Biržų kraštas 1918 metų spaudoje: informacijos paketas

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, buvo parengtas informacijos paketas „Biržų kraštas 1918 metų spaudoje“. Informacijos paketą sudaro 8 dalys. Jose nuosekliai chronologiškai apžvelgiama 1918 metų Biržų krašto padėtis, kultūrinis gyvenimas, švietimo reikalai, ūkininkų ir pramoninkų naujienos, bažnyčių parapijų aktyvumas, visuomeninė veikla. Mažiausiai dėmesio skirta socialinėms problemoms ir sveikatos priežiūrai – šiomis temomis rasta tik po vieną straipsnį.

Apie 1918 metų Biržus dažnai rašė kunigai Juozas Janilionis ir Juozas Šnapšys (Margalis). Šiandien įdomu tai, kad dauguma autorių žinutes apie Biržus pasirašydavo slapyvardžiais. Lietuvos Kultūros ministerijos ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2004 metais išleistame sąvade „Lietuviškieji slapyvardžiai“ pavyko sužinoti šias straipsnių autorių pavardes: Valerija Paliulytė (Vabalninkietė), Jonas Variakojis (J. V.), Martynas Mažuika (M. M-ka, M. Marčius, M. M-us), Juozas Petrulis (Svečias), Kazimieras Trimonis (Lapas), Balys Rastauskas (Raitelis). Liko neiššifruoti tokie įdomūs slapyvardžiai – Ten buvęs (tokį slapyvardį ano meto Lietuvoje naudojo net 35 asmenys), Avinaitis, Sapalienės priešas, Pipiras, Keleivis.

Informacija paketui buvo surinkta iš mūsų bibliotekos fondų, o vaizdai kopijuoti iš nacionalinio kultūros paveldo portalo www.epaveldas.lt. Informacijos paketo vaizdinę medžiagą galima peržiūrėti naudojant interneto naršykles Google Chrome arba Microsoft Edge.

 

 

KRAŠTO ISTORIJA

Kam tik po karo vėsulų teko apsilankyti šiame miestelyje, kiekvienas patėmijo...“, Vabalninkas / Vabalninkietė // Moterų balsas. – 1918, Nr. 2, p. 31.

"Ketverius metus išsitrankius po Rusiją, teko man apsilankyti savo tėviškėje, Biržų apskrityje..."/ J. V. - (Žinios iš Lietuvos. Po visą kraštą. Įvairios žinios) // Lietuvos aidas, 1918, gegužės 16 (Nr. 58), p. 3.

Bežemių padėjimas; Visuomenės ūpas; Jaunuomenė; Laikraščiai: [gaunamų laikraščių skaičius] / R. Svotas. – (Mūsų žinios. Vabalninkas) // Darbo balsas. – 1918, birželio 20 (Nr. 26), p. 13.

Užmigęs kaimas / Laukelis. – (Mūsų žinios. Miegonys) // Darbo balsas. – 1918, liepos 19 (Nr. 29), p. 13.

Papilys, prie Ravėjos upelio, per karą nudegė ir dar neatstatytas...“ – (Žinios iš Lietuvos. Po visą kraštą. Įvairios žinios) // Lietuvos aidas. – 1918, rugsėjo 19 (Nr. 89), p. 3.

Šnapštys, Juozas. „Karo metu miestelis dideliai nukentėjo...“, Vabalninkas / Margalis. – (Iš Lietuvos) // Vienybė. – 1918, spalio 8 (Nr. 38), p. 594.

"Biržai. Biržų miestelis nuo karo kuone visiškai nenukentėjo..." / Biržietis // Lietuvos aidas, 1918, spalio 30 (Nr. 119), p. 3.

Papilio, Biržų apskr., miestelis nedidelis...“ / M. M-ka. – (Mūsų žinios) // Darbo balsas. – 1918, lapkričio 15 (Nr. 45), p. 7.

"Smaliečiai. (Biržų pav.) vienas didžiųjų kaimų Papilio valsčiuje..." / M. M-ka // Tėvynės sargas, 1918, lapkričio 15 (Nr. 38), p. 13.

Juodžionių ... kaimas prieš karą buvo nemažas...“ / M. Marčius. – (Mūsų žinios) // Darbo balsas. – 1918, lapkričio 19 (Nr. 46), p. 3.

 "Biržai. Tvarkai palaikyti..." / Biržietis // Lietuvos ūkininkas, 1918, gruodžio 25 (Nr. 4), p. 52-53.

 KULTŪRINIS GYVENIMAS

Šnapštys, Juozas. Į Nemuną: „Nemune, tu upe Lietuvos namine!..“; Kunigaikščių Radvilų pilies griuvėsiai Biržuose: „Didi, bet ištuštėjusi pilis jau Radvilo...“ / Margalis // Ateitis. – Nr. 1 (1918), p. 22-23.

"Karo metu jaunimas buvo čia sudaręs du savybės vakarėliu...",  Geidžiūnai // Lietuvos aidas, 1918, sausio 1 (Nr. 1), p. 3.

 "Per Kalėdas Papilyje buvo padarytos eglutės pas kleboną Pšijalgauskį...", Papilys // Lietuvos aidas, 1918, sausio 24 (Nr. 11), p. 3.

„Pas vartotojus ir į „Blaivybės“ arbatnamį ateina šitiek laikraščių...“, Vabalninkas / Avinaitis // Pavasaris. – 1918, Nr. 3, p. 24.

"Sausio 13 d. buvo čia suruoštas vaikų mokinių ir blaivininkų vakarėlis", Vabalninkas // Lietuvos aidas, 1918, kovo 7 (Nr. 29), p. 3.

„Trečią Sekminių dieną ... buvo čia surengtas vietinio susipratusio jaunimo sumanytas viešasis vakaras...“: [A. Šmulkščio „Rytojaus diena“ ir P. Pundzevičiaus-Petliuko komedija „Velnias – ne boba“], Daunoriai / Ten buvęs. – („Pavasario“ belaukiant. Jaunimo gyvenimas) // Tėvynės sargas. – 1918, birželio 21 (Nr. 24), p. 13.

„Sekmadienį, birželio 16 d., Kateliškių jaunimo triūsu buvo surengtas vakaras...“: [A. Baranausko vaizdelis „Čigonė“ ir Šatrijos Raganos komedija „Nepasisekė Marytei“] / Sapalienės priešas. – (Mūsų žinios. Kateliškiai) // Darbo balsas. – 1918, rugpjūčio 18 (Nr. 31), p. 11.

"Vabalninkas. Rugpjūčio 25 d. susirinko nemažas jaunimo būrelis ir daug ko gera apsvarstė..." // Pavasaris, 1918, Nr. 7, p. 21.

Janilionis, Juozas. „Gruodžio 6 d. ... įvyko įsteigiamasis muzikos-dramos dr-jos „Mūzos“ susirinkimas...“, Gruodžio 6 d. ... įvyko įsteigiamasis muzikos-dramos dr-jos „Mūzos“ susirinkimas...“, Biržai / J. J. – Žinios iš Lietuvos. Mūsų teatras) // Lietuvos aidas. – 1918, gruodžio 14 (Nr. 157), p. 3.

 SOCIALINĖS PROBLEMOS

„Vabalninko vargdienių draugija labai nukentėjo...“. – (Iš Lietuvos krašto) // Dabartis. – 1918, spalio 13 (Nr. 162), p. [4].

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Ispanų liga / Eglaitė. – (Mūsų žinios. Biržai) // Darbo balsas. – 1918, lapkričio 13 (Nr. 44), p. 15.

 ŠVIETIMAS

Aukštesnės „Saulės“ mokyklos: [žinios apie Kauno, Biržų, Kupiškio ir Utenos gimnazijas] // Lietuvos mokykla. – 1918, Nr. 4, p. 96.

Janilionis, Juozas. A.a. Valierius Užubalis, 4 klasės Biržų gimnazijos mokinys: [m. 1918 10 01: nekrologas] / kun. Juozas Janilionis // Ateitis. – Nr. 12 (1918), p. 351.

Švietimas: [gaunamų laikraščių sąrašas] / Laukelis. – (Mūsų žinios. Miegonys) // Darbo balsas. – 1918, liepos 19 (Nr. 29), p. 9.

Sugrįžusieji [ iš Rusijos moksleiviai], Biržai / Verutė. – (Mūsų žinios) // Darbo balsas. – 1918, rugpjūčio 18 (Nr. 31), p. 12.

„Dar prieš karą buvo ketinama Biržų apylinkėje atidaryti žemesnioji ūkio mokykla...“: [apie steigiamojo komiteto sudarymą] / Biržietis. – (Žinios iš Lietuvos. Po visą kraštą. Mūsų mokyklos) // Lietuvos aidas. – 1918, spalio 1 (Nr. 94), p. 2-3.

„Biržų miestelis nuo karo kuone visiškai nenukentėjo...“: [apie „Saulės“ draugijos skyriaus gimnaziją] / P. R. – (Žinios iš Lietuvos. Po visą kraštą. Mūsų mokyklos) // Lietuvos aidas. – 1918, spalio 30 (Nr. 119), p. 3.

„Biržų „Saulės“ gimnazijoje viso 162 mokinių...“. – (Žinios iš Lietuvos. Po visą kraštą. Mūsų mokyklos) // Lietuvos aidas. – 1918, lapkričio 9 (Nr. 127), p. 3.

„Vienas didžiųjų kaimų Papilio valsčiuje...“: [apie mokyklos įsteigimą] / M. M-ka. – (Mūsų žinios. Dukurniai) // Darbo balsas. – 1918, lapkričio 15 (Nr. 45), p. 7.

„Vienas didžiųjų kaimų Papilio valsčiuje...“: [apie mokyklą], Smaliečiai / M. M-ka. – (Po Lietuvą. Mokslas ir mokyklos) // Tėvynės sargas. – 1918, lapkričio 15 (Nr. 38), p. 13.

 ŪKIS

Šiemet derlius ... neblogas...“, Papilys / Marčius // Ūkininkas. – 1918, Nr. 3, p. 13.

Spalių mėn. 27 d. įvyko nepaprastasis visuotinas Biržų ūkio ratelio narių susirinkimas...“ / Pušynas. – (Žinios iš Lietuvos) // Ūkininkas. – 1918, Nr. 4/5, p. 12.

Per karą mūsų miestukas mažai nukentėjo nuo ugnelės...“, Biržai. – (Iš Lietuvos) // Vienybė. – 1918, birželio 19, (Nr. 22), p. 337-338.

Biržų vartotojų draugija. – (Žinios iš Lietuvos) // Mūsų ūkis: ...: „Lietuvos aido“ priedas. – 1918, liepos 9 (Nr. 1), p. 12-13.

Biržų ūkio draugijėlė... dabar vėl atgaivinta...“ // Mūsų ūkis: ... : „Lietuvos aido“ priedas. – 1918, liepos 9 (Nr. 1), p. 14-15.

Mūsų kooperatoriai ... užlaiko tvirtai pastatytą sankrovą...“, Vabalninkas / Vincukas. – (Iš Lietuvos) // Vienybė. – 1918, rugsėjo 24 (Nr. 36), p. 563.

Lietuvos ūkininkų draugijos Biržų skyrius: [apie susirinkimą] / Biržietis. – (Žinios iš Lietuvos. Mūsų draugijos) // Lietuvos aidas. – 1918, lapkričio 5 (Nr. 123), p. 5.

Javai apylinkėje užderėjo neblogai...“: [javų, bulvių, žibalo ir druskos kainos], Papilys / M. Marčius. – (Žinios iš Lietuvos. Įvairios žinios) // Lietuvos aidas. – 1918, lapkričio 12 (Nr. 129), p. 5.

Vinkšniniuose ... ūkininkai labai daug kalkių (vopnos) degina...“ / M. M-us. – (Mūsų žinios) // Darbo balsas. – 1918, lapkričio 19 (Nr. 46), p. 3.

Dar prieš karą čia buvo įsisteigęs ūkio ratelis...“: [apie susirinkimus], Biržai / Svečias. – (Lietuvos žinios) // Lietuvos ūkininkas. – 1918, lapkričio 23 (Nr. 1), p. 13.

Panevėžio ir Biržų apskrityse... žydai perkupčiai ėmė labai smarkiai grūdus supirkinėti...“ / Pakeleivis. – (Lietuvos žinios) // Lietuvos ūkininkas. – 1918, lapkričio 23 (Nr. 1), p. 13-14.

 VEIKLA PARAPIJOSE

Geidžiūnuose... buvo užsigyvenęs nuo vokiečių užėjimo kun. J. Janilionis...“ / Lapas. – (Žinios iš Lietuvos. Po visą kraštą. Įvairios žinios) // Lietuvos aidas. – 1918, sausio 1 (Nr. 1), p. 3.

Alekna, Antanas. „Biržų kl. garbės kanauninkas kun. Juozapas Rimkevičius ... ramiai užmigo...“: [m. 1918 01 25: nekrologas] / R. – (Bažnyt. Žinios) // Vienybė. – 1918, kovo 14 (Nr. 8), p. 120.

10-ties metų sukaktuvės Vabalninko L. k. moterų dr-jos iškilmės / korespondentė dalyvavo iškilmėse // Moterų balsas. – 1918, Nr. 5, p. 68-73.

Šnapštys, Juozas. „Tai didelis sodžius...“ [apie filijos įsteigimą ir kunigo J. Janilionio veiklą], Geidžiūnai / Margalis. – (Iš Lietuvos) // Vienybė. – 1918, spalio 8 (Nr. 38), p. 595.

Rastauskas, Balys. Ruošimasis Vilniun: [apie kunigų požiūrį į pirmeivius ir bolševikus] / Raitelis. – (Mūsų žinios. Vabalninkas) // Darbo balsas. – 1918, spalio 30 (Nr. 42), p. 11-12.

Janilionis, Juozas. „Šįmet vabalninkietės moterys minėjo savo 10 metų veikimo sukaktuves...“, Vabalninkas / J. J. – (Iš Lietuvos) // Vienybė. – 1918, lapkričio 13 (Nr. 43), p. 674.

2/XI šių metų kun. M. Jusio sumanymu buvo sušaukta parapijonų sueiga...“, Vabalninkas / S. Keleinis. – (Iš Lietuvos) // Vienybė. – 1918, lapkričio 19 (Nr. 44), p. 694.

Laikinas Biržų parapijos komitetas pradėjo veikti lapkričio 20 d. ...“ / Biržietis. – (Žinios iš Lietuvos. Įvairios žinios) // Lietuvos aidas. – 1918, lapkričio 30 (Nr. 145), p. 3.

Lapkričio 17 d. parapija tarėsi, kaip čia susidaryti komitetas...“, Vabalninkas / Tautmylis. – (Žinios iš Lietuvos. Įvairios žinios) // Lietuvos aidas. – 1918, gruodžio 2 (Nr. 147), p. 2-3.

Lapkričio mėn. 17 d. buvo jaunų ražančininkų susirinkimas...“, Vabalninkas / Marė K. – (Po Lietuvą. Įvairios žinios) // Tėvynės sargas. – 1918, gruodžio 19 (Nr. 44), p. 9.

Janilionis, Juozas. Visuotinas apskrities parapijinių komitetų susirinkimas, Biržai / J. J. – (Žinios iš Lietuvos. Įvairios žinios) // Lietuvos aidas. – 1918, gruodžio 15 (Nr. 158), p. 3.

 VISUOMENIS GYVENIMAS

Sausio 6 d. buvo „Blaivybės“ draugijos visuotinas susirinkimas...“. – (Iš Lietuvos. Vabalninkas) // Vienybė. – 1918, sausio 29 (Nr. 3), p. 44.

Vasario mėn. 26 d. ... įvyko metinis visuotinis vartotojų draugijos susirinkimas...“, Vabalninkas / Pipiras. – (Po Lietuvą. Draugijų gyvenimas) // Tėvynės sargas. – 1918, kovo 28 (Nr. 12), p. 9-10.

Vabalninkų vartotojų krautuvei sekasi gana puikiai...“ / Avinaitis. – (Žinios iš Lietuvos. Po visą kraštą. Mūsų draugijos) // Lietuvos aidas. – 1918, birželio 25 (Nr. 71), p. 4.

Blaivybės draugija, Vabalninkas / Vincukas. – (Iš Lietuvos) // Vienybė. – 1918, rugsėjo 24 (Nr. 36), p. 560.

Blaivybė; Moterų draugija, Vabalninkas. – (Iš Lietuvos krašto) // Dabartis. – 1918, rugsėjo 26 (Nr. 147), p. [3].

Čia prieš karą buvo didelis įvairių draugijų skaičius...“, Biržai/ Jokūbas G-nas // Pavasaris. – 1918, Nr. 9, p. 22.

Mažeika J. „Nuo 1907 m. Vabalninke gyvuoja labdaringoji draugija...“: [apie susirinkimą] / J. M-is. – (Po Lietuvą. Draugijos gyvenimas) // Tėvynės sargas. – 1918, spalio 5 (Nr. 32), p. 9.

Naujas gyvenimas: [apie vartotojų draugijos pastatus ir pelną], Vabalninkas. – (Iš Lietuvos krašto) // Dabartis. – 1918, spalio 17 (Nr. 165), p. [3].

Biržuose veikia šios draugijos...“ – (Žinios iš Lietuvos. Mūsų draugijos) // Lietuvos aidas. – 1918, lapkričio 8 (Nr. 126), p. 3.

2 d. lapkričio čia buvo susirinkimas Vabalninko labdaringos draugijos...“ / L. – (Iš Lietuvos) // Vienybė. – 1918, gruodžio 23 (Nr. 49), p. 771-772.

Sodžiaus darbininkams, bežemiams ir mažažemiams ūkininkams: [pranešimas apie I Lietuvos sodžiaus darbininkų, bežemių ir mažažemių ūkininkų suvažiavimą] / Skuodo ir Biržų darbo ūkininkų atstovų tarybų įgaliotinių org. komis.; [su redakcijos prierašu] // Darbo balsas. – 1918, gruodžio 31 (Nr. 57), p. 1-2.

 

 parengė Liuda Prunskienė