktė Liucija Bielinytė-Ausiejienė.

 

 dukt 3

 Nuotraukoje dešinėje – Liucija ir Juozas Ausiejai.

 

dukt 2

 Liucija stovi pirma kairėje, vyras Juozas – pirmas dešinėje.

 

 snus 1

 Kipras Bielinis – knygnešio Jurgio Bielinio sūnus. 1920–1922 metais buvo Lietuvos Steigiamojo Seimo, 1920–1926 metais – I ir III Seimo narys socialdemokratas. Nuotrauka dedikuota mokytojui Alfredui Šlykui. 1923 m.

 

snus 2

 Kipras Bielinis, mokydamasis Rygos gimnazijoje,  rūpinosi tėvo atvežtų knygų įrišimu ir platino lietuvišką spaudą.

 

ank

 Liucijos Bielinytės-Ausiejienės duktė Angelė iš Ivoniškio. Nuotrauka B. Michelsono. 1926 m.

 

 ank 2

 Biržietės, II-ios „Birutės draugovės“ skautės stovykloje Birštone.    Dešinėje stovi Aldona Ausiejūtė – Jurgio Bielinio anūkė. 1931 m.

 

rodykl

 Rodyklė į Jurgio Bielinio gimtinę Suoste.

 

 gimtin

 Knygnešio Jurgio Bielinio gimtinė Purviškių kaime.

 

lenta

 Memorialinė lenta prie Jurgio Bielinio sodybos.

 

 auolas

 Iškilmingas Knygnešio paminėjimas Purviškiuose prie J. Bielinio ąžuolo ir paminklinio akmens.

 

koplytatid

Koplytstulpio Bielinių šeimai atidengimas prie sodybos Purviškiuose. Kalba Sodeliškio apylinkės pirmininkas J. Grotuzas. 1987 m. rugsėjo 26 d.

 

uraas

 Užrašo koplytstulpyje fragmentas.

 

 bany

 Suosto bažnyčia ir kapinės.

 

lentel

 Jurgio Bielinio kapo paminklinis užrašas.

 

kelias

Paskutinės Jurgio Bielinio kelionės žemėlapis-schema.

 

kryius

 Rastas senasis Mitkų sodybos kryžius su skaičiais 1881. Neša J.A. Bielinis, J. Dagilis, A. Stepulionis. Nuotrauka V. Šmito. 1989 m.

 

 ekspozlazda

 Jurgio Bielinio lazda Biržų krašto „Sėlos“ muziejuje.

 

 Dan ruta

 Bibliotekininkės prie Jurgio Bielinio kapo. 2012 m.

 

prie kapo

 Bibliotekininkai ir muziejininkai prie J. Bielinio kapo. 2011 m.

 

prie akm

Bibliotekininkai ir literatai prie Jurgio Bielinio akmens. 2008 m.