Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

 

1 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Biržuose gimė dailininkas LAIMUTIS LOČERIS.
1 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Likėnuose gimė Lietuvos sporto informacijos centro redaktorė ZITA ŠAKALINIENĖ.
1 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Jagaudžiuose mirė tautodailininkas drožėjas ANTANAS VINCIŪNAS. Gimė 1926 m. vasario 16 d. Jagaudžiuose.
2 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Kuršėniškėje (Molėtų r.) gimė architektas ALGIMANTAS UMBRASAS. Drauge su Simonu Ramuniu, Algimantu Urbštu tyrinėjo, matavo Biržų pilies rūmų liekanas, tikslino Simono Ramunio parengtą jų konservavimo planą.
3 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Biržuose mirė literatė EUGENIJA JAŠINSKIENĖ. Gimė 1945 m. gruodžio 5 d. Saudogalėje (Pasvalio r.). Nuo 1966 m. gyveno ir dirbo Biržuose.
4 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Antaviliuose (Vilniaus r.) mirė pulkininkas leitenantas, Nepriklausomybės kovų dalyvis JOKŪBAS MICHŪRA. Gimė 1881 m. kovo 18 d. Chersone (Ukraina). Gyveno ir dirbo Biržuose.
4 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Vabalninke gimė fizikas EIMUTIS ALOYZAS SKAISTYS. Mirė 1990 m. birželio 5 d. Vilniuje.
4 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Sindriūnuose (Pasvalio r.) gimė kunigas, jėzuitas ANTANAS ŠEŠKEVIČIUS. Mirė 2002 m. sausio 25 d. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
5 d. – 30 metų, kai (1989 m.) mirė karininkas PETRAS KALKYS. Gimė 1906 m. sausio 31 d. Lebeniškiuose.
5 d. – 125 metai, kai (1894 m.) mirė kunigas, draudžiamos lietuvių spaudos ir knygnešių rėmėjas MARTYNAS PETKEVIČIUS. Gimė apie 1821 m. 1852 m. paskirtas Kvetkų klebonu.
6 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Kurmenėje (Latvija) gimė Biržų regioninio parko direktorius KĘSTUTIS BARONAS.
6 d. – 130 metų, kai (1889 m.) Daukniškiuose gimė kooperatininkas, kompanijos „Lietūkis" vyriausiasis direktorius POVILAS DAGYS. Mirė 1943 m. Kaune.
6 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Valentuose gimė ilgametis UAB „Biržų šilumos tinklai" direktorius JONAS VALECKAS.
7 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė žurnalistas, teisininkas, ilgametis „Biržiečių žodžio" redakcijos darbuotojas TAUTVYDAS NASTOPKA. Mirė 2015 m.
7 d. – 90 metų, kai (1929 m.) gimė inžinierius, Biržų krašto šviesuolis BRONISLOVAS PETRAUSKAS. Mirė 2016 m. gruodžio 20 d. Klausučiuose.
7 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Vabalninke gimė chemijos inžinierius, mokslininkas DONATAS ŠATAS. Mirė 1999 m. rugsėjo 3 d. Vilniuje. Palaidotas Panevėžyje. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
8 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Biržuose gimė Biržų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas AUDRIS MUKAS.
9 d. – 20 metų, kai (1999 m.) Biržuose mirė pedagogas, švietimo organizatorius, literatas ANTANAS GAILIŪNAS. Gimė 1928 m. kovo 10 d. Guodžiuose.
9 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Vytartuose (Pasvalio r.) gimė karininkas STASYS JAKŠUKAS. Mirė 1987 m. spalio 4 d. Palaidotas Ukmergėje. 1934 m. baigė Biržų gimnaziją.
9 d. – 150 metų, kai (1869 m.) Raudondvaryje (Kauno r.) gimė kompozitorius, vargonininkas JUOZAS NAUJALIS. Mirė 1934 m. rugsėjo 9 d. Kaune. Kurį laiką vargoninkavo Vabalninke.
9 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Bėčiūnuose gimė veterinarijos gydytojas, ilgametis Veterinarijos akademijos dėstytojas, docentas JURGIS PAVINKŠNIS.
9 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Neciūnuose gimė krepšinio treneris RIMANTAS RAMONAS.
9 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Dapšioniuose (Radviliškio r.) gimė Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė, Šukionių kaimo bendruomenės pirmininkė NIJOLĖ ŠATIENĖ. Mirė 2016 m. vasario 3 d. Šukionyse.
9 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Gajūnuose gimė inžinierius KOSTAS TAMULĖNAS. Mirė 1993 m. balandžio 17 d. Švedijoje.
10 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Maskvoje gimė evangelikų reformatų kunigas MYKOLAS FRANKAS. Mirė 1968 m. balandžio 3 d. Biržuose.
13 d. – 135 metai, kai (1884 m.) Kijeve (Ukraina) gimė aktorė OLGA KUZMINA-DAUGUVIETIENĖ. Mirė 1967 m. gegužės 14 d. Vilniuje. Yra vaidinusi Biržų scenos mėgėjų spektakliuose.
13 d. – 85 metai kai (1934 m.) Bugailiškiuose (Kupiškio r.) gimė kunigas BRONIUS ŠLAPELIS. 1963–1965 m. dirbo vikaru Biržuose.
14 d. – 65 metai, kai (1954 m.) gimė buvusi „Lietuvos draudimo" Biržų skyriaus direktorė ZITA KAIRIENĖ.
15 d. – 20 metų, kai (1999 m.) mirė ekonomistas, spaustuvininkas, knygų leidėjas MYKOLAS MORKŪNAS. Gimė 1916 m. vasario 17 d. Payslikyje (Pasvalio r.). 1938 m. baigė Biržų gimnaziją.
16 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Toronte mirė karininkas PRANAS KAUNAS. Gimė 1891 m. liepos 12 d. Balseliškiuose (Šakių aps.). 1928–1933 m. Biržų apskrities komendantūros komendantas.
16 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Kašeliškiuose gimė odos dailininkė DALYTĖ KAVALIAUSKIENĖ.
17 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Satkūnuose gimė Lietuvos evangelikų reformatų Papilio parapijos pirmininkė PALMYRA MIZARIENĖ.
18 d. – 205 metai, kai (1814 m.) Logoiske (Baltarusija) gimė archeologas, muziejininkas EUSTACHIJUS TIŠKEVIČIUS. Mirė Vilniuje 1873 m. rugpjūčio 27 d. Yra gyvenęs Biržuose.
21 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Australijoje mirė aktyvus ALB narys bei veikėjas, lietuviškų laikraščių korespondentas ALFONSAS JULIUS ŠERNAS. Gimė 1915 m. balandžio 7 d. Jasiškiuose.
22 d. – 110 metų, kai (1909 m.) gimė karininkas KOSTAS JONUŠAS (JANUŠEVIČIUS). Baigė Biržų gimnaziją.
22 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Čikagoje mirė JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėja KONSTANCIJA YSAKAITĖ-RIMKIENĖ. Gimė Šeškinėje 1896 m. kovo 6 d.
23 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Čikagoje mirė ekonomistas, žurnalistas GEDIMINAS GALVA (GALVANAUSKAS). Gimė 1905 m. kovo 3 d. Zizonyse.
23 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Rudikuose (Kupiškio r.) gimė muziejininkas, kraštotyrininkas, esperantininkas JUOZAS PETRULIS. Mirė 1975 m. balandžio 25 d. Vilniuje. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
23 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Skrebotiškiuose (Pasvalio r.) gimė karininkas JURGIS ŠIVICKAS. Mirė 1991 m. birželio 19 d. Kaune. Baigė Biržų gimnaziją.
23 d – 80 metų, kai (1939 m.) Varniūnuose gimė fizikos matematikos mokslų daktaras JONAS VERKELIS.
24 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Rubežiuose gimė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, Konsistorijos pirmininkas JONAS VIKTORAS KALVANAS. Mirė 1995 m. sausio 15 d. Tauragėje.
27 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Daujėnuose (Pasvalio r.) gimė Jonavos darbo biržos direktorius BRONIUS KAZĖNAS. 1961–1964 m. mokėsi Biržų J. Janonio internatinėje mokykloje.
27 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Bostone mirė baleto artistas JONAS VASILIAUSKAS. Gimė 1905 m. rugpjūčio 3 d. Biržuose.
27 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė biofizikos mokslų daktarė DANGUOLĖ ZABLOCKAITĖ.
28 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Naujukuose (Skuodo r.) gimė teisininkas, visuomenės veikėjas JONAS JURGAITIS. Mirė 1994 m. sausio 20 d. Vilniuje. 1940–1941 m. dirbo administracinį darbą Biržuose.
28 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Vilniuje mirė rašytojas, žurnalistas ALBERTAS VYTAUTAS MISEVIČIUS. Gimė 1924 m. vasario 12 d. Joniškėlyje (Pasvalio r.). Pokario metais dirbo „Biržiečių tarybinio žodžio" redakcijoje.
28 d. – 110 metų, kai (1909 m.) mirė visuomenės veikėja, kovotoja už lietuvišką spaudą ONA PUODŽIŪNAITĖ. Gimė 1880 m. Legailiuose.
28 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Ančiškiuose gimė kompozitorius, pedagogas, profesorius POVILAS TAMULIŪNAS. Mirė 1995 m. lapkričio 11 d. Vilniuje.
29 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Biržuose mirė agronomas ADOLFAS POVILAS AREIMA. Gimė 1940 m. birželio 24 d. Žvalguose (Panevėžio r.).
30 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kėdainiuose mirė gydytojas, visuomenininkas JULIUS ANUSAVIČIUS. Gimė 1858 m. Daniūnuose.
30 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Biržuose gimė tapytoja GITEL LURJYTĖ (LURIE).

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt