Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 m. rugpjūčio 24 d.

Straipsnių sąrašas

2020 METŲ SUKAKTYS
BIRŽŲ RAJONAS

SAUSIS

1 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Lioliuose (Kėdainių r.) gimė pedagogė, literatė Pranciška REGINA LIUBERTAITĖ.
– 95 metai, kai (1925 m.) Zeltiškiuose (Anykščių r.) gimė kunigas Albinas PIPIRAS. 1949-1951 m. vikaravo Vabalninke.
2 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Mieleišiuose gimė filosofas, socialinių mokslų daktaras, docentas, ilgametis Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas Juozapas AŽUBALIS.
65 metai, kai (1955 m.) Ubiškiuose gimė Biržų r. savivaldybės administracijos Parovėjos seniūnė Gailutė TATORYTĖ-TAMULĖNIENĖ.
3 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Pusdešriuose (Šakių r.) gimė literatė Genovaitė BULOVIENĖ. Nuo 1953 m. gyvena Biržuose.
4 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Skrebiškyje gimė tautodailininkas, tapytojas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys Vytautas LAISONAS.
 150 metų, kai (1870 m.) Pumpėnuose (Pasvalio r.) gimė kunigas, visuomenės veikėjas, žurnalo „Tėvynės sargas“ steigėjas, knygnešys Felicijonas LELIS (LIALIS). Mirė 1949 m. liepos 7 d. Velžyje (Panevėžio r.). 1925 m. rugsėjo 7 d. paskirtas Papilio klebonu.
5 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Baibokuose gimė tautodailininkė (mezgėja), gėlininkė Liucija BERCHOLTIENĖ. Mirė 2015 m. rugsėjo 26 d. Biržuose.
6 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Panevėžyje gimė tautodailininkas (medžio drožėjas) Česlovas DRIŽAS. Gyveno, dirbo Biržuose, Papilyje. Mirė 2007 m. gegužės 28 d. Papilyje.
 230 metų, kai (1790 m.) Švobiškyje (Pasvalio r.) gimė evangelikų reformatų kunigas, knygų autorius ir leidėjas Aleksandras MOČIULSKIS. Mirė 1866 m. rugsėjo 9 d. Biržuose. Kunigavo Biržuose. Reformatų leidinių „Trumpas katekizmas“ (1861 m.) ir kt. parengėjas.
 65 metai, kai (1955 m.) Trumponiuose (Molėtų r.) gimė UAB „Biržų statyba“ generalinis direktorius Balys ŽYGELIS.
8 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Biržuose gimė technologijos mokslų daktaras, KTU Elektrotechnikos ir automatikos fakulteto Ergonomikos katedros vedėjas Algis VEGYS.
     – 70 metų, kai (1950 m.) Vilniuje mire poetas, vertėjas Kazys JAKUBĖNAS. Gimė 1908 m. vasario 10 (sausio 28) d. Kaušiškėse (Biržų r.).
9 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Jukniškiuose gimė radijo inžinierius, įžymus radijo sportininkas, pasaulio, Europos radijo sporto pirmenybių prizininkas Algis KREGŽDĖ.
 100 metų, kai (1920 m.) Kašeliškiuose gimė gydytojas, muzikas, išeivijos visuomenės veikėjas Jonas KREGŽDĖ.
10 d. – 60 metų, kai (1960 m.) mirė mokytojas Juozas ČEKAUSKAS. Gimė 1907 m. rugpjūčio 13 d. Rygoje (Latvija). (1940 – 1941 m.) mokytojavo Totorkalnio pradžios mokykloje (Biržų r.), (1941 – 1958 m.) Drąseikių pradžios mokykloje (Biržų r.).
 65 metai, kai (1955 m.) Čikagoje (JAV) mirė evangelikų reformatų kuratorius Mykolas KREGŽDĖ. Gimė 1906 m. kovo 10 d. Auliuose (Biržų r.).
11 d. – 20 metų, kai (2000 m.) Klaipėdoje mirė kunigas Bronislovas BRAZDŽIUS. Gimė 1926 m. balandžio 15 d. Gataučiuose (Biržų r.).
13 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Žadeikiuose (Kupiškio r.) gimė technikos mokslų daktaras, profesorius Romualdas VADLŪGA. 1942-1946 m. mokėsi Einorių pradinėje mokykloje.
14 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Rozalime (Pakruojo r.) gimė tautodailininkas, tapytojas Vladas BUDRYS. Nuo 1971 m. gyvena ir dirba Biržuose.
 75 metai, kai (1945 m.) Arsloje (Skuodo r.) gimė inžinierius, ekonomistas, Lietuvos ir Biržų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, (2007-2011 m.) Biržų r. savivaldybės meras Regimantas RAMONAS.
 60 metų, kai (1960 m.) Debeikiuose (Anykščių r.) gimė Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos direktorius Laimutis ŠTIRVYDAS.
–  20 metų, kai (2000 m.) mirė gydytojas Vaclovas LIORENTAS. Gimė 1913 m. vasario 12 d.
15 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Biržuose gimė Legailių vienišų asmenų ir senelių globos namų direktorius Renaldas SIMĖNAS.
–  25 metai, kai (1995 m.) Tauragėje mirė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, konsistorijos pirmininkas Jonas Viktoras KALVANAS. Gimė 1914 m. balandžio 24 d. Ruobežuose (Biržų r.).
16 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Natiškiuose (Biržų r.) gimė dailininkas, pedagogas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Algirdas PETRULIS. Mirė 2010 m. sausio 25 d. Vilniuje.
17 d. – 160 metų, kai (1860 m.) Tirkšliuose (Mažeikių r.) gimė kunigas Antanas JANČIAUSKAS. Mirė 1942 m. sausio 5 d. Tytuvėnuose (Kelmės r.). Vikaravo Vabalninke, (1886 m.) Biržuose.
18 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Kirkiluose (Biržų r.) gimė buv. Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Genovaitė GUTAUSKIENĖ.
 55 metai, kai (1965 m.) Biržuose gimė pedagogė, Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja (nuo 2019 m.) Astra KORSAKIENĖ.
– 30 metų, kai (1990 m.) Čikagoje (JAV) mirė karininkas Petras AUŠIŪRA. Gimė 1910 m. spalio 1 d. Biržuose. 
19 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Gavėnuose (Biržų r.) gimė poetė Alma KAROSAITĖ. Mirė 2014 m. rugsėjo 8 d. Vilniuje.
 75 metai, kai (1945 m.) Radiškiuose gimė vertėjas, literatūros kritikas Arvydas VALIONIS.
 80 metų, kai (1940 m.) Kadaruose gimė Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos Biržų skyriaus vadovė Angelė DOVYDĖNIENĖ.
 100 metų, kai (1900 m.) Drąseikiuose gimė Alfonsas ŠEPETYS. Vokiečių okupacijos metais dirbo Biržų „Siūlo“ fabriko direktoriaus pavaduotoju, antrosios sovietinės okupacijos pradž. – Valstybiniame draudime Biržuose.
20 d. – 235 metai, kai (1785 m.) Leipcige (Vokietija) gimė Lietuvos fizikinės chemijos pradininkas Teodoras GROTUSAS. Tyrė Smardonės (Likėnų) šaltinių mineralinį vandenį. Mirė 1822 m. kovo 26 d. Gedučiuose (Pakruojo r.).
 70 metų, kai (1950 m.) Traineliškiuose ( Anykščių r.) gimė kunigas, poetas Edmundas RINKEVIČIUS. Mirė 2019 m. rugpjūčio 6 d. Biržuose. Dirbo Pabiržėje, Vabalninke (iki mirties).
21 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Stačkūnuose (Molėtų r.) gimė teisėja Roma RAKAUSKAITĖ-RIMKIENĖ. 1984-1985 m. Biržų r. prokuratūros stažuotoja.
22 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Užubaliuose gimė revoliucinio judėjimo Argentinoje dalyvis, išeivijos spaudos bendradarbis Juozas BALČIŪNAS. Mirė 1962 m. vasario 15 d. Vilniuje.
–  110 metų, kai (1910 m.) Kupiškyje mire vaistininkas, knygnešys Mykolas GLEMŽA. Gimė 1857 m. lapkričio 28 (16) d. Repeniškiuose (Kupiškio r.). Baigė Biržų dviklasę mokyklą.
23 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Gulbinuose gimė kunigas Petras BUDRIŪNAS. Mirė 2015 m. gruodžio 18 d. Panevėžyje.
 110 metų, kai (1910 m.) Broktone (JAV) gimė visuomenininkas, publicistas, politologas Juozas BRONIUS LAUČKA. Mirė 1993 m. rugsėjo 9 d. Grįžęs į Lietuvą gyveno Vabalninke.
–  58-65 metai (?), kai (1962 – 1955 m.) (?) Salako parapijoje (Zarasų r.) mire kunigas Stanislovas MASILIONIS. Gimė 1908 m. sausio 23 d. Meilūnuose (Pakruojo r.). Smilgių bažnyčios statytojas.
24 d. – 75 metai, kai (1945 m.) mire karininkas Petras GUŽAS. Gimė 1892 m. Kreipšiuose (Kupiškio r.). Apie 1943 m. gyveno Kvetkuose (Biržų r.). Jo žmona Antanina Šarkytė-Gužienė mokytojavo.
25 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Svedasuose (Anykščių r.) mirė kunigas, knygnešys, švietėjas Jonas KRANIAUSKAS. Gimė 1875 m. birželio 22 d. Užupėse (Kėdainių r.). Į kunigus įšventintas 1898 m. ir paskirtas vikaru į Kvetkus (Biržų r.).
26 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Sudeikiuose (Utenos aps.) gimė kunigas, publicistas, bažnyčios istorikas Kazimieras GIRNIUS. (1956-1957 m.)  Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos parapijos klebonas. Mirė 1996 m. rugpjūčio 8 d. Pasvalyje.
28 d. – 100 metų, kai (1920) Gataučiuose gimė poetas, literatūros kritikas, rezistencijos dalyvis Mamertas INDRILIŪNAS. Žuvo 1945 m. vasario 21 d. Leliškių miškelyje. Palaidotas Tatulos pakrantėje prie Gerkiškių žvyryno.
 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė kalbininkas, leksikologas Vidmantas KUPREVIČIUS.
29 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Būginiuose gimė farmacininkas Šarūnas PRUŠINSKAS.
 125 metai, kai (1895 m.) Šlekiškiuose gimė darbininkų judėjimo dalyvis, profsąjungų, spaudos darbuotojas Leonas PEČIULIS. Mirė 1968 m.
30 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Papilyje gimė paminklotvarkos ekspertas Kostas FRANKAS.


1 d. – 25 metai, kai (1995 m.) Giluvose (Raseinių r.) mirė karininkas Alfonsas GABRIŪNAS. Gimė 1909 m. vasario 6 d. Vidugiriuose (Pasvalio r.). Baigė Biržų gimnaziją.
3 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Kateliškiuose gimė visuomenės ir valstybės veikėjas, buvęs Lietuvos finansų, prekybos ir pramonės (1922 – 1923 m), finansų (1923 – 1925 m.) ministras, ministras pirmininkas (1925 m.) Vytautas PETRULIS. Sušaudytas tremtyje 1942 m. prie Uchtos (Komija).
5 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Glūdiškyje gimė literatė Marytė UNDZĖNIENĖ.
6 d. – 45 metai, kai (1975 m.) Biržuose gimė mokytoja Saulė CAMERON. 1998 M. BAIGĖ Vytauto Didžiojo universitetą, religijos studijų bakalaurė. Buvusi Biržų „Saulės“ gimnazijos, „Atžalyno“, „Aušros“ vid. mokyklų tikybos mokytoja.
 75 metai, kai (1945 m.) Pučiakalnėje gimė pedagogas, rankinio treneris Laimonas DAUGIS.
 50 metų, kai (1970 m.) Latveliuose gimė tautodailininkė, karpytoja (popieriaus karpiniai) Jolanta BALTRUŠAITYTĖ-JANONIENĖ.
7 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Urnėniškyje (Kupiškio r.) gimė agronomas, (1994-1996 m.) Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras, (2000-2004 m.) seimo narys Vytautas EINORIS. Yra baigęs  Biržų rajono MTS ir RTS direktoriumi, Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju. 12 m. dirbęs Biržų rajone.
9 d. – 160 metų, kai 1860 m. Vabalninke gimė knygnešys Pranas STAKAUSKAS. Mirė 1939 m. rugpjūčio 9 d. Vabalninke.
 125 metai, kai (1895 m.) Vabalninke gimė revoliucinio judėjimo dalyvis, darbininkų profsąjungų veiklos dalyvis Steponas ŠLEIVYS. Mirė 1943 m. gegužės 28 d. Javose (Mordovijos ATSR).
10 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Tarvydžiuose (Utenos r.) gimė kunigas Jonas BUTKYS. 1964-1969 m. tarnavo Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonu. Mirė 2006 m. gegužės 9 d. Ramygaloje (Panevėžio r.)
11 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Sibire (Krasnojarsko sr., Kazačinskas) mirė veterinarijos gydytojas Pranas GELAŽIUS. Gimė 1900 m. rugsėjo 28 d. Joniškyje. Nuo 1927 m. Biržų aps. Veterinarijos gydytojas. Atgaivino ir perorganizavo “Biržų žinias” ir du metus jas redagavo.
12 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Rigmantiškiuose gimė pedagogas, švietimo organizatorius Petras JAUDZEMAS. Mirė 1992 m. Panevėžyje.
15 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Surdegiuose (Anykščių r.) gimė kunigas Jonas LABAKOJIS. Mirė 2010 m. kovo 15 d. Vilniuje. (1998-2005 m.) buvo Kupreliškio parapijos klebonas.
–  60 metų, kai (1960 m.) Kaune mirė karininkas, majoras Alfonsas BANIULIS. Gimė 1900 m. gegužės 23 d. Vaidagynėse (Pasvalio r.).
 55 metai, kai (1965 m.) mirė revoliucinio judėjimo dalyvis, ūkio darbuotojas Povilas KULBIS. Gimė 1891 m. spalio 2 d. Juodžioniuose (Biržų r.).
16 d. – 135 metai, kai (1885 m.) Vaškų valsčiuje (Pasvalio r.) gimė Biržų muziejaus vedėjas Jonas MACIEJAUSKAS. Mirė 1951 m. gruodžio 6 d. Biržuose.
 80 metų, kai (1940 m.) Drąseikiuose gimė technologijos mokslų daktaras, VGTU senato pirmininko pavaduotojas, statybos fakulteto Geotechnikos katedros vedėjas Vincentas Vytis STRAGYS.
 110 metų, kai (1910 m.) Klausučiuose gimė revoliucinio judėjimo, Biržų apyl. jaunimo kultūros organizacijų ir Antrojo pasaulinio karo dalyvis Romualdas BURČIKAS. Žuvo 1943 m. vasario 22 d. Aleksejevkoje (Rusija).
 110 metų, kai (1910 m.) Bliūdžiuose gimė daktaras, kuratorius Juozas VAITAITIS. Mirė 1993 m. liepos 11 d. Čikagoje (JAV).
 120 metų, kai (1900 m.) Rygoje gimė kunigas Jonas NAGULEVIČIUS. Mirė 1992 m. kovo 18 d. Naujamiestyje (Panevėžio r.). 1923 – 1933 m. dirbo Biržuose vikaru, kapelionu ir lotynų kalbos mokytoju.
–  30 metų, kai (1990 m.) Svėdasuose (Anykščių r.) mirė kunigas Povilas ČIUČKIS. Gimė 1915 m. lapkričio 4 d. Strazdižiuose (Biržų r.). (1946 – 1950 m.) klebonavo Suoste (Biržų r.).
17 d. – 20 metų, kai (2000 m.) Kaune mirė dailininkė Valerija KULBYTĖ-JUŠKIENĖ. Gimė 1903 m. kovo 17 d. Kubiliuose (Biržų r.).
18 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Biržuose gimė karininkas Elijas Abraomas LEVINAS.
 125 metai, kai (1895 m.) Viekšniuose (Mažeikių r.) gimė karininkas Česlovas VĖDERIS. 1930 m. paskirtas Biržų, 1931 m. – Raseinių arešto namų viršininku.
20 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Vabalninke gimė technologijos mokslų daktaras, Lietuvos maisto instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Domas PESECKAS.
–  45 metai, kai (1975 m.) Vilniuje mirė pedagogas, teisės mokslų kandidatas Aronas LIAKAS. Gimė 1906 m. gegužės 11 d. Rygoje (Latvija). (1934 – 1941 m.) laikinai dirbo administracinį bei pedagoginį darbą Biržų pradžios mokyklose.
21 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Bartkūnuose gimė pedagogas, kraštotyrininkas, fotografas, kolekcininkas Algirdas GARBAUSKAS. Dirbo ir gyvena Vabalninke.
115 metų, kai (1905 m.) Svėdasuose (Anykščių r.) gimė kunigas Jonas RIMŠA. Mirė 1996 m. balandžio 21 d. Pasvalyje. Buvo altarista Vabalninke (1946-1951 m.). 1958-1963 m. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratorius, klebonas ir dekanas.
25 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Lamokuose gimė pažangus JAV Lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis Jonas ALVINAS – AUKŠTIKALNIS.
120 metų, kai (1895 m.) Kraukliuose gimė kunigas, visuomenės veikėjas, buvęs švietimo draugijos „Saulė“ vicepirmininkas Julijonas KORSAKAS. Mirė 1957 m. sausio 18 d. Grand Rapidse (JAV).
 120 metų, kai (1895 m.) Ramongaliuose gimė dramaturgas, poetas literatūros tyrinėtojas, pedagogas Juozas PETRULIS. Mirė 1982 m. spalio 19 d. Kaune.
 140 metų, kai (1880 m.) Vastapuose (Molėtų r.) gimė kunigas, ekonomistas, visuomenės veikėjas, knygnešys, publicistas Fabijonas KEMĖŠIS. Mirė 1954 m. sausio 21 d. tremtyje, Marijinske (Kemerovo sritis). (1908-1911 m.) vikaravo Vabalninke.
27 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Biržuose gimė inžinierius, tekstilininkas, knygų autorius Algirdas JUREVIČIUS. Mirė 1996 m. Vilniuje.
 70 metų, kai (1950 m.) Griciūnuose (Kupiškio r.) gimė Biržų muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, chorų ir vokalinių ansamblių vadovė Palmyra NAVICKAITĖ-BRIEDIENĖ.


1 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Ruškiškiuose gimė ekonomistas, muzikas, kompozitorius Petras KUDUKIS.
 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė krepšininkas, treneris Gintaras KRUČKAUSKAS.
 105 metai, kai (1915 m.) Krakėse (Kėdainių r.) gimė karininkas, tremtinys Alfonsas JODELIS. Mokėsi Nemunėlio Radviliškio progimnazijoje.
3 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Zizonyse gimė ekonomistas, žurnalistas, visuomenės veikėjas Gediminas GALVA (GALVANAUSKAS). Mirė 1979 m. balandžio 23 d. Čikagoje.
 115 metų, kai (1905 m.) Lyglaukiuose gimė karininkas, teisininkas Jurgis KREGŽDĖ. Sušaudytas tremtyje 1942 m. lapkričio 21 d.
 75 metai, kai (1945 m.) Rageliuose (Rokiškio r.) gimė gydytojas kardiologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Rapolas Gediminas SAKALNIKAS. 1951-1962 m. Mokėsi Biržų Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje (dabar „Saulės“ gimnazija).
 75 metai, kai (1945 m.) Pasvalyje gimė architektas, J. Skublicko projektavimo firmos „Architektūra“ savininkas Jonas SKUBLICKAS. Projektavo gyvenamuosius mikrorajonus Biržuose.
 65 metai, kai (1955 m.) Eidžioniuose (Rokiškio r.) gimė vadybininkė Alė POCIENĖ. Biržų r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (iki 2015 m.).
4 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Biržų krašte gimė finansininkas, buvęs LTSR banko Kauno skyriaus darbuotojas Kazimieras ŠIMAVIČIUS. Mirė 1983 m. rugpjūčio mėn.
5 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Šukionyse gimė aukščiausios kvalifikacijos gydytojas oftalmologas, nuo 1988 m. Kauno akademinių klinikų akių ligų skyriaus vedėjas Antanas GUMBELEVIČIUS.
 75 metai, kai (1945 m.)Papilyje gimė tautodailininkas, verslininkas, motokrosininkas Gediminas VARIAKOJIS.
7 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Plepikiuose (Biržų r.) gimė jaunimo kultūros organizacijų, revoliucinio judėjimo dalyvis, visuomenės veikėjas Bronius EINORIS.
 80 metų, kai (1940 m.) Žeimelyje (Pakruojo r.) gimė pedagogas, ilgametis Nemunėlio Radviliškio vidurinės mokyklos mokytojas, direktorius Jonas Imantas KAZAKEVIČIUS. Mirė 1997 m. birželio 20 d. Nemunėlio Radviliškyje.
 125 metai, kai (1895 m.) Kupiškyje gimė literatas Petras PAJARSKAS. Žuvo 1942 m. kovo 13 d. prie Smailių (Biržų r.).
9 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Pabiržėje gimė pedagogė Ona MORKVĖNAITĖ-ŠOBLINSKIENĖ. Vabalninko krašto muziejaus įkūrimo organizatorė ir ilgametė vadovė. Mirė 2014 m. lapkričio 9 d. Vabalninke.
 260 metų, kai (1760 m.) Astrave (dab. Margėnai, Rokiškio r.) gimė poetas, kunigas Antanas STRAZDAS. Mirė 1833 m. balandžio 11 (23) d. Kamajuose (Rokiškio r.). 1809-1813 m. kunigavo Diliuose, netoli Kupreliškio.
11 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Jasiškiuose gimė veterinarijos gydytojas parazitologas, veterinarijos mokslų kandidatas, buvęs Veterinarijos akademijos rektorius Jonas ČYGAS. Mirė 1959 m. liepos 25 d. Kaune.
 115 metų, kai (1905 m.) Garšvinėse (Švenčionių r.) gimė karininkas Jonas CICĖNAS. 1930 m. gyveno Biržuose, dirbo raštininku apskrities savivaldybės valdyboje. Mirė 1946 m. gegužės 14 d. Komijoje.
 70 metų, kai (1950 m.) Inturkėje (Molėtų r.) gimė ūkio darbuotojas, inžinierius, 1989 – 1990 m. Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas, rajono Tarybos narys, 2000 – 2008 m. ir 2016 – 2020 m. Seimo narys Viktoras RINKEVIČIUS.
70 metų, kai (1950 m.) Čikagoje (JAV) gimė JAV lietuvių pianistė, muzikologė Raminta LAMPSATYTĖ-KOLLARS.
13 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Sodeliškyje gimė verslininkas, valstybės tarnautojas Eividas ŠERNAS.
14 d. – 155 metai, kai (1865 m.) Biržuose mirė mokytojas, kalbininkas Kazimieras Kristupas DAUKŠA. Gimė apie 1795 m. Naciūnuose (Biržų r.).
15 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Biržuose gimė kunigas, kraštotyrininkas Antanas GRUŽAUSKAS. Mirė 1992 m. gegužės 20 d. Kyburiuose (Pasvalio r.). Suosto parapijos klebonas (1964 – 1968).
–  10 metų, kai (2010 m.) Vilniuje mirė kunigas Jonas LABAKOJIS. Gimė 1930 m. vasario 15 d. Surdegiuose (Anykščių r.). (1998 – 2005 m.) buvo Kupreliškio parapijos klebonas.
18 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Biržų rajone gimė Panevėžio dramos teatro aktorė Laimutė MALIŠAUSKAITĖ-DANYLIENĖ.
 80 metų, kai (1940 m.) Kaune gimė literatūros tyrinėtojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, kritikas Kęstutis NASTOPKA. Gyveno ir mokėsi Biržuose.
 125 metai, kai (1895 m.) Dreiviškėse gimė karininkas Krisius INKENAS.
19 d. – 5 metai, kai (2015 m.) mirė technologijos mokslų daktaras Romualdas ANILIONIS. Gimė 1946 m. rugpjūčio 21 d. Biržuose.
21 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Marmakiškiuose gimė Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės pulkininkas Mykolas JAŠINSKAS. Mirė 1962 m. lapkričio 22 d. Vilniuje. Palaidotas Biržuose.
65 metai, kai (1955 m.) Pasvaliečiuose gimė kooperatyvo „Žemės tausa“ valdytojas, ūkininkas, LŪS, viešosios įstaigos „Tatulos programa“ ekologinės žemdirbystės bendrijos „Gaja“ narys Romaldas ARMONAS.
115 metų, kai (1905 m.) Miegonyse (Biržų r.) gimė karininkas Antanas ŠALKAUSKAS.
22 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Skrebinuose (Jonavos r.) gimė karininkas Dizmanas PAVRIS (PAURIS). Mirė 1950 m. birželio 25 d. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune. Nuo 1931 m. tarnavo pasienio policijos Biržų baro rajono viršininku.
24 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Telšiuose gimė pulkininkas, leitenantas, Biržų karo komendantas (1933-1940 m.) Kleopas Vytautas MICHALAUSKAS.  Mirė 1943 m. rugsėjo 27 d. Stolbų kalėjime (Jakutija). Vadovavo Biržų skautininkams, Biržų šauliams.
25 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Daumėnuose gimė inžinierė technologė, technologijos mokslų daktarė Marija Birutė PASERPSKIENĖ.
–  40 metų, kai (1980 m.) Toronte, Kanadoje (JAV) mirė karininkas Mečys KRIŠČIŪNAS. Gimė 1911 m. kovo 1 d. Vabalninke (Biržų r.).
26 d. – 135 metai, kai (1885 m.) Dauguviečiuose gimė režisierius, aktorius, dramaturgas Borisas DAUGUVIETIS. Mirė 1949 m. liepos 13 d. Vilniuje.
 115 metų, kai 1905 m. Kuibyševe (Novosibirsko srityje, Rusijoje) gimė pedagogas, kraštotyrininkas Eduardas TIMUKAS. Mirė 1997 m. kovo 15 d. Biržuose. Mokytojavo Papilio, Užušilių, Pabiržės vidurinėje mokykloje. Su pagalbininkais pasodino daug medžių rajone, mieste, parką prie Apaščios.
 65 metai, kai Biržuose gimė Lietuvos ir Biržų rajono politinis bei visuomenės veikėjas, verslininkas Saulius BALČIŪNAS. Mirė 2019 m. birželio 26 d. Biržuose.
 120 metų kai (1900 m.) Paįstrės kaimo vienkiemyje (Pasvalio r.) gimė savanoris Aleksas JUOZĖNAS. 1930 m. gyveno Biržų mieste.
27 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė Panevėžio dramos teatro aktorė Asta PREIDYTĖ-KAZLAUSKIENĖ.
 65 metai, kai (1955 m.) Jurbarke gimė Jurbarko krašto istorijos muziejaus direktorė Lilija MIKELAITYTĖ-JAKELAITIENĖ. (1978-1981 m.) Vabalninko (Biržų r.) B. Sruogos vidurinės mokyklos mokytoja.
28 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Kivyliuose (Akmenės r.) gimė tautodailininkė Sigutė GROTUZIENĖ. Gyveno, dirbo Biržų rajone. Mirė 2012 m. rugsėjo 7 d. Parovėjoje.
 125 metai, kai (1895 m.) Kalnagrąžčiuose gimė karininkas, Lietuvos kariuomenės majoras, partizanas Petras GUDELIS. Mirė 1985 m. gegužės 27 d. Pirmazense (Vokietija).
 120 metų, kai (1900 m.) Pikeliuose (Mažeikių r.) gimė karininkas, lakūnas Vitalis MILEVIČIUS. Mirė 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje. Po karo gyveno Biržuose, iki 1960 m. dirbo sandėlininku miškų ūkyje.
–  70 metų, kai (1950 m.) Daumėnuose mirė inžinierius, kartografas, vertėjas, publicistas, leidėjas Antanas MACIJAUSKAS. Gimė 1874 m. kovo 30 d. Pasvaliečiuose (Biržų r.).
29 d. – 105 metai kai (1915 m.) Dukurniuose gimė karininkas, pedagogas Povilas KIRSLYS. Mirė 1986 m. liepos 22 d. Kaune. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.
85 metai, kai (1935 m.) Pabiržėje gimė pedagogė, muziejininkė Ona MORKVĖNAITĖ-ŠOBLINSKIENĖ. Mirė 2014 m. lapkričio 9 d. Vabalninke.
–  45 metai, kai (1975 m.) Čikagoje (JAV) mire kuratorius Jurgis JAKUBONIS. Gimė 1900 m. Eglynėse (Biržų r.).
30 d. – 40 metų, kai (1980 m.) Niujorke (JAV) mire dailininkė Regina MATUZONYTĖ-INGELEVIČIENĖ. Gimė 1905 m. rugpjūčio 29 d. Vabalninke (Biržų r.). 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, 1949 m. atvyko į JAV.
31 d. – 140 metų, kai (1880 m.) Miškinėje gimė dailininkas tapytojas Petras KALPOKAS. Mirė 1945 m. gruodžio 5 d. Kaune.
 95 metai, kai (1925 m.) Rygoje gimė dailininkė Valerija ŽUKAUSKAITĖ-ZALENSIENĖ. Mirė 1997 m. 1968 m. apipavidalino Vabalninko Ž. Ū. technikumo interjerą.
–  25 metai, kai (1995 m.) Vilniuje mirė mokslininkas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras Vaclovas KAVECKIS. Gimė 1907 m. sausio 11 d. Rotinėnuose (Plungės r.). (1937 – 1944 m.) Biržų gimnazijos mokytojas.
(?) – 35 metai, kai (1985 m.) Vilniuje mirė aktorius Romualdas KLASČIUS. Gimė 1925 m. lapkričio 24 d. Biržuose.
12/24 d. – 175 metai, kai (1845 m.) Galnėse (Šilutės r.) gimė literatas, aušrininkas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas Juozapas MILIAUSKAS-MIGLOVARA. Mirė 1937 m. sausio 21 d. Šiauliuose. Mokėsi Biržų evangelikų reformatų bei Vainuto parapinėje mokykloje, nuo 1860 m. Šiaulių gimnazijoje.
? d. – 155 metai, kai (1865 m.) Kvetkuose gimė rabinas Abraomas POPELIS. Mirė Marijampolėje 1923 m.


 

1 d. -  125 metų, kai (1895 m.) Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė karininkas Jonas Albinas ŽEMAITIS. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą perkeltas pasienio  policijos Biržų baro rajono viršininku.
–  35 metai, kai (1985 m.) Ukmergėje mirė revoliucinio judėjimo dalyvis Albinas GINTAUTAS. Gimė 1920 m. spalio 27 d. Daudgžgiriuose (Biržų r.).

4 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Žąsaičiuose (Radviliškio r.) gimė visuomenės veikėjas, Antrojo pasaulinio karo dalyvis Stasys GALINIS. Dirbo Vabalninke.
 110 metų, kai (1910 m.) Gudgaliuose gimė karininkas Kazys POVILIONIS. 1938 m. rugpjūčio 9 d. paskirtas Nemunėlio Radviliškio nuovados viršininku. 1940 m. lapkričio 1 d. dirbo Biržų m. mokesčių insp. techniniu sekretoriumi.
5 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Kočėnuose gimė inžinierius Kostas TYMUKAS. Mirė 1982 m. rugpjūčio 2 d. Adelaidėje (Australija).
6 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Pabiržėje gimė ilgametė Biržų etnografinio ansamblio „Žemyna“ vadovė Jovita GIEDRIKIENĖ.
7 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Jasiškiuose gimė karininkas, lietuviškų laikraščių korespondentas Alfonsas Julius ŠERNAS. Mirė 1984 m. balandžio 21 d. Niučesteryje (Australija). 1934 m. baigė Biržų gimnaziją.
8 d. – 140 metų, kai (1880 m.) Gaidžiuose (Utenos r.) gimė kunigas, poetas, švietėjas Jurgis TILVYTIS-ŽALVARNIS. Mirė 1931 m. gruodžio 24 d. Panevėžyje. Vikaravo Pabiržėje.
11 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Barbelėje (Latvija) gimė filosofas, filosofijos mokslų daktaras, kunigas Mykolas Voldemaras CUKURAS. Mirė 1996 m. liepos 17 d. Vilniuje. Gyveno Nemunėlio Radviliškyje, mokėsi Biržų gimnazijoje.
–  5 metai, kai (2015 m.) JAV mirė poetas Leonardas GOGELIS. Gimė 1938 m. liepos 28 d. Baigė Biržų 1-ąją vidurinę mokyklą. Nuo 1980 m. gyveno JAV.
12 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Buenos Airėse, Argentinoje, gimė tapytojas, tautodailininkas Vytautas MASIULIS. Mirė 2003 m. spalio 28 d. Papilyje.
13 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Plikiuose gimė kalbininkė, Valstybinės premijos laureatė, filosofijos mokslų daktarė Antanė KUČINSKAITĖ. Mirė 2006 m. gegužės 24 d. Šiauliuose.
14 d. – 30 metų, kai (1990 m.) Ariogaloje (Raseinių r.) mirė veterinarijos gydytojas Jonas BĖČIUS. Gimė 1901 m. gegužės 5 d. Bėčiūnuose (Biržų r.).
17 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Satkūnuose (Kėdainių r.) gimė Vilijampolės vaikų pensionato direktorius Juozas LAURYNAS. (1970-1973 m.) mokėsi Biržų J. Janonio vid. internatinėje mokykloje.
18 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Parovėjoje gimė Biržų Darbo biržos vedėja Laima KUDUKIENĖ.
 45 metai, kai (1975 m.) Biržuose gimė pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto Muzikos didaktikos ir dirigavimo katedros lektorė Lina VIRŠILIENĖ.
19 d. – 35 metai, kai (1985 m.) Panevėžyje mirė karininkas, gydytojas Liudas (Liudvikas) BAZARAS. Gimė 1910 m. birželio 30 d. Raseiniuose. (1937 – 1940 m.) fizinio lavininmo mokytojas Biržų gimnazijoje.
20 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Vabalninke gimė karininkas Stasys KRUKAUSKAS. Mirė 1976 m. rugsėjo 20 d. Kaune.
22 d. – 40 metų, kai (1980 m.) Biržuose gimė aktorė, režisierė Justina JUKONYTĖ.
 65 metai, kai (1955 m.) Biržuose gimė inžinierius, mechanikas, „Biržų vandenys“ direktorius Rimantas MARTINONIS.
 70 metų, kai (1950 m.) Varetonyse (Kauno r.) gimė gydytojas, buvęs Biržų ligoninės chirurgijos skyriaus vedėjas Jurgis TREPKUS.
 50 metų, kai (1970 m.) Spalviškiuose gimė Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas (nuo 2010 m. birželio) Romualdas MOLDARIS.
23 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Parupėje gimė vertėja Bronė BALČIENĖ.
 40 metų, kai (1980 m.) Mediniuose gimė dr. technologijos mokslai, matavimų inžinerija. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Tomas JUKNA.
 130 metų, kai (1890 m.) Paberžiuose gimė evangelikų reformatų kuratorius, telefono – telegrafo mechanikas, visuomenės veikėjas Jurgis KARAŠA. Mirė 1967 m. liepos 24 d. Vilniuje.
 135 metai, kai (1885 m.) Januškoniuose (Radviliškio r.) gimė karininkas, gydytojas anatomas Jurgis ŽILINSKAS. Mirė 1957 m. kovo 15 d. Vaterburyje, Konektikuto vlst. (JAV). 1914-1915 m. Biržų apskrities Vabalninko vls. gydytojas.
24 d. – 195 metai, kai (1825 m.) Smilgiuose (Plungės r.) gimė poetas, 1963 m. sukilimo dalyvis Julius ANUSAVIČIUS. Mirė 1907 m. vasario 26 d. Daniūnuose, palaidotas Daumėnuose.
 75 metai, kai (1945 m.) Ciciliškiuose (Zarasų r.) gimė kunigas Stanislovas KRUMPLIAUSKAS. (1974-1977 m.) Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras, (1982-1995 m.) Papilio ir Kvetkų bažnyčių kunigas, klebonas.
–  25 metai, kai (1995 m.) Bad Viorishotene (Vokietija) mirė kunigas, visuomenininkas, literatas Paulius JATULIS. Gimė 1912 m. sausio 31 d. Vabalninke (Biržų r.).
25 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Dvariūnuose (Pakruojo r.) gimė (2004-2008 m.) kadencijos LR Seimo narys, politikas, zootechnikas, buvęs Pakruojo rajono meras Jonas JUOZAPAITIS. (1968-1974 m.) mokėsi Vabalninko tarybiniame ūkyje-technikume.
 45 metai, kai (1975 m.) Kvetkuose gimė poetė Sonata KABUTAVIČIENĖ.
27 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Kaune gimė poetas, pedagogas Vaidotas SPUDAS. Mirė 1961 m. lapkričio 1 d. Kaune. Gyveno, mokėsi, dirbo Biržuose, Medeikiuose.
- 70 metų, kai (1950 m.) Tandžiogaloje (Raseinių r.) gimė ekonomistas ir vadybininkas, habilituotas socialinių mokslų daktaras Robertas JUCEVIČIUS. (1958-1967 m.) mokėsi Biržų I-ojoje vidurinėje mokykloje.
 130 metų, kai (1890 m.) Grumšliuose gimė karininkas, teisininkas Jurgis (Juras) KUBILIUS. Sušaudytas 1942 m. lapkričio 4 d. Sverdlovske (Uralas, Rusija).
28 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Ruškiškiuose gimė dailininkė tekstilininkė Virginija ADOMĖNAITĖ. Mirė 2000 m. rugpjūčio 22 d.
29 d. – 70 metų, kai (1950 m.) gimė buvęs Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Kazys ŽEKYS.
–  40 metų, kai (1980 m.) Biržuose mirė vargonininkas, muzikos mokytojas, chorvedys Bronius JAKUBAUSKAS. Gimė 1904 m. sausio 8 d. Kaltinėnuose (Šilalės r.). Vadovavo chorui Biržuose.
17/30 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Duokiškiuose (Pasvalio r.) gimė kunigas Jonas MERKELIS. Mirė 1955 m. gegužės 12 d. Jakuske (Rusija). 1930 m. baigė Biržų gimnazijos šešias klases ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. Besimokydamas seminarijoje 1933 m.  pavasarį gavo ir brandos atestatą.


3 d. – 400 metų, kai (1620 m.) Gdanske (Lenkija) gimė valstybės ir karo veikėjas, evangelikų reformatų globėjas Boguslavas RADVILA. Mirė 1669 m. gruodžio 31 d. Karaliaučiuje (dabar Kaliningradas, Rusija). Biržuose išlaikė kapelą.
 50 metų, kai (1970 m.) Rokiškio r. gimė redaktorė, žurnalistė Sigita SADAUNIKIENĖ. 1988 m. baigė Nemunėlio Radviliškio vidurinę mokyklą.
4 d. – 130 metų, kai (1885 m.) Vabalninko parapijoje gimė optometrijos specialistas Juozas PAŠAKARNIS. Mirė 1958 m. birželio 29 d. Bostone.
5 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Pacauskuose (Kupiškio r.) gimė inžinierius, atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje Biržų rajono valdytojas (1990-1994 m.) Jonas JONUŠYS.
6 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Pagojėse gimė Panevėžio skyriaus, LLKS valdybos pirmininkas Jonas ČEPONIS [slapyvardis Vaidila, Vaidevutis].
 125 metai, kai (1895 m.) Medžiūnuose gimė karininkas Aleksas (Aleksiejus) KAZILIŪNAS.
60 metų, kai (1960 m.) gimė teisininkas Vytautas PIKELIS. 1985-1994 m. Biržų r. prokuratūros tardytojas.
8 d. – 15 metų, kai (2005 m.) Biržuose mirė inžinierius, ilgametis Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Algimantas KRIKŠČIUKAS. Gimė 1934 m. rugsėjo 5 d. Kilučiuose (Biržų r.).
40 metų, kai (1980 m.) Biržuose mirė soc. Darbo didvyris Aleksandras LAŠUKAS. Gimė 1925 m. lapkričio 15 d. Diliuose (Biržų r.).
9 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Deikiškiuose gimė PAGD (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento) Materialinių išteklių ir logistikos grupės patarėjas Vytas KAZILIŪNAS.
–  50 metų, kai (1970 m.) Vilniuje mirė kalbininkė, pedagogė, docentė Elžbieta MIKALAUSKAITĖ. Gimė 1899 m. liepos 13 d. Kelmaičiuose (Lazdijų r.). Nuo 1933 m. mokytojavo Biržų gimnazijoje.
10 d. – 85 metai, kai (1930 m.) Biržuose gimė latvių laisvas menininkas muzikas Ringoldas KAUFMANAS. Dirbo Kopenhagoje.
 50 metų, kai (1970 m.) Gauryliuose (Mažeikių r.) gimė pedagogė, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja Edita LANSBERGIENĖ.
 95 metai, kai (1925 m.) Pačiaunėje (Zarasų r.) gimė inžinierius, vertėjas, fotografas, poetas Linas BROGA. Mokėsi Biržų gimnazijoje (1937-1939 m.). Buvusio Biržų apskrities viršininko Jono Brogos sūnėnas. Mirė 2005 m. birželio 16 d. Vilniuje.
11 d. – 110 metų, kai (1905 m.) Panevėžyje gimė dailininkas, pedagogas Povilas ANDRĖJAUSKAS. Mirė 1988 m. vasario 9 d. Mokytojavo Biržų gimnazijoje.
12 d. – 90 metų, kai (1925 m.) Raguvoje (Panevėžio r.) gimė tautodailininkė (juostų pynėja), „Biržėnų“ etnografinio ansamblio vadovė Adelė GRIGAITĖ-SADAUSKIENĖ. Mirė 2008 m. birželio 8 d. Biržuose.
 125 metai, kai (1895 m.) Molynėje (Pasvalio r.) gimė buv. ilgametis Pabiržės valsčiaus viršaitis, seimo narys Petras DILYS. Mirė 1967 m. gruodžio 30 d. Kaune.
–  65 metai, kai (1955 m.) Jakutske (Rusija) mirė kunigas Jonas MERKELIS. Gimė 1910 m. balandžio 17 (30) d. Duokiškiuose (Pasvalio r.). 1930 m. baigė Biržų gimnazijos šešias klases.
13 d. – 50 metų, kai (1970 m.) Biržuose gimė ekonomistė Jurgita ČERKAUSKIENĖ.
 85 metai, kai (1935 m.) Švobiškyje (Pasvalio r.) gimė fizikas, technikos mokslų daktaras, evangelikų reformatų bažnyčios veikėjas Algimantas Povilas JAŠINSKAS. Gyveno, mokėsi Biržuose.
14 d. – 55 metai, kai (1960 m.) Biržuose gimė Čygo ir Kalkio TŪB „Rinkuškiai“ vadovas Rimantas ČYGAS.
 45 metai, kai (1975 m.) Biržuose gimė filologė Virginija DIČIŪTĖ-REBRIK.
15 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Eglynės vienkiemyje (Biržų aps.) gimė kuratorius Jurgis JAKUBONIS. Mirė 1975 m. kovo 29 d. Čikagoje (JAV).
 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė individualios įmonės savininkas Ričardas SKEBERDIS.
 100 metų, kai (1920 m.) Rojūnuose (Panevėžio r.) gimė visuomenės veikėjas Juozas VEPŠAS. Mirė 1959 m. birželio 9 d. Šilutėje. 1945-1953 m. dirbo Biržuose, Vabalninke.
21 d. – 80 metų, kai (1935 m.) Devynbalsiuose gimė tautodailininkė (tapytoja) Alvina UNGLININKIENĖ. Mirė 2012 m. gruodžio 21 d. Biržuose.
22 d. – 25 metai, kai (1995 m.) Vilniuje mirė poetas, teisininkas Alfonsas JAKUBĖNAS. Gimė 1901 m. lapkričio 10 (spalio 28) d. Kaušiškėse (Biržų r.).
 40 metų, kai (1980 m.) Vabalninke (Biržų r.) mirė kunigas Stanislovas KRIŠTANAITIS. Gimė 1912 m. rugpjūčio 17 d. Ramygaloje (Panevėžio r.).
23 d. – 60 metai, kai (1960 m.) Biržuose gimė dailininkas Osvaldas JUŠKA.
23 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Vaidagynėse (Pasvalio r.) gimė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris (1918-1923), majoras Alfonsas BANIULIS. Mirė 1960 m. vasario 15 d. Kaune.
–  10 metų, kai (2010 m.) Medeikiuose (Biržų r.) mirė evangelikų reformatų kunigas Petras Ernestas ČEPAS. Gimė 1921 m. rugsėjo 22 d. Medeikiuose (Biržų r.).
25 d. – 70 metų, kai (1945 m.) Valkiškiuose gimė literatė Janina Elžbieta JAKUBĖNAITĖ.
–  125 metai, kai (1895 m.) Biržuose gimė karininkas Alfonsas RAMAŠAUSKAS. Mirė 1954 m. vasario 28 d.
–  75 metai, kai (1945 m.) mire revoliucinio judėjimo dalyvis Aleksas GUŽAUSKAS. Gimė 1903 m. lapkričio 14 d. Rudėnuose (Biržų r.).
26 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Kaune gimė muzikos mokytoja Irena MAČIULIENĖ. (1956-1960 m.) Biržų vaikų muzikos mokyklos mokytoja.
27 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Vilniuje mirė pianistė, pedagogė Lidija DAUGUVIETYTĖ. Gimė 1883 m. gegužės 19 d. Dauguviečiuose (Biržų r.).
 35 metai, kai (1985 m.) Vokietijoje mirė karininkas, Lietuvos kariuomenės majoras, partizanas Petras GUDELIS. Gimė 1895 m. Kalnagraščiuose (Biržų r.).
28 d. – 125 metai, kai (1895 m.) Antakalniuose (Utenos r.) gimė gydytojas Balys MATULIONIS. Mirė 1974 m. gruodžio 1 d. Barbertone (Pietų Afrika). 1937 m. vadovavo Vidaus reikalų ministerijos komisijai, kuri ištyrė Likėnų sieros šaltinius iš pagrindų pakeitė pradėtą Likėnų kurorto statybą.
 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė choreografė Asta VAITIEKŪNIENĖ.
 20 metų, kai (2000 m.) Biržuose gimė krepšininkas Erikas VENSKUS. Nuo 2017 m. žaidžia „Žalgirio“ komandoje.
 50 metų, kai (1970 m.) Juozapavoje (Rokiškio r.) gimė buvęs Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Audrius NAGELĖ.
29 d. – 100 metų, kai (1900 m.) Žadeikiuose gimė majoras, inžinierius Bronius VAIVADA. Sušaudytas 1946 m. birželio 7 d. Vilniuje.
30 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Mikeliškiuose gimė karininkas Jonas KUTRA. Mirė 1988 m. kovo 16 d. Viskonsine (JAV).
31 d. – 95 metų, kai (1925 m.) Kašeliškiuose gimė veterinarijos gydytojas fiziologas, biologijos mokslų daktaras Leonas TYMUKAS. Ilgametis Lietuvos gyvulininkystės mokslinio tyrimo instituto Baisiogaloje direktorius (1964 – 1976 m.).
 105 metai, kai (1915 m. ) Gataučiuose gimė Lietuvos kariuomenės karininkas Jonas BRAZDŽIUS. Baigė Biržų gimnaziją.
(?) – 5 metai, kai (2015 m.) mirė kalbininkas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras Alfonsas LAUČKA. Gimė 1927 m. birželio 30 d. Mieliūnuose (Biržų r.).


4 d. – 65 metai, kai (1950 m.) Biržuose gimė ilgametė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Rima ZUOZIENĖ.
6 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Didžiasalyje (Ignalinos r.) gimė buvęs Biržų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas (1963-1973 m.) Alfonsas BERNOTAS. Mirė 2012 m. gruodžio 8 d. Ukmergėje.
7 d. – 65 metai, kai (1950 m.) Vabalninke gimė inžinierius energetikas, keliautojas, turizmo sporto meistras, sporto organizatorius Vytautas TUOMĖNAS.
 85 metai, kai (1935 m.) Biržuose gimė laivų mechanikas, inžinierius Mykolas PAKŠTYS.
8 d. – 60 metų, kai (1960 m.) gimė Mindaugas ČERNIAUSKAS.
9 d. – 45 metai, kai (1975 m.) Vilniuje mirė mokytoja Olga AUKŠTUOLYTĖ-JAŠINSKIENĖ. Gimė 1892 m. kovo 9 d. Kalnagaliuose (Kupiškio r.). (1912 – 1915 m.) mokytojavo Nemunėlio Radviliškio I liaudies mokykloje.
14 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Melaišiuse gimė karininkas Fabijonas NEMANIS. Mirė 2018 m. balandžio 7 d. Mičigano valstijoje (JAV).
15 d. – 65 metai, kai (1950 m.) Bedaliuose (Kupiškio r.) gimė Biržų aeroklubo lakūnas instruktorius, daugkartinis Lietuvos precizinio skraidymo lėktuvais čempionas, TSRS vicečempionas, pasaulio ir Europos aviacijos sporto varžybų dalyvis Gediminas VENSKUS.
16 d. – 45 metai, kai (1975 m.) Biržuose gimė interjero apipavidalinimo floristikos specialistė, „8“ debiutantė Inga KAMINSKAITĖ.
–  15 metų, kai (2005 m.) Vilniuje mirė poetas, vertėjas, inžinierius Linas BROGA. Gimė 1925 m. gegužės 10 d. Pačiaunėje (Zarasų r.). Mokėsi Biržų gimnazijoje (1937 – 1939 m.). Vertė rusiškąją Jurgio Baltrušaičio lyriką. Buvusio Biržų aps. Viršininko Jono Brogos sūnėnas.
17 d. – 90 metų, kai (1925 m.) Medeikiuose gimė menotyrininkas, architektūros istorikas Jonas TATORIS. Mirė 2004 m. kovo 6 d. Klaipėdoje.
 95 metai, kai (1925 m.) Sabališkiuose (Širvintų r.) gimė menotyrininkas Stasys PINKUS. Knygos „Biržų pilis“ (1986 m.) autorius.
20 d. – 50 metų, kai (1965 m.) Biržuose gimė medicinos mokslų daktaras, Kauno medicinos klinikų Urologijos klinikos gydytojas Daimantas MILONAS.
 105 metai, kai (1910 m.) Smaliečiuose gimė pedagogas, knygų autorius Jokūbas SKIAUTERIS. Mirė 1992 m. kovo 21 d. Panevėžyje.
22 d. – 145 metai, kai (1875 m.) Užupėse (Kėdainių r.) gimė kunigas, knygnešys, švietėjas Jonas KRANIAUSKAS. Mirė 1935 m. sausio 25 d. Svėdasuose (Anykščių r.). Į kunigus įšventintas 1898 m. ir paskirtas vikaru į Kvetkus.
 55 metai, kai (1965 m.) Kirdonyse gimė buvusi Rokiškio teatro rūmų direktorė Nida VISOCKAITĖ-LUNGIENĖ.
23 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Vyžuonose (Utenos r.) gimė Lietuvos žemės ūkio atstovas Biržų rajone Zenonas PRAŠMANTAS.
24 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Žvalguose (Panevėžio r.) gimė agronomas Adolfas Povilas AREIMA. Mirė 2009 m. balandžio 24 d. Biržuose.
25 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Kilučiuose gimė pedagogė Vilhelmina VILEIŠYTĖ-ŽEMAITAITIENĖ. Mirė 2008 m. lapkričio 23 d.
27 d. – 55 metai, kai (1960 m.) Valkiškiuose gimė nacionalinės kategorijos šachmatų treneris, Biržų sporto mokyklos mokytojas Raimondas PALIULIONIS.
 35 metai, kai (1985 m.) Biržuose gimė krepšininkė Justina PEČIUKEVIČIŪTĖ.
26 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Kaluše (Ukraina) gimė SP UAB „Biržų šilumos tinklai“ direktorius Ivan DOLOŠICKIS.
28 d.  – 55 metai, kai (1965 m.) Kvetkuose gimė Šakių vidurinės mokyklos direktorius Rolandas KUČIAUSKAS.
30 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Raseiniuose gimė karininkas, gydytojas Liudas (Liudvikas) BAZARAS. 1937-1940 m. 1937-1940 m. fizinio lavinimo mokytojas Biržų gimnazijoje. Mirė 1985 m. balandžio 19 d. Panevėžyje.
 190 metų, kai (1825 m.) Lapiškiuose gimė vienas iš 1863 m. sukilimo vadų, tapytojas, fotografijos pradininkas Lietuvoje Eliziejus LIUTKEVIČIUS. Žuvo 1863 m. lapkričio 11 d. Darsiškiuose (Kupiškio r.) kautynėse su caro kariuomene.


1 d. – 60 metų, kai (1960 m.) mirė kunigas Antanas GRIGALIŪNAS. Gimė 1893 m. rugsėjo 8 d. Kleboniškiuose (Radviliškio r.). Dirbo Biržų bažnyčios administratoriumi, klebonu ir Biržų dekanato dekanu (1934 – 1946 m.). 1944 m. rugsėjo 12 d. pakeltas Garbės kanauninku. Nuo 1946 m. balandžio 11 d. atleistas nuo Biržų klebono ir Biržų dekano pareigų.
12 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Biržuose gimė fizikė Dalia ŠATKOVSKIENĖ. Dr., Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos katedros docentė. Baltijos šalių regioninės asociacijos BASNET Forumas prezidentė.
–  40 metų, kai (1980 m.) Toronte (Kanada) mirė kunigas Petras AŽUBALIS. Gimė 1918 m. vasario 10 d. Mielaišiuose (Biržų r.).
13 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Medeikiuose gimė poetas, žurnalistas Petras BALČIŪNAS.
 60 metų, kai (1960 m.) Geidžiūnuose gimė tautodailininkas (medžio drožėjas) Vidas JATULEVIČIUS. Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos mokytojas.
145 metai, kai (1875 m.) Guodžių dvare, Vabalninko valsčiuje gimė Lietuvos kariuomenės karininkas Liudvikas CIEMNOLONSKAS.
14 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Benupėje gimė mokslininkė teisės mokslų daktarė, docentė Anda LEDA DAGYTĖ-JUODPUSIENĖ. Mirė 1994 m. spalio 16 d. Vilniuje.
–   50 metų, kai (1970 m.) Hain Gruendane (Vokietija) mirė evangelikų reformatų kunigas, tikybos knygos autorius Vytautas KURNATAUSKAS. Gimė 1897 m. spalio 29 d. Rygoje (Latvija). Kunigavo Papilyje.
15 d. – 45 metai, kai (1975 m.) Biržuose gimė profesionalus galiūnas, jėgos trikovininkas, pasaulio galiūnų čempionas Žydrūnas SAVICKAS.
 125 metai, kai (1895 m.) Kiliškiuose gimė inžinierius, mechanikas, išradėjas Jokūbas TREČIOKAS.
 85 metai, kai (1935 m.) Štakiriuose (Biržų r.) gimė buvęs Šimonių kultūros namų direktorius Vladislavas RUPLĖNAS. 1944-1948 m. mokėsi Anglininkų pradinėje mokykloje. 1949-1952 m. Geidžiųjų 7-metėje mokykloje.
16 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Valentuose gimė dailininkė keramikė Virginija JASIŪNAITĖ-JURŠIENĖ.
17 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Klausučiuose gimė meteorologas Vytautas VAITEKONIS. Mirė 2009 m. rugpjūčio 9 d. Biržuose.
–  5 metai, kai (2015 m.) Panevėžyje mirė fotožurnalistas Leonas GRUBINSKAS. Gimė 1939 m. gegužės 28 d. Trišakiuose (Biržų r.).
19 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Biržuose gimė architektė Nomeda ŠULNIENĖ. Birštono miesto vyriausioji architektė.
20 d. – 145 metai, kai (1875 m.) Šniūriškiuose gimė veterinarijos gydytojas, mokslininkas Kostas JAŠINSKAS. Mirė 1958 m. gegužės 15 d. Vilkaviškyje.
 90 metų, kai (1930 m.) Kupriuose gimė spaudos darbuotoja, žurnalistė Birutė KUTRAITĖ-KABAŠINSKIENĖ.
 75 metai, kai (1945 m.) Rudiškiuose (Marijampolės r.) gimė VŠĮ Biržų ligoninės akušerė-ginekologė, Biržų šeimos gydytojų centro gydytoja akušerė-ginekologė Banguolė TEODORA KVEDARAVIČIENĖ.
 100 metų, kai (1920 m.) Ubiškiuose gimė gydytoja odontologė, tautodailininkė Paulina VAITAITIENĖ. 1939 m. baigė Biržų gimnaziją.
21 d. – 140 metų, kai (1880 m.) Šimpeliškiuose gimė Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas, istorikas, filosofas, publicistas Jonas YČAS. Mirė 1931 m. gruodžio 17 d. Kaune.
 135 metai, kai (1885 m.) Mažutiškiuose gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Jokūbas MIKELĖNAS. Mirė 1966 m. balandžio 19 d. Čikagoje. „Biržų žinių“ steigėjas, žurnalistas.
 110 metų, kai (1910 m.) Daukniškiuose gimė karininkas Jonas MILLA. 1931 m. baigė Biržų gimnaziją.
22 d. – 15 metų, kai (2005 m.) Kauno r. mirė agronomas, selekcininkas, ž. ū. mokslų daktaras, agrarinių mokslų daktaras Kostas BĖČIUS. Gimė 1911 m. liepos 3 d. Ločiuose (Biržų r.).
23 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Dirvonakiuose gimė istorikas, literatas, muzikantas Valdas STRIUŽAS.
 110 metų,  kai (1910 m.) Žemaitijoje gimė visuomenės veikėjas Adolfas ČAMPĖ. 1943-1944 m. vadovavo Biržų tekstilės įmonei. Mirė 1992 m. spalio 6 d. Waterbury (Konektikutas, JAV).
 100 metų, kai (1920 m.) Leliūnuose (Utenos r.) gimė kunigas Anicetas KISIELIUS. Mirė 2012 m. vasario 19 d. Rozalime (Pakruojo r.). (1952-1960 m.) administravo Suosto parapiją, (1963-1965 m.) Biržų parapijos klebonas.
–  30 metų, kai (1990 m.) Vilniuje mirė valstybės ir visuomenės veikėjas Petras ANILIONIS. Gimė 1923 m. kovo 6 d. Pajiešmeniuose (Pasvalio r.). Pokario metais dirbo Pabiržėje, Biržuose.
 50 metų, kai (1970 m.) Vilniuje mirė aktorius, istorikas, literatas, istorinės apybraižos apie Biržus autorius Petras BINKYS (PUPŲ DĖDĖ). Gimė 1896 m. gruodžio 22 d. Liudiškiuose (Anykščių r.).
24 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Viežguose (Rokiškio r.) gimė karininkas Bronius KAIRIŪNAS. Mokėsi Biržų gimnazijoje.- 95 metai, kai (1925 m.) Vabalninke gimė visuomenininkė, JAV lietuvių visuomenės veikėja Irena LADIGAITĖ-EIVIENĖ.
25 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Švobiškyje (Pasvalio r.) mirė evangelikų reformatų kunigas, generalinis superintendentas Vilius MEŠKAUSKAS. Gimė 1852 m. rugsėjo 29 d. Ostašine Minske (Baltarusija). 1880 m. liepos 4 d. paskirtas kunigu į Biržų parapiją.
26 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Šiauliuose gimė buvęs UAB Biržų autobusų parko direktorius Algimantas Petras JASILIONIS.
 105 metai, kai (1915 m.) Jasiškiuose gimė karininkas Jonas VĖJELIS.
28 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Saločiuose (Pasvalio r.) gimė kino kritikas, teatrologas SAULIUS MACAITIS. Mirė 2007 m. liepos 28 d. Vilniuje. Mokėsi Pabiržės vidurinėje mokykloje, gyveno Pabiržėje.
30 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Kaune gimė Prancūzijos, Italijos kino aktorius, Prancūzijos Buchenvaldo kalinys, prancūzų žurnalistas Niurnbergo procese, Nepriklausomybės Akto signataro Jokūbo Šerno sūnus Jokūbas (Žakas) Bernardas (Nardis) ŠERNAS. Mirė 2015 m. rugpjūčio 3 d. Romoje. 
–  30 metų, kai (1990 m.) Bistone (JAV) mirė žurnalistas, pedagogas, karininkas Jurgis JAŠINSKAS. Gimė 1907 m. kovo 16 d. Kilučiuose (Biržų r.).
31 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė tarptautinės kategorijos krepšinio teisėjas Romualdas BRAZAUSKAS.


1 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Biržuose gimė architektas Sigizmundas PIPYNĖ. Mirė 1979 m. gruodžio 30 d. Vilniuje.
 130 metų, kai (1890 m.) Kilučiuose (Biržų r.) gimė savanoris kūrėjas, karininkas, atsargos kapitonas Stasys SKEBERDIS. Mirė 1969 m. lapkričio 16 d. Miunchene (Vokietija).
 105 metai, kai (1915 m.) Užušiliuose (Biržų r.) gimė karininkas Jonas KIELA. Mirė 2002 m. spalio 25 d. Kaune.
3 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Biržuose gimė baleto artistas Jonas VASILIAUSKAS. Mirė 1969 m. balandžio 7 d. Bostone.
–  40 metų, kai (1980 m.) Belgijoje mirė karininkas Juozas LANSKORONSKIS. Gimė 1893 m. Žąsiškiuose (Biržų r.).
4 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Vabalninko krašte gimė fizikas, fizikos mokslų daktaras, vaikų rašytojas Gendrutis MORKŪNAS. Mirė 2009 m. gruodžio 31 d.
5 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Biržuose gimė vertėja Renata ZAJANČKAUSKAITĖ.
 40 metų, kai (1980 m.) Biržuose gimė politikas Venantas GRICIŪNAS.
–  5 metai, kai (2015 m.) Sauginuose (Biržų r.) mirė literate Aldona JASIŪNAITĖ. Gimė 1932 m. lapkričio 26 d. Sauginuose (Biržų r.).
8 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Biržuose gimė fizikas Donatas JUREVIČIUS.
 70 metų, kai (1950 m.) Biržų r. gimė medikė Aldona MARGYTĖ-VARIAKOJIENĖ.
–  45 metai, kai (1905 m.) Biržuose mirė visuomenės veikėjas Jonas ANDRIUŠKEVIČIUS. Gimė 1905 m. Biržuose.
9 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Žygeliškyje Molėtų r. gimė maisto pramonės technologė Danutė JASIULIONYTĖ-JASINSKIENĖ. Buvusi UAB „Biržų alus“ generalinė direktorė.
 55 metai, kai (1965 m.) Vilniuje gimė pedagogė, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktorė Saulė VENCKŪNIENĖ.
10 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Natiškiuose gimė kultūros darbuotoja Bronislava SKUPAITĖ-VEZBERGIENĖ.
–  40 metų, kai (1980 m.) Čikagoje (JAV) mirė inžinierius, reformatų literatūros leidėjas, istorikas Jokūbas KREGŽDĖ. Gimė 1903 m. spalio 23 d. Lyglaukiuose (Biržų r.). 1924 m. baigė Biržų gimnaziją.
11 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Naciūnuose gimė literatūros tyrinėtoja, vertėja Irena VARNAITĖ.
12 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Pabiržėje (Biržų r.) mirė kunigas, religinės literatūros leidėjas Tadas LICHODZEJAUSKAS. Gimė apie 1801 m. Kimbarišyje (Ukmergės r.).
13 d. – 10 metų, kai (2010 m.) Vilniuje mirė tautodailininkas, žurnalistas, tapytojas Feliksas MARCINKAS. Gimė 1951 m. sausio 2 d. Biržų r. 
14 d. – 50 metų, kai (1970 m.) Biržuose gimė gydytojas, Lietuvos ir Biržų rajono politinis bei visuomenės veikėjas Petras BIMBA.
15 d. 120 metų, kai (1900 m.) Užusaliuose (Jonavos r.) gimė revoliucinio judėjimo dalyvis Mironas VOITENKA. Žuvo 1942 m. kovo 13 d. Smailiuose (Biržų r.).
16 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė Lietuvos kariuomenės karininkas, pulkininkas, buvęs generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas (2005-2008 m.) Arūnas BALČIŪNAS.
19 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Petrašiūnuose Pasvalio r. gimė Lietuvos nusipelnęs sportinio šaudymo treneris Petras ŠPANKAUSKAS. Mirė 1976 m. rugsėjo 10 d. Biržuose. Sportinio šaudymo Biržuose puoselėtojas.
20 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Guronyse Kaišiadorių r. gimė kardinolas Vincentas SLADKEVIČIUS. Mirė 2000 m. gegužės 28 d. Kaune. Kunigavo Nemunėlio Radviliškyje, Pabiržėje.
115 metų, kai (1905 m.) Kilučiuose gimė karininkas Valerijonas LAPĖNAS.
 90 metų, kai (1930 m.) Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė kunigas, garbės kanauninkas Vytautas Aloyzas MAROZAS. Mirė 2014 m. kovo 1 d. Panevėžyje. Nuo 1985 m. iki 1991 m. administravo Biržų bei Geidžiūnų parapijas.
–  80 metų, kai (1940 m.) mirė mokytojas, Biržų krašto visuomenės veikėjas Anupras KARALIUS. Gimė 1889 m. sausio 10 d. Kunigiškiuose (Vilkaviškio r.). Mokytojavo Biržų gimnazijoje.
– 80 metų, kai (1940 m.) Mažeikiuose mirė (nusišovė) karininkas Jokūbas KULBIS. Gimė 1893 m. kovo 27 d. Juodžioniuose (Biržų r.). 
21 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Dorpate gimė kunigas Fridrikas BARNĖLIS. Dirbo Biržų parapijos II-uoju kunigu, dėstė tikybą Biržų ir valsčiaus pradžios mokyklose. Mirė 1982 m.
22 d. – 60  metų, kai (1960 m.) Kelmės rajone gimė veterinarijos gydytojas, Biržų rajono savivaldybės tarybos narys (2003-2007 m.) Vytautas BALTRUŠAITIS.
–  20 metų, kai (2000 m.) mirė dailininkė, tekstilininkė Virginija ADOMĖNAITĖ. Gimė 1945 m. balandžio 28 d. Ruškiškiuose (Biržų r.).
24 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė VĮ „Panevėžio regiono keliai“ direktorius Rolandas ŽAGARAS.
–  15 metų, kai (2005 m.) mire prekybos ekonomistas, stendinio šaudymo meistras, nusipelnęs sporto treneris Vytautas LOČERIS. Gimė 1923 m. rugsėjo 17 d. (?) Biržuose.
25 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Biržuose gimė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro dirigentas Vytautas VIRŽONIS. Mirė 2010 m. birželio 15 d. Vilniuje.
 85 metai, kai (1935 m.) gimė ilgametis Nemunėlio Radviliškio O. Milienės senelių prieglaudos vadovas Liudas PLEŠKYS.
27 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Nausėdžiuose gimė inžinierius technologas, irklavimo sporto tarptautinės klasės sporto meistras, olimpinių žaidynių, pasaulio, Europos pirmenybių medalininkas, treneris Vytautas Julius BRIEDIS.
28 d. – 135 metai, kai (1885 m.) Pladiškyje gimė rašytojas, vertėjas, publicistas Jonas ŠEPETYS. Mirė 1942 m. kalėjime tremtyje (greičiausiai Kaliazine, Rusija).
115 metų, kai (1905 m.) Peterburge (Rusija) gimė Ddžiojo Tėvynės karo partizanas Alfonsas VILDŽIŪNAS. Žuvo 1942 m. kovo 13 d. Smailiuose (Biržų r.).
29 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Mikalavoje gimė tautodailininkė (pynėja) Leonora BALČIŪNIENĖ.
 115 metų, kai (1905 m.) Vabalninke gimė dailininkė Regina MATUZONYTĖ-INGELEVIČIENĖ. Mirė 1980 m. kovo 30 d. Niujorke.
30 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Kijeve gimė prozininkė, vertėja Halina KORSAKIENĖ. Mirė 2003 m. kovo 14 d. Vilniuje. Gyveno, mokėsi Biržuose.
31 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Biržuose gimė ekonomistas, Lietuvos politinis veikėjas, buvęs Seimo narys (2000-2004) Jonas BUDREVIČIUS.
115 metų, kai (1905 m.) Ubiškiuose gimė agronomas, zootechnikas, Žemės ūkio akademijos rektorius (1953-1956 m.) Juozas TATORIS. Mirė 1977 m. birželio 26 d. Kaune.
7 (20) d. – 115 metų, kai (1905 m.) Biržų rajone gimė ateitininkas, VDU „Vytauto“ klubo narys Antanas NAUDŽIUS. 1929 m. baigė Biržų gimnaziją.


2 d. – 75 metai, kai (1945 m.) (?) gimė Lietuvos ir Biržų rajono politinė veikėja, Tėvynės sąjungos narė (1995-1997 m..), (1997-2000 m.) Biržų rajono savivaldybės tarybos narė Aldona Zosė KORSAKIENĖ.
3 d. – 125 metai, kai (1895 m.) Palangoje gimė karininkas Antanas JURGUTIS. 1929 m. balandžio 11 d. paskirtas Biržų komendantūros raštvedžiu.
4 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Astravo dvare gimė Lietuvos kariuomenės karininkas Vacys BABILIAUSKAS. Žuvo 1947 m. Vorkotlage (Komijoje) tremtyje.
–  90 metų, kai (1930 m.) mirė knygnešių rėmėjas Antanas BANIULIS. Gimė 1886 m. liepos 2 d. Vaidaginiuose (Biržų r.).
5 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Totoriuose gimė pažangus Argentinos lietuvių visuomenės veikėjas Pranas ŽILINSKAS. Mirė 1984 m. sausio 18 d. Kaune.
–  45 metai, kai (1975 m.) Čikagoje (JAV) mirė kunigas, filosofas, filosofijos mokslų daktaras Andrius BALTINIS. Gimė 1909 m. spalio 12 d. Leitiškiuose (Biržų r.).
6 d. – 35 metai, kai (1985 m.) mirė kuratorius Jonas DAGYS. Gimė 1919 m. rugpjūčio 27 d. Ivoniškio vnk. (Biržų r.).
 25 metai, kai (1995 m.) Jonavoje mirė pedagogė Ona KUPRYTĖ-STEPANIENĖ. Gimė 1911 m. balandžio 3 d. Vaitekūnuose (Kėdainių r.). Mokėsi biržų gimnazijoje. Mokytojavo Linkuvos, Joniškio gimnazijose.
 50 metų, kai (1970 m.) Biržuose mirė tautodailininkas Klemas MARTINAITIS. Gimė 1906 m. liepos 1 d. Klioriškiuose (Joniškio r.)
 50 metų, kai (1970 m.) Čikagoje (JAV) mirė kuratorė, pienininkė Katrė MIKELĖNAITĖ. Gimė 1897 m. vasario 26 d. Mažutiškiuose.
7 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Pilvingiuose (Varėnos r.) gimė veterinarijos gydytoja, literatė Lina KIŠKIENĖ.
–  40 metų, kai (1980 m.) Čikagoje (JAV) mirė rašytojas Aloyzas BARONAS. Gimė 1917 m. gruodžio 12 d. Vabalninke.
 60 metų, kai (1960 m.) Antaviliuose prie Vilniaus mirė literate, medikė Ona DIDŽIULYTĖ-SKETERIENĖ. Gimė 1878 m. liepos 5 d. Griežionėlėse (Anykščių r.). Dirbo medicinos seserimi Papilyje (Biržų r.).
8 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Braškiuose gimė pedagogė, ūkininkė Dalia JUKNAITĖ-ŠERNIENĖ.
10 d. – 125 metai, kai (1895 m.) Paberžiuose gimė publicistas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, visuomenės veikėjas Motiejus KARAŠA. Mirė 1979 m. rugsėjo 2 d. Baltimorėje (JAV).
 100 metų, kai (1920 m.) Kvetkuose gimė kunigas Gaudentas IKAMAS. Dirbo mokytoju Kvetkų, Anciškių mokykloje. Mirė 2000 m. lapkričio 18 d. Palaidotas Kvetkuose.
 75 metai, kai (1945 m.) Viešintuose (Utenos r.) gimė sprogstamųjų medžiagų išradėjas Romualdas SUKAREVIČIUS. 1969 m. pradėjo dirbti Biržų autotransporto kontoroje.
–  90 metų, kai (1930 m.) Miunchene (Vokietija) mirė muzikologas, choro dirigentas, vargonininkas, kompozitorius Teodoras BRAZYS. Gimė 1870 m. lapkričio 20 d. Memelhofe (Latvija). Vargonininkavo Pabiržėje (Biržų r.).
11 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Gineišiuose (Rokiškio r.) gimė aviacijos kapitonas, lakūnas Albinas TINDŽIULIS. Žuvo 1949 m. vasario 2 d. Ožkiniuose (Kupiškio r.).
14 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Biržuose gimė ūkininkas Romutis VISOCKAS.
–  45 metai, kai (1975 m.) mire religinio švietimo magistrė, vertėja Dorotėja INKĖNAITĖ. Gimė 1908 m. rugpjūčio 21 d. Dreiziškiuose (Biržų r.). 1930 m. baigė Biržų gimnaziją.
15 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Mockūnuose gimė inžinierius hidrotechnikas, technikos mokslų daktaras Bronius RUPLYS.
16 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė pedagogas, karininkas Otonas OBAKEVIČIUS. Mirė 1984 m. Mokytojavo Gaižiūnuose, Ančiškiuose, Vabalninke.
18 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Kvetkuose gimė pedagogė Rasa PENELIENĖ. Laikraščio „Šiaurės rytai“ redaktorė.
 125 metai, kai (1895 m.) Šikšniuose (Šiaulių r.) gimė karininkas Jonas TINTERIS. Mirė 1964 m. kovo 28 d. Melburne (Australija). Biržų baro rajono viršininkas.
 130 metų, kai 91890 m.) Krimantiškiuose (Rokiškio r.) gimė karininkas Jonas VIGĖLIS. Mirė 1985 m. spalio 13 d. Hudsone (JAV). 1919 m. buvo Biržų – Pasvalio aps. karo komendantas. 1949 m. persikėlė į JAV.
–  35 metai, kai (1985 m.) Vilniuje mirė revoliucinio judėjimo dalyvė Marija KUTRAITĖ. Gimė 1911 m. sausio 24 d. Vinkšniniuose (Biržų r.).
21 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Klausučiuose gimė mokytojas, evangelikų reformatų kuratorius, „Mūsų sparnų“ redaktorius Petras BRUŽAS. Mirė 1992 m. gruodžio 3 d. Čikagoje.
–  45 metai, kai (1975 m.) Cabramatte (Australija) mirė karininkas Eduardas (EDVARDAS) MIGEVIČIUS. Gimė 1896 m. spalio 10 d. Dokiuose (Kauno r.). Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m. rugsėjo 26 d. Biržuose NKVD suimtas.
22 d. – 50 metų, kai (1970 m.) Mikoliškėse (Pakruojo r.) gimė ekonomistas, UAB "HOCHDORF BALTIC MILK" direktorius Andrius JUKNA.
 60 metų, kai (1960 m.) Paežeriuose (Pakruojo r.) gimė mokytoja, valstybės tarnautoja, Biržų socialinių paslaugų centro direktorė Aldona SIMĖNAITĖ-ŠAKNIENĖ.
23 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Biržuose gimė Kauno J. Gruodžio konservatorijos fortepijono dėstytoja ir koncertmeisterė Virginija BALČIAUSKAITĖ-DAUGIRDIENĖ.
 70 metų, kai (1950 m.) Klausučiuose gimė agronomas, ūkio darbuotojas Vytautas ZURBA. 1990-1995 m. Biržų rajono Tarybos pirmininkas, 1997-2003 m. rajono meras. Mirė 2017 m. rugpjūčio 19 d. Biržuose.
–  75 metai, kai (1945 m.) Aše (Baltarusijoje) mirė teisininkas Alfonsas MICKEVIČIUS. Gimė 1897 m. Papilėje (Akmenės r.). 1940 m. dirbo Biržuose notaru. 
24 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Papilyje gimė revoliucinio judėjimo dalyvis, Papilio jaunimo organizacijų dalyvis Eduardas TREČIOKAS. Mirė 1941 m. Biržuose.
 45 metai, kai (1975 m.) Naciūnuose gimė Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė VORIENĖ.
26 d. – 5 metai, kai (2015 m.) Biržuose mirė tautodailininkė, mezgėja, gėlininkė Liucija BERCHOLTIENĖ. Gimė 1925 m. sausio 5 d. Baibokuose.
27 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Pašvitinyje (Pakruojo r.) gimė kunigas Antanas VALANČIŪNAS. Mirė 2000 m. kovo 7 d. Gulbinėnuose (Pasvalio r.). Mokėsi Biržų gimnazijoje.
28 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Joniškyje gimė veterinarijos gydytojas Pranas GELAŽIUS. Mirė 1955 m. vasario 11 d. Sibire. Nuo 1927 m. Biržų apskrities veterinarijos gydytojas. Atgaivino ir redagavo „Biržų žinias“.
–  20 metų, kai (2000 m.) mire visuomenininkas Feliksas MASAITIS. Gimė 1915 m. lapkričio 10 d. Sičioniuose (Kėdainių r.). Dirbo Biržų aps. Karo komendantūroje, socialinio aprūpinimo įstaigoje.
29 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Kaune gimė inžinierius, statybininkas, projektuotojas, evangelikų reformatų bažnyčios bendruomenės aktyvistas Rimantas JANKŪNAS. (1948-1960 m.) mokėsi Papilio vidurinėje mokykloje.
–  15 metų, kai (2005 m.) Nemunėlio Radviliškyje mirė tautodailininkė Vanda PUZINAITĖ-BRIEDIENĖ. Gimė 1944 m. sausio 12 d. Leitiškiuose (Biržų r.).
30 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Semeniškiuose gimė rašytojas, filmų kūrėjas, scenaristas Adolfas MEKAS. Mirė 2011 m. gegužės 31 d. JAV.
55 metai, kai (1965 m.) Meilūnuose gimė UAB „Tyla“ komercijos direktorius, Biržų sporto klubo „Jėga“ prezidentas Virginijus URBONAS.


1 d. – 135 metai, kai (1885 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė vaistininkas, žurnalo „Farmacijos žinios“ steigėjas Julius ŽEMAITIS. Mirė 1955 m. rugsėjo 29 d. Kaune.
 110 metų, kai (1910 m.) Kiaulėnuose (Kupiškio r.) gimė revoliucinio judėjimo dalyvis Jonas SASNAUSKAS. Partinis ūkinis ir administracinis darbuotojas Biržuose.
2 d. – 160 metų, kai (1860 m.) gimė evangelikų reformatų kunigas, religinės literatūros rengėjas Adomas CUMFTAS. Mirė 1911 m. lapkričio 13 d. Nemunėlio Radviliškyje.
4 d. – 40 metų, kai (1980 m.) mokytoja, visuomenininkė Elena BALČIŪNAITĖ-MASAITIENĖ. Gimė 1904 m. lapkričio 29 d. Lietuvoje. Baigė biržų gimnaziją.
5 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Biržų rajone gimė partizanas, kapitonas, Vyčio apygardos, Pilėnų tėvonijos vadas Steponas GIEDRIKAS. Nušautas 1954 m. rugsėjo 25 d. netoli Kuginių kaimo.
–  25 metai, kai (2015 m.) Biržuose mirė agronomas, ūkio darbuotojas Petras LADYGA. Gimė 1921 m. gruodžio 9 d. Biržuose.
 75 metai, kai (1945 m.) Inkūnuose gimė literatė Palmyra ŠUKYTĖ-SIMĖNIENĖ.
6 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Medikiuose gimė filologė, Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorė Vida ŠIMĖNAITĖ.
 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė krepšininkas Mindaugas LEKERAUSKAS.
 100 metų, kai (1920 m.) Paežeriuose (Panevėžio r.) gimė kunigas Alfonsas STRIELČIŪNAS. Mirė 1988 m. rugpjūčio 25 d. Pandėlyje (Rokiškio r.). 1945-1949 m. vikaravo Vabalninke. Pabiržės altarista (1960-1963 m.).
 95 metai, kai (1925 m.) Biržuose gimė ryšininkas Elmaras PUODŽIŪNAS. Mirė 1991 m. gruodžio 31 d. Palaidotas Vilniuje.
7 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Rudaičiuose (Kretingos r.) gimė teisininkas Arvydas PENELIS.
8 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė keliautojas, sporto organizatorius, inžinierius Kęstutis DAGILIS. Gyveno Ageniškyje. Mokėsi Laužadiškio pradžios mokykloje.
–  5 metai, kai (2015 m.) Vilniuje mirė režisierė, scenaristė, aktorė Galina DAUGUVIETYTĖ. Gimė 1926 m. lapkričio 26 d. Kaune. 
 70 metų, kai (1950 m.) Kašeliškiuose gimė individualios įmonės savininkas Julijonas KURKAUSKAS. Mirė 2008 m. (?).
9 d. – 50 metų, kai (1970 m.) mirė prieškarinių visuomeninių draugijų nary sir veikėjas Tadas BALANDA. Gimė 1887 m. vasario 9 d. Pabiržės valsč.
10 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Rinkuškiuose gimė veterinarijos gydytojas, mokslų daktaras Petras TUNKŪNAS. Mirė 1995 m. Čikagoje.
 100 metų, kai (1920 m.) Jonavoje (Biržų r.) gimė jaunimo kultūros organizacijų dalyvis, (1933 m.) LKJS Biržų rajono komiteto narys Albertas GARJONIS. Žuvo 1941 m. birželio 24 d. Pušalote (Pasvalio r.).
12 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Tomske (Rusija) gimė krepšininkas, treneris Algirdas LINKEVIČIUS. 1958 m. grįžo į Lietuvą. Gyveno Biržuose.
 95 metai, kai (1925 m.) Krinčine (Pasvalio r.) gimė žurnalistas, menotyrininkas Edvardas PRANCKŪNAS. Mirė 1980 m. kovo 23 d. Vilniuje. Mokėsi, dirbo Biržuose.
–  5 metai, kai (2015 m.) Kilučiuose (Biržų r.) mirė literate Ona Aldona DAGYTĖ-RAUDUVIENĖ-JUSEVIČIENĖ. Gimė 1924 m. lapkričio 6 d. Kilučiuose (Biržų r.).
14 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Biržuose gimė motorlaivių sporto treneris Algimantas ŽITKEVIČIUS.
16 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Biržų rajone gimė pedagogas, Lietuvos lengvosios atletikos asociacijos valdybos pirmininkas, viceprezidentas Algirdas MALDŪNAS.
 150 metų, kai (1870 m.) Keneliuose (Pasvalio r.) gimė siuvėjas, daraktorius, liaudies poetas Juozas MOCKŪNAS. Mirė 1941 m. vasario (?) d. Vabalninke. Nuo 1906 m. Juozas ėmėsi daugiau visuomeninės veiklos. Kaimų klojimuose rengė dainų vakarėlius, rašė korespondencijas. 1912 m. dalyvavo steigiant vartotojų bendrovę.
17 d. – 140 metų, kai (1880 m.) Braškiuose gimė muzikos mokytojas, chorvedys Martynas SPRINDYS. Mirė 1946 m. gegužės 5 d. Biržuose.
 120 metų, kai (1900 m.) Mikalinėse gimė karininkas Adomas DŽEVEČKA.
18 d. – 140 metų, kai (1880 m.) Veleikiuose (Zarasų r.) gimė kunigas, visuomenės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras Juozapas ČEPĖNAS. (1910-1918 m.) kunigavo Pabiržėje. Mirė 1976 m. sausio 27 d. Pasvalyje.
21 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Biržuose gimė žymi rankininkė, pedagogė, sporto meistrė, Europos taurės laimėtoja Elena Marijona BUZELIENĖ.
23 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Užgirėliuose (Kaišiadorių r.) gimė keramikė Pranė JANULEVIČIENĖ. Mirė 2000 m. lapkričio 11 d. Vilniuje. (1942-1945 m.) mokėsi siuvimo specialybės Biržų amatų mokykloje.
 95 metai, kai (1925 m.) Pasvalio rajone gimė tautodailininkas, tapytojas Bronius MAŽYLIS. Mirė 1972 m. kovo 17 d. Biržuose.
25 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Biržuose gimė moterų judėjimo veikėja, Birutės draugijos organizatorė Stefanija TYRULYTĖ-OŽELIENĖ. Mirė 1994 m. rugpjūčio 4 d. Čikagoje.
26 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Anykščiuose gimė choro dirigentė, pedagogė Zita KAVALIŪNAITĖ-KARINIAUSKIENĖ. (1957-1962 m.) mokėsi J. Janonio vidurinėje mokykloje, (1962-1966 m.) Biržų I-oje vidurinėje mokykloje.
27 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Zastaučiuose gimė chemikė, Chemijos mokslų daktarė Lina Adelaida AUDZIJONIENĖ.
 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė Baltijos Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centro direktorius, Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje Arūnas BAUBLYS.
 65 metai, kai 1955 m. Valatkėliuose Pasvalio r. gimė Genė VAIŠAITĖ-ČETKAUSKIENĖ.
 135 metai, kai (1885 m.) Kaune gimė pedagogas, visuomenės veikėjas Juozas PAŽERSKIS. Mirė 1957 m. birželio 29 d. Kariotiškėse (Trakų r.). 1937 – 1941 m. dirbo Vabalninke bibliotekos vedėju, hitlerininkų kalintas Biržuose.
 100 metų, kai (1920 m.) Daudgžgiriuose (Biržų r.) gimė revoliucinio judėjimo dalyvis Albinas GINTAUTAS. Mirė 1985 m. balandžio 1 d. Ukmergėje.
28 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Ežeikiuose (Joniškio r.) gimė žurnalistas, vienas iš Sąjūdžio Biržuose pradininkų Feliksas GRUNSKIS.
 90 metų, kai (1930 m.) Šambalionyse (Panevėžio r.) gimė daktaras (fiziniai mokslai, chemija), Lietuvos sąjūdžio narys Vytautas JANĖNAS. (1952-1958 m.) Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos fizikos mokytojas.
31 d. – 50 metų, kai (1970 m.) Pajuodupiuose (Kupiškio vlsč.) gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Andrius GRAIČIŪNAS (GREIČIŪNAS). Platino laikraščius bei maldaknyges Kupiškio, Vabalninko apylinkėse. 


3 d. – 50 metų, kai (1970 m.) Biržuose gimė hidrogeologė, mokslų daktarė Jurgita KVEDARAVIČIŪTĖ-ARUSTIENĖ.
4 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Strazdiškiuose gimė kunigas Povilas ČIUČKIS. Mirė 1990 m. vasario 16 d. Svėdasuose. Suosto parapijos klebonas (1946-1950 m.)
5 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Žardiniuose (Biržų r.) gimė kuratorius, inžinierius Petras RAMUTĖNAS. Mirė 1989 m. liepos 15 d. Naujojoje Zelandijoje. Baigė Biržų Valstybinę gimnaziją ir 1942-1943 m. Kaune studijavo inžineriją. 1944 m. liepos mėn. vokiečių paimtas darbams į Vokietiją.
6 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Biržų aps. gimė karininkas Juozas VRUBLIAUSKAS (ŠARŪNAS). Mirė 1949 m. Kanadoje.
7 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Butniūnuose gimė literatas Steponas VYŠNIAUSKAS. Mirė 1990 m. spalio 11 d. Daudžgiriuose.
–  15 metų, kai (2005 m.) Pabiržėje mirė kunigas Antanas BALAIŠIS. Gimė 1923 m. sausio 1 d. Miškoniuose (Kupiškio r.). (1993 – 2005 m.) Pabiržės klebonas.
9 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Martišiūnuose gimė muzikos pedagogas, chorvedys Vytautas ŪSEVIČIUS.
10 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Sičioniuose (Kėdainių r.) gimė visuomenininkas Feliksas MASAITIS. Mirė 2000 m. rugsėjo 28 d. Dirbo Biržų aps. karo komendantūroje, socialinio aprūpinimo įstaigoje.
– 95 metai, kai (1925 m.) Virbalyje (Vilkaviškio r.) mirė evangelikų liuteronų kunigas Karolis MAČIULSKIS. Gimė 1866 m. spalio 9 d. Biržuose.
11 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Joniškyje gimė pedagogas Arūnas ARLAUSKAS. 1983-1984 m. mokytojavo Medeikių vidurinėje mokykloje (Biržų r.).
–  20 metų, kai (2000 m.) Vilniuje mire keramikė Pranė JANULEVIČIENĖ. Gimė 1925 m. spalio 23 d. Užgirėliuose (Kaišiadorių r.). Mokėsi Biržų amatų mokykloje.
– 5 metai, kai (2015 m.) Biržuose mirė literatas Jonas KUGINYS. Gimė 1938 m. vasario 16 d. Paberžiuose (Biržų r.).
13 d. – 135 metai, kai (1885 m.) Šimpeliškiuose gimė Nepriklausomos Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, spaudos bendradarbis, teisininkas Martynas YČAS. Mirė 1941 m. balandžio 5 d. Brazilijoje.
16 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Peršėkininkuose (Alytaus r.) gimė karininkas Juozas STASIUKYNAS. Nuo 1938 m. kovo 1 d. Biržų baro rajono viršininkas.
 60 metų, kai (1960 m.) Biržų r. gimė teisininkas Raimondas PETRAUSKAS.
–  60 metų, kai (1960 m.) Biržuose mirė prozininkas, mokytojas Ignas LAPIENIS. Gimė 1891 m. vasario 13 (1) d. Antanašėje (Rokiškio r.). Mokytojavo Pabiržėje (Biržų r.).
17 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Klausučiuose gimė fotografas Juozas MEŠKERYS. Mirė 1990 m.
–  100 metų, kai 1920 m.) Vilniuje mirė karininkas Kazys MAČIUKAS. Gimė 1902 m. Biržų aps.
18 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Biržuose gimė sportininkas, lengvaatletis (bėgikas), treneris Jonas PIPYNĖ. Mirė 1997 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje. Dalyvavo 1956 m. Melburno olimpiadoje.
 85  metai, kai (1935 m.) Biržuose gimė literatas, tremtinys Imantas KALĖJAS. Mirė 2008 m. liepos 5 d.
110 metų, kai (1910 m.) Jasiškiuose gimė kuratorius Jonas ŠERNAS. Mirė 1978 m. rugsėjo 22 d. Rokforde (JAV).
–  55 metai, kai (1965 m.) mirė partizanas, milicininkas Kazimieras ABUKAVIČIUS. Gimė 1892 m. Pušalote (Pasvalio r.). Yra gyvenęs Nemunėlio Radviliškyje.
 20 metų, kai (2000 m.) mirė kunigas Gaudentas IKAMAS. Gimė 1920 m. rugsėjo 10 d. Kvetkuose (Biržų r.). Dirbo mokytoju Kvetkų, Anciškių mokyklose.
19 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Biržuose mirė vertėjas, poetas, kultūros veikėjas Stanislovas DAGILIS. Gimė 1843 m. kovo 17 (5) d. Mažutiškiuose (Biržų r.).
20 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Biržuose gimė architektas, dailininkas, profesorius Vytautas BRĖDIKIS.
 150 metų, kai (1870 m.) Memelhofe (Latvija) gimė muzikologas, choro dirigentas, kompozitorius, vargonininkas Teodoras BRAZYS. Vargonininkavo Pabiržėje. Mirė 1930 m. rugsėjo 10 m. Miunchene (Vokietija).
–  70 metų, kai (1950 m.) Kaune mirė karininkas, gydytojas Albertas JACKŪNAS. Gimė 1894 m. kovo 31 d. Puškoniuose (Pasvalio r.). (1926 – 1928 m.) ligoninės vedėjas Vabalninke (Biržų r.).
22 d. – 30 metų, kai (1990 m.) Klaipėdoje mirė poetas, mokytojas Paulius DREVININS. Gimė 1919 m. spalio 13 d. Gulbinuose (Biržų r.).
23 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Kraštuose (Pasvalio r.) gimė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius, KU docentas Jonas GENYS. (1968-1974 m.) mokėsi Pabiržės vidurinėje mokykloje.
 115 metų, kai (1905 m.) Šikšniuose (Rokiškio r.) gimė pedagogas, kritikas, žurnalistas Stepas VYKINTAS. Mirė 1978 m. rugsėjo 3 d. Tabon Farmoje prie Čikagos (JAV). Apie 1932 m. dirbo „Biržų žinių“ vyr. redaktoriumi.
– 15 metų, kai (1995 m.) Vabalninke mirė gydytoja Nijolė MATULIENĖ. Gimė 1932 m. balandžio 25 m. Vabalninke dirbo 1958 m.
24 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Biržuose gimė aktorius Romualdas KLASČIUS. Mirė 1985 m. kovo mėn. Vilniuje.
–  50 metų, kai (1970 m.) mirė kunigas Vladislovas KUPSTAS. Gimė 1904 m. gegužės 8 d. Plūkiuose (Panevėžio r.). Nuo 1966 m. paskirtas Biržų klebonu. 28 d. – 175 metai, kai (1845 m.) Gardino srityje gimė evangelikų reformatų kunigas, vertėjas Adolfas NEIMANAS. Mirė 1921 m. rugpjūčio 14 d. Kazachstane. Kunigavo Papilyje, Biržuose.
 105 metai, kai (1915 m.) Paežeriuose (Anykščių r.) gimė kunigas Klemensas GUTAUSKAS. Vikaravo Pabiržėje (nuo 1947 m. vasario 5 d. iki 1947 m. kovo 5 d.). Mirė 2002 m. rugpjūčio 19 d. Kupiškyje.
25 d. – 25 metai, kai (1995 m.) Biržuose mirė gydytojas, sveikatos apsaugos organizatorius, Biržų garbės pilietis Antanas Mykolas DAUGUVIETIS. Gimė 1936 m. birželio 11 d. Juodeliuose (Biržų r.).
30 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė inžinierius statybininkas, vadovėlių autorius Bronius SIDAUGA.
 120 metų, kai (1900 m.) Daukniškiuose gimė mokytojas, kuratorius Petras DUBRA. Mokytojavo Semeniškiuose, Druseikiuose, Biržų m. „Aušros“ pr. mokykloje. 1937 m. Sinodo Biržuose išrinktas kuratoriumi. Mirė 1964 m. spalio 21 d.
 90 metų, kai (1930 m.) Rimaisuose (Panevėžio r.) gimė ilgametė Panevėžio choro –klubo „Senoliai“ vadovė Romualda Angelė KUODYTĖ-VARNECKIENĖ. 1956-1970 m. – Biržų 2-os vid. mokyklos mokytoja. 1970-1971 m. – Biržų vaikų muzikos mokyklos pavaduotoja.
–  100 metų, kai (1920 m.) Vilniuje mirė Lietuvos kariuomenės karininkas Jonas MAČIUKAS. Gimė 1900 m. gruodžio 25 d. Kratiškiuose (Biržų r.).
(?) – 45 metai, kai (1975 m.) gimė motokrosininkas, sporto meistras Liutauras VARIAKOJIS. Baigė „Kaštonų“ vidurinę mokyklą.


2 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Stasiukuose (Pasvalio r.) gimė pedagogė, literatė Ona BUTKEVIČIENĖ. Gyvena Biržuose.
3 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Dukurniuose gimė fizikas, mokslininkas, Šiaulių universiteto dėstytojas Vytautas ZURBA.
 175 metai, kai (1845 m.) gimė tapytojas, 1863 m. sukilimo dalyvis Romanas ŠVOINICKIS (ALEKNA-ŠVOINICKIS, ŠVOINICKIS-ALEKNA). Dalyvavo Biržų kautynėse.
5 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Saudogalėje (Pasvalio r.) gimė literatė Eugenija JAŠINSKIENĖ. Mirė 2009 m. balandžio 3 d. Nuo 1966 m. gyveno ir dirbo Biržuose.
–  75 metai, kai (1945 m.) Kaune mirė dailininkas, tapytojas Petras KALPOKAS. Gimė 1880 m. kovo 31 d. Miškinėje (Biržų r.).
6 d. – 110 metų, kai (1910 m.) gimė tautodailininkas, drožėjas Mykolas KĖŽELIS. Mirė 1982 m. birželio 7 d.
–  5 metai, kai (2015 m.) Pabiržėje (Biržų r.) mirė gydytojas Gediminas GAIDYS. Gimė 1923 m. rugsėjo 25 d. Mozūriškiuose (Šakių r.). (1956 – 1984 m.) Likėnų sanatorijos vadovas.
7 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Niujorke (JAV) mirė visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas Kipras BIELINIS. Gimė 1883 m. Purviškiuose (Biržų r.). Knygnešio J. Bielinio sūnus.
8 d. – 110 metų, kai (110 m.) Anciškiuose gimė karininkas Julius GEIGA. 1930 m. baigė Biržų gimnaziją, ūkininkavo tėviškėje.
 60 metų, kai (1960 m.) Pagėgiuose gimė UAB „Baltic Petroleum“ generalinis direktorius, (1995-2003 m.) Biržų r. savivaldybės administratorius Romas ŠALTAUSKAS. Mirė 2006 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje.
 110 metų, kai (1910 m.) Aržuolapiuose (Šakių r.) gimė karininkas Jonas ŽEMAITIS. Žuvo lageryje 1942 m. balandžio 9 d. 1937 m. perkeltas į Biržų aps. komendantūrą, paskirtas karininku šaulių reikalams, buvo LŠS Štabo narys. 1940 m. vasario 16 d. perkeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę ėjo Biržų aps. komendanto pareigas.
9 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė buvusi Kauno moters užimtumo ir informacijos centro direktorė Jūratė KULIEŠIŪTĖ-PUIDIENĖ.
 105 metai, kai (1915 m.) Smilgiuose gimė karininkas Kazys PAŽEMECKAS. Žuvo 1945 m. gegužės 5 d. Telžiuose (Pasvalio r.).
12 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Čižiškėse (Utenos r.) gimė pedagogas Jonas REPŠYS. Mirė 1998 m. gruodžio 23 d. Biržuose. Ilgametis Biržų I vidurinės (vėliau J. Janonio internatinė, dabar „Saulės“ gimnazija) mokyklos direktorius.
 55 metai, kai (1965 m.) Kupiškyje gimė buvęs laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redaktorius Ovidijus PETKEVIČIUS. Mirė 2008 m. liepos 26 d. Klaipėdoje. 1984 m. baigė Papilio vidurinę mokyklą.
 90 metų, kai (1930 m.) Ukmergėje gimė geologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, karstinių reiškinių Biržų rajone tyrinėtojas Vytautas NARBUTAS.
13 d. – 10 metų, kai (2010 m.) Vilniuje mirė inžinierius architektas Romualdas Vytautas KAMINSKAS. Gimė 1929 m. lapkričio 20 d. Anžiliuose (Raseinių r.). Projektavo Astravo dvaro rūmų Biržuose restauraciją (1961 m. su A. Urbštu).
40 metų, kai (1980 m.) Čikagoje (JAV) mirė pašto darbuotojas Petras KĖŽELIS. Gimė 1908 m. gruodžio 11 d. Smaltiškiuose (Biržų r.).
15 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Biržuose gimė humanitarinių mokslų daktarė, VPU Filosofijos katedros profesorė Jūratė BARANOVA.
 125 metai, kai (1895 m.) Remeikiuose gimė fotografas Juozas DAUBARAS. Mirė 1982 m. lapkričio 4 d. Vabalninke.
 85 metai, kai (1935 m.) Perlojoje (Varėnos r.) gimė ekonomistas, Nepriklausomybės Akto signataras Petras POŠKUS. Mirė 2004 m. sausio 5 d. Vilniuje. Nuo 1958 m. dirbo Biržų rajone.
16 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Šlepščiuose gimė skulptorius, literatas Jokūbas DAGYS. Mirė 1989 m. rugsėjo 6 d. Kanadoje.
18 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Medeikiuose gimė pedagogas Vilgelmas PLEPYS. Buvęs Suosto, Būginių, Papilio mokyklų direktorius.
 55 metai, kai (1965 m.) Biržuose gimė dainininkas (tenoras) Algirdas DREVINSKAS. Dainavo Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos teatruose. Dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Europoje, Japonijoje, JAV.
 70 metų, kai (1950 m.) Vabalninke gimė UAB „Agrochema“ direktorius Eugenijus MARCIUKAS.
–  5 metai, kai (2015 m.) Panevėžyje mirė kunigas Petras BUDRIŪNAS. Gimė 1935 m. sausio 23 d. Gulbinuose (Biržų r.).
– 20 metų, kai (2000 m.) Viečiūnuose (Druskininkų sav.) poetas Leonardas MATUZEVIČIUS. Gimė 1923 m. sausio 3 d. Krinčine (Pasvalio r.). Mokėsi Biržų gimnazijoje.
19 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Panemunėje (Rokiškio r.) gimė pedagogė Audronė GARŠVAITĖ. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytoja, rajono savivaldybės tarybos narė.
20 d. – 145 metai, kai (1875 m.) Vinkšniniuose gimė žymus biochemikas, mokslų daktaras, farmacijos magistras Mykolas GALVELĖ. Mirė 1942 m. sausio 30 d. kalėjimo ligoninėje Peterburge (Rusija).
 80 metų, kai (1940 m.) Biržuose gimė zootechnikė, knygų autorė Nelė GAIDŽIŪNIENĖ.
22 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Biržuose gimė futbolininkas, nusipelnęs treneris Juozas STIKLERIS. 1952-1953 m. žaidė puolėju Biržų „Siūle“.
23 d. – 125 metai, kai (1895 m.) Meilūnuose gimė karininkas, savanoris Povilas VARANAUSKAS.
–  135 m.etai, kai (1885 m.) Krokuvoje (Lenkija) mirė piešėjas, tapytojas, satyrininkas Artūras BARTELSAS (BARTELIS). Gimė 1818 m. spalio 13 d. Vilniuje. Buvo Mykolo Tiškevičiaus Biržų ordinacijos dvarų valdytojas.
24 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Smaliečiuose gimė psichologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, profesorius Sigitas KREGŽDĖ.
 65 metai, kai (1955 m.) Biržuose gimė inžinierius-statybininkas, politinis ir visuomenės veikėjas, 2012-2016 m. kadencijos LR Seimo narys Petras NARKEVIČIUS.
25 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Kratiškiuose gimė Lietuvos kariuomenės karininkas Jonas MAČIUKAS. Mirė 1920 m. lapkričio 30 d. Vilniuje.
28 d. – 30 metų, kai (1990 m.) Čikagoje (JAV) mirė gydytoja Irena Gražina KAGANIEC. Gimė 1925 m. Biržuose.
30 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Kačerguose (Molėtų r.) gimė buvęs UAB „Biržų komunalinis ūkis“ direktorius Algimantas Silvestras KAUŠINIS. Mirė 2001 m. gegužės 4 d. Biržuose.
 65 metai, kai (1955 m.) Alytuje gimė buvusi Biržų r. savivaldybės socialinės globos skyriaus vedėja Eugenija REMEIKAITĖ-PROKOPOVIČIENĖ
31 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Salamiestyje (Kupiškio r.) gimė mokytoja, evangelikų reformatų bažnyčios veikėja Milė (Emilija) AJUTYTĖ-GUDONIENĖ. (1943 m.) mokėsi Biržų ūkio mokykloje, (1943-1944 m.) Biržų ekonominėje mokykloje. (1951 m.) dirbo Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.
5 metai, kai (2015 m.) Pandėlyje (Rokiškio r.) mirė tremtinė Aldona EINORYTĖ-MILAŠIENĖ. Gimė 1926 m. Miegoniuose (Biržų r.).
15 metų, kai (2005 m.) Biržuose mirė fotografas Leonardas KLYVIS. Gimė 1924 m. Rindaugiškiuose (Biržų r.).
20 metų, kai (2000 m.) mirė kunigas Francas KALVANAS. Gimė 1903 m. birželio 12 d. Ruobežuose (Biržų r.). Mokėsi Biržų gimnazijoje. Vyskupo Jono Viktoro Kalvano brolis.
20 metų, kai (2000 m.) Čikagoje (JAV) mirė dailininkė – dekoratorė Marija JUKNAITĖ-LAURINAVIČIENĖ. Gimė 1914 m. birželio 2 d. Astrave (Biržų r.).
25 metai, kai (1995 m.) mirė chemijos mokslų kandidatė Regina Rūta ČEPELIENĖ. Gimė 1944 m. vasario 8 d. Saločiuose (Pasvalio r.). (1960 m.) baigė Biržų vidurinę mokyklą.
25 metai, kai (1995 m.) mirė Birutė YČAITĖ-BARNELIENĖ. Gimė 1909 m. Baigė Biržų gimnaziją. Jos tėvas, pedagogas Jonas Yčas.
25 metai, kai (1995 m.) JAV mirė istorikas Vladas JACKŪNAS. Gimė 1909 m. lapkričio 26 d. Laumekiuose (Biržų r.).
30 metų, kai (1990 m.) (?) mirė fotografas Juozas MEŠKERYS. Gimė 1900 m. lapkričio 17 d. Klausučiuose.
30 metų, kai (1980 m.) Clevelande (JAV) mirė gydytojas, visuomenės veikėjas Jurgis BALČIŪNAS. Gimė 1906 m. balandžio 13 d. Rėčiūnuose (Vilkaviškio r.).
35 metai, kai (1985 m.) Biržuose gimė architektė Gintarė GAUDIEŠIŪTĖ-AUŠKALNIENĖ.
35 metai, kai (1985 m.) Biržuose mirė pedagogė Emilija Elizaveta KREGŽDAITĖ. Gimė 1896 m. vasario 2 d. Valantiškiuose (Biržų r.).
40 metų, kai (1980 m.) JAV mirė žydų rašytojas, žurnalistas, vertėjas Urijus KACENELENBOGENAS. Gimė 1885 m. Vilniuje. Gyveno Biržuose. Vertė į žydų kalbą lietuvių ir latvių nainas. 1927 m. išvyko į Kanadą (JAV).
40 metų, kai (1980 m.) mirė karininkas Julijonas [Julius] KAZLAUSKAS. Gimė 1907 m. spalio 9 d. Kučgalyje (Biržų r.).
45 metai, kai (1975 m.) Čikagoje (JAV) mirė teisininkas Antanas LAUCEVIČIUS. Gimė 1892 m. vasario 23 d. Kelmėje. Dirbo apylinkės teisėju Vabalninke (Biržų r.).
60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė keramikas Vitalis ŠERNAS.
60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė tautodailininkė, inkrustuotoja Rima ŽALIANEKIENĖ.
65 metai, kai (1955 m.) mirė žurnalistas, politikas Adomas DAGYS. Gimė 1906 m. rugpjūčio 5 d. Jokūbiškiuose (Biržų r.).
70 metų, kai (1950 m.) Irkutsko sr. (RTFSR) lageryje mirė kunigas, literatas, dramaturgas Kazimieras ČYPLYS (VIJŪNAS). Gimė 1897 m. kovo 8 (vasario 24) d. Piktagalyje (Kėdainių r.). Klebonavo Geidžiūnuose (Biržų r.).
75 metai, kai (1945 m.) Biržuose gimė Valstybinės įmonės „Regitra“ Panevėžio padalinio vadovas Rimantas KAULINSKAS. Mirė 2009 m. kovo mėn. Panevėžyje.
75 metai, kai (1945 m.) žuvo karininkas Juozas AUKŠTIKALNIS. Gimė 1917 m. Anciškiuose.
75 metai, kai (1945 m.) mirė medžio drožėjas, skrynių bei spintų tapytojas, garsėjęs kaip aludaris, knygnešys Jonas JUREVIČIUS. Gimė 1860 m. Žiliškiuose (Biržų r.).
75 metai, kai (1945 m.) (?) mirė karininkas Stasys MILKAITIS (MILKEVIČIUS). Gimė 1899 m. rugpjūčio 11 d. Rygoje (Latvija). 1932 m. liepos 1 d. prašant paleistas į atsargą, gyveno Biržuose, vėliau Ukmergės aps.
80 metų, kai (1940 m.) (?) gimė mezgėja Valerija KANALYTĖ.
80 metų, kai (1940 m.) Panevėžyje mirė kraštotyrininkas, spaudos bendradarbis Juozapas KOZAKEVIČIUS. Gimė 1858 m. kovo 23 d. Biržuose.
85 metai, kai (1935 m.) gimė mezgėja Ona PUPLAUSKIENĖ.
90 metų, kai (1930 m.) Biržuose gimė inžinierius, išeivijos visuomenės, sporto veikėjas Vytautas EIKINAS. Mirė 1981 m. balandžio 21 d. Bostone (JAV).
90 metų, kai (1930 m.) Kupreliškyje gimė karininkas Alfonsas VALENTĖLIS. Žuvo 1953 m. liepos 12 d. Kilučiuose.
90 metų, kai (1930 m.) mirė knygnešys Kazys CIEPLINSKAS. Gimė 1870 m. Smilgiuose (Biržų r.).
90 metų, kai (1930 m.) Kanadoje (JAV) mirė knygnešys Lukas KAZIŪNAS. Gimė 1871 m. gegužės 1 d. Priklausė Biržų apyl. veikusiems slaptoms lietuviškos spaudos skleidimo draugijoms. „Svirplio“ ir Nemunėlio ir Apaščios susivienijimui. Buvo įtartas lietuviškos spaudos platinimu.
95 metai, kai (1925 m.) Biržuose gimė gydytoja endokrinologė Irena Gražina KAGANIEC. Mirė 1990 m. gruodžio 28 d. Čikagoje (JAV).
95 metai, kai (1925 m.) Geidžiūnuose gimė redaktorius, visuomenės veikėjas Edvardas ŠIDLAUSKAS.
95 metai, kai (1925 m.) Morkūnuose gimė aktorė, advokatė Ona PLIOPIENĖ.
100 metų, kai 1920 m. Kvetkuose gimė chemikas, inžinierius Adolfas ADOMĖNAS. 1940 m. baigė Biržų gimnaziją.
100 metų, kai (1920 m.) Rindaugiškiuose gimė fotografas Teodoras KLYVIS. Mirė 1974 m. Panevėžyje.
105 metai, kai (1915 m.) (?) gimė audėja Julija KREGŽDIENĖ.
110 metų, kai 1910 m. gimė fotografė Marija KRUOPIENĖ. 1931 – 1935 m. dirbo fotografe Vabalninke.
110 metų, kai (1910 m.) Daukniškėliuose gimė revoliucinio judėjimo dalyvis Adomas JŪRĖNAS. Mirė 1946 m.
110 metų, kai (1910 m.) Naradavos sodyboje (Biržų r.) mirė įmonių komplekso savininkas, fabrikantas Teodoras JANSONAS. Gimė 1845 m. Žeimelyje (?) (Pakruojo r.).
110 metų, kai (1910 m.) (?) gimė fotografė Marija KRUOPIENĖ. (1931-1935 m.) dirbo fotografe Vabalninke.
110 metų, kai (1910 m.) gimė tautodailininkas, drožėjas Albertas PAČEŠIŪNAS.
115 metų, kai (1905 m.) Astrave (Biržų r.) gimė revoliucinio judėjimo dalyvis Jonas BURKUS. Mirė 1941 m. rugpjūčio mėn.
115 metų, kai 1905 m. Biržuose gimė visuomenės veikėjas Jonas ANDRIUŠKEVIČIUS. Mirė 1975 m. rugpjūčio 8 d. Biržuose.
115 metų, kai (1905 m.) Vabalninke (?) gimė poetė Pranė PETRULYTĖ. Mirė 1993 m.
120 metų, kai (1900 m.) Biržuose gimė Stasys DODA. Vadovavo Papilio policijos nuovadai ir Biržų baro pasienio policijai. Mirė 1942 m. Rešotuose (Rusija).
120 metų, kai (1900 m.) Joneliuose gimė karininkas Jonas TAURYS.
125 metai, kai (1895 m.) gimė literate, 1920-1924 m. Nemunėlio Radviliškio progimnazijos vedėja Ona PUODŽIŪNAITĖ-JANULIONIENĖ.
130 metų, kai (1890 m.) Nemunėlio Radviliškio apylinkėse gimė latvių poetas, prozininkas, kritikas Janis GRYNAS. Mirė 1966 m. Palaidotas Stokholme (Švedija).
130 metų, kai (1890 m.) Papilio apylinkėse (Biržų r.) mirė poetas, 1863 m. sukilimo dalyvis Edvardas Jokūbas DAUKŠA. Gimė 1936 m. gegužės 13 (1) d. Biržuose.
135 metai, kai (1885 m.) Vilniuje gimė žydų rašytojas, žurnalistas, vertėjas Urijus KACENELENBOGENAS. Mirė 1980 m. Majamyje (JAV). Gyveno Biržuose. Vertė į žydų kalbą lietuvių ir latvių dainas. 1927 m. išvyko į Kanadą (JAV).
Apie 140 metų, kai (1880 m.) Kirdonyse gimė teisininkas Napaleonas MORKVĖNAS.
140 metų, kai (1880 m.) Legailiuose gimė visuomenės veikėja, kovotoja už lietuvišką spaudą Ona PUODŽIŪNAITĖ. Mirė 1909 m. balandžio 28 d.
150 metų, kai 1870 m. Smilgiuose gimė knygnešys Kazys CIEPLINSKAS. Mirė 1930 m. Kartu su Jurgiu Bieliniu platino knygas.
150 metų, kai 1860 m. Urviuose (Skuodo r.) gimė kunigas, draudžiamosios spaudos platintojas Albinas ALSEIKA.1884 m. įšventintas į kunigus. Paskirtas vikaru Skaistkalnės (Latvija) parapijoje. 1886 m. perkeltas į Nemunėlio Radviliškį (Biržų r.). Čia kunigaudamas (~1890 m.) pradėjo platinti lietuvišką spaudą. Buvo „Nemunėlio ir Apaščios susivienijimo“ organizacijos nariu.
Apie 150 metų, kai (~1870 m.) Ramongaliuose gimė 1905-1907 metų revoliucijos dalyvis, vaistininkas Kazimieras MATULIS. Mirė 1916 m. Čitoje (RTFSR).
155 metai, kai (1865 m.) Kamajuose (Rokiškio r.) gimė draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, vargonininkas Izidorius MATUZONIS. Mirė 1944 m. sausio 14 d. Rokiškyje. Apie 16 metų vargonininkavo Vabalninke (Biržų r.), Šakėse (Skuodo r.).
Apie 155 metai, kai (~1865 m.) Kaluiniuose (Biržų r.) gimė valstietė knygnešė T. STUOKAITĖ-JOKUBONIENĖ.
160 metų, kai 1860 m. Žiliškiuose gimė medžio drožėjas, baldų tapytojas, knygnešys Jonas JUREVIČIUS, JURAVIČIUS. Mirė 1945 m.
160 metų, kai (~1860 m.) Pievnikuose gimė knygnešių rėmėjas Mykolas VALUNTIS, VALUNTAS JUSTINO.
Apie 165 metai, kai (~1855 m.) Biržuose gimė dailininkė Evelina SIRVYDAITĖ-SONCHI. Mirė 1930 m. Petrapilyje (Rusija). Išmokslino sūnėną Vladą Stanką.
165 metai, kai (~1855 m.) Natiškiuose gimė matininkas, daraktorius Juozapas VAIŽMUŽIS. Mirė 1905 m. Palaidotas Vabalninke.
170 ar 165 metai, kai (~ 1850 – 1855 m.) gimė knygnešė, knygnešio J. Bielinio žmona ir visuomenininko Kipro Bielinio motina Ona BRAZAUSKAITĖ-BIELINIENĖ. Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne, knygnešių giraitėje pasodintas vardinis ąžuoliukas O. Bielinienei. Mirė 1932 m. spalio 21 d.
170 metų, kai (1850 m.) gimė grafas Juozapas TIŠKEVIČIUS. Trečiasis Biržų Majorato savininkas.
170 metų, kai (1850 m.) mirė prancūzų keliautojas, archeologas, etnografas ir gamtininkas Fridrichas DIUBUA DE MONPERE. Gimė 1798 m. Pirmojo Lietuvos geologinio žemėlapio sudarytojas, tyręs gipsus Biržų apylinkėse.
175 metai, kai (1845 m.) Žeimelyje (?) (Pakruojo r.) gimė įmonių komplekso savininkas, fabrikantas Teodoras JANSONAS. Mirė 1910 m. Naradavos sodyboje (Biržų r.).
195 metai, kai (1825 m.) Platustaliuose (Šilalės r.) gimė kunigas, religinės literatūros rengėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos rėmėjas Kiprijonas Jeronimas RAČKAUSKIS. Mirė 1889 m. gruodžio 22 (10) d. Kaune. 1857 m. lapkričio 5 (spalio 24) d. paskirtas Vabalninko klebonu.
215 metų, kai (1805 m.) Dubėnų dvare Vaiguvos parap. (Šiaulių r.) gimė dailininkas architektas Fulgentas RIMGAILA. Mirė 1870 m. birželio 21 d. Kurtuvėnuose. Projektavo Vabalninko bažnyčios altorių (1859 m.).
225 metai, kai 1795 m. Neciūnuose gimė mokytojas, kalbininkas Kazimieras Kristupas DAUKŠA. Mirė 1865 m. kovo 14 d. Biržuose.
230 metų, kai (1790 m.) mirė Mintaujos (dabar Jelgava, Latvija) gimnazijos mokytojas J. FERBERIS. Gimė 1743 m. Paskelbęs darbų apie karbonatinių uolienų slūgsančių Mūšos ir Nemunėlio krantuose, tyrimus, minėjęs gipsus prie Biržų ir Smardonės, aprašęs pirmą kartą Smardonės mineralinių vandenų šaltinius.
255 metai, kai (1765 m.) Kėdainiuose gimė kunigas, religinės literatūros rengėjas Samuelis NERLICHAS. Mirė 1843 m. liepos 7 d. Kėdainiuose. Kunigavo Nemunėlio Radviliškyje.
300 metų, kai (~1720 m.) gimė kunigas, religinės literatūros leidėjas Simonas JAKŠTAVIČIUS (JAKŠTAS). (1771 m.) klebonavo Papilyje. Mirė po 1777/79 m.
370 metų, kai (1650 m.) Kėdainiuose mirė karo inžinierius Adomas FREITAGAS. Gimė 1608 m. Torūnėje (Lenkija). Projektavo Biržų bastioninės pilies ir miesto įtvirtinimų sistemą.
380 metų, kai (1640 m.) Vilniuje mirė lenkų poetas, teisininkas, medikas, Danielius NABOROVSKIS. Gimė 1573 m. Krokuvoje (Lenkija). Buvo Radvilų dvariškis, gyveno Biržuose. Vienas lenkų baroko poezijos pradininkų.
390 metų, kai (1630 m.) (?) mirė dailininkas, kartografas Tomas MAKOVSKIS. Gimė 1562 m. (?). Išraižė graviūrą, vaizduojančią Biržus XVII a. pradžioje.
310 metų, kai (1710 m.) gimė reformatų kunigas, vertėjas Samuelis BITNERIS. Gimė apie 1632 m. Lenkijoje. Gyveno Biržuose.
410 metų, kai (1610 m.) gimė kartografas, karo inžinierius ir matematikas Juozas NARŪNAVIČIUS-NARONSKIS. 1640 – 1660 m. dirbo pas Radvilas. Topografavo Biržų apylinkes.
Apie 415 metų, kai (~1605 m.) gimė kunigas, religinės literatūros leidėjas Samuelis TAMOŠAUSKAS. Mirė 1650 m. rugpjūčio mėn. Kėdainiuose.
435 metai, kai (1585 m.) gimė LDK didikas, Lietuvos reformatų veikėjas, 1615-1635 m. LDK lauko etmonas, 1633-1640 m. Vilniaus vaivada, 1635-1640 m. Didysis etmonas Kristupas RADVILA. Mirė 1640 m. kovo mėn. Svėdasuose (Anykščių r.). Sustiprino Biržų pilį.
445 ~ 393 metai, kai (1575~1627 m.) Lietuvoje arba netoli etninių lietuvių gyvenamųjų teritorijų gimė pedagogas, profesionalas, literatas, traktatų visuomenės tobulinimo klausimais autorius Adomas RUSIJUS. Mirė 1627 arba 1628 m. Kėdainiuose. 1615-1623 m. gyveno Biržuose.
Apie 450 metų, kai (~1570 m.) Baltarusijoje gimė filologas, poetas, Saliamonas RISINSKIS. Mirė 1625 m. lapkričio 13 d. Dolatyčiuose. Buvo Radvilų rūmų mokytoju.
470 metų, kai (1550 m.) gimė lenkų reformatų teologas, vėliau persikėlęs į Lietuvą, ordinuotas Vilniaus distrikto superintendent, 1592 m. perkeltas į Biržus, religinių poleminių raštų autorius Stanislovas SUDROVSKIS. Mirė 1660 m.
Apie 470 metų, kai (~ 1550 m.) Naugarduko apyl. (Baltarusija, Gardino sr.) gimė poetas Andriejus RIMŠA. Mirė po 1599 m. Tarnavo Radvilų kariuomenėje, buvo Biržų paseniūnu.

Parengė Evaldas Timukas
Internete publikavo Laima Ramutėnienė

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt