In memoriam
In memoriam
 

JURGIS ALGIRDAS BIELINIS BIELIAKAS

JURGIS ALGIRDAS BIELINIS BIELIAKAS
1933 07 08 – 2020 04 21

Balandžio 21 dieną, eidamas 87 metus, mirė knygnešio Jurgio Bielinio jauniausiojo sūnaus Baltazaro (Baltraus) sūnus Jurgis Algirdas Bielinis-Bieliakas. Inžinierius, kraštotyrininkas, Lietuvos politinis veikėjas, save vadinęs trečios kartos knygnešiu.

Jurgis Algirdas Bielinis-Bieliakas gimė Narsiečiuose, Kauno rajone. Baigęs Kauno politechnikumą, įstojo ir baigė Politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus elektriko specialybę. Eilę metų dirbo UAB Azotas LT, Medtechnikos įmonėje, Kauno radijo gamykloje, statybinėje organizacijoje.

Gyvendamas Jonavoje, vėliau Raudondvaryje, J. A. Bielinis-Bieliakas buvo aktyvus visuomenininkas: užsiėmė kraštotyrine veikla, propagavo blaivybę, dalyvavo atkuriant Socialdemokratų partiją. Kaip jo garsiajam seneliui ir dėdei Kiprui, jam irgi teko vežti spaudą. Knygnešio anūkas platino Sąjūdžio laikraščius tarp SSRS kariškių, gabeno juos į Maskvą. Per 1991 metų sausio įvykius J. A. Bielinis-Bieliakas Maskvoje padėjo organizuoti daugiatūkstantinį mitingą Lietuvai palaikyti.

Jurgis Algirdas yra prisipažinęs, kad „senelio pavyzdys labai įkvėpė veiklai“. Knygnešio Jurgio Bielinio atminties išsaugojimas buvo viso jo gyvenimo rūpestis. Bielinių sodyboje, Purviškių kaime prie Suosto, rūpinosi išsaugoti legendinį akmenį, o 1989 metais, kartu su aktyviais biržiečiais, pastatė bene pirmąjį sovietmečio metų koplytstulpį, skirtą Jurgio Bielinio, jo žmonos Onos ir brolio Andriaus atminimui įamžinti (autorius Leonas Juozonis). 1990 metais J. A. Bielinis-Bieliakas kartu su biržiečiais Jonu Dagiliu, Valentinu Dagiu ir kitais surado Mitkų kaimo kryžių, po kuriuo prieš mirtį buvo sukniubęs didysis Knygnešys. Dailininko A. Kmieliausko restauruotas kryžius dabar yra pagrindinis Bistrampolio dvaro koplyčios altoriaus akcentas. Veiklus Knygnešio anūkas nenuilsdamas rūpinosi savo dėdės Kipro Bielinio raštų leidimu, dosniai tas knygas dalino bibliotekoms, mokykloms, renginių dalyviams. Į užtarnautą poilsį išėjęs 2001 metais, J. A. Bielinis-Bieliakas dar ilgą laiką aktyviai dalyvavo visuomeniniame politiniame gyvenime. Buvo Kauno knygnešių draugijos pirmininkas, blaivybės draugijų rėmėjas.

Jei ne šis žmogus, ko gero šiandien kur kas mažiau pažintume Biržų krašto pasididžiavimą – knygnešį Jurgį Bielinį, mažiau žinotume apie jo prasmingą gyvenimą ir veiklą. Jurgis Algirdas Bielinis-Bieliakas nuoširdžiai bendradarbiavo pateikdamas šeimos istorijos faktus ir atsiminimus. Su Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbuotojomis atsiminimais paskutinį kartą dalijosi 2018 metų vasarą. Tąkart jį aplankius Raudondvaryje, pirmas jo klausimas buvo – „Kaip gyvena mano Biržai?“

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Bronislavą, dukras Algę Geruta, Vaidilutę ir visą Bielinių giminę. Visi mes ateiname į šią žemę turėdami misiją. Jurgio Algirdo Bielinio-Bieliako misija, kaip ir jo senelio, buvo tauri bei prasminga – saugoti ir puoselėti lietuvybę, lietuvišką raštą, blaivybę ir nuoširdžią meilę gimtajam kraštui.

 

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos bendruomenė

 

Jurgio Algirdo Bielinio Bieliako  Atsiminimai apie Bielinių giminę.