Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 m. rugpjūčio 24 d.

Straipsnių sąrašas

2020 METŲ SUKAKTYS
BIRŽŲ RAJONAS

SAUSIS

1 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Lioliuose (Kėdainių r.) gimė pedagogė, literatė Pranciška REGINA LIUBERTAITĖ.
– 95 metai, kai (1925 m.) Zeltiškiuose (Anykščių r.) gimė kunigas Albinas PIPIRAS. 1949-1951 m. vikaravo Vabalninke.
2 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Mieleišiuose gimė filosofas, socialinių mokslų daktaras, docentas, ilgametis Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas Juozapas AŽUBALIS.
65 metai, kai (1955 m.) Ubiškiuose gimė Biržų r. savivaldybės administracijos Parovėjos seniūnė Gailutė TATORYTĖ-TAMULĖNIENĖ.
3 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Pusdešriuose (Šakių r.) gimė literatė Genovaitė BULOVIENĖ. Nuo 1953 m. gyvena Biržuose.
4 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Skrebiškyje gimė tautodailininkas, tapytojas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys Vytautas LAISONAS.
 150 metų, kai (1870 m.) Pumpėnuose (Pasvalio r.) gimė kunigas, visuomenės veikėjas, žurnalo „Tėvynės sargas“ steigėjas, knygnešys Felicijonas LELIS (LIALIS). Mirė 1949 m. liepos 7 d. Velžyje (Panevėžio r.). 1925 m. rugsėjo 7 d. paskirtas Papilio klebonu.
5 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Baibokuose gimė tautodailininkė (mezgėja), gėlininkė Liucija BERCHOLTIENĖ. Mirė 2015 m. rugsėjo 26 d. Biržuose.
6 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Panevėžyje gimė tautodailininkas (medžio drožėjas) Česlovas DRIŽAS. Gyveno, dirbo Biržuose, Papilyje. Mirė 2007 m. gegužės 28 d. Papilyje.
 230 metų, kai (1790 m.) Švobiškyje (Pasvalio r.) gimė evangelikų reformatų kunigas, knygų autorius ir leidėjas Aleksandras MOČIULSKIS. Mirė 1866 m. rugsėjo 9 d. Biržuose. Kunigavo Biržuose. Reformatų leidinių „Trumpas katekizmas“ (1861 m.) ir kt. parengėjas.
 65 metai, kai (1955 m.) Trumponiuose (Molėtų r.) gimė UAB „Biržų statyba“ generalinis direktorius Balys ŽYGELIS.
8 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Biržuose gimė technologijos mokslų daktaras, KTU Elektrotechnikos ir automatikos fakulteto Ergonomikos katedros vedėjas Algis VEGYS.
     – 70 metų, kai (1950 m.) Vilniuje mire poetas, vertėjas Kazys JAKUBĖNAS. Gimė 1908 m. vasario 10 (sausio 28) d. Kaušiškėse (Biržų r.).
9 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Jukniškiuose gimė radijo inžinierius, įžymus radijo sportininkas, pasaulio, Europos radijo sporto pirmenybių prizininkas Algis KREGŽDĖ.
 100 metų, kai (1920 m.) Kašeliškiuose gimė gydytojas, muzikas, išeivijos visuomenės veikėjas Jonas KREGŽDĖ.
10 d. – 60 metų, kai (1960 m.) mirė mokytojas Juozas ČEKAUSKAS. Gimė 1907 m. rugpjūčio 13 d. Rygoje (Latvija). (1940 – 1941 m.) mokytojavo Totorkalnio pradžios mokykloje (Biržų r.), (1941 – 1958 m.) Drąseikių pradžios mokykloje (Biržų r.).
 65 metai, kai (1955 m.) Čikagoje (JAV) mirė evangelikų reformatų kuratorius Mykolas KREGŽDĖ. Gimė 1906 m. kovo 10 d. Auliuose (Biržų r.).
11 d. – 20 metų, kai (2000 m.) Klaipėdoje mirė kunigas Bronislovas BRAZDŽIUS. Gimė 1926 m. balandžio 15 d. Gataučiuose (Biržų r.).
13 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Žadeikiuose (Kupiškio r.) gimė technikos mokslų daktaras, profesorius Romualdas VADLŪGA. 1942-1946 m. mokėsi Einorių pradinėje mokykloje.
14 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Rozalime (Pakruojo r.) gimė tautodailininkas, tapytojas Vladas BUDRYS. Nuo 1971 m. gyvena ir dirba Biržuose.
 75 metai, kai (1945 m.) Arsloje (Skuodo r.) gimė inžinierius, ekonomistas, Lietuvos ir Biržų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, (2007-2011 m.) Biržų r. savivaldybės meras Regimantas RAMONAS.
 60 metų, kai (1960 m.) Debeikiuose (Anykščių r.) gimė Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos direktorius Laimutis ŠTIRVYDAS.
–  20 metų, kai (2000 m.) mirė gydytojas Vaclovas LIORENTAS. Gimė 1913 m. vasario 12 d.
15 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Biržuose gimė Legailių vienišų asmenų ir senelių globos namų direktorius Renaldas SIMĖNAS.
–  25 metai, kai (1995 m.) Tauragėje mirė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, konsistorijos pirmininkas Jonas Viktoras KALVANAS. Gimė 1914 m. balandžio 24 d. Ruobežuose (Biržų r.).
16 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Natiškiuose (Biržų r.) gimė dailininkas, pedagogas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Algirdas PETRULIS. Mirė 2010 m. sausio 25 d. Vilniuje.
17 d. – 160 metų, kai (1860 m.) Tirkšliuose (Mažeikių r.) gimė kunigas Antanas JANČIAUSKAS. Mirė 1942 m. sausio 5 d. Tytuvėnuose (Kelmės r.). Vikaravo Vabalninke, (1886 m.) Biržuose.
18 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Kirkiluose (Biržų r.) gimė buv. Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Genovaitė GUTAUSKIENĖ.
 55 metai, kai (1965 m.) Biržuose gimė pedagogė, Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja (nuo 2019 m.) Astra KORSAKIENĖ.
– 30 metų, kai (1990 m.) Čikagoje (JAV) mirė karininkas Petras AUŠIŪRA. Gimė 1910 m. spalio 1 d. Biržuose. 
19 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Gavėnuose (Biržų r.) gimė poetė Alma KAROSAITĖ. Mirė 2014 m. rugsėjo 8 d. Vilniuje.
 75 metai, kai (1945 m.) Radiškiuose gimė vertėjas, literatūros kritikas Arvydas VALIONIS.
 80 metų, kai (1940 m.) Kadaruose gimė Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos Biržų skyriaus vadovė Angelė DOVYDĖNIENĖ.
 100 metų, kai (1900 m.) Drąseikiuose gimė Alfonsas ŠEPETYS. Vokiečių okupacijos metais dirbo Biržų „Siūlo“ fabriko direktoriaus pavaduotoju, antrosios sovietinės okupacijos pradž. – Valstybiniame draudime Biržuose.
20 d. – 235 metai, kai (1785 m.) Leipcige (Vokietija) gimė Lietuvos fizikinės chemijos pradininkas Teodoras GROTUSAS. Tyrė Smardonės (Likėnų) šaltinių mineralinį vandenį. Mirė 1822 m. kovo 26 d. Gedučiuose (Pakruojo r.).
 70 metų, kai (1950 m.) Traineliškiuose ( Anykščių r.) gimė kunigas, poetas Edmundas RINKEVIČIUS. Mirė 2019 m. rugpjūčio 6 d. Biržuose. Dirbo Pabiržėje, Vabalninke (iki mirties).
21 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Stačkūnuose (Molėtų r.) gimė teisėja Roma RAKAUSKAITĖ-RIMKIENĖ. 1984-1985 m. Biržų r. prokuratūros stažuotoja.
22 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Užubaliuose gimė revoliucinio judėjimo Argentinoje dalyvis, išeivijos spaudos bendradarbis Juozas BALČIŪNAS. Mirė 1962 m. vasario 15 d. Vilniuje.
–  110 metų, kai (1910 m.) Kupiškyje mire vaistininkas, knygnešys Mykolas GLEMŽA. Gimė 1857 m. lapkričio 28 (16) d. Repeniškiuose (Kupiškio r.). Baigė Biržų dviklasę mokyklą.
23 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Gulbinuose gimė kunigas Petras BUDRIŪNAS. Mirė 2015 m. gruodžio 18 d. Panevėžyje.
 110 metų, kai (1910 m.) Broktone (JAV) gimė visuomenininkas, publicistas, politologas Juozas BRONIUS LAUČKA. Mirė 1993 m. rugsėjo 9 d. Grįžęs į Lietuvą gyveno Vabalninke.
–  58-65 metai (?), kai (1962 – 1955 m.) (?) Salako parapijoje (Zarasų r.) mire kunigas Stanislovas MASILIONIS. Gimė 1908 m. sausio 23 d. Meilūnuose (Pakruojo r.). Smilgių bažnyčios statytojas.
24 d. – 75 metai, kai (1945 m.) mire karininkas Petras GUŽAS. Gimė 1892 m. Kreipšiuose (Kupiškio r.). Apie 1943 m. gyveno Kvetkuose (Biržų r.). Jo žmona Antanina Šarkytė-Gužienė mokytojavo.
25 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Svedasuose (Anykščių r.) mirė kunigas, knygnešys, švietėjas Jonas KRANIAUSKAS. Gimė 1875 m. birželio 22 d. Užupėse (Kėdainių r.). Į kunigus įšventintas 1898 m. ir paskirtas vikaru į Kvetkus (Biržų r.).
26 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Sudeikiuose (Utenos aps.) gimė kunigas, publicistas, bažnyčios istorikas Kazimieras GIRNIUS. (1956-1957 m.)  Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos parapijos klebonas. Mirė 1996 m. rugpjūčio 8 d. Pasvalyje.
28 d. – 100 metų, kai (1920) Gataučiuose gimė poetas, literatūros kritikas, rezistencijos dalyvis Mamertas INDRILIŪNAS. Žuvo 1945 m. vasario 21 d. Leliškių miškelyje. Palaidotas Tatulos pakrantėje prie Gerkiškių žvyryno.
 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė kalbininkas, leksikologas Vidmantas KUPREVIČIUS.
29 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Būginiuose gimė farmacininkas Šarūnas PRUŠINSKAS.
 125 metai, kai (1895 m.) Šlekiškiuose gimė darbininkų judėjimo dalyvis, profsąjungų, spaudos darbuotojas Leonas PEČIULIS. Mirė 1968 m.
30 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Papilyje gimė paminklotvarkos ekspertas Kostas FRANKAS.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt