Autografai – rašto paveldas

Autografas – tai autoriaus, asmens įrašas ar parašas. Taip šį žodį apibūdina enciklopedijos. Autografas yra svarbiausias dokumento, kūrinio ar darbo autentiškumo liudytojas. Autografai ne tik knygos nuosavybės ženklai, juose užkoduota daug informacijos apie įrašo autorių ir santykių su kitais asmenimis pobūdį. Europoje autografai pradėti kolekcionuoti XVI a. kartu su raštijos išplitimu.

Vėlesniais šimtmečiais ši kolekcionavimo rūšis išpopuliarėjo daugelyje šalių. Pirmąsias kolekcijas sudarė istoriniai dokumentai, memuarai, pasiuntinių pranešimai, laiškai. Tuo metu autografai daugiausia buvo renkami dėl dokumentų turinio. Nuo XVIII a. vidurio dėl kolekcionavimo reiškinio autografais pradėti vadinti rankraščiai, rašyti garsių, įvairiose srityse (politikoje, mene, kultūroje ir kt.) pasižymėjusių asmenų. (P. Gustaitis. Autografų kolekcionavimas Šiandienos Lietuvoje // Knygotyra, 2015, Nr. 65, p. 291-309). Lietuvoje autografų kaupimas pradėjo populiarėti XVIII a. pabaigoje. Šiuo metų žymių žmonių autografus renka ir saugo mokslo institutai, archyvai, bibliotekos, muziejai, nemaža dalis autografų sukaupta privačiose kolekcijose.

Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Kraštotyros fonde yra 492 autografuotos knygos.

Parodoje eksponuojami kraštiečių: žymių rašytojų, poetų, literatų autografai.

Aukštuolienė Erena
Balbierienė Danutė
Balbierius Alis
Balčiūnas Adolfas
Balčiūnas Jonas
Balčiūnas Petras
Baranova Jūratė
Brazdžionis Bernardas
Čeponienė Lolita
Čepulytė-Indrulėnienė Irena
Čižauskienė Janina
Dagys Valentinas
Drevinis Paulius
Drevinskaitė Indra
Fedaravičius Kostas
Garastas Vladas
Gasiliūnas Virginijus
Gasiulis Povilas
Grigas Vincas
Joneliūkštienė Aldona
Jurevičienė Angelė
Karavaitis Vytautas
Karosaitė Alma
Kaziliūnaitė Aušra
Kazitėnas Alfonsas
Kazlauskienė Alė Darata
Kiburys Benjaminas
Kiškienė Lina
Korsakaitė Ingrida
Korsakienė Halina
Kregždė Sigitas
Kubilius Augustas
Kubilius Vytautas
Kuprys Algirdas
Kuprys Rimantas
Leiva Aloyzas
Levandavičiūtė Ona
Liepienė Aldona 
Liubertaitė Pranciška Regina
Lūžytė Margarita
Matusevičienė Bertulytė Dalia

Matuzevičius Eugenijus
Mažuikienė Aldona
Medvedevas Benediktas
Mekas Jonas
Misevičius Vytautas
Mizaras Vilius
Munikienė Jūratė
Naktinis Albertas Jonas
Naktinis Alfredas
Narbutas Vytautas
Nastopka Kęstutis
Navickas Valentinas Vytautas
Plikytė-Klibienė Laima
Pošiūnaitė-Vinciūnienė Marijona
Prunskienė Liuda
Rinkevičius Edmundas
Rinkevičius Viktoras
Rožėnienė Saigūnė
Ruplys Bronius
Rupšys Zigmas
Samulėnaitė Stefanija
Savičiūtė Genovaitė
Skodžius Petras
Strielkūnas Jonas
Striužas Algimantas
Striužas Valdas
Šernienė Bronislava
Talačka Vytautas
Trečiokas Emilis
Tunkūnienė Rima
Undzėnienė Marytė
Valentėlis Leonardas
Valionis Arvydas
Vidugirytė-Malaiškienė Irena
Viederis Kostas
Vinciūnas Alfredas
Vinciūnienė Rita
Virkutienė Virginija
Zablockas Petras
Zurba Algimantas
Žaromskis Rimas

  Parengė Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Laima Ramutėnienė