Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

 

1 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Padaguose gimė kultūros darbuotoja, Meilūnų dramos kolektyvo vadovė DALINA URBONIENĖ.
4 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė Kauno sporto mokyklos treneris, mokytojas VYTAUTAS BALČIŪNAS. Dukart Lietuvos dviračių sporto čempionas.
4 d. – 50 metų, kai (1969 m.) mirė kunigas ANTANAS MIKONIS. Gimė 1906 m. gegužės 25 d. Ramongaliuose.
5 d. – 95 metai, kai (1924 m.) gimė literatė STEFA BEKERIENĖ. Mirė 2018 m. rugpjūčio 15 d. Biržuose.
5 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Gudiškiuose gimė policininkas, politinis tremtinys JONAS BURBULYS. Sušaudytas 1942 m. liepos 17 d. Sverdlovske.
5 d. – 20 metų, kai (1999 m.) Vokietijoje mirė kunigas ANTANAS DEKSNYS. Gimė 1906 m. gegužės 9 d. Buteniškyje (Rokiškio r.). 1934–1936 m. Biržų parapijos vikaras.
5 d. – 50 metų, kai (1969 m.) Biržuose gimė UAB „Aukštuminių statybų technologijos ir ko" direktorius DARIUS SIMANAVIČIUS.
6 d. – 25 metai, kai (1994 m.) mirė literatė STANISLAVA BALČIŪNIENĖ. Gimė 1954 m. lapkričio 6 d. Krinčine (Pasvalio r.). Mokėsi, gyveno Biržuose.
6 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Vabalninke mirė pedagogas BRONISLOVAS JONAS KULIEŠIUS. Nuo 1949 m. dirbo Biržų rajono mokyklose, buvo Kupreliškio, Vabalninko B. Sruogos, Biržų I (dabar „Atžalyno") vidurinių mokyklų direktoriumi. Gimė 1929 m. sausio 5 d. Mantvyduose.
6 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Satkūnuose gimė pedagogė, literatė LAIMA GASPARAVIČIŪTĖ-MACIENĖ.
7 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Nariškiuose gimė zootechnikas, visuomenės veikėjas BRONIUS JĖČIUS.
7 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Noreikiškėse (Kauno r.) gimė kunigas DALIUS TUBYS. Nuo 2000 m. dirbo Biržuose. Mirė 2013 m. lapkričio 25 d.
8 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Moninoje (Jurbarko r.) gimė visuomenės veikėjas JONAS ADOMAITIS. 1956–1960 m. dirbo Vabalninke.
8 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Bridžporte (JAV) gimė žurnalistas, visuomenės veikėjas JONAS STANISLOVAS JOKUBKA. Mirė 1998 m. spalio 19 d. Brazilijoje. 1913 m. su tėvais grįžo į Lietuvą, mokėsi Kupreliškio pradžios mokykloje.
8 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Plukiuose (Panevėžio r.) gimė kunigas VLADISLOVAS KUPSTAS. Mirė 1970 m. lapkričio 24 d. 1966 m. paskirtas Biržų klebonu, palaidotas Biržuose.
9 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Rinkuškiuose mirė pedagogė ELENA CUMFTAITĖ-NASTOPKIENĖ. Gimė 1874 m. vasario 13 d. Nemunėlio Radviliškyje. Mokytojavo Biržų gimnazijoje.
9 d. – 10 metų, kai (2009 m.) Biržuose mirė rašytojas, Biržų garbės pilietis PETRAS SKODŽIUS. Gimė 1927 m. gruodžio 26 d. Kupreliškyje.
9 d. – 45 metai, kai (1974 m.) JAV mirė ekonomistas, spaudos darbuotojas KAZYS SRUOGA. Gimė 1899 m. kovo 20 d. Baibokuose.
10 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Smilgiškiuose gimė karininkas JUOZAS AUKŠTIKALNIS.
10 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Biržuose gimė dailininkė tekstilininkė ELENA GAILIŪNIENĖ.
10 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Žibuoklėse (Kelmės r.) gimė inžinierius, buvęs Biržų akcinės pieno bendrovės generalinis direktorius VLADAS SONGAILA.
10 d. – 25 metai, kai (1994 m.) JAV mirė gydytoja ONA SLAVINSKAITĖ-SRUOGIENĖ. Gimė 1896 m. Biržuose.
11 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Gulbinuose gimė literatė, bibliotekininkė LIUDA PRUNSKIENĖ.
12 d. – 15 metų, kai (2004 m.) mirė veterinarijos gydytojas, literatas VALENTINAS VYTAUTAS NAVICKAS. Gimė 1923 m. birželio 26 d. Vaituose (Vilkaviškio r.). Dirbo Biržuose.
12 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Vienkiemiuose gimė fizikas, technikos mokslų daktaras VYTAUTAS ŠILALNIKAS.
13 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Kupiškyje gimė inžinierius mechanikas, ilgametis Vabalninko seniūnas STEPAS GUDAS. Mirė 2013 m. gruodžio 8 d. Vabalninke.
13 d. – 70 metų, kai (1949 m.) gimė buvusi Širvėnos seniūnijos seniūnė GRAŽINA SAMULIONIENĖ.
14 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Dubriškyje gimė buvusi Biržų muziejaus direktorė EUGENIJA MORAUSKIENĖ-DAGIENĖ. Mirė 2011 m. kovo 10 d. Biržuose.
14 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Gorodecke (Rusija) gimė karininkas SOTERAS PRANAS VASILIS (VASILIUS). Baigė Biržų gimnaziją, tarnavo Lietuvos banko Biržų skyriuje.
15 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė teisininkas, teisės mokslų daktaras JONAS BERGHOLCAS. Mirė 2003 m. rugpjūčio 12 d. Rygoje.
15 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Klickuose (Kupiškio r.) gimė karininkas, savanoris BRONIUS GAIŽIŪNAS. Mirė 1979 m. Palaidotas Biržuose.
15 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Biržuose gimė kompozitorius, pedagogas, muzikos kritikas VLADAS JAKUBĖNAS. Mirė 1976 m. gruodžio 13 d. Čikagoje.
15 d. – 145 metai, kai (1874 m.) Biržuose gimė pirmasis Nepriklausomoje Lietuvoje Biržų miesto burmistras, įvairių visuomeninių organizacijų narys POVILAS KLYBAS. Mirė 1966 m. gruodžio 19 d. Niujorke.
16 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Čikagoje mirė Lietuvos kariuomenės majoras, visuomenės veikėjas, Amerikos lietuvių spaudos bendradarbis JURGIS ČYGAS. Gimė 1891 m. sausio 29 d. Sližiuose.
16 d. – 95 metai, kai (1924) Zacido vsd. (Raseinių apskr.) gimė dailininkas VYTAUTAS IGNAS-IGNATAVIČIUS. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
17 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Čepukuose gimė fizikas, poetas, publicistas ALFREDAS NAKTINIS.
19 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Ėriškiuose (Panevėžio r.) žuvo karininkas, Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis JONAS NASTOPKA. Gimė 1897 m. sausio 17 d. Biržuose.
20 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Miunchene mirė buvęs Vokietijos LB Miuncheno apylinkės pirmininkas KIPRAS AUSIEJUS. Gimė 1904 m. Biržų apskr.
20 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Biržuose gimė architektas ALGIMANTAS JUKNA.
20 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Išimo m. (Rusija) gimė karininkas KAZYS LIAUDANSKAS. Baigė Biržų gimnaziją, Birželio sukilimo Biržuose dalyvis.
22 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Kupiškyje gimė kunigas SALVIJUS PRANSKŪNAS. Dirbo Biržuose.
22 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Montagailiškio dvare gimė karininkas ANTANAS ZUBAVIČIUS. Mirė 1957 m. rugpjūčio 2 d. Anglijoje.
25 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Vinkšniniuose gimė kraštotyrininkas, literatas, publicistas JONAS DAGILIS.
25 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Biržuose gimė inžinierius, verslininkas ROBERTAS GRAUDINIS.
25 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Kaune mirė teisininkas, buvęs Lietuvos teisingumo ministras (1925 – 1926 m.) VINCAS KAROBLIS. Gimė 1866 m. rugsėjo 20 d. Natiškiuose.
25 d. – 80 metų kai (1939 m.) Klausučiuose gimė istorikas, enciklopedijų redaktorius JONAS SAULIUS KULBIS. Mirė 1994 m. sausio 13 d. Vilniuje.
25 d. – 135 metai, kai (1884 m.) Jasiškiuose gimė kunigas, vertėjas, literatas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas ADOMAS ŠERNAS. Mirė 1965 m. sausio 6 d. Nemunėlio Radviliškyje.
26 d. – 20 metų, kai (1999 m.) JAV mirė inžinierius KOSTAS KLYBAS. Gimė 1921 m. kovo 12 d. Biržuose.
26 d. – 30 metų, kai (1989 m.) mirė kunigas LEONARDAS SKARDINSKAS. Gimė 1916 m. liepos 1 d. Kunigavo Geidžiūnuose.
26 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Papilyje gimė literatas, žurnalistas VYTAUTAS VALIONIS. Mirė 1988 m. vasario 2 d. Vilniuje. Ilgametis „Biržiečių žodžio" darbuotojas.
27 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė literatė VITALIJA KAIRIENĖ.
28 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Trišakiuose gimė fotožurnalistas LEONAS GRUBINSKAS. Mirė 2015 m. liepos 17 d. Panevėžyje.
29 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Petrovkoje (Pasvalio r.) gimė Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos dėstytojas VYTAUTAS SAIKAUSKAS. 1964 m. mokėsi Kirdonių mokykloje.
30 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Jonutiškėse (Utenos r.) gimė karininkas, miškininkas BALYS LIULEVIČIUS. 1947–1966 m. dirbo miškininku Biržų miškų ūkyje.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt