Lietuvos bibliotekininkų draugijos Biržų skyrius
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Biržų skyrius
 

 

 
 

Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD) įkurta 1931 m. Nepriklausomoje Lietuvoje. Jos įkūrėjas – profesorius Vaclovas Biržiška. Draugija siekė tobulinti bibliotekininkystę ir bibliografiją Lietuvoje, burti bibliotekininkus ir bibliografus. 1936 m. LBD buvo priimta į Tarptautinę bibliotekininkų sąjungą (dabar IFLA). 1941 m. LBD veikla buvo uždrausta.
1989 m. draugijos atkūrimo iniciatyvinė grupė sukvietė bibliotekininkus į suvažiavimą, atkūrė Lietuvos bibliotekininkų draugiją, priėmė įstatus ir veiklos programą. Nuo 1990 m. LBD – vėl IFLA narė. Lietuvos bibliotekininkų draugijai 1931–1941 metais vadovavo prof. Vaclovas Biržiška. Atkūrus draugijos veiklą – 1989–1992 m. Vytautas Rimša, 1992–1995 m. prof. Domas Kaunas, 1995–1998 m. Emilija Banionytė, 1998–2001 m. Rima Gražienė, 2002–2005 m. Petras Zurlys, 2005–2007 m. Vida Garunkštytė, 2008–2010 m. Petras Zurlys, 2011–2016 m. Alina Jaskūnienė, nuo 2016 m. – Jolita Steponaitienė.

_________________________________________________________________

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos (toliau – Biržų SVB) Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) skyrius įkurtas 1996 m. gruodžio 2 d., vienijęs 51 narį. Šiuo metu skyriui priklauso 13 narių: O. Berozovaitė, S. Bieliauskienė, R. Kavaliauskienė, D. Kučinskienė, D. Motiejūnienė, J. Pupelienė, L. Pušinskienė, S. Stanislovaitytė, D. Šermukšnienė, V. Šulnienė, E. Timukas, A. Ūselienė ir A. Vaičikauskienė.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) skyriui pirmininkavo 1996–2003 m. Dina Burbulienė, 2004–2007 m. Giedrė Daugienė, 2007–2013 m. Odeta Skrivelienė, 2014–2016 m. Aušra Jakubelskienė, 2016–2019 m. Edita Gerulienė, nuo 2019 m. – Evaldas Timukas.

Svarbiausi veiklos tikslai

– dalyvauti plėtojant Lietuvos bibliotekų veiklą, didinti bibliotekininkų ir bibliotekų vaidmenį visuomenės gyvenime;
– siekti, kad bibliotekų paslaugos atitiktų viešuosius interesus ir būtų visuotinai prieinamos bei profesionalios, atitiktų intelektinės nuosavybės apsaugos ir panaudos bei informacijos vartotojų teises ir interesus;
– rūpintis bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, bibliotekininkų profesinės etikos ir kultūros ugdymu.

Biržų SVB LBD skyriaus nariai palaiko draugiškus ryšius su visais rajono bibliotekų darbuotojais, kurių dėka veikla įvairiose srityse tampa aktyvesnė. Dalykinių išvykų organizavimas, kolektyvo tradicijų puoselėjimas, edukaciniai užsiėmimai – nemažas skyriaus narių rūpestis.

Tradiciškai kasmet LBD narių būrys dalyvauja „Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydyje“. Jiems visada talkindavo aktyviausi ir išradingiausi bibliotekos draugai – skaitytojai: Lina Balčiūnaitė, Silvija Skrivelytė, Simona Jansonaitė, Ugnius Jakubelskas, Gediminas Kavaliauskas, Salvijus Lansbergis, Saulius Voras.

Draugijos skyrius palaiko ryšius su bibliotekininkais senjorais: Z. Balaišiene, I. Baniuliene, A. Binkiene, R. Braždžioniene, D. Burbuliene, G. Cinauskiene, R. Debeikiene, E. Einoriene, J. Enskaičiu, S. Gasparaitiene, O. Geruliene, O. Grytiene, N. Jurcikiene, R. Kalpoku, A. Kolopailiene, R. Laisoniene, D. Mediniene, L. Pilkauskiene, A. Plepiene, L. Sakalauskiene, A. Savickiene, D. Spalviene, J. Stašiene, G. Šereliene, N. Taujanskiene, E. Trapulioniene, R. Ulevičiene, A. Vokėnaite, E. Vosyliene, I. Žiliene. Bibliotekos darbuotojais: V. Balčiūnu, I. Dumbrauskiene, R. Gudiene, G. Kvedariene. Buvę kolegos mielai dalyvauja organizuojamuose renginiuose, kelionėse.

Draugijoje tęsiasi puiki tradicija – kasmet prieš Kalėdas susirinkti kolegoms maloniam pasibuvimui – pagerbti ir pasveikinti jubiliatus, nominuoti kūrybiškiausius.

 

KITA INFORMACIJA

IŠVYKA Į EGLUTĖS ŽAISLIUKŲ MUZIEJŲ 

_________________________________________________________________

2019 m. gruo­džio 6 d. gru­pe­lė Lie­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jos (LBD) Bir­žų sky­riaus na­rių (ir ne tik), vy­ko į se­no­vi­nių ka­lė­di­nių (nau­ja­me­ti­nių) Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­jų Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, Mie­žiš­kiuo­se. Edu­ka­ci­nę iš­vy­ką ini­cia­vo LBD Bir­žų sky­riaus pir­mi­nin­kas, vy­res­ny­sis bib­lio­te­ki­nin­kas Eval­das Ti­mu­kas.

Bir­žie­čius eks­kur­san­tus sve­tin­gai pa­si­ti­ko Mie­žiš­kių mies­te­lio vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė, vie­nin­te­lio Bal­ti­jos ša­ly­se Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­jaus įkū­rė­ja, bir­žie­tė Vio­le­ta Kark­ly­tė, ku­ri at­vy­ku­sius sve­čius pir­miau­sia pa­kvie­tė už­suk­ti į nau­jai re­no­vuo­tą Mie­žiš­kių kul­tū­ros cent­rą, kur vy­ko edu­ka­ci­nė pro­gra­ma – „Ka­lė­dų Se­ne­lis“. Edu­ka­ci­ją ve­dė tau­to­dai­li­nin­kas Eduar­das Ti­tas.

Edu­ka­ci­jos „Ka­lė­dų Se­ne­lis“ me­tu ne­sto­ko­jo­me ge­ros nuo­tai­kos, spal­vų ir emo­ci­jų. Kū­ry­bi­nio pro­ce­so pa­gau­ti su­kū­rė­me uni­ka­lias ka­lė­di­nes do­va­nė­les ar­ti­mie­siems. Pap­ras­ta me­džio pliaus­ka su tau­to­dai­li­nin­ko Eduar­do Ti­to pri­si­lie­ti­mu vir­to tik­ru me­no kū­ri­niu. 

Die­nos dar­bą vai­ni­ka­vo uni­ka­laus bei sen­ti­men­ta­laus Mie­žiš­kių mies­te­lio vy­res­nio­sios bib­lio­te­ki­nin­kės Vio­le­tos Kark­ly­tės ku­ruo­ja­mo Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­jaus lan­ky­mas. Net­ra­di­ci­nio mu­zie­jaus stei­gė­jas – Mie­žiš­kių gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nė.

Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­jus įkur­tas 2014 m. sau­sio 13 d. Mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­ją ta­da su­da­rė vos 200 žais­liu­kų, pa­ga­min­ti iš įvai­rios kil­mės me­džia­gų. Šiuo me­tu mu­zie­ju­je jų yra 2400 vie­ne­tų. „Vi­si žais­lai yra mie­li. Vi­sa­da džiau­gie­si kaž­ką nau­jo at­ra­dęs – įdo­maus, ką ga­li pa­ro­dy­ti ir pa­pa­sa­ko­ti mu­zie­ju­je“, – sa­kė Vio­le­ta Kark­ly­tė.

Pa­dė­ko­ję Mie­žiš­kių mies­te­lio bib­lio­te­ki­nin­kei, se­no­vi­nių ka­lė­di­nių (nau­ja­me­ti­nių) Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­jaus įkū­rė­jai Vio­le­tai Kark­ly­tei už sve­tin­gu­mą, eg­lu­tės žais­liu­kų is­to­ri­jas (ir ne tik), iš­sau­go­tą vai­kys­tės pa­sa­ką, ap­si­kei­tę at­mi­ni­mo do­va­nė­lė­mis ir pa­li­kę įra­šą mu­zie­jaus sve­čių kny­go­je ju­dė­jo­me na­mų link.

Lie­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jos Bir­žų sky­riaus na­riai (ir ne tik) Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­ju­je su mu­zie­jaus įkū­rė­ja, Mie­žiš­kių mies­te­lio vy­resn. bib­lio­te­ki­nin­ke, bir­žie­te Vio­le­ta Kark­ly­te (fo­tog­ra­fi­jo­je iš kai­rės tre­čia).