Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 Kovas 2020

Straipsnių sąrašas

2 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Stasiukuose (Pasvalio r.) gimė pedagogė, literatė Ona BUTKEVIČIENĖ. Gyvena Biržuose.
3 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Dukurniuose gimė fizikas, mokslininkas, Šiaulių universiteto dėstytojas Vytautas ZURBA.
 175 metai, kai (1845 m.) gimė tapytojas, 1863 m. sukilimo dalyvis Romanas ŠVOINICKIS (ALEKNA-ŠVOINICKIS, ŠVOINICKIS-ALEKNA). Dalyvavo Biržų kautynėse.
5 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Saudogalėje (Pasvalio r.) gimė literatė Eugenija JAŠINSKIENĖ. Mirė 2009 m. balandžio 3 d. Nuo 1966 m. gyveno ir dirbo Biržuose.
–  75 metai, kai (1945 m.) Kaune mirė dailininkas, tapytojas Petras KALPOKAS. Gimė 1880 m. kovo 31 d. Miškinėje (Biržų r.).
6 d. – 110 metų, kai (1910 m.) gimė tautodailininkas, drožėjas Mykolas KĖŽELIS. Mirė 1982 m. birželio 7 d.
–  5 metai, kai (2015 m.) Pabiržėje (Biržų r.) mirė gydytojas Gediminas GAIDYS. Gimė 1923 m. rugsėjo 25 d. Mozūriškiuose (Šakių r.). (1956 – 1984 m.) Likėnų sanatorijos vadovas.
7 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Niujorke (JAV) mirė visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas Kipras BIELINIS. Gimė 1883 m. Purviškiuose (Biržų r.). Knygnešio J. Bielinio sūnus.
8 d. – 110 metų, kai (110 m.) Anciškiuose gimė karininkas Julius GEIGA. 1930 m. baigė Biržų gimnaziją, ūkininkavo tėviškėje.
 60 metų, kai (1960 m.) Pagėgiuose gimė UAB „Baltic Petroleum“ generalinis direktorius, (1995-2003 m.) Biržų r. savivaldybės administratorius Romas ŠALTAUSKAS. Mirė 2006 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje.
 110 metų, kai (1910 m.) Aržuolapiuose (Šakių r.) gimė karininkas Jonas ŽEMAITIS. Žuvo lageryje 1942 m. balandžio 9 d. 1937 m. perkeltas į Biržų aps. komendantūrą, paskirtas karininku šaulių reikalams, buvo LŠS Štabo narys. 1940 m. vasario 16 d. perkeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę ėjo Biržų aps. komendanto pareigas.
9 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė buvusi Kauno moters užimtumo ir informacijos centro direktorė Jūratė KULIEŠIŪTĖ-PUIDIENĖ.
 105 metai, kai (1915 m.) Smilgiuose gimė karininkas Kazys PAŽEMECKAS. Žuvo 1945 m. gegužės 5 d. Telžiuose (Pasvalio r.).
12 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Čižiškėse (Utenos r.) gimė pedagogas Jonas REPŠYS. Mirė 1998 m. gruodžio 23 d. Biržuose. Ilgametis Biržų I vidurinės (vėliau J. Janonio internatinė, dabar „Saulės“ gimnazija) mokyklos direktorius.
 55 metai, kai (1965 m.) Kupiškyje gimė buvęs laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redaktorius Ovidijus PETKEVIČIUS. Mirė 2008 m. liepos 26 d. Klaipėdoje. 1984 m. baigė Papilio vidurinę mokyklą.
 90 metų, kai (1930 m.) Ukmergėje gimė geologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, karstinių reiškinių Biržų rajone tyrinėtojas Vytautas NARBUTAS.
13 d. – 10 metų, kai (2010 m.) Vilniuje mirė inžinierius architektas Romualdas Vytautas KAMINSKAS. Gimė 1929 m. lapkričio 20 d. Anžiliuose (Raseinių r.). Projektavo Astravo dvaro rūmų Biržuose restauraciją (1961 m. su A. Urbštu).
40 metų, kai (1980 m.) Čikagoje (JAV) mirė pašto darbuotojas Petras KĖŽELIS. Gimė 1908 m. gruodžio 11 d. Smaltiškiuose (Biržų r.).
15 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Biržuose gimė humanitarinių mokslų daktarė, VPU Filosofijos katedros profesorė Jūratė BARANOVA.
 125 metai, kai (1895 m.) Remeikiuose gimė fotografas Juozas DAUBARAS. Mirė 1982 m. lapkričio 4 d. Vabalninke.
 85 metai, kai (1935 m.) Perlojoje (Varėnos r.) gimė ekonomistas, Nepriklausomybės Akto signataras Petras POŠKUS. Mirė 2004 m. sausio 5 d. Vilniuje. Nuo 1958 m. dirbo Biržų rajone.
16 d. – 115 metų, kai (1905 m.) Šlepščiuose gimė skulptorius, literatas Jokūbas DAGYS. Mirė 1989 m. rugsėjo 6 d. Kanadoje.
18 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Medeikiuose gimė pedagogas Vilgelmas PLEPYS. Buvęs Suosto, Būginių, Papilio mokyklų direktorius.
 55 metai, kai (1965 m.) Biržuose gimė dainininkas (tenoras) Algirdas DREVINSKAS. Dainavo Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos teatruose. Dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Europoje, Japonijoje, JAV.
 70 metų, kai (1950 m.) Vabalninke gimė UAB „Agrochema“ direktorius Eugenijus MARCIUKAS.
–  5 metai, kai (2015 m.) Panevėžyje mirė kunigas Petras BUDRIŪNAS. Gimė 1935 m. sausio 23 d. Gulbinuose (Biržų r.).
– 20 metų, kai (2000 m.) Viečiūnuose (Druskininkų sav.) poetas Leonardas MATUZEVIČIUS. Gimė 1923 m. sausio 3 d. Krinčine (Pasvalio r.). Mokėsi Biržų gimnazijoje.
19 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Panemunėje (Rokiškio r.) gimė pedagogė Audronė GARŠVAITĖ. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytoja, rajono savivaldybės tarybos narė.
20 d. – 145 metai, kai (1875 m.) Vinkšniniuose gimė žymus biochemikas, mokslų daktaras, farmacijos magistras Mykolas GALVELĖ. Mirė 1942 m. sausio 30 d. kalėjimo ligoninėje Peterburge (Rusija).
 80 metų, kai (1940 m.) Biržuose gimė zootechnikė, knygų autorė Nelė GAIDŽIŪNIENĖ.
22 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Biržuose gimė futbolininkas, nusipelnęs treneris Juozas STIKLERIS. 1952-1953 m. žaidė puolėju Biržų „Siūle“.
23 d. – 125 metai, kai (1895 m.) Meilūnuose gimė karininkas, savanoris Povilas VARANAUSKAS.
–  135 m.etai, kai (1885 m.) Krokuvoje (Lenkija) mirė piešėjas, tapytojas, satyrininkas Artūras BARTELSAS (BARTELIS). Gimė 1818 m. spalio 13 d. Vilniuje. Buvo Mykolo Tiškevičiaus Biržų ordinacijos dvarų valdytojas.
24 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Smaliečiuose gimė psichologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, profesorius Sigitas KREGŽDĖ.
 65 metai, kai (1955 m.) Biržuose gimė inžinierius-statybininkas, politinis ir visuomenės veikėjas, 2012-2016 m. kadencijos LR Seimo narys Petras NARKEVIČIUS.
25 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Kratiškiuose gimė Lietuvos kariuomenės karininkas Jonas MAČIUKAS. Mirė 1920 m. lapkričio 30 d. Vilniuje.
28 d. – 30 metų, kai (1990 m.) Čikagoje (JAV) mirė gydytoja Irena Gražina KAGANIEC. Gimė 1925 m. Biržuose.
30 d. – 85 metai, kai (1935 m.) Kačerguose (Molėtų r.) gimė buvęs UAB „Biržų komunalinis ūkis“ direktorius Algimantas Silvestras KAUŠINIS. Mirė 2001 m. gegužės 4 d. Biržuose.
 65 metai, kai (1955 m.) Alytuje gimė buvusi Biržų r. savivaldybės socialinės globos skyriaus vedėja Eugenija REMEIKAITĖ-PROKOPOVIČIENĖ
31 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Salamiestyje (Kupiškio r.) gimė mokytoja, evangelikų reformatų bažnyčios veikėja Milė (Emilija) AJUTYTĖ-GUDONIENĖ. (1943 m.) mokėsi Biržų ūkio mokykloje, (1943-1944 m.) Biržų ekonominėje mokykloje. (1951 m.) dirbo Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.
5 metai, kai (2015 m.) Pandėlyje (Rokiškio r.) mirė tremtinė Aldona EINORYTĖ-MILAŠIENĖ. Gimė 1926 m. Miegoniuose (Biržų r.).
15 metų, kai (2005 m.) Biržuose mirė fotografas Leonardas KLYVIS. Gimė 1924 m. Rindaugiškiuose (Biržų r.).
20 metų, kai (2000 m.) mirė kunigas Francas KALVANAS. Gimė 1903 m. birželio 12 d. Ruobežuose (Biržų r.). Mokėsi Biržų gimnazijoje. Vyskupo Jono Viktoro Kalvano brolis.
20 metų, kai (2000 m.) Čikagoje (JAV) mirė dailininkė – dekoratorė Marija JUKNAITĖ-LAURINAVIČIENĖ. Gimė 1914 m. birželio 2 d. Astrave (Biržų r.).
25 metai, kai (1995 m.) mirė chemijos mokslų kandidatė Regina Rūta ČEPELIENĖ. Gimė 1944 m. vasario 8 d. Saločiuose (Pasvalio r.). (1960 m.) baigė Biržų vidurinę mokyklą.
25 metai, kai (1995 m.) mirė Birutė YČAITĖ-BARNELIENĖ. Gimė 1909 m. Baigė Biržų gimnaziją. Jos tėvas, pedagogas Jonas Yčas.
25 metai, kai (1995 m.) JAV mirė istorikas Vladas JACKŪNAS. Gimė 1909 m. lapkričio 26 d. Laumekiuose (Biržų r.).
30 metų, kai (1990 m.) (?) mirė fotografas Juozas MEŠKERYS. Gimė 1900 m. lapkričio 17 d. Klausučiuose.
30 metų, kai (1980 m.) Clevelande (JAV) mirė gydytojas, visuomenės veikėjas Jurgis BALČIŪNAS. Gimė 1906 m. balandžio 13 d. Rėčiūnuose (Vilkaviškio r.).
35 metai, kai (1985 m.) Biržuose gimė architektė Gintarė GAUDIEŠIŪTĖ-AUŠKALNIENĖ.
35 metai, kai (1985 m.) Biržuose mirė pedagogė Emilija Elizaveta KREGŽDAITĖ. Gimė 1896 m. vasario 2 d. Valantiškiuose (Biržų r.).
40 metų, kai (1980 m.) JAV mirė žydų rašytojas, žurnalistas, vertėjas Urijus KACENELENBOGENAS. Gimė 1885 m. Vilniuje. Gyveno Biržuose. Vertė į žydų kalbą lietuvių ir latvių nainas. 1927 m. išvyko į Kanadą (JAV).
40 metų, kai (1980 m.) mirė karininkas Julijonas [Julius] KAZLAUSKAS. Gimė 1907 m. spalio 9 d. Kučgalyje (Biržų r.).
45 metai, kai (1975 m.) Čikagoje (JAV) mirė teisininkas Antanas LAUCEVIČIUS. Gimė 1892 m. vasario 23 d. Kelmėje. Dirbo apylinkės teisėju Vabalninke (Biržų r.).
60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė keramikas Vitalis ŠERNAS.
60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė tautodailininkė, inkrustuotoja Rima ŽALIANEKIENĖ.
65 metai, kai (1955 m.) mirė žurnalistas, politikas Adomas DAGYS. Gimė 1906 m. rugpjūčio 5 d. Jokūbiškiuose (Biržų r.).
70 metų, kai (1950 m.) Irkutsko sr. (RTFSR) lageryje mirė kunigas, literatas, dramaturgas Kazimieras ČYPLYS (VIJŪNAS). Gimė 1897 m. kovo 8 (vasario 24) d. Piktagalyje (Kėdainių r.). Klebonavo Geidžiūnuose (Biržų r.).
75 metai, kai (1945 m.) Biržuose gimė Valstybinės įmonės „Regitra“ Panevėžio padalinio vadovas Rimantas KAULINSKAS. Mirė 2009 m. kovo mėn. Panevėžyje.
75 metai, kai (1945 m.) žuvo karininkas Juozas AUKŠTIKALNIS. Gimė 1917 m. Anciškiuose.
75 metai, kai (1945 m.) mirė medžio drožėjas, skrynių bei spintų tapytojas, garsėjęs kaip aludaris, knygnešys Jonas JUREVIČIUS. Gimė 1860 m. Žiliškiuose (Biržų r.).
75 metai, kai (1945 m.) (?) mirė karininkas Stasys MILKAITIS (MILKEVIČIUS). Gimė 1899 m. rugpjūčio 11 d. Rygoje (Latvija). 1932 m. liepos 1 d. prašant paleistas į atsargą, gyveno Biržuose, vėliau Ukmergės aps.
80 metų, kai (1940 m.) (?) gimė mezgėja Valerija KANALYTĖ.
80 metų, kai (1940 m.) Panevėžyje mirė kraštotyrininkas, spaudos bendradarbis Juozapas KOZAKEVIČIUS. Gimė 1858 m. kovo 23 d. Biržuose.
85 metai, kai (1935 m.) gimė mezgėja Ona PUPLAUSKIENĖ.
90 metų, kai (1930 m.) Biržuose gimė inžinierius, išeivijos visuomenės, sporto veikėjas Vytautas EIKINAS. Mirė 1981 m. balandžio 21 d. Bostone (JAV).
90 metų, kai (1930 m.) Kupreliškyje gimė karininkas Alfonsas VALENTĖLIS. Žuvo 1953 m. liepos 12 d. Kilučiuose.
90 metų, kai (1930 m.) mirė knygnešys Kazys CIEPLINSKAS. Gimė 1870 m. Smilgiuose (Biržų r.).
90 metų, kai (1930 m.) Kanadoje (JAV) mirė knygnešys Lukas KAZIŪNAS. Gimė 1871 m. gegužės 1 d. Priklausė Biržų apyl. veikusiems slaptoms lietuviškos spaudos skleidimo draugijoms. „Svirplio“ ir Nemunėlio ir Apaščios susivienijimui. Buvo įtartas lietuviškos spaudos platinimu.
95 metai, kai (1925 m.) Biržuose gimė gydytoja endokrinologė Irena Gražina KAGANIEC. Mirė 1990 m. gruodžio 28 d. Čikagoje (JAV).
95 metai, kai (1925 m.) Geidžiūnuose gimė redaktorius, visuomenės veikėjas Edvardas ŠIDLAUSKAS.
95 metai, kai (1925 m.) Morkūnuose gimė aktorė, advokatė Ona PLIOPIENĖ.
100 metų, kai 1920 m. Kvetkuose gimė chemikas, inžinierius Adolfas ADOMĖNAS. 1940 m. baigė Biržų gimnaziją.
100 metų, kai (1920 m.) Rindaugiškiuose gimė fotografas Teodoras KLYVIS. Mirė 1974 m. Panevėžyje.
105 metai, kai (1915 m.) (?) gimė audėja Julija KREGŽDIENĖ.
110 metų, kai 1910 m. gimė fotografė Marija KRUOPIENĖ. 1931 – 1935 m. dirbo fotografe Vabalninke.
110 metų, kai (1910 m.) Daukniškėliuose gimė revoliucinio judėjimo dalyvis Adomas JŪRĖNAS. Mirė 1946 m.
110 metų, kai (1910 m.) Naradavos sodyboje (Biržų r.) mirė įmonių komplekso savininkas, fabrikantas Teodoras JANSONAS. Gimė 1845 m. Žeimelyje (?) (Pakruojo r.).
110 metų, kai (1910 m.) (?) gimė fotografė Marija KRUOPIENĖ. (1931-1935 m.) dirbo fotografe Vabalninke.
110 metų, kai (1910 m.) gimė tautodailininkas, drožėjas Albertas PAČEŠIŪNAS.
115 metų, kai (1905 m.) Astrave (Biržų r.) gimė revoliucinio judėjimo dalyvis Jonas BURKUS. Mirė 1941 m. rugpjūčio mėn.
115 metų, kai 1905 m. Biržuose gimė visuomenės veikėjas Jonas ANDRIUŠKEVIČIUS. Mirė 1975 m. rugpjūčio 8 d. Biržuose.
115 metų, kai (1905 m.) Vabalninke (?) gimė poetė Pranė PETRULYTĖ. Mirė 1993 m.
120 metų, kai (1900 m.) Biržuose gimė Stasys DODA. Vadovavo Papilio policijos nuovadai ir Biržų baro pasienio policijai. Mirė 1942 m. Rešotuose (Rusija).
120 metų, kai (1900 m.) Joneliuose gimė karininkas Jonas TAURYS.
125 metai, kai (1895 m.) gimė literate, 1920-1924 m. Nemunėlio Radviliškio progimnazijos vedėja Ona PUODŽIŪNAITĖ-JANULIONIENĖ.
130 metų, kai (1890 m.) Nemunėlio Radviliškio apylinkėse gimė latvių poetas, prozininkas, kritikas Janis GRYNAS. Mirė 1966 m. Palaidotas Stokholme (Švedija).
130 metų, kai (1890 m.) Papilio apylinkėse (Biržų r.) mirė poetas, 1863 m. sukilimo dalyvis Edvardas Jokūbas DAUKŠA. Gimė 1936 m. gegužės 13 (1) d. Biržuose.
135 metai, kai (1885 m.) Vilniuje gimė žydų rašytojas, žurnalistas, vertėjas Urijus KACENELENBOGENAS. Mirė 1980 m. Majamyje (JAV). Gyveno Biržuose. Vertė į žydų kalbą lietuvių ir latvių dainas. 1927 m. išvyko į Kanadą (JAV).
Apie 140 metų, kai (1880 m.) Kirdonyse gimė teisininkas Napaleonas MORKVĖNAS.
140 metų, kai (1880 m.) Legailiuose gimė visuomenės veikėja, kovotoja už lietuvišką spaudą Ona PUODŽIŪNAITĖ. Mirė 1909 m. balandžio 28 d.
150 metų, kai 1870 m. Smilgiuose gimė knygnešys Kazys CIEPLINSKAS. Mirė 1930 m. Kartu su Jurgiu Bieliniu platino knygas.
150 metų, kai 1860 m. Urviuose (Skuodo r.) gimė kunigas, draudžiamosios spaudos platintojas Albinas ALSEIKA.1884 m. įšventintas į kunigus. Paskirtas vikaru Skaistkalnės (Latvija) parapijoje. 1886 m. perkeltas į Nemunėlio Radviliškį (Biržų r.). Čia kunigaudamas (~1890 m.) pradėjo platinti lietuvišką spaudą. Buvo „Nemunėlio ir Apaščios susivienijimo“ organizacijos nariu.
Apie 150 metų, kai (~1870 m.) Ramongaliuose gimė 1905-1907 metų revoliucijos dalyvis, vaistininkas Kazimieras MATULIS. Mirė 1916 m. Čitoje (RTFSR).
155 metai, kai (1865 m.) Kamajuose (Rokiškio r.) gimė draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, vargonininkas Izidorius MATUZONIS. Mirė 1944 m. sausio 14 d. Rokiškyje. Apie 16 metų vargonininkavo Vabalninke (Biržų r.), Šakėse (Skuodo r.).
Apie 155 metai, kai (~1865 m.) Kaluiniuose (Biržų r.) gimė valstietė knygnešė T. STUOKAITĖ-JOKUBONIENĖ.
160 metų, kai 1860 m. Žiliškiuose gimė medžio drožėjas, baldų tapytojas, knygnešys Jonas JUREVIČIUS, JURAVIČIUS. Mirė 1945 m.
160 metų, kai (~1860 m.) Pievnikuose gimė knygnešių rėmėjas Mykolas VALUNTIS, VALUNTAS JUSTINO.
Apie 165 metai, kai (~1855 m.) Biržuose gimė dailininkė Evelina SIRVYDAITĖ-SONCHI. Mirė 1930 m. Petrapilyje (Rusija). Išmokslino sūnėną Vladą Stanką.
165 metai, kai (~1855 m.) Natiškiuose gimė matininkas, daraktorius Juozapas VAIŽMUŽIS. Mirė 1905 m. Palaidotas Vabalninke.
170 ar 165 metai, kai (~ 1850 – 1855 m.) gimė knygnešė, knygnešio J. Bielinio žmona ir visuomenininko Kipro Bielinio motina Ona BRAZAUSKAITĖ-BIELINIENĖ. Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne, knygnešių giraitėje pasodintas vardinis ąžuoliukas O. Bielinienei. Mirė 1932 m. spalio 21 d.
170 metų, kai (1850 m.) gimė grafas Juozapas TIŠKEVIČIUS. Trečiasis Biržų Majorato savininkas.
170 metų, kai (1850 m.) mirė prancūzų keliautojas, archeologas, etnografas ir gamtininkas Fridrichas DIUBUA DE MONPERE. Gimė 1798 m. Pirmojo Lietuvos geologinio žemėlapio sudarytojas, tyręs gipsus Biržų apylinkėse.
175 metai, kai (1845 m.) Žeimelyje (?) (Pakruojo r.) gimė įmonių komplekso savininkas, fabrikantas Teodoras JANSONAS. Mirė 1910 m. Naradavos sodyboje (Biržų r.).
195 metai, kai (1825 m.) Platustaliuose (Šilalės r.) gimė kunigas, religinės literatūros rengėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos rėmėjas Kiprijonas Jeronimas RAČKAUSKIS. Mirė 1889 m. gruodžio 22 (10) d. Kaune. 1857 m. lapkričio 5 (spalio 24) d. paskirtas Vabalninko klebonu.
215 metų, kai (1805 m.) Dubėnų dvare Vaiguvos parap. (Šiaulių r.) gimė dailininkas architektas Fulgentas RIMGAILA. Mirė 1870 m. birželio 21 d. Kurtuvėnuose. Projektavo Vabalninko bažnyčios altorių (1859 m.).
225 metai, kai 1795 m. Neciūnuose gimė mokytojas, kalbininkas Kazimieras Kristupas DAUKŠA. Mirė 1865 m. kovo 14 d. Biržuose.
230 metų, kai (1790 m.) mirė Mintaujos (dabar Jelgava, Latvija) gimnazijos mokytojas J. FERBERIS. Gimė 1743 m. Paskelbęs darbų apie karbonatinių uolienų slūgsančių Mūšos ir Nemunėlio krantuose, tyrimus, minėjęs gipsus prie Biržų ir Smardonės, aprašęs pirmą kartą Smardonės mineralinių vandenų šaltinius.
255 metai, kai (1765 m.) Kėdainiuose gimė kunigas, religinės literatūros rengėjas Samuelis NERLICHAS. Mirė 1843 m. liepos 7 d. Kėdainiuose. Kunigavo Nemunėlio Radviliškyje.
300 metų, kai (~1720 m.) gimė kunigas, religinės literatūros leidėjas Simonas JAKŠTAVIČIUS (JAKŠTAS). (1771 m.) klebonavo Papilyje. Mirė po 1777/79 m.
370 metų, kai (1650 m.) Kėdainiuose mirė karo inžinierius Adomas FREITAGAS. Gimė 1608 m. Torūnėje (Lenkija). Projektavo Biržų bastioninės pilies ir miesto įtvirtinimų sistemą.
380 metų, kai (1640 m.) Vilniuje mirė lenkų poetas, teisininkas, medikas, Danielius NABOROVSKIS. Gimė 1573 m. Krokuvoje (Lenkija). Buvo Radvilų dvariškis, gyveno Biržuose. Vienas lenkų baroko poezijos pradininkų.
390 metų, kai (1630 m.) (?) mirė dailininkas, kartografas Tomas MAKOVSKIS. Gimė 1562 m. (?). Išraižė graviūrą, vaizduojančią Biržus XVII a. pradžioje.
310 metų, kai (1710 m.) gimė reformatų kunigas, vertėjas Samuelis BITNERIS. Gimė apie 1632 m. Lenkijoje. Gyveno Biržuose.
410 metų, kai (1610 m.) gimė kartografas, karo inžinierius ir matematikas Juozas NARŪNAVIČIUS-NARONSKIS. 1640 – 1660 m. dirbo pas Radvilas. Topografavo Biržų apylinkes.
Apie 415 metų, kai (~1605 m.) gimė kunigas, religinės literatūros leidėjas Samuelis TAMOŠAUSKAS. Mirė 1650 m. rugpjūčio mėn. Kėdainiuose.
435 metai, kai (1585 m.) gimė LDK didikas, Lietuvos reformatų veikėjas, 1615-1635 m. LDK lauko etmonas, 1633-1640 m. Vilniaus vaivada, 1635-1640 m. Didysis etmonas Kristupas RADVILA. Mirė 1640 m. kovo mėn. Svėdasuose (Anykščių r.). Sustiprino Biržų pilį.
445 ~ 393 metai, kai (1575~1627 m.) Lietuvoje arba netoli etninių lietuvių gyvenamųjų teritorijų gimė pedagogas, profesionalas, literatas, traktatų visuomenės tobulinimo klausimais autorius Adomas RUSIJUS. Mirė 1627 arba 1628 m. Kėdainiuose. 1615-1623 m. gyveno Biržuose.
Apie 450 metų, kai (~1570 m.) Baltarusijoje gimė filologas, poetas, Saliamonas RISINSKIS. Mirė 1625 m. lapkričio 13 d. Dolatyčiuose. Buvo Radvilų rūmų mokytoju.
470 metų, kai (1550 m.) gimė lenkų reformatų teologas, vėliau persikėlęs į Lietuvą, ordinuotas Vilniaus distrikto superintendent, 1592 m. perkeltas į Biržus, religinių poleminių raštų autorius Stanislovas SUDROVSKIS. Mirė 1660 m.
Apie 470 metų, kai (~ 1550 m.) Naugarduko apyl. (Baltarusija, Gardino sr.) gimė poetas Andriejus RIMŠA. Mirė po 1599 m. Tarnavo Radvilų kariuomenėje, buvo Biržų paseniūnu.

Parengė Evaldas Timukas
Internete publikavo Laima Ramutėnienė

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt