Kraštiečiai mokslininkai

ONA ATLAVINYTĖ – Lietuvos zoologė, ekologė, biologijos mokslų daktarė

atlavinytėGimė 1916 metų liepos 18 Klyvlende, JAV. Būdama penkerių, 1921 metais su tėvais grįžo į Lietuvą, į tėvų gimtinę Biržų rajone Mikalių kaime už Papilio. Nors tėvai turėjo tik 10 ha ūkį, bet tėvas buvo sumanus ūkininkas, pavyzdys kitiems. Ona Atalvinytė nuo vaikystės daug dirbusi, būdama šešiolikmete įstojo mokytis į Joniškėlio žemės ūkio mokyklą, kurią baigė 1936 m. Po šių mokslų sekė kooperacijos kursai Kaune ir buhalterės darbas Skapiškio valsčiaus pieninėje bei Biržų vartotojų kooperatyve. 1942–1946 metais mokėsi Biržų Amatų ir prekybos mokykloje. Jau subrendusi ir turinti darbinės patirties, Ona Atlavinytė įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos fakultetą, ten kur tikrai norėjo ir svajojo nuo vaikystės. 1950 metais įgijo biologijos- chemijos mokytojos specialybę. Paskyrimą gavo į Telšių mokytojų seminariją, kur dėstė zoologiją, botaniką, žemės ūkio pagrindus, žmogaus anatomiją. Ona Atlavinytė buvo be galo darbšti, energinga, iniciatyvi. Tad po ketverto metų Telšiuose, ji grįžo į Vilnių, į pedagoginį institutą, kur dirbo Zoologijos katedroje laborante, asistente, dėstė studentams neakivaizdininkams. Paskatinta profesoriaus P. Šivickio, Ona Atlavinytė baigė MA Biologijos instituto aspirantūrą, apsigynė kandidato disertaciją „Oligochetų ekologija Lietuvos TSR dirvožemiuose“. 1959–1964 metais gerbiama Ona buvo Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto jaunesnioji, vėliau vyresnioji mokslinė bendradarbė. Nuo 1990 m. – Ekologijos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė. 1979 metais Tartu universitete apgynė biologijos mokslų daktaro disertaciją. Ona Atlavinytė buvo pirmoji Lietuvoje apgynusi daktaro darbą iš dirvožemio zoologijos tyrimų. Mokslininkė yra išleidusi knygas „Sliekų ekologija ir jų reikšmė dirvožemio derlingumui“(1975 m.), „Sliekai – žemdirbių talkininkai“ (1989 m.), „Sliekų poveikis agrocenozėms“ (1990 m.).       
1979 metais Onai Atlavinytei suteiktas Lietuvos nusipelniusios mokslo veikėjos vardas. 1986 metais už kompleksinių darbų visumą „Dirvožemio bestuburių gyvūnų ir mikromicetų kompleksai ir jų reikšmė dirvožemio derlingumui ir biologiniam aktyvumui Onai Atlavinytei ir jos kolegoms I, Eitminavičiūtei bei A. Lugauskui buvo paskirta Lietuvos valstybinė mokslo premija.
Mirė Ona Atlavinytė 1991 metų vasario 24 dieną Vilniuje, palaidota Biržuose, šalia tėvų, Liepų gatvės kapinėse.

Ona Atlavinytė: Bibliografijos rodyklė. – V., 2016. – 67 p., iliustr.
Butkevičius A. Mokslininkė // Biržiečių žodis. – 1996, gruodžio 17, p. 8.