Bibliotekos nuostatai

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2012 m. balandžio 5 d.

                                                                                                                              PATVIRTINTA
                                                                                                                              Biržų rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                                              2004 m. gegužės 21 d.
                                                                                                                              sprendimu Nr. T-113
                                                                                                                              (Biržų rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                                              2013 m. gegužės 30 d.
                                                                                                                              sprendimo Nr. T-139 redakcija)


BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JURGIO BIELINIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) uždavinius, teises ir pareigas, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, darbo organizavimą, valdymą, finansavimą, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką, apibrėžia Bibliotekos turtą ir lėšas, darbo santykius.
  2. Bibliotekos oficialus pavadinimas – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka (pavadinimo santrumpa – Biržų SVB).
  3. Biblioteka įsteigta 1930 m. vasario 1 d.
  4. Bibliotekos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
  5. Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Biržų rajono savivaldybės taryba.
  6. Bibliotekos savininkė – Biržų rajono savivaldybė.
  7. Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Biržų rajono savivaldybės taryba.
  8. Bibliotekos buveinė – J. Radvilos g. 3, LT-41175, Biržai. 
  9. Biblioteka – ribotas civilinės atsakomybės, įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, veikiantis informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdantis bibliotekų veiklą, įgyvendinantis savininko funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su savo pavadinimu.
  10. Bibliotekos sudėtyje gali būti struktūrinių padalinių, neturinčių juridinio asmens teisių, veikiantys pagal stuktūrinių padalinių nuostatus, patvirtintus Bibliotekos direktoriaus.
  11. Biblioteka turi 4 skyrius: Vaikų aptarnavimo, Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos ir Dokumentų komplektavimo, 26 struktūrinius padalinius (filialus): Vabalninko miesto, Ančiškių, Anglininkų, Germaniškio, Juostaviečių, Kirdonių, Kratiškių, Kučgalio, Kupreliškio, Kvetkų, Medeikių, Meilūnų, Nausėdžių, Nemunėlio Radviliškio, Obelaukių, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio, Parovėjos, Pasvaliečių, Pučiakalnės, Ramongalių, Rinkuškių, Skrebiškių, Šukionių, Užušilių. Skyriai ir struktūriniai padaliniai (filialai) neturi juridinio asmens statuso.
  12. Biblioteka, užtikrindama bibliotekinį ir informacinį gyventojų aptarnavimą, suderinus su savininku, gali steigti knygų išdavimo taškus, nestacionarias bibliotekas.
  13. Pagal savo prievoles Biblioteka atsako tik savo lėšomis. Jeigu Bibliotekos prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos Bibliotekos savininko lėšomis neviršijant Bibliotekos teisė aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės.
  14. Biblioteka vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, šiais Nuostatais bei kitais teisės aktais.
  15. Biblioteka savarankiškai sprendžia organizacinius, kūrybinius ir ūkinius klausimus.

II. BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  16. Bibliotekos veiklos tikslas – organizuoti Biržų rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, tenkinti jų kultūrinius poreikius.
  17. Pagrindiniai Bibliotekos uždaviniai:
  17.1. kaupti ir saugoti universalų dokumentų fondą, atsižvelgiant į Biržų rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes;
  17.2. kaupti kraštotyros spaudinių fondą bei informaciją apie dokumentus, susijusius su regionu;
  17.3. tvarkyti fondų apskaitą ir saugoti spaudinius bei kitus dokumentus, vadovaujantis Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais;
  17.4. vykdyti informacijos sklaidą kultūros, mokslo ir švietimo srityse, skatinti gyventojų skaitymą;
  17.5. teikti metodinę pagalbą savivaldybės teritorijoje esančioms bibliotekoms;
  17.6. diegti naujas technologijas, dalyvaujant Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) programoje;
  17.7. skatinti darbuotojų profesionalumo ugdymą, sistemingą kvalifikacijos kėlimą;
  17.8. renovuoti Bibliotekos patalpas, gerinti darbuotojų darbo sąlygas;
  17.9. gerinti ir plėsti teikiamas paslaugas gyventojams, atsižvelgiant į jų poreikius.
  18. Bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis rengti ir vykdyti bibliotekines moksleivių mokymo programas.
  19. Pagrindinės Bibliotekos funkcijos:
  19.1. komplektuoti universalų, bendruomenės poreikius tenkinantį fondą, neatsižvelgiant į spaudinių autorių ir juose užfiksuotų žinių politinę ir ideologinę orientaciją;
  19.2. kaupti kraštotyros dokumentų fondą;
  19.3. tvarkyti, sisteminti ir saugoti dokumentų fondus pagal Bibliotekos fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  19.4. vykdyti vartotojų bibliotekinį, informacinį aptarnavimą;
  19.5. dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą;
  19.6. modernizuoti Biblioteką, diegti naujas technologijas;
  19.7. vykdyti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) programų diegimą, priežiūrą, finansavimą;
  19.8. dalyvauti įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su Bibliotekos veikla;
  19.9. organizuoti ir vykdyti kultūrinius, šviečiamuosius renginius, vykdyti edukacines programas, informuoti visuomenę apie viešus renginius, parengiant reklaminę medžiagą.
  20. Vykdyti ir rengti vaikų neformaliojo švietimo programas;
  20.1. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekomis;
  20.2. nuolat tirti gyventojų poreikius, susijusius su Bibliotekos veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, tobulinti Bibliotekos veiklą;
  20.3. sudaryti sąlygas Bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikaciją.

III. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

  21. Biblioteka turi teisę:
  21.1. pirkti, prenumeruoti ir įsigyti mainais lietuvių ir užsienio kalbomis spaudinius iš Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų ir bibliotekų;
  21.2. neatlygintinai perduoti kitoms bibliotekoms bei organizacijoms dubletinius, nepaklausius spaudinius ir kitus leidinius;
  21.3. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
  21.4. pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintą paslaugų sąrašą teikti atlygintinas paslaugas;
  21.5. suderinus su savininku, steigti ir uždaryti struktūrinius padalinius;
  21.6. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais ir dalyvauti šalies bei tarptautinių bibliotekinių organizacijų veikloje;
  21.7. leisti ir platinti mokamus ir nemokamus informacinius leidinius, susijusius su Bibliotekos veikla;
  21.8. sudaryti autorines kūrybines ir intelektinių paslaugų sutaris;
  21.9. gauti paramą;
  21.10. rengti ir leisti kraštotyrinius leidinius apie Biržų kraštą, jo žymius žmones ir jų kūrybą, juos platinti bei parduoti;
  22. Biblioteka privalo:
  22.1. teikti savininkui ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas;
  22.2. teikti savininkui teikiamų atlygintinų paslaugų įkainius;
  22.3. naudotis iš valstybės ir savivaldybės biudžeto gaunamomis lėšomis tik Bibliotekos nuostatuose numatytiems uždaviniams vykdyti ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;
  22.4. komplektuoti Bibliotekos fondus, laikydamasi kokybės ir aktualumo principo;
  22.5. analizuoti spaudinių fondą, nustatyta tvarka išimti iš fondų ir nurašyti pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius, kitų laikmenų dokumentus;
  22.6. tvarkyti dokumentus vadovaudamasi bendrosiomis katalogavimo taisyklėmis, naudojant elektronines bibliotekines programas;
  22.7. užtikrinti Bibliotekoje renkamų, tvarkomų ir saugomų asmens duomenų apsaugą;
  22.8. užtikrinti Bibliotekos darbuotojams saugias darbo sąlygas;
  22.9. garantuoti įstaigos statistinių ir finansinių ataskaitų teisingumą;

IV. BIBLIOTEKOS DARBO ORGANIZAVIMAS

  23. Bibliotekai vadovauja direktorius, kuris į pareigas skiriamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  24. Bibliotekos direktoriaus kompetencija ir darbo funkcijos nustatomos pareigybės apraše, kurį tvirtina Savivaldybės taryba.
  25. Bibliotekos direktorius:
  25.1. vadovauja Bibliotekai, pagal galiojančius norminius aktus leidžia įsakymus, pasirašo bankų, finansų bei kitus dokumentus;
  25.2. vadovaudamasis Savivaldybės tarybos patvirtintu maksimaliu etatų skaičiumi, nustato Bibliotekos organizacinę struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigines algas, tarnybinių atlyginimų priedus, priemokas, vienkartines išmokas, atsižvelgdamas į įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, neviršydamas nustatyto metinio darbo apmokėjimo fondo;
  25.3. įstatymų nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutartis su darbuotojais, skiria jiems drausmines nuobaudas ir skatina juos, skiria nelaimės ir kitais atvejais vienkartines materialines pašalpas iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų;
  25.4. tvirtina Bibliotekos skyrių, struktūrinių padalinių (filialų) nuostatus, darbuotojų pareiginius nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, naudojimosi Biblioteka taisykles;
  25.5. organizuoja Bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių (filialų) veiklą;
  25.6. be atskiro įgaliojimo atstovauja Bibliotekai teisme ir kitose institucijose: Bibliotekos vardu užmezga kūrybinius ryšius su šalies ir užsienio partneriais;
  25.7. disponuoja Savivaldybės tarybos patvirtintomis lėšomis, rūpinasi racionaliai ir taupiai jas panaudoti;
  25.8. saugo, tvarko Bibliotekos turtą ir materialiai už jį atsako Bibliotekos direktoriaus įsakymu skirti žmonės.
  26. Bibliotekos veiklai koordinuoti ir planuoti direktoriaus įsakymu sudaroma Bibliotekos taryba, turinti patariamojo balso teisę. Bibliotekos tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Bibliotekos direktorius, kuris yra tarybos pirmininkas.
  27. Bibliotekos buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko vyriausiasis buhalteris.
  28. Direktorių pavaduoja direktoriaus pavaduotojas.
  29. Bibliotekos tarybos sprendimai įgyvendinami Bibliotekos direktoriaus įsakymais.

  V. BIBLIOTEKOS FINANSAVIMAS

  30. Biblioteka finansuojama iš Savivaldybės biudžeto.
  31. Centralizuotos lėšos spaudiniams ir kitiems dokumentams įsigyti skiriamos iš valstybės biudžeto per Kultūros ministeriją.
  32. Lėšos periodiniams leidiniams prenumeruoti yra skiriamos iš Savivaldybės biudžeto. Pagal galimybes Savivaldybė gali skirti papildomų lėšų spaudiniams ir kitiems dokumentams įsigyti.
  33. Lėšos naudojamos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, patalpų šildymui, elektros energijai, ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui, komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, patalpų remontui, kultūriniams renginiams organizuoti bei kitoms išlaidoms, susijusioms su Bibliotekos veikla.
  34. Papildomas lėšas sudaro įplaukos už mokamas paslaugas, parduotus Bibliotekos išleistus leidinius, juridinių ir fizinių asmenų parama ir labdara.
  35. Biblioteka gali būti finansuojama pagal specialiąsias programas, tikslines programas ir projektinę veiklą.
  36. Papildomai gautos lėšos yra neapmokestinamos. Kadangi biblioteka nėra pelno siekianti organizacija, jos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

  VI. BIBLIOTEKOS TURTAS

   37. Biblioteka patikėjimo teise valdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.
   38. Biblioteka turtą valdo, naudojasi juo neatlygintinai, privalo jį tausoti ir saugoti.
  39. Bibliotekos turtas negali būti privatizuotas, įkeistas. Juo negalima laiduoti ir garantuoti kitų subjektų prievolės vykdymo.

VII. VEIKLOS KONTROLĖ

  40. Bibliotekos veiklą kontroliuoja savininkas ar jo įgalioti pareigūnai, finansinės kontrolės teisę turinčios valstybinės institucijos bei institucijos, įgaliotos vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų kontrolę.

VIII. BIBLIOTEKOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

  41. Biblioteka reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo ir kitų Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka.
  
                                                            _____________________________________

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt