Apie parodą

Kategorija: Janonis Paskelbta: Penktadienis, 01 Balandis 2016

2016 metų balandžio 4 dieną sukanka 120 metų, kai gimė poetas Julius Janonis. Jubiliejus Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pagerbiamas virtualia paroda. Joje apžvelgiamas poeto gyvenimas, kūryba, pristatomos jo knygos, literatūra apie poetą, nuotraukos. Eksponuojami leidiniai, esantys bibliotekos fonduose. Nuotraukos ir kita vaizdinė medžiaga parodoje panaudota iš fotografo Zenono Meškausko, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ir viešosios bibliotekos fondų.

Parodą parengė Zita Balaišienė
Informacijos skyrius

Internete publikavo
Laima Ramutėnienė

Biografija

Kategorija: Janonis Paskelbta: Penktadienis, 01 Balandis 2016

Poetas Julius Janonis gimė 1896 m. balandžio 4 d. Beržinių kaime (Biržų r.). 1911 m. Janonių šeima
persikėlė gyventi į Melaišių kaimą.
1906-1909 m. Julius Janonis lankė Biržų pradinę mokyklą. 1909 m. pradėjo mokytis Biržų keturklasėje
mokykloje, priklausė aušrininkų organizacijai. 1910 m. pradėjo rašyti eilėraščius, vertė iš latvių ir rusų
kalbų, rinko tautosaką, kurią siuntė Lietuvių mokslo draugijai. 1912 m. spaudoje pasirodė Vaidilos Ainio
slapyvardžiu pasirašyti eilėraščiai. Pirmuosius prozos vaizdelius parašė 1913 m. rudenį. Nuo 1913 m. tęsė
mokslą Šiaulių berniukų gimnazijoje, kur įsijungė į aušrininkų organizacijos veiklą, vėliau įsitraukė į
revoliucinį darbininkų judėjimą. Jo kūryba buvo spausdinta „Žiburėlyje“, „Aušrinėje“, „Jaunime“
(“Lietuvos ūkininko” priedas), „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos ūkininke“, „Biržų kalendoriuje 1913“,
hektografuotame žurnaliuke „Mūsų žiedeliai“. Bendradarbiavo „Aušrinėje“, „Vilnyje“, „Naujojoje
Gadynėje“. Dalyvavo redaguojant ir išleidžiant almanachą „Nauju taku“.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, su visa gimnazija pasitraukė į Rusiją, nuo 1915 m. mokėsi
Voronežo M. Yčo vardo gimnazijoje. Dalyvavo slaptoje moksleivių, vadinamų visuomenininkų,
organizacijoje, leido rankraštinį laikraštį „Atžala“. Kurį laiką dirbo hektografuoto laikraštėlio „Sūkurys“
redakcijoje, rašė laikraštyje „Voronežo telegrafas“. 1916 m. išvyko į Petrogradą. Tęsė mokslą, įsijungė į
slaptą socialistinį būrelį „Skardas“, buvo išrinktas į RSDDP (b) Lietuvių raj. komitetą. Siuntė eilėraščius
Amerikoje leidžiamai „Naujai gadynei“, „Kovai“. Už politinę veiklą 1916 m. suimtas ir kalintas
Petrogrado, vėliau Vitebsko kalėjimuose. Po 1917 m. Vasario revoliucijos paleistas iš kalėjimo, baigė
gimnaziją. Bendradarbiavo „Tiesoje“, „Nauju taku“, „Atžalose“. Susirgęs džiova ir nenorėdamas būti
našta draugams, 1917 m. gegužės 30 d. nusižudė po traukiniu. Palaidotas Carskoje Selo (dab. Puškino)
kapinėse.
1910-1913 m. J. Janonio poezijai būdingi gamtos, vargo, socialinės neteisybės, svajonių ir realybės
prieštaravimų motyvai. 1914-1917 m. jis susiformavo kaip politinės poezijos kūrėjas, poetas agitatorius,
teigiantis, kad esama santvarka neteisinga ir turi būti pakeista. J. Janonis savo eilėse atskleidė subtilų
gamtos grožį, rašė meilės eilėraščius, kūrė eiles vaikams – ne vienas jų yra tapęs lietuvių vaikų poezijos
klasika. Rašė vaizdelius, feljetonus, publicistiką. Išvertė A. Puškino, A. Kolcovo, M. Gorkio, latvių
rašytojo J. Gulbio, žydų prozininko U. Kacenenbogeno kūrinių. J. Janonio kūrinių paskelbta rusų, latvių,
turkmėnų ir kitomis kalbomis.
Ilgus metus J. Janonio kūryba buvo vertinama vienašališkai – poetas, kaip buvo naudinga sovietinei
sistemai, buvo paverstas proletarinės revoliucinės lietuvių poezijos pradininku. Lietuvai atgavus
Nepriklausomybę, buvo kilę aštrios diskusijos dėl J. Janonio ir Biržų centre stovinčio paminklo poetui. Į
klausimą, kas mums yra J. Janonis šiandien, geriausiai atsako V. Daujotytės žodžiai: „J. Janonis turėtų
išlikti kaip trapus sidabrinis balsas, lūžęs ankstyvoje jaunystėje. Nieko neišmeskime iš jo gyvenimo ir
kūrybos, ir tada viskas turėtų atsistoti į savo vietas“.

J. Janonio knygos

Kategorija: Janonis Paskelbta: Penktadienis, 01 Balandis 2016

 

Tautininkai ir darbininkai-1917
Janonis, Julius. Tautininkai ir darbininkai / parašė Vaidilos Ainis. – Petrapilis: išleido [Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos] liet. sek. centro biuras, 1917. – 15 p. : vinj. – (Darbininko knygynėlis; nr. 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaidilos Ainio-1918

 

 

 

 

Janonis, Julius. Vaidilos Ainio (Juliaus Janonio) eilės / Rusijos socialdemokratų darbininkų partija. – Petrapilis: Petrapilio liet. sekcijų biuras, 1918. – 86, IV p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbininku-giesmes-1920

 

 

 

 

 

Janonis, Julius. Darbininkų giesmės: (eilių rinkinys). – 2-oji laida. – [S.l.]: L. ir B. K.P.C.K., 1920. – 16 p.. – (Komunisto knygynėlis; nr. 59)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janonio-rastai-1921

 

 

 

 

Janonis, Julius. Raštai. – Kaunas, 1921. – 112 p.. – (Kooperacijos bendrovės "Šviesos" leidinys; nr. 20)

 

 

 

 

 

 

 

Raštai1941

 

 

 

Janonis, Julius. Raštai: [eilėraščiai ir proza] / redagavo P. Mikutaitis. – Kaunas: LTSR valstybinė
leidykla, 1941. – 253, [1] p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinktine-1947

 

 

 

 

 

Janonis, Julius. Rinktinė: [eilėraščių rinkinys]. – [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, 1947. – 112 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinktine-1952

 

 

 

 

 

Janonis, Julius. Rinktinė. – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1952. – 183 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

избранное-1952

 

 

 

 

Janonis, Julius. Избранное / Юлюс Янонис. – Вильнюс: Гоиздат. художественнои литературы, 1952. – 231 с. : 1 портр.л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eilerasciai-vaikams-1953

 

 

 

 

Janonis, Julius. Eilėraščiai vaikams / [iliustr. D. Tarabildienės ir R. Ulbikaitės]. – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953. – 83 p.: iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Janonis-1956

 

 

 

 

Janonis, Julius. [Eilėraščiai]. – Kaunas, 1956. – 64 p.. – (Mokinio biblioteka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastai-dutomai-1957

 

 

 

 

Janonis, Julius. Raštai . – Vilnius: Valst. grožinės lit. l-kla, 1957. – 2 t.: iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastai-T.1-1957

 

 

 

 

 

Janonis, Julius. Raštai. – Vilnius: Valst. grožinės lit. l-kla, 1957. – 2 t. : iliustr. T. 1. – 1957. – 433, [1] p., [1] portr. lap.: iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastai-T-2-1957

 

 

 

 

 

Janonis, Julius. Raštai. – Vilnius: Valst. grožinės lit. l-kla, 1957. – 2 t. : iliustr. T. 2. – 1957. – 551 p., [13] iliustr. lap.: iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujas-rytas-1960

 

 

 

 

Janonis, Julius. Naujas rytas: [poezija]. – Vilnius, 1960. – 158 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэт-1966

 

 

 

Janonis, Julius. Поэт 1896-1966. – Vilnius: Vaga, 1966. – [14 iliustr.lapų]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eilerasciai-1967

 

 

 

 

Janonis, Julius. Eilėraščiai / [dailininkas A. Pakeliūnas]. – 6-asis leidimas. – Kaunas: Šviesa, 1967. – 55 p.. – (Mokinio biblioteka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano-daineles-1971

 

 

 

 

Janonis, Julius. Mano dainelės: [eilėraščiai] / dailininkė Laima Barisaitė. – Vilnius: Vaga, 1971. – 40 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaiku-dienos-1976

 

 

 

 

Janonis, Julius. Vaikų dienos / iliustravo Eglė Kučaitė. – Vilnius: Vaga, 1976. – 23 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dainuosiu-vien-1977

 

 

 

 

Janonis, Julius. Dainuosiu vien viltį: [eilėraščiai]. – Vilnius: Vaga, 1977. – 109 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Puslet-rank-1978

 

 

 

 

Janonis, Julius. Pūslėtosioms rankoms : eilėraščiai : [poemos] / iliustr. V. Galdikas. - Vilnius : Vaga, 1978. - 226 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmoji-zibute-1979

 

 

 

 

 

Janonis, Julius. Pirmoji žibutė : eilėraščiai : jaunesniam ir mokykliniam amžiui / iliustravo S. Deltuvienė. - Vilnius : Vaga, 1979. - [24] p. : iliustr.. - (Vyturiukas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rastai-1981

 

 

 

 

 

Janonis, Julius. Raštai. – Vilnius: Vaga, 1981. – 301 p., [8] iliustr. lap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

песн-борц-1981

 

 

 

 

Janonis, Julius. Песня борцов: Стихи / Пер. с лит. В. Гордейчева и Е. Новичихина. – Воронеж: Центральное черноземное книжное издательство, 1981. – 47 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birzu-krasto-tautos-1982

 

 

 

 

Biržų krašto tautosaka / užrašė Julius Janonis ir Marija Janonienė. – Vilnius: Vaga, 1982. – 413, [1] p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano-daineles-1971

 

 

 

 

Janonis, Julius. Mano dainelės: eilėraščiai / iliustr. Laima Barisaitė. – Vilnius: Vaga, 1984. – 40 p. : iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стихи-1986

 

 

 

 

 

Janonis, Julius. Стихи: Пер.с литов. / Сост. С.Будрите. – Вилънюс: Vaga, 1986. – 111 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaidilos-Ainio-1987

 

 

 

 

Janonis, Julius. Vaidilos Ainio (Juliaus Janonio) eilės. – Faks. leid.. – Vilnius: Vaga, 1987. – 100 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatūra apie J. Janonį

Kategorija: Janonis Paskelbta: Penktadienis, 01 Balandis 2016

 

Korsakas-Julius-Jan-1951

 

 

 

 

 

Korsakas, Kostas. Julius Janonis: papildomas pranešimas, skaitytas iškilmingame minėjime Vilniuje. – Vilnius, 1951. – 27 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julius-Janonis-1957

 

 

 

 

Vilkienė, V. Julius Janonis, (1896-1917): rekomenduojamosios literatūros rodyklė. – [Kaunas]: Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka, 1957. – 47, [1] p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butenas-Pamilau-dang-1958

 

 

 

 

Būtėnas, Julius. Pamilau dangaus žydrumą: 4 veiksmų, 7 paveikslų drama. – Vilnius, 1958. – 105 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikutaitis-Julius-Janonis-1959

 

 

 

 

 

Mikutaitis, Petras. Julius Janonis: gyvenimas ir kūryba. – Kaunas: Pedagoginės literatūros leidykla, 1959. – 115 p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubilius-Julius-1962

 

 

 

 

Kubilius, Vytautas. Julius Janonis. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. – 435, [3] p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zukas-Julius-J-1965

 

 

 

 

 

Žukas, Vladas. Julius Janonis: bibliografinė rodyklė. – Vilnius: [Lietuvos TSR Valstybinė respublikinė biblioteka], 1965. – 215 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatūra-ir-kalba-1966

 

 

 

 

 

Literatūra ir kalba. – Vilnius: Valstybinė grožinė literatūros leidykla. [T.] 8: Julius Janonis: atsiminimai, archyv. medžiaga, str.. – 1966. – 614, [1] p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskinis-Svajone-1967

 

 

 

 

 

Miškinis, Antanas. Svajonė ir maištas: devynių giesmių lyrinė poema: [apie J. Janonį] / dailininkė L. Ramonienė]. – Vilnius: Vaga, 1967. – 72, [2] p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubilius-Julius-1970

 

 

 

 

 

Kubilius, Vytautas. Julius Janonis. – 2-as patais. leid.. – Vilnius: Vaga, 1970. – 308 p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasinskas-Poetas-ir-1975

 

 

 

 

 

Jašinskas, Jurgis. Julius Janonis poetas ir revoliucionierius: monografija. – Chicago (Ill.), 1975. – 265 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezijospavasaris1976

 

 

Poezijos pavasaris. 1976: [almanachas]. – Vilnius: Vaga, 1976. – 263, [1] p.
Baliukonytė, Onė. Sunkiu keliu. P. 50-55

 

 

 

 

 

 

SkodziusBirzietiska-1976

 

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Biržietiška mozaika: publicistika. – Vilnius: Mintis, 1976. – 131, [1] p., iliustr.
Janonis su mumis. P. 14-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julius-Janonis-literaturos-m-1978

 

 

 

 

 

Julius Janonis literatūros moksle ir kritikoje: [straipsnių rinkinys] / sudarė Sigitas Renčys. – Vilnius: Vaga, 1978. – 358 p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kregzde-Lietuvos reform-1978

 

 

 

 

 

Kregždė, Jokūbas. Lietuvos reformatų raštija: istorinė apžvalga. – Chicago (Ill.): Devenių kultūrinis fondas, 1978. – 271 p., : iliustr.
Julius Janonis. P. 147-155

 

 

 

 

 

 

 

 

Miezelaitis-Cia-Lietuva-1978

 

 

 

 

 

Mieželaitis, Eduardas. [Raštai]. T. 8: Čia Lietuva: poetinė publicistika. – Vilnius: Vaga, 1978. – 559 p.
Žmogus – žvaigždė. P. 327-349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonynas-Gaivinanti1979

 

 

 

 

Jonynas, Ambraziejus. Gaivinanti tautosakos srovė. – Vilnius: Vaga, 1979. – 277 p.
Julius Janonis ir tautosaka. P. 220-240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inis-Avevita-1985

 

 

 

 

Inis, Laimonas. Ave, vita: biografinė apybraiža apie Julių Janonį. – Vilnius: Vyturys, 1985. – 405 p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzika5-1985

 

 

 

 

Muzika: [Str. rinkinys]. Kn. 5. – Vilnius: Vaga, 1985. – 165 p.
Daugirdas, Rimvydas. Muzika Juliaus Janonio gyvenime ir kūryboje. P. 130-134.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butenas-Julius Janonis-1986

 

 

 

 

Būtėnas, Julius. Julius Janonis / 2-asis papild. leid.. – Kaunas: Šviesa, 1986. – 88 p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubilius-XXamz1986

 

 

 

 

Kubilius, Vytautas. XX amžiaus lietuvių poetai / iliustr. G. Pempė. – Kaunas: Šviesa, 1986. – 353 p., iliustr.
J. Janonio lyrikos reikšmė. P. 6-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snarskis-Akmenys-1986

 

 

 

 

Snarskis, Konstantinas. Akmenys: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1986. – 423 p., iliustr.
Julius Janonis Biržuose (Vaidilos Ainio mirties sukaktuvėms). P. 263-272

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрианова

 

 

 

 

 

Андрианова, Лидия Васильевна (Andrianova, Lidija). Имени Юлюса Янониса. – Вильнюс: Минтис, 1986. – 56 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmogus-zvaigzde-1987

 

 

 

 

Žmogus-žvaigždė / sudarė Arvydas Valionis. – Vilnius: Vaga, 1987. – 165, [3] p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmenu-arch1989

 

 

 

 

Asmenų archyvai: (rankraštyno fondų apžvalgos). – Vilnius, 1989. – 185, [1] p.
Julius Janonis. P. 65-66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubilius-XXamzliterat-1996

 

 

 

 

 

Kubilius, Vytautas. XX amžiaus literatūra. – Vilnius: Alma littera, 1996. – 718 p., iliustr.
Julius Janonis. P. 65-69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metai-1996-4

 

 

 

 

 

Metai: literatūra, kritika, eseistika: Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis. – 1996, Nr. 4. – 160 p.
Geda, Sigitas. Julius Janonis be revoliucijos. P. 3-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metai-1996-5

 

 

 

 

 

Metai: literatūra, kritika, eseistika: Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis. – 1996, Nr. 5. – 160 p.
Zurba, Algimantas. Išminties pamoka. P. 155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mususparnai-76

 

 

 

 

Mūsų sparnai: Lietuvių evangelikų reformatų žurnalas. – 1996, Nr. 76. – 96 p.
Julius Janonis netapo revoliucijonieriumi. P. 92-93

 

 

 

 

 

 

 

 

NaujojiRomuva1996

 

 

 

 

Naujoji Romuva: iliustruotas mėnesinis kultūros gyvenimo žurnalas. – 1996, Nr. 3/4. – 90 p.
Karosaitė, Alma. Gal ir saulei kartais šalta.... P. 58

 

 

 

 

 

 

 

 

Peleckis-Kakt-O-paskui-zodz-199

 

 

 

 

Peleckis-Kaktavičius, Leonas. Pirmiausia kraujas, o paskui žodžiai: esė, pokalbiai, studijos: gyvenimas, likimas, kūryba. – Klaipėda: AB "Klaipėdos rytas", 1999. – 353, [2] p., iliustr.
Julius Janonis: ne koks iš tikrųjų, o koks buvo patogesnis sistemai. P. 21-29

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuviulitencikloped2001

 

 

 

 

Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius: Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001. – 563, [1] p.
Janonis Julius. P. 197

 

 

 

 

 

 

 

 

Noreika-Vidurnakcio-2001

 

 

 

 

Noreika, Laimonas. Vidurnakčio užrašai: [dienoraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2001. – 228, [3] p., iliustr.
Su Juliumi Janoniu. P. 92-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaborskaite-Eilerasciom2002

 

 

 

 

Zaborskaitė, Vanda. Eilėraščio menas: interpretacijos. – Vilnius: Tyto alba, 2002. – 303, [3] p.
Julius Janonis. P. 92-98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zymiu-zomoniu-test2002

 

 

 

 

Žymių žmonių testamentai: nuo Antikos iki šių laikų / sudarė Vytautas Gaivenis ir Romualdas Šinkūnas. – Vilnius: Rosma, 2002. – 399, [1] p., iliustr.
Julius Janonis. P. 100, 216-217, 283-285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birzu-istorijos-ap-2006

 

 

 

 

Biržų istorijos apybraižos. – Vilnius: Danielius, 2006. – 338, [1] p., iliustr.
Julius Janonis. P. 283-284

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos

Kategorija: Janonis Paskelbta: Penktadienis, 01 Balandis 2016

Seima3ab

 

 

 

Namas Melaišių kaime, kur gyveno Janonių šeima.

 

 

 

 

 

 

 

 


Seima1

 

 

 

 

 

Juliaus Janonio motina – Marė Janonienė-Klibaitė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seima2

 

 

 

 

 

 

 

Janonių šeima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seima2a1

 

 

 

 

 

 

 

Juliaus Janonio tėvai.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


pastas

 

 

 

Biržų keturklasė mokykla, kurioje 1909-1913 mokėsi J. Janonis. Nuotrauka Z. Meškausko.

 

 

 

 

 

 

 

 


k s0109

 

 

 

 

 

 

 

Biržų keturklasės mokyklos mokiniai ~1912 m. Centre iš kairės  antras sėdi Julius Janonis. Nuotr. B. Michelsono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seima6

 

 

 

 

 

 

 

Julius su vyresniuoju broliu Mykolu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seima9

 

 

 

 

 

 

 

J. Janonio brolis Mykolas (Leningrade).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seima4

 

 

 

Šiame name gyveno J. Janonis, mokydamasis Šiauliuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siaulai

 

 

 

Šiaulių gimnazija, kurioje 1913-1915 m. mokėsi J. Janonis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moksleiviai

 

 

 

 

Grupė moksleivių, dalyvavusių „aušrininkų“ konferencijoje Vilniuje 1915 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuryba.5

 

 

 

 

 

 

 

J. Janonio užrašytos lietuvių tautosakos lapas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuryba.1

 

 

 

 

 

 

 „Praeivio“ rankraščio faksimilė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuryba.2

 

 

 

 

 

 

 

„Kalvio“ rankraščio faksimilė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuryba.3

 

 

 

 

 

 

 

Laiško M. Yčui rankraščio faksimilė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuryba.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Janonis. J. Mikėno skulptūra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


breljefas birzai julius janonis

 

 

 

 

 

 

J. Janonio bareljetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janonis-dailininkas-GaldikasV

 


  

 

 

 

 

 

 

J. Janonis. Dailininkas V. Galdikas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julius4-dail.E.Jurenas

 

 

 

 

 

 

 J. Janonis. Dailininkas E. Jurėnas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Julius-dailininkas-KariukovasL

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Janonis. Dailininkas L. Kariukovas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


paminklinis akmuo Janoniui poeto teviskėje

 

 

 

 

Paminklinis akmuo J. Janonio tėviškėje Beržinių k. Nuotrauka Z. Meškausko.

 

 

 

 

 

 

 

 


2016 m

 

 

 

J. Janonio paminklas. Skulptorius K. Bogdanas, architektas V. Brėdikis. Nuotrauka Z. Meškausko.

 

 

 

 

 

 

 


J Janonio aikštė 11983 m

 

 

 

 

 

 

 

J. Janonio aikštė Biržuose. Nuotrauka Z. Meškausko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


J Janonio eiles deklamuoja aktorius L Noreika

 

 

 

J. Janonio 85-ųjų metinių minėjimas. Eiles deklamuoja aktorius L. Noreika. Nuotrauka Z. Meškausko. 1981 m. 

 

 

 

 

 

 

 

P.Skodzius

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Janonio 85-ųjų metinių minėjimas. Rašytojas P. Skodžius. Nuotrauka Z. Meškausko. 1981 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


rašytojas V Kukulas J Janonio  90 uju metiniu minėjime 1986 m

 

 

 

J. Janonio 90-ųjų metinių minėjimas. Rašytojas V. Kukulas. Nuotrauka Z. Meškausko. 1986 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gasiulis

 

 

 

J. Janonio 90-ųjų metinių minėjimas. Vertėjas P. Gasiulis J. Janonio vaidmenyje skaito eiles. Nuotrauka Z. Meškausko. 1986 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 


1966 03 30

 

 

 

Pašto vokas.

 

 

 

 

 

 


Seima5

 

 

 

 

 

 

 

Juliaus Janonio kapas Puškino m.

 

 

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt