Apie spaustuvę

Kategorija: Spaustuvė Paskelbta: Antradienis, 2015 m. rugsėjo 15 d.

Biržų spaustuvę 1912 m. įsteigė žinomi Biržų krašto žmonės: Rusijos valstybės Dūmos deputatas, advokatas Martynas Yčas, evangelikų reformatų kunigas Povilas Jakubėnas, poetas ir vertėjas Stanislovas Dagilis, Biržų ligoninės vedėjas gydytojas Mykolas Kuprevičius, Maskvos provizorius Baltrus Čepulis, prekybininkas ir išradėjas Jurgis Trečiokas, ūkininkas K. Prunskas. Spaustuvės savininku užsiregisravo M. Yčas. Oficialus jos pavadinimas buvo “M. Yčo ir bendrovės spaustuvė”.

1921-1923 metais spaustuvei vadovavo žymus lietuvių tautinio atgimimo veikėjas Jonas Šliūpas, mokytojavęs Biržų gimnazijoje. Jam išvykus, į spaustuvę buvo pakviestas spaustuvininkas Juozas Masaitis. Iš pradžių buvęs darbininku, jis vėliau įsigijo 50 procentų spaustuvės akcijų ir nuo 1926 m. tapo įmonės savininku ir ją pavadino “Biržų spaustuve”.

Biržuose spausdinti “Biržų kalendoriai”, knygelės, brošiūros, kontoros knygos, blankai, vizitinės kortelės ir kita produkcija, vieni kitus pakeičiantys periodiniai leidiniai – “Biržų žinios” (1922-1933), “Biržiečių balsas” (1925-1926), “Mūsų žodis” (1922-1937), “Sėjėjas” (1926-1940), “Evangelijos šviesa” (1935-1940), Pasvalio žemės ūkio draugijos laikraštis “Artojas” (1924-1926) ir kt.

Spaustuvė buvo įsteigta Dirvono (dabar Vytauto) gatvės mediniame pastate (pastatas neišlikęs). Vėliau spaustuvė įsikūrė Dagilio gatvėje Nr. 4 (dabar ritualinių paslaugų biuras), 1925 m. iškelta į Vytauto gatvę Nr. 36 (į nuomojamą Lejeto namą), o nuo 1931 m. iškelta į specialiai pastatytą pastatą Vytauto gatvėje Nr. 18.

Užgriuvus bolševikinei okupacijai, kurį laiką spaustuvei dar vadovavo J. Masaitis, 1941 m. ji buvo nacionalizuota. Hitlerinės okupacijos metais spaustuvė buvo grąžinta J. Masaičiui, kuris karo sąlygomis spausdino labai nedaug. Po Antrojo pasaulinio karo Biržų spaustuvė tampa Biržų apskrities vykdomojo komiteto nuosavybe. Joje leidžiamas rajoninis laikraštis (“Biržiečių tarybinis žodis”, “Raudonasis artojas”, “Biržiečių žodis”), kurį laiką spausdinamas Pasvalio rajono laikraštis “Darbas”, Biržų rajone veikusių mašinų-traktorių stočių daugiatiražiniai laikraštėliai, įvairi smulkesnė produkcija. 1960 m. prie spaustuvės prijungiama Pasvalio spaustuvė.

Po 1990 metų, atgavus Nepriklausomybę, Biržų spaustuvė buvo privatizuota ir dar kurį laiką teikė paslaugas. Spaustuvėje buvo spausdinamas atkurtas savaitraštis “Biržų žinios” (1991-1994), 1989 metais buvo pradėtas leisti Biržų miesto moksleivių leidinys “Jaunoji mintis”, populiarumo sulaukė leidžiami “Biržų kalendoriai” (1991, 1992, 1993).

Prasmingą pėdsaką Biržų krašte palikusios spaustuvės Biržuose jau nebėra. Jos pastate įsikūrusi “Biržiečių žodžio” laikraščio redakcija, gėlių salonas.

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt