Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 Kovas 2020

Straipsnių sąrašas

1 d. – 135 metai, kai (1885 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė vaistininkas, žurnalo „Farmacijos žinios“ steigėjas Julius ŽEMAITIS. Mirė 1955 m. rugsėjo 29 d. Kaune.
 110 metų, kai (1910 m.) Kiaulėnuose (Kupiškio r.) gimė revoliucinio judėjimo dalyvis Jonas SASNAUSKAS. Partinis ūkinis ir administracinis darbuotojas Biržuose.
2 d. – 160 metų, kai (1860 m.) gimė evangelikų reformatų kunigas, religinės literatūros rengėjas Adomas CUMFTAS. Mirė 1911 m. lapkričio 13 d. Nemunėlio Radviliškyje.
4 d. – 40 metų, kai (1980 m.) mokytoja, visuomenininkė Elena BALČIŪNAITĖ-MASAITIENĖ. Gimė 1904 m. lapkričio 29 d. Lietuvoje. Baigė biržų gimnaziją.
5 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Biržų rajone gimė partizanas, kapitonas, Vyčio apygardos, Pilėnų tėvonijos vadas Steponas GIEDRIKAS. Nušautas 1954 m. rugsėjo 25 d. netoli Kuginių kaimo.
–  25 metai, kai (2015 m.) Biržuose mirė agronomas, ūkio darbuotojas Petras LADYGA. Gimė 1921 m. gruodžio 9 d. Biržuose.
 75 metai, kai (1945 m.) Inkūnuose gimė literatė Palmyra ŠUKYTĖ-SIMĖNIENĖ.
6 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Medikiuose gimė filologė, Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorė Vida ŠIMĖNAITĖ.
 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė krepšininkas Mindaugas LEKERAUSKAS.
 100 metų, kai (1920 m.) Paežeriuose (Panevėžio r.) gimė kunigas Alfonsas STRIELČIŪNAS. Mirė 1988 m. rugpjūčio 25 d. Pandėlyje (Rokiškio r.). 1945-1949 m. vikaravo Vabalninke. Pabiržės altarista (1960-1963 m.).
 95 metai, kai (1925 m.) Biržuose gimė ryšininkas Elmaras PUODŽIŪNAS. Mirė 1991 m. gruodžio 31 d. Palaidotas Vilniuje.
7 d. – 60 metų, kai (1960 m.) Rudaičiuose (Kretingos r.) gimė teisininkas Arvydas PENELIS.
8 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Nemunėlio Radviliškyje gimė keliautojas, sporto organizatorius, inžinierius Kęstutis DAGILIS. Gyveno Ageniškyje. Mokėsi Laužadiškio pradžios mokykloje.
–  5 metai, kai (2015 m.) Vilniuje mirė režisierė, scenaristė, aktorė Galina DAUGUVIETYTĖ. Gimė 1926 m. lapkričio 26 d. Kaune. 
 70 metų, kai (1950 m.) Kašeliškiuose gimė individualios įmonės savininkas Julijonas KURKAUSKAS. Mirė 2008 m. (?).
9 d. – 50 metų, kai (1970 m.) mirė prieškarinių visuomeninių draugijų nary sir veikėjas Tadas BALANDA. Gimė 1887 m. vasario 9 d. Pabiržės valsč.
10 d. – 110 metų, kai (1910 m.) Rinkuškiuose gimė veterinarijos gydytojas, mokslų daktaras Petras TUNKŪNAS. Mirė 1995 m. Čikagoje.
 100 metų, kai (1920 m.) Jonavoje (Biržų r.) gimė jaunimo kultūros organizacijų dalyvis, (1933 m.) LKJS Biržų rajono komiteto narys Albertas GARJONIS. Žuvo 1941 m. birželio 24 d. Pušalote (Pasvalio r.).
12 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Tomske (Rusija) gimė krepšininkas, treneris Algirdas LINKEVIČIUS. 1958 m. grįžo į Lietuvą. Gyveno Biržuose.
 95 metai, kai (1925 m.) Krinčine (Pasvalio r.) gimė žurnalistas, menotyrininkas Edvardas PRANCKŪNAS. Mirė 1980 m. kovo 23 d. Vilniuje. Mokėsi, dirbo Biržuose.
–  5 metai, kai (2015 m.) Kilučiuose (Biržų r.) mirė literate Ona Aldona DAGYTĖ-RAUDUVIENĖ-JUSEVIČIENĖ. Gimė 1924 m. lapkričio 6 d. Kilučiuose (Biržų r.).
14 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Biržuose gimė motorlaivių sporto treneris Algimantas ŽITKEVIČIUS.
16 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Biržų rajone gimė pedagogas, Lietuvos lengvosios atletikos asociacijos valdybos pirmininkas, viceprezidentas Algirdas MALDŪNAS.
 150 metų, kai (1870 m.) Keneliuose (Pasvalio r.) gimė siuvėjas, daraktorius, liaudies poetas Juozas MOCKŪNAS. Mirė 1941 m. vasario (?) d. Vabalninke. Nuo 1906 m. Juozas ėmėsi daugiau visuomeninės veiklos. Kaimų klojimuose rengė dainų vakarėlius, rašė korespondencijas. 1912 m. dalyvavo steigiant vartotojų bendrovę.
17 d. – 140 metų, kai (1880 m.) Braškiuose gimė muzikos mokytojas, chorvedys Martynas SPRINDYS. Mirė 1946 m. gegužės 5 d. Biržuose.
 120 metų, kai (1900 m.) Mikalinėse gimė karininkas Adomas DŽEVEČKA.
18 d. – 140 metų, kai (1880 m.) Veleikiuose (Zarasų r.) gimė kunigas, visuomenės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras Juozapas ČEPĖNAS. (1910-1918 m.) kunigavo Pabiržėje. Mirė 1976 m. sausio 27 d. Pasvalyje.
21 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Biržuose gimė žymi rankininkė, pedagogė, sporto meistrė, Europos taurės laimėtoja Elena Marijona BUZELIENĖ.
23 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Užgirėliuose (Kaišiadorių r.) gimė keramikė Pranė JANULEVIČIENĖ. Mirė 2000 m. lapkričio 11 d. Vilniuje. (1942-1945 m.) mokėsi siuvimo specialybės Biržų amatų mokykloje.
 95 metai, kai (1925 m.) Pasvalio rajone gimė tautodailininkas, tapytojas Bronius MAŽYLIS. Mirė 1972 m. kovo 17 d. Biržuose.
25 d. – 120 metų, kai (1900 m.) Biržuose gimė moterų judėjimo veikėja, Birutės draugijos organizatorė Stefanija TYRULYTĖ-OŽELIENĖ. Mirė 1994 m. rugpjūčio 4 d. Čikagoje.
26 d. – 70 metų, kai (1950 m.) Anykščiuose gimė choro dirigentė, pedagogė Zita KAVALIŪNAITĖ-KARINIAUSKIENĖ. (1957-1962 m.) mokėsi J. Janonio vidurinėje mokykloje, (1962-1966 m.) Biržų I-oje vidurinėje mokykloje.
27 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Zastaučiuose gimė chemikė, Chemijos mokslų daktarė Lina Adelaida AUDZIJONIENĖ.
 60 metų, kai (1960 m.) Biržuose gimė Baltijos Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centro direktorius, Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje Arūnas BAUBLYS.
 65 metai, kai 1955 m. Valatkėliuose Pasvalio r. gimė Genė VAIŠAITĖ-ČETKAUSKIENĖ.
 135 metai, kai (1885 m.) Kaune gimė pedagogas, visuomenės veikėjas Juozas PAŽERSKIS. Mirė 1957 m. birželio 29 d. Kariotiškėse (Trakų r.). 1937 – 1941 m. dirbo Vabalninke bibliotekos vedėju, hitlerininkų kalintas Biržuose.
 100 metų, kai (1920 m.) Daudgžgiriuose (Biržų r.) gimė revoliucinio judėjimo dalyvis Albinas GINTAUTAS. Mirė 1985 m. balandžio 1 d. Ukmergėje.
28 d. – 75 metai, kai (1945 m.) Ežeikiuose (Joniškio r.) gimė žurnalistas, vienas iš Sąjūdžio Biržuose pradininkų Feliksas GRUNSKIS.
 90 metų, kai (1930 m.) Šambalionyse (Panevėžio r.) gimė daktaras (fiziniai mokslai, chemija), Lietuvos sąjūdžio narys Vytautas JANĖNAS. (1952-1958 m.) Vabalninko B. Sruogos vidurinės mokyklos fizikos mokytojas.
31 d. – 50 metų, kai (1970 m.) Pajuodupiuose (Kupiškio vlsč.) gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Andrius GRAIČIŪNAS (GREIČIŪNAS). Platino laikraščius bei maldaknyges Kupiškio, Vabalninko apylinkėse. 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt