A

Abažũr[u]s – gaubtas, karpyti nėriniai
Abelnэ – apskritai
Abỹdn[u] – apmaudu
Abýšala – duonos kriaukšlė
Ablamúks, ablavúks – kvailelis
Abliárk – įranga obliavimui
Abliatūrė – apvadai durims
Abman'ščiks – apgavikas
Abrãks – kelionės maistas arkliui
Abrazė̃lis – šventas paveikslėlis
Abrū̃s[u]s – rankšluostis
Adijãls - pledas
Adỳn – valanda
Adverij – durų stakta
Agla – eglė
Aigulys – eigulys
Aĩlios – eilėraščiai
Aĩt‘ – eiti
Aitэs – niekais eina
Akatau – kad tave
Akišik – sakyti teisybę į akis
Akuliõrė – akiniai
Akúots – javų varpos ūsas
Akurát‘ – tikrai, kaip tik
Akvàt – noras
Ãlas[u]s – triukšmas
Als – alus 
Amaliuõts – emaliuotas
Amoris – didelis plaktukas
Ãniols – angelas
Apálkos – lentų nuopjovos kūrenimui
Apasnus – pavojingas
Apcū̃gэ – replės
Apdū̃jis – apkiautęs
Apekū̃n[u]s – globėjas
Apgul̃‘nė – maždaug
Apyraike – didelė duonos riekė
Apylkos – pjuvenos
Apýtumsis – nevisai tamsus
Apjekis – apdujęs 
Apkiaũtis – apsileidęs, kvailas
Aplaĩdž‘ – apsileidimas
Apmõnit‘ – apgauti
Aprė̃ds – apranga
Aprílis – balandis (mėnuo), melagių diena
Apsėdэ̃ – šermenys
Apsiėjíms – taktas
Apsipazõrint‘ – apsikvailinti
Apsispakájint‘ – nusiraminti
Apsišìkel‘s – apsileidėlis
Apsižẽnit‘ – susituokti
Apskaũdis – apskrudęs (kepsnys)
Apslobis – nusilpęs
Apštakis – kvaištelėjęs
Aptiẽk – vaistinė
Ãpuše – drebulė
Apúšэ – bakenbardai
Apvajavot' – įveikti
Apžõr – gopšuolis
Ariẽlk – degtinė
Arkliãšūdis – arklio mėšlas
Armõšk – armonika
Artuot' – užgrūdinti, kietinti
Armot – patranka
Asãb – asmuo
Aspál‘t[u]s – asfaltas
Úė – aš
Atácijos – kinkinio atatampos
Atãmeilas – pobūvis praėjus savaitei po vestuvių
Atãmen – atsimenu
Atãtupsts – atbulas
Ataveselis, atveselis – praėjus savaitei po vestuvių balius 
Atitarabãnyt‘ – atitempti
Atlagэ̃ – švarko atlapai
Atlàp – atvira
Atmerúot‘ – atmatuoti
Atnagrãdint‘ – atsilyginti
Atriẽzэ – atpjovos, išpjovos
Atsidvė̃st‘ – atsikvėpti
Atsigadýt‘ – atitokti, susiprasti
Atsigvintavót‘ – atstoti
Atsikvarãbot‘ – atsikratyti
Atsilapójis – atsisagstęs
Atsinešìms – požiūris
Atskultinai – atsilygintinai 
Atviórk – atsuktuvas
Audaklas – medžiaga
Aũls – bato dalis dengianti blauzdą
Avala, avẽla – avis