POSAKIAI

Aik po paibelės – eik po velnių
Ain kel‘s – yra kelias
Ain kėp žemį pardavis – nusiminęs
Ain kiaurэ – padaro iki galo, viską atlieka ryžtingai
Ais‘ molią mint‘ – tik tiek sugebėsi
Ais‘ ožę bielit‘ – vemsiu
Ais' unt eglutes? – ar eisi į kalėdinę šventę vaikams?
Apšikt‘ ir apart‘ – lengvai padaroma, paprasta
Ašė, tujė – būsim dujė – užteks ir mudviejų
Ataik keturiom – ateik ketvirtą valandą
Atais eželэm, apsiavis viželэm – kuris bus tavo, tas ir ateis
Atgava badų – gavo ko troško
Atitika kirvis kotų – vienodo supratimo žmones, tokie pat
Aug kėp unt melių – greitai auga 
Babkavus lapė – lauro lapai
Baisė graž – ypatingai, labai gražu
Baltam dugny – baltam fone
Bėg kel‘ su zvanel‘ – nebūtas dalykas
Bija kėp žyds kryžios – labai bijo
Bizoj kėp karve vasarų – laksto laisvai
Blogs kaimyns skaudesnis neg šunvote unt subines
Buva graž‘ kėp pečiadungte – nešvari, nevalyva mergina
Buvo kapuos – lankiau kapines
Darbą kėp pas Šimanienį kiaulį papjovs – daug darbo 
Devints undo no kisielios – labai tolimas (dažniausiai apie giminę)
Dirb prigulis – intensyviai dirba
Drignių prisiėdis – apkvaitęs
Dūbultos pirštinės – dvigubo mezgimo pirštinės
Duok kojų primynis – nubausk stipriai
Durys kietэ – užrakinta
Durys valio – atidaryta
Durnių voliot‘ – kvailioti, apsimetinėti
Eik tu kiaula neraliuots – besarmati tu
Gal‘ gal‘ gal‘ atsisėst‘ – gal gali gale (automobilio) atsisėsti
Gaus‘ bricės – gausi pylos
Gyven kėp šune su kat‘ – nesutaria
Gudr' berazūme – apsimetėlė 
Ilgs kėp kačerg – aukštas žmogus
Ir supyka del' baravyką – pykti dėl niekų
Iškratyt‘ obely – iškrėsti obelį
Išvarvės tau akys – pavargs akys nuo įtempto žiūrėjimo
Ką čė sėd‘ ležiuvį išlėmis – ko tinginiauji
Ką čė žiūr‘ kitą šniūr‘ – nesidomėk kuo nereikia
Kadai kadžių – labai seniai
Kad galėč‘, širdį parodič‘ – labai nuoširdžiai
Kad tau šikuntį sutraukt – kad tau būtų blogai
Karve atsivede – apsiveršiavo karvė
Kėp aš ar‘s', kėp akės', kė tą muilą prisiės‘ – čia apie lašinius, atseit prastas maistas
Kėp autobusi gimis – negeba pats uždaryti durų
Kėp duola Šulnių – apsileidusi, apkiautusi moteriškė
Kėp galvų pametis – bereikalinga skuba, išsiblaškymas
Kėp iš kaimą vidurią – nemokytas, nesuprantantis
Kėp nuluptų pažįst – žinau ko galiu tikėtis iš to žmogaus
Kėp teliuks, kiek paduos‘, tiek išgers – kai neturi saiko, be nuomonės
Kėp žemį pardavis – liūdnas, nusiminęs
Kiaulas ak‘s įsistate – elgėsi be gėdos
Kiet karve – sunkiau pamelžiama karvė
Kiets undo – kalkių priemaišų turintys vanduo
Kiškė pirtį kūren – rūkas
Koks juods kėp čebatą auls – nešvarus
Korva, kumala, avala ir duonas plutala – papilietiškos šnektos mėgdžiojimas
Krautuve valio – parduotuvė dirba arba atsegtas kelnių užtrauktukas
Kryžavas dienas – laikas, kai nieko negalima dirbti
Kumelią šūdą neiššikis – žmogus turintis dideles ambicijas, bet neturintis patirties
Kur ais‘ varla be kelią – kai nėra išeities
Kur bus tava, nė vag‘s nepavogs – jei tai tavo žmogus, tai niekas neišskirs
Kurt‘ ugnį – užkurti pečių
Kur trys niankos, tė vaiks be noses – kai keli daro, prastai padaro
Kū čė kal‘b kėp karštų bul‘bų prarijis – neaiškiai, greitai kalbi
Kū čė mislij kėp kalakuts unt šul‘nią – nėra ką galvoti, padėtis neištaisoma
Kū mokės‘, tą unt kupros nenešios‘ – išmanymas nevargina, tik palengvina
Kū tujė – kaip tu, kaip tau sekasi?
Kviete lydėt' – kvietimas į laidotuves 
Laksta kėp kate su pusl – neranda vietos
Led ne led – vos ne vos, labai lėtai
Lipk oran – lipk laukan
Meluoj par ak‘s – įžūliai meluoja
Mir‘ks‘ kėp varla varškė – nieko nesupranta
Neik su veln‘ obaliaut‘ – nesusidėk su netinkamais žmonėmis
Nejimk į plauč‘s – nesijaudink
Ne kasdien gražė, ne kasdien gar‘džė – negali visąlaik būti gerai
Nelika nė paduju – išgaravo 
Nelipk sienom – būk ramus, nekvailiok
Neparneš kar‘ščią – blogai jaučiasi kai karšta
Nepajim‘s plikom runkom – lengvai neįveiksi
Nepjauk grybą – nefantazuok
Nerimst savam kaily – nekantrauja
Nesidžiauk radis, neverk pametis – kas ne tavo, tau ir nepriklauso
Neskaityk kėp žyds no untrą galą – nebūk atžagarias
Ne tam kuzei kamanas – netinka
Net nugar prilips – sukaitusi 
Netep’s’ – nevažiuos’ – be pakišos reikalai nepajudės
Ne tėp rope kep, kėp šikine nor’ – ne viskas būna taip, kaip mes norime
Nevaidink šikunčią katiną – neapsimetinėk
Nežaisk su ugn’ – būk atsargus
Nė tų myslių – nei už ką
Nė vel’ns, nė gegute – nei šis, nei tas
Nieką nesiek’ – niekam netinka
Nieka tė iš ją nėr, akys su viksv prapjautas – negražus vyras, siauromis akimis
Nor’ apvest’ apė kertį – nori apgauti
Nors baslį unt galvos tašyk – nejautrus, užsispyręs, žiūri tik savęs
Nuimt’ mierų – pamatuoti
Nu kū tas siek’? – užuomina, kad tai nereikalinga, nėra naudos
Nusitraukio – nusifotografavau
Nustok, gaus’ žabos – liaukis, išpersiu kailį
Oi kok’ apžliūbs merg – mergina nešukuotais, netvarkingais plaukais
Ot magtig merg – puiki, smarki, tinkama mergina
Padėja šaukštų – numirė
Pakaruoklią namuos apė virvį nešnek – reikia galvoti apie ką kalbi
Pamest' ak's – mezgant suklysti 
Pamokis mat kiaušinis vištų – reikia turėt patirties, norint kitus mokyti
Panešk kromą – panešk ant kupros
Parašyt kėp šakėm unt vandenią – netikras reikalas
Pasidare iš kaliošą lakierk – apie prasisiekėlį, išpuikėlį
Paskutinis glušs – visiškai kvailas
Po kubil augints – neišauklėtas, nesupratingas žmogus
Prapuola kėp ugny – dingo amžinai
Prariję kėp šuvu mailų – kai kažkas dingo akimirksniu
Prilipa kėp vantos laps pre subines – įkyrus žmogus
Ragan veselijų kel‘ – pūga
Raškažis rūrų draska – kai nebežino ko nori
Reik‘ valgyt‘ kol‘ pasiek‘ – kol gali
Rėk‘ gvolt – šaukia stipriai
Runkas niešč‘ – polinkis į vagystes
Sėdž‘ kėp mietų prarijis – tyli, nekalba
Sėdž‘ kėp unt adatų – nerimauja
Smagaude nedirb – nemąsto
Spakain‘ galv – nerūpi
Sprisku sprisku, kad graičio nuplyštų – ironiškas palinkėjimas nusipirkusiam naują rūbą
Stačė blogэ – visai blogai
Stačė nesąmone – tiesiog nesąmonė
Stebūklэ unt žydą kapų – kažkas neįtikėtino
Stoj širdis piest – nepriimtina 
Stoja mėno – pasikeitė mėnulio fazė 
Stovėt‘ dykom – tinginiauti
Stovi akys – išlikę atmintyje 
Suėdę gyvenimų be duonas, be druskas, be jokias zakuskas – sugadintas gyvenimas, iširę santykiai
Surikt ak‘s – suklysti mezgant
Susivėls kėp kūtvela – susivėlėlis, apsileidėlis 
Sūdn‘ dien – bloga, juoda diena
Svieta mornastis – pasaulio įdomybės
Šioperiuk, atidaryk užpakalį – vairuotojau, atidarykite galines duris
Šits tė slieką prots – neprotingas
Šnipšts nams gadin – nesišnabždėkite
Šunim pasmirs – atsibos
Taisyt‘ valgyt‘ – gaminti maistą
Tas tė tik trečio deno mir‘ks‘ – labai lėtas žmogus
Tas sakę, anus sakę, a mes bob važiuojam – padarysim savo
Takiam or‘ nė šunes laukan nevara – labai prastas oras
Toptelэja galvon – atėjo mintis 
Tu pind Kavarską – tu esi netikėlė
Unt autobusą – į autobusą
Unt mana pilvą kermošis – mano viršus 
Unt rytojos – rytoj
Unt tokią peilią ir unt Rygų nujotum – atšipęs peilis
Uogas priėję – prinoko uogos
Ušpiltom akim –  neblaivus
Utelį unt Rygų už kapeikų nuvarit – apie skūpų, godų žmogų
Valga atbulэm duntim – neskaniai valgo
Vandenę lyg rūrэ – kai mažai, trūksta vandens
Verd tarp puodą – puode verda
Verkdams kaktos neištaisys‘ – ašaros padėties nepagerins
Ver‘ks‘ šunį apsikabinis – gailėsiesi
Vilkis žemėn – nusirenk
Visišk svietą pabaig – labai blogai
Viską būva tik prašymą nebūva – jei vaišių metu neragino vaišintis, nesvetingi šeimininkai
Visks aišk su Marytes laišk
Žegnokis jėg atroda
– jeigu nesi tikras, lieka melstis
Žiaurė gers – ypatingai geras, labai patinka
Žiūrėk iš ką duonų valgэ! – būk atidus, atlik viską gerai