Apie parodą

Kategorija: Leonardas Žitkevičius Paskelbta: Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 6 d.

 

2014 metais lapkričio 19 dieną sukanka 100 metų, kai gimė poetas, spaudos darbuotojas Leonardas Žitkevičius. Jubiliejus Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pagerbiamas virtualia paroda. Joje apžvelgiamas poeto gyvenimas, kūrybos kelias, pristatomos jo knygos, literatūra apie poetą, nuotraukos. Eksponuojami leidiniai, esantys bibliotekos fonduose. Nuotraukos ir kita vaizdinė medžiaga parodoje panaudota iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ir viešosios bibliotekos fondų.

Parodą parengė Zita Balaišienė
Informacijos skyrius

Internete publikavo
Laima Ramutėnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografija

Kategorija: Leonardas Žitkevičius Paskelbta: Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 6 d.

Poetas, pedagogas, spaudos darbuotojas Leonardas Žitkevičius gimė 1914 m. lapkričio 19 d. Vabalninke, Biržų rajone. Pirmojo pasaulinio karo metais Žitkevičiai buvo pasitraukę į Rusiją. Grįžusi į Lietuvą, šeima apsigyveno Vabalninke. Baigęs Vabalninko pradžios mokyklą, L. Žitkevičius mokėsi Biržų gimnazijoje. 1934 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti lietuvių literatūrą ir kitus lituanistinius dalykus. Universiteto studijų nebaigė, perėjo į Klaipėdos pedagoginį institutą, kurį baigė 1938 m. Mokytojavo Veisiejų, Žąslių ir Trakų valsčių pradžios mokyklose. Lietuvai atgavus Vilnių, studijavo lituanistiką Vilniaus universitete. 1942-1944 m. dirbo Valstybinėje leidykloje ir Kauno radiofone literatūros skyriaus redaktoriumi: rengė jaunimo radijo valandėles, literatūrinius ir muzikinius montažus. Gimnazijoje buvo ateitininkas, studijuodamas priklausė korporacijai „Šatrija“. Vokiečių okupaciniais metais prisidėjo prie antinacinio pasipriešinimo, bendradarbiavimo pogrindinėje spaudoje, reiškėsi kaip politinis satyrikas. Suredagavo slaptą leidinį „Literatūros vakaras“ (padaugintas šapirografu). 1944 m. pasitraukė į Karaliaučių, Vokietiją, vėliau – į Austriją. 1945 m. vėl grįžo į Vokietiją. Apsistojęs Augsburge, dirbo savaitraščio „Žiburiai“ redakcijoje. 1947 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Niujorke. Dirbo fabrike, bendradarbiavo „Vienybėje“. Nuo 1968 m. gyveno Brukline, iki 1984 m. dirbo „Darbininko“ redakcijoje. Talkino Lietuvių rašytojų draugijai kaip vertinimo komisijos narys (perskaitė per 100 rankraščių). Eilėraščius pradėjo spausdinti 1927 m. „Žvaigždutėje“, vėliau skelbė ir kituose jaunimo laikraščiuose ir žurnaluose. Išleido jaunimui skirtas knygas „Čyru vyru pavasaris“ (1935 m.), „Su tėvelio kepure“ (1938 m.), „Muzikantų brigada“ (1941 m.), „Tarp tūkstančio žvaigždelių“ (1944 m.), „Nemunėlio šnekos“ (1945 m.), „Saulutė debesėliuos“ (1953 m., premijuota), „Aš nelauksiu, kol užaugsiu“ (1985 m.). Vilniuje išleista rinktinė „Su tėvelio kepure“ (1994 m.). Spaudoje ir almanchuose yra paskelbęs poezijos ir suaugusiems. Šioje vyrauja meilės, prarastos tėvynės ilgesio, sudužusių iliuzijų motyvai, dažna ironija. Išleido lyrinių ironijų rinkinį „Daiktai ir nuorūkos“ (1954 m.). Vėliau garsėjo eiliuotomis humoreskomis („Šilkai ir vilkai“, 1950 m., Runcės Dandierino slapyvardžiu; „Vizijos prie televizijos“, 1957 m., Balio Pavabalio slapyvardžiu). Slapyvardžiais pasirašinėjo ir periodikoje („Draugo“ sk. „Spygliai ir dygliai“) skelbiamus humoristinius kūrinius (rinktinė „Mil-žinai ir slibinai“, 1984 m., apdovanota V. Krėvės literatūrine premija). Rašė knygų recenzijas, dalyvaudavo literatūriniuose vakaruose. Mirė Leonardas Žitkevičius 1995 m. kovo 6 d. Brukline. Po poeto mirties Lietuvoje išleistos knygos: „Čiampar vampar” (2005 m.), “Rinktiniai raštai” (2007 m.).

 

 

 

 

Kviečiame aplankyti virtualią parodą

Kategorija: Leonardas Žitkevičius Paskelbta: Trečiadienis, 2014 m. lapkričio 19 d.

2014 metais lapkričio 19 dieną sukanka 100 metų, kai gimė poetas, spaudos darbuotojas Leonardas Žitkevičius.

Skaityti daugiau...

L. Žitkevičiaus knygos

Kategorija: Leonardas Žitkevičius Paskelbta: Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 6 d.

 

Čyru vyru

 

 

  Žitkevičius, Leonardas. Čyru vyru pavasaris: eilėraščiai mažiesiems / iliustr. P. Rauduvė. – Kaunas: „Žvaigždutė“, 1935 (Marijampolė: „Šešupės“ sp.). – 46, [1] p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

su tėvelio k

 

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Su tėvelio kepure: eilėraščiai vaikams / iliustravo dail. Telesforas Valius. – [Kaunas]: Sakalas, [1938] (Kaune: spaudė E. Norkienės ir P. Stikliaus sp.). – 64 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

Muzikantų br

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Muzikantų brigada: eilėraščiai mažiesiems / piešinėliai V. S. Stančikaitės. – Kaunas: LTSR valstybinė leidykla, 1941 (Kaunas: Valst. sp. Nr. 1). – 48 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

Tarp tūkstančio ž

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Tarp tūkstančio žvaigždelių: eilėraščiai / iliustravo Telesforas Valius. – [Kaunas]: Sakalas, 1944 (Kauen: Kauen-Wilnaer Verlags- u. Druckerei). – 48 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

Nemunėlio šnek

 

Žitkevičius, Leonardas. Nemunėlio šnekos: eilėraščiai mažiesiems / iliustravo Mironas. – Wiesbaden: Giedra, 1945 (Wiesbaden: sp. rotatoriumi). – [2], 16 p. : iliustr.

 

 

 

 

Šilkai ir vilkai

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Šilkai ir vilkai: dainos vietinės ir sovietinės / Runcė Dandierinas; iliustracijos P. Osmolskio. – Brooklyn (N.Y.): Balys Pavabalys, 1950. – 62, [2] p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

saulutė deb

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Saulutė debesėliuos / [iliustracijos dail. Jono Pilipausko]. – Chicago (Ill.): Lietuviškos knygos klubas, 1953 ("Draugo" sp.). – 63 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

daiktai ir nuorūk

 

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Daiktai ir nuorūkos: lyrinės ironijos. – [Brooklyn, N.Y.]: Gabija, [1954] ([Brooklyn, N.Y.]: Gabijos sp.). – 46, [2] p.

 

 

 

 

 

 

Vizijos prie televizijos786

 

 

Pavabalys, Balys. Vizijos prie televizijos: dainos apie žmogų ne po savo stogu / Balys Pavabalys. – [Brooklyn, N.Y.]: Pašvaistė, [1957] (Brooklyn, N.Y. : Laimos sp.). – 65, [2] p.

 

 

 

 

 

 

milžinai ir slibinai

 

 

 

Pavabalys, Balys. Milžinai ir slibinai: sat(l)yriniai eilėra(k)ščiai / Balys Pavabalys. – New Yorkas: Darbininkas, 1984 (Brooklyn, N.Y.: Pranciškonų sp.). – 80 p.

 

 

 

 

 

 

Aš nelauksiu kol

 

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Aš nelauksiu, kol užaugsiu: eilėraščiai vaikams / [iliustravo Diana Kizlauskienė]. – Chicago (Ill.): JAV LB Švietimo taryba, 1985 ("Draugo" sp.). – 34, [1] p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

su tevelio kep 1994

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Su tėvelio kepure: eil. / iliustr. S. Vainilaitienė. – Vilnius: Vyturys, 1994. – 46 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

čiampar vam

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Čiampar vampar / [sudarė Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė; iliustravo Edita Dulskaitė-Prelgauskienė]. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – [56] p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

rinktiniai raštai

 

 

 

Žitkevičius, Leonardas. Rinktiniai raštai: satyriniai eilėraščiai, eilėraščiai vaikams, atsiminimai, laiškai / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava: Jonava, 2007. – 159, [1] p. : iliustr.

 

 

 

Literatūra apie L. Žitkevičių

Kategorija: Leonardas Žitkevičius Paskelbta: Pirmadienis, 2014 m. lapkričio 10 d.


Lithuanian - Kopija - Kopija - Kopija

Lithuanian writers in the West: an anthology / edited by Alina Skrupskelis; foreword by Michael Novak; introduction by Rimvydas Šilbajoris; print by M. Giedrė Žumbakis. – Chicago (Ill.): Lithuanian Libr. Press, 1979. – 387 p.: iliustr.

Leonardas Žitkevičius. P. 152.

 

 


Auryla-Lietuvių-vai - Kopija - Kopija - Kopija

 

 

Auryla, Vincas. Lietuvių vaikų literatūra. – Vilnius: Vaga, 1986. – 319 p.: iliustr.

Leonardas Žitkevičius. P. 120-121.

 

 

 

 
biržų kalend - Kopija - Kopija - Kopija

 

Biržų kalendorius 1992 / sudarytojas ir redaktorius A. Butkevičius. – Biržai: "Biržiečio žodžio" redakcija, 1991. – 93, [2] p.

Leonardas Matuzevičius. Jis Biržų neužmiršo...  P. 76.

 

 

 

 

 

 

lietuvių egzodo lite - Kopija - Kopija - Kopija

 


Lietuvių egzodo literatūra, 1945-1990 / rašo: Algirdas Titus Antanaitis … [et al.]; redagavo Kazys Bradūnas ir Rimvydas Šilbajoris; Lituanistikos institutas. – Čikaga: Lituanistikos inst., 1992. – 861, [1] p.: iliustr.

Leonardas Žitkevičius. P. 419.

 

 

 

 

 

 

 

egzodo rašytojai autob - Kopija - Kopija - Kopija

 

Egzodo rašytojai: autobiografijos / [parengė A. T. Antanaitis, A. Mickienė]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994. – 876, [1] p.: portr.

Leonardas Žitkevičius. P. 868-870.

 

 

 

 

 

 

 


poezijos kryž - Kopija - Kopija

 

Pakalniškis, Ričardas. Poezijos kryžkelės: Dialogai apie dvi poezijos šakas Lietuvoje ir išeivijoje. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1994. – 459, [4] p., [16] iliustr. lap.: portr. ir kt.

Žitkevičius Leonardas. Eiles sugalvodavau dirbdamas fabrike.. (pokalbis laiškais). P. 253-259

 

 

 

 

 

 

Rubinaitis 1995 Nr.2 - Kopija - Kopija

 


Rubinaitis: žurnalas apie vaikų knygas. – 1995, Nr. 2. – 49 p.

Žvironaitė Loreta. Leonardo Žitkevičiaus eilėraščio žaismas. P. 21-23.

 

 

 

 

 

 

XX amžiaus liter

 


Kubilius, Vytautas. XX amžiaus literatūra / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. – 3-ias leid., patais. – Vilnius: Alma littera, 1996 (Kaunas: Spindulys). – 718 p.: iliustr.

Leonardas Žitkevičius. P. 673-674.

 

 

 

 

 

 

 

 kaip grįžtančius

 


Kaip grįžtančius namo paukščius: išeivijos literatūros skaitiniai / sudarė Algirdas Titus Antanaitis. – Kaunas: Šviesa, 1997. – 448 p.

Leonardas Žitkevičius. P. 220.

 

 

 

 

 

 

broniaus krivicko - Kopija - Kopija - Kopija

 


Krivickas, Bronius. Broniaus Krivicko raštai / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras; parengė Virginijus Gasiliūnas. – Vilnius: LGGRTC, 1999 (Vilnius: Petro ofsetas). – LVI, 575, [1] p.: iliustr.

[Leonardo Žitkevičiaus „Su tėvelio kepure“]. P. 140-141.

 

 

 

 

 

 

 

lietuvių literat encik - Kopija - Kopija - Kopija

 


Lietuvių literatūros enciklopedija / [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. – Vilnius: Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001 (Vilnius: Vilspa). – 563, [1] p.

Leonardas Žitkevičius. P. 561.

 

 

 

 

 

 

pakeliui - Kopija - Kopija

 


Zablockas, Petras. Pakeliui: atsiminimai / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava: Jonava, 2001. – 147, [1] p.

Atsiminimuose daug vietos skiriama ir poetui Leonardui Žitkevičiui.

 

 

 

 

 

 

 

JAV lietuviai - Kopija - Kopija - Kopija

 


Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,T. 2: N - Ž. – 2002 (Kaunas: Spindulys). – 615, [1] p.: iliustr.

Žitkevičius Leonardas. P. 545-546.

 

 

 

 

 

 

 

Matuzevičius rinktiniai rašt - Kopija - Kopija - Kopija

 


Matuzevičius, Leonardas. Rinktiniai raštai. – Jonava: Jonava, 2003. T. 2: Eilėraščiai. Pjesės. Publicistika. Laiškai. – 2003. – 203 p.: iliustr.

Leonardas Žitkevičius ir jo poetiniai „sprogtelėjimai“. P. 101-102.

 

 

 

 

 

 

 

Rubinaitis 2004 Nr. 3 - Kopija - Kopija

 


Rubinaitis: žurnalas apie vaikų knygas. – 2004, Nr. 3. – 49 p.

Kryževičiūtė Laima. Vyturių giesmė palmių pavėsy. P. 17-18.
Skabeikytė-Kazlauskienė Gražina. „Nemokytojiška“ mokytojo poezija (L. Žitkevičiaus eilėraščių vaikams modeliai). P. 19-23.

 

 

 

 

 

 

 

Vabalninkas

 


XX amžiaus Vabalninkas: datos, įvykiai, žmonės / Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondas; [sudarytojai Algirdas Garbauskas ir Mirdza Garbauskienė; straipsnių autoriai Algirdas Butkevičius, Algirdas Garbauskas, Mirdza Garbauskienė, Angelė Jurevičienė, Vidimantas Kučas, Nijolė Morkvėnienė, Ona Šoblinskienė]. – [Panevėžys: Panevėžio spaustuvė], 2007 (Panevėžys: Panevėžio sp.). – 349, [1] p., [15] iliustr. lap.

Butkevičius Algirdas. Leonardas Žitkevičius (1914-1995). P. 142-148.

 

 

 

 

  

 

Mitas - tautosaka- vai

 


Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Mitas – tautosaka – vaikų literatūra. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007 (Kaišiadorys: AJS sp.). – 197, [1] p.

Leonardas Žitkevičius: „nemokytojiška“ mokytojo poezija. P. 34-41.

 

 

 

 

 

 

 

Tarp knygų. 2014 Nr. 10 - Kopija

 


Tarp knygų: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mėnesinis žurnalas. – 2014, Nr. 10. – 45 p.
Pakalniškienė Loreta. Leonardas Žitkevičius (biobibliografija). P. 24-29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos

Kategorija: Leonardas Žitkevičius Paskelbta: Pirmadienis, 2014 m. lapkričio 10 d.

23925-3

 

Poeto Leonardo Žitkevičiaus  gimtasis namas Vabalninke B. Sruogos gatvėje. Nuotrauka J. Žukovo. 1996 m.

 

 

23925-1

 

 

 

Žitkevičių šeima Rusijoje  ~ 1916 m. Iš kairės: x, Elžbieta Žitkevičienė (Klingaitė) (1895 (6) - 1976) su sūnumi Leonardu, tėvas  Žitkevičius (mirė ~ 1918 m. Rusijoje). Fotografas nežinomas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 januskev03

 

Biržų gimnazijos VI klasės mokiniai su  auklėtoju Viktoru Januškevičiumi. Antras iš kairės stovi Leonardas Žitkevičius. Kiti mokiniai:. L. Šapiraitė,  A. Šeškaitė, M. Pasvoleckaitė, B. Chackelytė, S. Brilytė, O. Lukšytė, K. Byvaitė (eilės tvarka nežinoma). Nuotrauka B. Michelsono. 1932 m. (Algimanto Baublio asmeninis archyvas).

 

 

 

 

 

 

 

27012-27

 

 

 

Biržų gimnazijos mokinys Leonardas Žitkevičius. Fotografas nežinomas. 1933 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27012-20

 

 

 

Biržų gimnazijos mokinys Leonardas Žitkevičius. Nuotr. V. Bortkevičiūtės. 1933 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biržų gimnazijos mokiniai 1934 m

 

 

 

Biržų gimnazijos mokiniai. Antroje eilėje iš kairės pirmas L. Žitkevičius. 1934 m.

 

 

 

 

 

 

27012-52

 

 

 

 

  

 

Gimnazistai lapijos fone. Iš kairės: P. Zablockas, P. Naktinis, L. Žitkevičius, E. Matuzevičius. Fotografas nežinomas. 1934 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27012-43

 

 

 

 

 

Biržų gimnazistai. Iš kairės: L. Žitkevičius, E. Matuzevičius, P. Naktinis, P. Zablockas. Nuotr. B. Michelsono. 1935 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23925-2

 

 

 

Leonardas Žitkevičius  (stovi viršutinėje eilėje pirmas iš kairės) su kolegomis, Veisiejų valsčiaus mokytojais. Fotografas nežinomas. 1938 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt