Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

 

1 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Puikiuose (Šiaulių aps.) gimė teologas, protestantų kunigas, teologijos daktaras, profesorius ALGIRDAS JURĖNAS. Mirė 2007 m. kovo 2 d. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
1 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Panevėžyje mirė kunigas VYTAUTAS ALOYZAS MAROZAS. Gimė 1930 m. rugpjūčio 20 d. Ramygaloje. 1985–1991 m. administravo Biržų bei Geidžiūnų parapijas.
1 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Jėlaukiuose (Rokiškio r.) gimė inžinierius ALBINAS PAŠKEVIČIUS. Baigė Biržų gimnaziją. 1931–1932 m. Biržų apskrities inžinierius, vėliau – Biržų m. technikas.
1 d. – 30 metų, kai (1989 m.) mirė karininkas SUMANTAS (STRIUŽAS) MARTYNAS. Gimė 1897 m. gruodžio 12 d. Medeikiuose.
2 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Šilutėje gimė kompozitorius, literatas ALGIRDAS KUPRYS. Mirė 2004 m. kovo 30 d. Vilniuje. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
2 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Devynbalsiuose gimė agronomas, technologijos mokslų daktaras GINUTIS JOKŪBAS KUTRA.
3 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Iškonyse gimė chemikas, chemijos mokslų kandidatas KOSTAS JANUŠEVIČIUS. Mirė 1968 m. birželio 1 d. Vilniuje.
4 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Manikūnuose (Pasvalio r.) gimė tautodailininkas, medžio drožėjas, pynėjas VYTAUTAS VENSLOVAS. Mirė 2015 m. kovo 18 d. Biržuose.
5 d. – 40 metų, kai (1979 m.) gimė socialinė darbuotoja, literatė, rankdarbių kūrėja INGRIDA BUTKEVIČIŪTĖ.
5 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Vabalninke gimė treneris, žurnalistas, sporto organizatorius EDMUNDAS DAUBARAS.
5 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Bėčiūnuose gimė biomedicinos mokslų daktaras (agronomija) REMIGIJUS ŠMATAS.
6 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Raseinių apskr. gimė Nepriklausomos Lietuvos kapitonas, buvęs Biržų apskrities policijos vadas JONAS IGNATAVIČIUS-IGNAS. Mirė 1968 m. liepos 20 d. JAV.
6 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Klaipėdoje mirė menotyrininkas, architektūros istorikas, meninikas JONAS TATORIS. Gimė 1925 m. birželio 17 d. Medeikiuose.
7 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Floridoje mirė kultūrtechnikos inžinierius, inžinerijos mokslų daktaras LEONAS BAJORŪNAS. Gimė 1910 m. spalio 23 d. Buiviškiuose (Pasvalio r.). 1927 m. baigė Biržų gimnaziją.
8 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Kaune mirė Lietuvos kariuomenės pulkininkas, Antrojo pasaulinio karo dalyvis KAZIMIERAS GUDELIS. Gimė 1896 m. kovo 23 d. Gudeliuose.
11 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Daunoriuose gimė Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas GAUDENTAS AUKŠTIKALNIS.
11 d. – 110 metų, kai Valiuliškyje gimė karininkas JUOZAS GRIGAS.
11 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Kaune mirė carinės kariuomenės štabo radistas ir ilgametis Pasvalio ir kt. pašto viršininkas, tremtinys JONAS ŽALDOKAS. Gimė 1894 m. sausio 5 d. Dirvonakiuose.
12 d. – 45 metai, kai (1974 m.) Biržuose gimė menininkė DŽINA JASIŪNIENĖ.
13 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Griežionyse (Panevėžio apskr.) gimė karininkas STASYS DIDŽIULIS. 1932 m. baigė Biržų gimnaziją.
13 d. – 35 metai, kai gimė biologas, fotografas VITALIUS STIRKĖ.
13 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Patašinėje (Marijampolės apskr..) gimė viena pirmųjų Vabalninko žemės ūkio mokyklos direktorių, vienuolė ELŽBIETA MARGARITA VAŠKEVIČIŪTĖ.
14 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Rygoje gimė karininkas HENRIKAS GALVANAUSKAS. Gyveno Biržuose.
14 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Biržuose mirė veterinarijos gydytojas, mokslo straipsnių apie galvijų marą autorius, rašytojos Halinos Korsakienės tėvas, PETRAS NASTOPKA. Gimė 1871 m. birželio 10 d. Rinkuškiuose.
15 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Smilgiuose gimė pedagogas, knygos autorius ADOLFAS BALČIŪNAS. Mirė 2009 m. birželio 28 d. Vilniuje.
15 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Peikšteniuose gimė evangelikų reformatų ir liuteronų kunigas, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis PETRAS DAGYS. Mirė 1977 m. gruodžio 1 d. JAV.
15 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Biržuose gimė krepšinio treneris OTAS GRAUDINIS.
15 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Kirdonyse gimė karininkas JONAS MORKVĖNAS. Mirė 2003 m. gruodžio 22 d. Vilniuje.
16 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Biržuose gimė karininkas ZIGMANTAS KALINAUSKAS. Mirė 1976 m. Čikagoje.
16 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Pasvalyje gimė gydytojas, karininkas VINCAS PALIOKAS. Mirė 1968 m. rugpjūčio 9 d. Čikagoje. Gyveno Pasvalyje, dirbo gydytoju, buvo Biržų-Pasvalio aps. tarybos pirmininkas.
16 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Putauskuose (Panevėžio r.) gimė poetas, vertėjas, Nacionalinės premijos laureatas JONAS STRIELKŪNAS. Dirbo Vabalninko, Biržų rajonų laikraščių redakcijose. Mirė 2010 m. gegužės 9 d. Vilniuje.
17 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Stroliuose gimė Biržų „Saulės" gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui MARIJA JONĖNAITĖ.
18 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Birželiuose (Panevėžio r.) gimė agronomė, visuomenės veikėja, ilgametė buvusio „Lenino keliu", Lenino kolūkio pirmininkė EUGENIJA JAKUCEVIČIENĖ.
18 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė geografas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, Lietuvos geografų draugijos viceprezidentas, docentas RIMAS PETRAS ŽAROMSKIS.
19 d. – 135 metai, kai (1884 m.) Bernotuose (Panevėžio r.) gimė spaudos bendradarbis, poetas JUOZAS ČERKESAS. Mirė 1949 m. spalio 16 d. Panevėžyje. Dirbo raštininku Vabalninke.
19 d. – 60 metų, kai (1959) m. JAV mirė karininkas PETRAS JURGAITIS. Gimė 1894 m. vasario 14 d. Stipinuose (Pasvalio r.). 1936 m. buvo išrinktas Biržų miesto burmistru.
20 d. – 20 metų, kai (1999 m.) Traupyje mirė kunigas, literatas STEPONAS GALVYDIS. Gimė 1916 m. spalio 5 d. Svėdasuose (Anykščių r.). Vikaravo Vabalninke, Biržuose.
20 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Juodžiūnuose (Kupiškio r.) gimė inžinierius architektas ŽIBARTAS SIMANAVIČIUS. Tyrinėjo Biržų pilį.
20 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Baibokuose gimė ekonomistas, spaudos darbuotojas KAZYS SRUOGA. Mirė 1974 m. kovo 9 d. Elgine (JAV).
21 d. – 75 metai, kai (1944 m.) lageryje žuvo karininkas PRANAS KRIVICKAS. Gimė 1904 m. spalio 29 d. Kauniuose.
22 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Ąžuolpamušyje (Pasvalio r.) gimė tautodailininkė, mezgėja JANINA APINYTĖ.
22 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Biržuose mirė žurnalistas, literatas, kraštotyrininkas EMILIS JOKŪBAS TREČIOKAS. Gimė 1938 m. sausio 2 d. Smaliečiuose.
23 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Radviliškyje gimė kunigas PETRAS RAUDA-ŠPEIL. Mirė 1974 m. Dirbo Biržų gimnazijos kapelionu.
24 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė miškininkas, Kuršių nerijos girininkas GEDIMINAS DIKŠAS.
25 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Biržuose gimė gydytoja, Klaipėdos Raudonojo kryžiaus ligoninės gydytoja pulmanologė, statistikos kabineto vedėja DIANA NOREIKIENĖ.
25 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Biržuose mirė pedagogė JANINA PANGONIENĖ. Gimė 1928 m. sausio 18 d. Pervalkuose (Pasvalio r.).
25 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Parupėje gimė dr. (fiziniai m., chemija) ELVYRA DANUTĖ ČYGAITĖ-RINKEVIČIENĖ.
27 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Valkiškiuose gimė pedagogas, verslininkas RIMANTAS MALDŪNAS.
27 d. – 100 metų, kai (1919 m.) mirė kunigas, knygnešys JONAS PUIDOKAS. Gimė 1872 m. 1910 m. perkeltas vikaru į Vabalninką.
27 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Gineišiuose (Rokiškio r.) gimė kunigas TITAS VINKŠNELIS. Mirė 1982 m. liepos 18 d. Nuo 1937 m. Nemunėlio Radviliškio kuratas.
28 d. – 140 metų, kai (1879 m.) Rinkuškiuose gimė evangelikų reformatų kuratorius, matininkas MARTYNAS NASTOPKA. Mirė 1963 m. spalio 23 d. JAV.
28 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Melburne mirė karininkas JONAS TINTERIS. Gimė 1895 m. rugsėjo 18 d. Šikšniuose (Šiaulių aps.). Dirbo pasienio policijoje Biržų baro rajono viršininku.
29 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Valkiškiuose gimė ekonomistė LIUDGARDA ANDROŠIŪNIENĖ.
29 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Pagojėje gimė karininkas JONAS MATULIS. Mirė 1988 m. sausio mėn. Vilniuje. 1928 m. baigė Biržų gimnaziją.
30 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vilniuje mirė kompozitorius, literatas ALGIRDAS KUPRYS. Gimė 1934 m. kovo 2 d. Šilutėje. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
30 d. – 145 metai, kai (1874 m.) Pasvaliečiuose gimė vertėjas, publicistas, leidėjas, kovotojas prieš lietuviškosios spaudos draudimą ANTANAS MACIJAUSKAS. Mirė 1950 m. kovo 28 d. Panevėžyje.
31 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Puškonyse (Pasvalio r.) gimė karininkas, gydytojas ALBERTAS JACKŪNAS. Mirė 1950 m. lapkričio 20 d. Kaune. 1926–1928 m. Vabalninko ligoninės vedėjas.
? d. – 10 metų, kai (2009 m.) Panevėžyje mirė Valstybinės įmonės „Regitra" Panevėžio padalinio vadovas RIMANTAS KAULINSKAS. Gimė 1945 m. Biržuose.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt