P

Pabrókit‘ – išpeikti
Pachalújs – visur siuntinėjamas žmogus, pataikūnas
Pãc[u]s – žiurkė
Pàčimier – kaip tik, tinkamo dydžio
Páč‘t[u]s – paštas
Padábns – panašus
Padálkos, padur̃kэ – sijono palankos
Padamints – pamatas
Padašvicэ – pakulnės
Padažals – padažas
Pãdla – dvėslena, maita
Padlãg[s] – grindys
Padlyn – dvėseliena 
Padnóške – pakišimas kojos einant
Padunginys – patalpa vežimams
Pãdušk – pagalvė
Padvãd – arklys su  vežimu
Pagãd – giedra, gražus oras
Pagádit‘ – pagelbėti
Pagãtavs – pasiruošęs
Pãgrabs – laidotuvės
Pagróms – pavojus
Pajal'niks – lituoklis
Paibalis – piktoji dvasia, velnias   
Paĩstals – tauškalas
Paìstit‘ – nusišnekėti
Paišẽlis – pieštukas
Paĩšins – suodinas
Pakãjs – ramybė
Pakasýnas – laidotuvės
Pakavót‘ – palaidoti
Pakeliam̃ – pakeliamoji (pakinktų dalis)
Pakínklė – blauzdų viršutinė dalis
Pakorót‘ – bausti
Pakratэ̃ – prastesni šiaudai
Pãkulas – iš linų atrinktas blogasis pluoštas
Pakū̃t[u] – bausmė, atgaila
Palada – pelėda
Palaíkis – prastas, kasdieninis
Pal‘bõnэ – drabužių klostės, raukiniai
Pálets – ilgas paltas
Palэ̃na – lėtai
Paliaukis – pasmakrė
Paliétэ – uniformos ženklai, laipsniai (kariškių, tarnautojų)
Palindrìc – nugarinė
Paliuosuõt‘ – paleisti
Palivót[u]s – glazūruotas
Palõcė – rūmai, prabangūs namai
Pál‘te – didelis lašinių gabalas
Pamãčyt‘ – padėti, pagelbėti
Pámazgas  – paplavos, prastas viralas ar gėrimas
Pamìlij – giminė
Pamūráuk  – pamatai
Panedelniks – pirmadienis 
Panevál‘ – per prievartą
Pantalõnэ – apatinės kelnaitės su kiškelėmis
Papeliùškis – anga po pečiumi
Pãper[a]s – užperėtas kiaušinis
Paperõsus – cigaretė
Pãpэ – krūtys
Papinỹč‘ – liemenukas
Papínkinė – obels veislė
Pãpke – aplankas
Paprõvit‘ – pataisyti
Papunis – senelis 
Papútn – pravažiuojanti mašina
Paraina – telpa 
Parasòns – lietsargis
Parė̃dks – tvarka
Parkūnij – perkūnija
Parnevál‘ – per prievartą
Parsivil̃‘kt‘ – pareiti ilgai nebuvus 
Parvéč‘ – šalin, nebereikia
Pasaitэ̃ – virvė karvei rišti
Pasiliuosuõt‘ – pasišalinti
Pasistorót‘ – pasirūpinti
Pasizanábit – pasišnekėti
Paskliundom – įstrižai, mėtantis į šonus 
Pas[š]kústv – bjaurybė, bjaurastis
Paslugónč‘[iu]s – pagalbininkas
Pasmìrdis – sugedęs, smirdantis
Pasmóžyt‘ – pridėti prieskonių
Pasõg – kraitis
Pásparts – pasas
Pastaliavot‘ – pareguliuoti
Pasturgalis – užpakalis
Pasū̃dэ – indai
Pašalá – pakraštys
Pašapys – priestatas malkoms, vištoms, daiktams laikyti
Pašelmenỹs – pastogė, kraigas
Pašliū́žas – pačiūžos
Patagrapija – nuotrauka 
Patal‘kė̃ – darbo pabaigtuvių proga suėjimas
Patal‘nia, petel̃‘ne – keptuvė
Patãp[u]s – potvynis
Patė̃mit‘ – pastebėti
Patiẽk –  atgaiva 
Patiesumэs – tiesiai
Patiẽšit‘ – pasigėrėti
Pátkav – pasaga
Patrakai – vištos subproduktai 
Patrõpyt‘ – pataikyti
Patrõv – skanus valgis
Patúmsis – prietema 
Paudre – papilvė 
Pautiẽne – kiaušinienė
Pavalkэ̃ – pakinktai maunami arkliui ant kaklo
Paviẽtis – pašiūrė, sandėliukas
Paviẽtris – smarvė
Pazõr[u]s – gėda
Pazvalije, pazvolijo – leido
Pazvanэ̃ – skambinimas varpais už mirusįjį
Pažỹčit‘ – paskolinti
Pẽčius, pėčius  – krosnis
Pedãls – pamina
Peĩzavot‘ – peikti
Pelanìj – Pelenų diena
Pelavynэ – pjuvenos 
Pelavót‘ – brūžinti, pjauti neaštriu įrankiu
Peliùšk – dirvinis žirnis
Pérkelis – kartūnas
Peteln' – keptuvė 
Petrúškos – petražolė
Pė̃ckelis – terlius
Pėčėstis – antspaudas
Pečiadungte – pečiaus angos dangtis 
Pėñdelis – spyris į užpakalį
Pėñzelis – teptukas
Pė̃pink – obelų rūšis
Pė̃tnyč‘ – penktadienis
Pėzot' – terlioti
Piẽla – pjūklas
Píerniks – sausainis
Pijõks – girtuoklis
Pilavót‘ – dildyti
Pilipons – tulpė 
Pilniavót‘ – vykdyti
Pímpa - pempė
Pinavì́j – bijūnas
Pirdaliẽts – motociklas
Pirmãtela – karvė po pirmo veršio
Pitliavót‘ – smulkiai malti
Placagúbcэ – didelės replės
Plãdes – skryliai
Plaučénk[u] – plautinė dešra
Plavinė́t‘ – vaikštinėti be tikslo
Pleciùks – daržas
Plẽcius – aikštė
Pleg – musių muštukas
Plė̃čk – plokščias butelis
Plėms – dėmė
Plė́niotis – terliotis
Plėpenė  – tiršta kruopų, bulvių, spirgučių sriuba
Plien'čiks – belaisvis 
Pliks – plikas
Pliùrniks – penalas
Pliũrze – purvynas, ištežęs maistas
Plỹte – krosnis virimui
Plócinė – skryliai
Plóckes – replės
Plõšč[i]s – paltas, lietpaltis
Plótk, plotkiãla  – kalėdaitis
Počerks – rašysena, parašas
Pódelis – kiaušinis paliekamas gūžtoje, kamara
Podélis, podėlis – puodelis
Podžiùks – naktinis puodas
Pógulis – dienos poilsis
Pómete – atmintis
Pón‘čk – spurga
Ponedė̃lė – kitą savaitę
Ponevál‘ – prievarta
Poteriáut‘ – melstis
Póvelė – apyvėliai
Povisám – po visko
Prabájs – durų kaištis
Prabõčit‘ – atleisti
Prachvõst[u]s – prakeiktas
Prajõvs – keistas dalykas, stebuklas, apsireiškimas 
Prãmans – išsigalvojimas
Praslas – daržinėje sukrautas palaidas šienas 
Práud – tiesa
Pravadníks – iniciatorius, vedantysis
Pra[v]órns – visur tinkamas, teigiamas žmogus
Pravótis – ginčytis, teistis
Premanà, premenẽ – prieangis, koridorius
Prė́sk[u]s – beskonis
Prė́sl[u]s – sumintas šienas daržinėje
Pričin‘  – priežastis
Priétel‘s – draugas, geradarys
Priežd – priekrosnis
Prigulajo – priklausė  
Prigul̃‘ – priklauso
Prijim̃ns – mielas
Prìklus – šlykštus, nemalonus
Prikusk – geriant arbatą, atsikąsti cukraus
Primiérk – pasimatavimas
Pripucit' – prisivalgyti
Prisilagádnija – prisigerino, prilindo
Prisizapóstyt‘ – prisikaupti, prisitaupyti
Prižakt‘ – užteršti
Prób – bandymas
Prõcia, prõcius – lygintuvas
Prõc‘[i] – sunkus darbas
Pročk – bažnyčios rūbų prižiūrėtoja 
Prómach[u]s – suklydimas
Provit' – taisyti 
Pruojam, pruojom – eiti lauk, šalin
Prūsóks – vabalas
Púcit‘ – ryti, ėsti
Pufáik – vatinukas, šimtasiūlė striukė  
Púiskat‘, púiskavot‘  – išdraskyti
Puišis – senbernis 
Púktelis – grūdų valomoji mašina
Punčẽkos – kojinės
Punčvages – paaugliai (pančių vagys)
Pundẽlis – ryšulėlis
Púntis – pantis
Puõdkėlis – skuduras puodui nukelti
Pupoliai - gluosnio žiedai (kačiukai)
Pusiáuj[u]s – juosmuo
Pustélnik[u]s – išlaidautojas
Pustỹkla – galąstuvas
Pustýne – dykvietė
Putbala – kamuolys, sviedinys
Pūgzage – pjūklas medžiui  
Pūzrus – supuvęs medis