Fondo apsaugos nuostatai

Paskelbta: Penktadienis, 2016 m. balandžio 15 d.

                                                                                                                               PATVIRTINTA
                                                                                                                               Biržų rajono savivaldybės Jurgio 
                                                                                                                               Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus 
                                                                                                                               2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr.V1- 3 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JURGIO BIELINIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FONDO APSAUGOS NUOSTATAI

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fondo apsaugos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio fondo (toliau – fondo) apskaitą, gaunamų dokumentų priėmimą, fondo perdavimą, fondo patikrinimą, dokumentų nurašymą, fondo apsaugą, darbuotojų atsakomybę.     
2. Fondo apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431; 2010, Nr. 53-2597) (toliau – Bibliotekų įstatymas), Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183), Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982), 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 (Žin., 2008, Nr. 55-2085; 2010, Nr. 1-44), Nuostatai, kiti privalomi taikyti standartai ir teisės aktai.     
3. Bibliotekos direktorius privalo sudaryti sąlygas, garantuojančias bibliotekų dokumentų fondų apsaugą.     
4. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:     
Bendroji fondo apskaita (toliau – bendroji fondo apskaita) – apibendrintų duomenų apie dokumentų gavimą, nurašymą ir fondo kaitą įrašymas į nustatytą apskaitos registrą, jų tvarkymas ir saugojimas.     
Dokumentų nurašymas – pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti dokumentų išėmimas iš apyvartos.     
Fondo apsauga – visuma techninių veiksmų ir organizacinių priemonių, kuriomis siekiama bibliotekose sukauptus dokumentus išsaugoti dabartinei ir ateities kartoms.     
Fondo apskaita – dokumentų įrašymas į nustatytus apskaitos registrus, duomenų apie dokumentus tvarkymas ir saugojimas.     
Fondo apskaitos vienetas – sutartinis vienetas, kuriuo apskaičiuojamas bibliotekos fondo dydis. Yra pagrindiniai ir papildomieji fondo apskaitos vienetai.     
Fondo patikrinimas – bibliotekos fonde turimų dokumentų lyginimas su vienetinės fondo apskaitos registrais.     
Grupuojamieji dokumentai – tam tikru požymiu (panašaus tipo, turinio, saugojimo laiko ar kt.) su kitais dokumentais siejamas, grupėmis tvarkomas ir saugomas dokumentas.     
Vienetinė fondo apskaita – gauto dokumento ar pavadinimo kiekvieno fizinio vieneto duomenų įrašymas į nustatytą fondo apskaitos registrą, jų tvarkymas ir saugojimas.     
Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Bibliotekų įstatyme, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme, Lietuvos bibliotekų fondo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-670 (Žin., 2006, Nr. 137-5242), Buhalterinės apskaitos įstatyme (Žin., 2001, 99-3515; 2008, Nr. 137-5372) bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II FONDO APSKAITA   

5. Fondo apskaitos objektais laikomi visi dokumentai, nepriklausomai nuo jų rūšies ar laikmenos. Fondo apskaita apima dokumentų priėmimą, jų ženklinimą, registravimą, paskirstymą, patikrinimą, nurašymą ir jo išėmimą iš fondo.     
6. Fondo apskaita atspindi dokumentų gavimą, nurašymą, bibliotekos fondo dydį. Apskaitos duomenys yra pagrindas bibliotekos veiklos atskaitomybei, statistinei ataskaitai rengti, bibliotekos veiklai analizuoti, dokumentų kiekiui ir jų kaitai kontroliuoti.     
7. Remiantis standartu LST EN ISO 2789:2007 „Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. ĮV-323 „Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 77-3051), nustatomi tokie fondo apskaitos vienetai:     
7.1. privalomi fondo apskaitos vienetai:     
7.1.1. fizinis vienetas – dokumento tiražo vienetas. Fiziniais vienetais apskaitomi visi dokumentai, išskyrus laikraščius. Laikraščiai apskaitomi metiniais komplektais;     
7.1.2. pavadinimas – vieno, visumą sudarančio, dokumento sąlyginis žymėjimas;     
7.1.3. metinis komplektas – to paties (paprastai vienos antraštės) periodinio leidinio metų rinkinys;     
7.2. papildomi fondo apskaitos vienetai:     
7.2.1. lentynos metras – papildomasis bibliotekos fondo apskaitos vienetas, kuriuo matuojamas dokumentų skaičius, telpantis viename lentynos metre;     
7.2.2. įrištas (susegtas) komplektas – periodinių leidinių numerių (dokumentų) rinkinys, susietas juos įrišant, segant ar įpakuojant.     
8. Fondo apskaitos registrai pildomi ranka arba techninėmis priemonėmis turi vienodą juridinę galią. Bibliotekos, vykdydamos apskaitą techninėmis priemonėmis, siekdamos užtikrinti duomenų saugumą, privalo duomenis periodiškai atspausdinti ir įrišti.     
9. Tvarkydama fondo apskaitą, biblioteka privalo:     
9.1. vesti vienetinę ir bendrąją gaunamų į fondą ir iš jo išimamų dokumentų apskaitą;     
9.2. garantuoti apskaitos nuoseklumą, naudojant 7 punkte nustatytus fondo apskaitos vienetus;     
9.3. užtikrinti, kad fondo apskaitos vienetai atspindėtų bibliotekoje saugomų ir vartotojams išduotų dokumentų fizinius vienetus;     
9.4. užtikrinti fondo apskaitos perimamumą ir tęstinumą.     
10. Tvarkydama fondo apskaitą, biblioteka turi teisę:     
10.1. atsižvelgiant į bibliotekos statusą, fondo sudarymo savybes ir struktūrą, užtikrinančią fondo apskaitos rezultatų patikimumą, vadovo įsakymu patvirtinti savo fondo apskaitos tvarkos aprašą, neprieštaraujantį galiojančių teisės aktų ir šių Nuostatų reikalavimams;     
10.2. atsižvelgiant į bibliotekoje naudojamą programinę įrangą, pasirinkti efektyviausią fondo apskaitos tvarkymo būdą ir fondo apskaitos formas;     
10.3. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką šalia pagrindinių rodiklių į fondo apskaitos dokumentus įrašyti papildomus rodiklius (pavyzdžiui, detalesnį dokumentų paskirstymą pagal turinį, rūšis ar pan.);     
10.4. nustatyti laikinojo pobūdžio dokumentų, kuriuose yra trumpalaikė ir greitai senstanti informacija, saugojimo terminus;     
10.5. įvertinti ir įkainoti bibliotekos nemokamai gaunamus arba neįkainotus dokumentus;     
10.6. įvesti nurašymo kiekybinį ir vertės normatyvą dokumentams, prarastiems dėl nenustatytų priežasčių. Leistinas trūkumo dydis neturėtų viršyti 0,2 procentų einamųjų metų dokumentų išduoties;     
10.7. vadovaujantis teisės aktais ir bibliotekos direktoriaus patvirtintomis naudojimosi biblioteka taisyklėmis prašyti iš vartotojo, praradusio arba nepataisomai sugadinusio bibliotekos dokumentus, pakeisti juos tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais, o jei pakeisti neįmanoma, bibliotekai nustačius tikrąją prarastojo dokumento vertę, vartotojas atlygina padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka.     
11. Fondo apskaitą bibliotekoje tvarko bibliotekos struktūriniai padaliniai ir atsakingi bibliotekos darbuotojai, apskaitos operacijų priežiūrą vykdo dokumentų komplektavimo skyrius.     

III GAUNAMŲ DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS          

12. Gaunami dokumentai priimami į biblioteką su lydimuoju dokumentu: sąskaita-faktūra, perdavimo-priėmimo aktu, dovanojimo aktu ar kitais dokumentais (toliau – lydimasis dokumentas).     
13. Dokumentams, pirktiems iš specializuotų knygų prekybos juridinių asmenų, juridinių ir fizinių asmenų dovanotiems ar kitu būdu įgytiems dokumentams, yra būtinas priėmimo-paskirstymo aktas, sudarytas naudojant šių Nuostatų 1 priede nustatytus priėmimo-paskirstymo akto pagrindinius elementus. Priėmimo-paskirstymo aktas turi atitikti Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169). Ši nuostata netaikoma prenumeratos būdu gautiems dokumentams: periodiniams leidiniams, prieigos teise prieinamoms duomenų bazėms (toliau – DB).     
14. Jeigu dokumentų siunta nesutampa su įrašu lydimajame dokumente ar joje randama dokumentų su defektais arba pakeistų dokumentų, jie nepriimami. Apie tai, per 5 darbo dienas nuo dokumentų siuntos gavimo, informuojamas dokumentų tiekėjas, kuris privalo ištaisyti trūkumus.     
15. Visi naujai priimti dokumentai, išskyrus specialiai mainų fondui įsigytus dokumentus, yra ženklinami. Ženklinimui naudojami priklausomybę žymintys antspaudai, individualūs skaitmeniniai brūkšniniai kodai. Antspaudas, kuriame nurodytas bibliotekos pavadinimas, negadinant dokumento teksto ir iliustracijų, dedamas:     
15.1. knygose – antraštinio lapo kitoje pusėje ir 17 puslapio kairiajame kampe po tekstu. Jei nėra 17 puslapio spaudas dedamas 9, jei nėra 9 puslapio – 5 puslapyje;     
15.2. žurnaluose, laikraščiuose, vaizdiniuose leidiniuose – viršelyje arba pirmajame puslapyje;     
15.3. žemėlapiuose, atskiruose lapuose – kitoje lapo pusėje kairiajame apatiniame kampe;     
15.4. plokštelėms – ant voko ir etiketės;     
15.5. garsiniams, regimiesiems, elektroniniams dokumentams – ant įdėklo ir etiketės;     
15.6. mikroformoms – ant aplanko arba įdėklo.     
16. Gaunami dokumentai įvedami į vienetinę ir bendrąją fondo apskaitą naudojant Nuostatų 3–6 prieduose nustatytus privalomus atitinkamų dokumentų registravimo elementus bei privalomus bendrosios fondo apskaitos elementus.     
17. Vienetinei fondo apskaitai yra naudojama Bibliotekos fondo inventoriaus knygos (toliau – inventoriaus knyga), patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1997 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-575, forma:     
17.1. į inventoriaus knygą įtraukiami visi dokumentai, išskyrus periodinius, normatyvinius, grupuojamuosius dokumentus, jei šie nepaliekami archyviniam arba neterminuotam saugojimui, taip pat prenumeruojamus elektroninius dokumentus;     
17.2. inventoriaus knyga yra vienas iš svarbiausių bibliotekos fondo apskaitos registrų, jos pakeitimas galimas tik išimties atvejais (jei buvo rašoma nesilaikant reikalavimų, klaidingi įrašai ir kt.), gavus raštišką bibliotekos vadovo arba įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos leidimą;     
17.3. inventoriaus knyga yra bendra visam bibliotekos fondui, nepriklausomai nuo bibliotekos struktūrinių padalinių (toliau – padalinių) skaičiaus. Visiems padaliniams suteikiama bendra nuosekli inventoriaus numerių seka;     
17.4. padaliniai turi atskiras inventoriaus knygas (bendros inventoriaus knygos fragmentus padaliniams): padalinių inventoriaus knygos pildomos ranka, jose pakartojami padaliniui skirtų ir perduotų dokumentų įrašai. Dokumentų komplektavimo skyrius, atliekantis centralizuoto dokumentų komplektavimo ir tvarkymo funkcijas, naudodamas technines priemones, inventoriaus knygos fragmentus spausdina ir perduoda padaliniams,     
17.5. apskaitos dokumentai pildomi techninėmis priemonėmis, todėl užtikrinama galimybė, esant reikalui, išspausdinti vardinį dovanotų dokumentų sąrašą su inventoriniais numeriais, kainomis bei paskirstymu padaliniams;     
17.6. inventoriaus knyga turi būti įrišta, puslapiai sunumeruoti, pabaigoje – tvirtinantis įrašas: „Šioje inventoriaus knygoje yra ..... sunumeruotų lapų. Data. Direktoriaus parašas. Įstaigos antspaudas“;     
17.7. pildant techninėmis priemonėmis inventoriaus knyga turi atitikti Nuostatų 2 priedo nustatytus reikalavimus ir išspausdinama pasibaigus kalendoriniams metams;     
17.8. vienetinei fondo apskaitai reikalingi duomenys rašomi iš dokumento antraštinių duomenų. Kiekvienam dokumentui suteikiamas atskiras inventoriaus numeris, kuris įrašomas į dokumentą po antspaudais;     
17.9. nurašomo dokumento numeris ir kaina išbraukiami, jų inventoriaus numeriai kitiems dokumentams nesuteikiami;     
17.10. inventoriaus knygoje įrašai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Klaidų taisymai tvirtinami atsakingo už inventorinimą darbuotojo parašu ir data „Pastabų“ skiltyje. Inventoriaus knyga saugoma neterminuotai (iki bibliotekos išregistravimo iš juridinių asmenų registro);     
17.11. grupuojamieji ir periodiniai dokumentai neinventorinami, jų registravimui ir vienetinei apskaitai naudojamos specialios formos registracijos kortelės. Bibliotekose, fondo apskaitai naudojančiose technines priemones, jie registruojami ir apskaitomi, naudojant šių Nuostatų 3–5 prieduose nustatytus privalomus atitinkamų dokumentų registravimo elementus.     
18. Bendrajai fondo apskaitai naudojama Bendrosios bibliotekos apskaitos knygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-757 (Žin., 2005, Nr. 153-5651), forma (toliau – apskaitos knyga):     
18.1. apskaitos knygą sudaro 3 dalys: dokumentų gavimas (įrašų eilės numeravimas kiekvienais metais pradedamas iš naujo), dokumentų nurašymas (įrašų numeravimas tęstinis), bibliotekos fondo judėjimas;     
18.2. apskaitos knygoje įrašai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Klaidų taisymai tvirtinami atsakingo už bendrąją fondo apskaitą darbuotojo parašu ir data;     
18.3. bendroji dokumentų vertė nurodoma tik dokumentams, įrašytiems į apskaitos knygą. Į ją neįeina papildomos išlaidos, susijusios su dokumento gavimu (pašto, transporto, tiekėjo paslaugų išlaidos ir kiti bendros dokumentų vertės nekeičiantys mokesčiai). Jei lydimajame dokumente atskirai nurodytas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), gauto dokumento vertė perskaičiuojama pridedant PVM prie kiekvieno fizinio vieneto pavadinimo;     
18.4. lėšos, išleistos prenumeratos būdu gautiems, terminuoto saugojimo dokumentams (periodiniams leidiniams, DB), pasibaigus finansiniams metams, nurašomos ir apskaitos knygoje nefiksuojamos. Fiksuojama tik tokia suma, už kurią paliekami leidiniai archyviniam ar neterminuotam saugojimui;     
18.5. finansinių metų pradžioje apskaitos knygos duomenys sumuojami ir nustatoma, kiek dokumentų biblioteka gavo ir kiek nurašė. Duomenys perkeliami į šios apskaitos knygos 3-iąją dalį, rodančią, kiek dokumentų yra saugoma bibliotekoje;     
18.6. kiekvieną pusmetį apskaitos knygos duomenys sutikrinami su bibliotekos buhalterinės apskaitos dokumentais;     
18.7. apskaitos knyga saugoma neterminuotai (iki bibliotekos išregistravimo iš juridinių asmenų registro).     
19. Gautus dokumentus įtraukus į fondo vienetinę ir bendrąją fondo apskaitą, lydimieji dokumentai kartu su priėmimo-paskirstymo aktu perduodami bibliotekos buhalterijai ir yra pagrindas įtraukti gautus dokumentus į buhalterinę apskaitą.     
20. Be lydimųjų dokumentų gaunami dokumentai yra įvertinami ir įkainojami pagal bibliotekos vadovo patvirtintus dokumentų įkainojimo kriterijus.     
21. Bibliotekoje turi būti vykdomas perduodamų buhalterijai lydimųjų dokumentų registras, naudojant šių Nuostatų 7 priede nustatytus privalomus bibliotekos buhalterijai perduodamų lydimųjų dokumentų registravimo elementus.     

IV FONDO PERDAVIMAS          

22. Bibliotekos fondas perduodamas bibliotekos vadovo įsakymu keičiantis bibliotekos ar jos padalinio materialiai atsakingam asmeniui, bibliotekos struktūrai, įstaigos savininko ar įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu reorganizuojant, pertvarkant ar likviduojant biblioteką. Bibliotekos fondo ar jo dalies perdavimo atveju surašomas šių Nuostatų 8 priede nustatytos formos Bibliotekos fondo perdavimo-priėmimo aktas, kurį tvirtina bibliotekos vadovas. Prie jo pridedamas trūkstamų dokumentų sąrašas (lentelė), sudarytas iš šių elementų: eilės Nr., inventorinės knygos Nr., autorius ir antraštė, skyrius, leidimo metai, kaina (Eur, ct), paskutinėje eilutėje nurodoma – visų dokumentų kainų suma.     
23. Perduodantysis ir priimantysis asmenys turi teisę reikalauti, kad būtų atliktas viso arba dalies fondo patikrinimas.     
24. Bibliotekos reorganizavimo arba likvidavimo atveju bibliotekos fondo perdavimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka.     

V FONDO PATIKRINIMAS          

25. Remiantis Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Žin., 1999, Nr. 50-1622; 2008, Nr. 49-1822), 6 punktu bibliotekos fondo patikrinimas (inventorizacija) atliekamas vadovaujantis šiais Nuostatais.     
26. Atskiri fondo egzemplioriai, teisės aktų nustatyta tvarka priskiriami prie ilgalaikio materialiojo turto, yra apskaitomi kartu su kitais fondo dokumentais, o kasmetinis fondo patikrinimas atliekamas buhalterinės apskaitos dokumentus sutikrinant su inventoriaus knyga.     
27. Fondo patikrinimas taip pat atliekamas siekiant nustatyti fondo dokumentų trūkumą, perduodant fondą kitam materialiai atsakingam asmeniui, esant ypatingoms aplinkybėms (pvz., įvykus gaisrui, potvyniui, vagystėms). Fondo patikrinimui bibliotekos vadovo įsakymu sudaroma patikrinimo komisija.     
28. Gali būti atliekamas:     
28.1. viso fondo patikrinimas, kurio metu fonde saugomi dokumentai, apimant ir informaciją apie išduotų dokumentų fizinius vienetus, yra sutikrinami su inventoriaus knyga. Rekomenduojama viso fondo patikrinimą kas 5–7 metai atlikti bibliotekose, turinčiose iki 15 tūkstančių fizinių vienetų dokumentų fondus, turinčiose 15–50 tūkstančių fizinių vienetų fondus – kas 10–15 metų; turinčiose 50–100 tūkstančių – kas 15–20 metų;     
29. Fondo patikrinimas baigiamas surašant šių Nuostatų 9 priede nustatytos formos Bibliotekos fondo patikrinimo aktą, kurį tvirtina bibliotekos vadovas. Prie jo pridedamas dokumentų sąrašas sudaromas pagal šių Nuostatų 22 punkte nurodytus reikalavimus.     

VI DOKUMENTŲ NURAŠYMAS  

30. Dokumentai gali būti nurašomi iš fondo apskaitos, pripažinus juos nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti dėl šių priežasčių:     
30.1. susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai;     
30.2. praradę aktualumą dokumentai;     
30.3. skaitytojų prarasti dokumentai;     
30.4. perduoti į mainų fondą;     
30.5. perduoti į atsarginį fondą;     
30.6. perduoti kitoms bibliotekoms;     
30.7. perduoti po filialo uždarymo;     
30.8. dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai (sunaikinti (sugadinti) avarijų, gaisrų ir kitų stichinių nelaimių metu) šiuos faktus atitinkamai įforminant.     
31. Dokumentų nurašymui bibliotekos vadovo įsakymu sudaroma komisija, įtraukiant į ją atsakingų struktūrinių padalinių (komplektavimo skyriaus, buhalterijos, padalinio, iš kurio fondo nurašomi dokumentai, ir kt.) specialistus.     
32. Pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti bibliotekos dokumentų nurašymas įforminamas nurašymo komisijos parengtu Pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti bibliotekos dokumentų nurašymo aktu (10 priedas), patvirtintu bibliotekos direktoriaus (toliau – aktas):     
32.1. aktas surašomas 3 egzemplioriais: du egzemplioriai, pridėjus dokumentų sąrašą, sudarytą pagal 22 punkte nurodytus reikalavimus, perduodami komplektavimo skyriui ir padaliniui, iš kurio fondo nurašyti dokumentai; vienas – buhalterijai, pridėjus su turto nurašymu susijusius dokumentus, pavyzdžiui, patikrinimo (inventorizacijos) aktus, avarinių tarnybų aktus, įmokų kvitus ir kt. dokumentus arba jų kopijas;     
32.2. aktas yra pagrindas dokumentų išėmimui iš bibliotekos fondo; jų bibliografinių įrašų pašalinimui iš bibliotekos katalogų, kartotekų, DB, išbraukimui iš vienetinės ir bendrosios fondo apskaitos; balansinės vertės nurašymui iš buhalterinės apskaitos dokumentų. Techninėmis priemonėmis vedančių apskaitą bibliotekų nurašomų dokumentų inventoriniai numeriai išbraukiami ir iš atspausdintų inventoriaus knygos puslapių.     
33. Dokumentų nurašymas neturi viršyti metinio naujų dokumentų gavimo, daugiau dokumentų gali būti nurašoma, suderinus su įstaigos savininku arba įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.     
34. Vertingus informacinius bei retus leidinius, turinčius mokslinę, istorinę, kultūrinę išliekamąją vertę su savitais turinio, meninio, poligrafinio apipavidalinimo ar kitais ypatumais, galima nurašyti kaip susidėvėjusius tik išimtiniais atvejais (pavyzdžiui, išryškėjus leidybiniam brokui, esant išplėšytiems, suteptiems lapams, kurių atstatymas ekonomiškai netikslingas).     
35. Dingę iš bibliotekos atvirų fondų dokumentai nurašomi tik nesant galimybių nustatyti konkrečius kaltininkus.     
36. Nurašomų dokumentų vertė akte nurodoma (rubliais, talonais, litais, eurais) pagal inventoriaus knygą, akto pabaigoje bendra suma turi būti perskaičiuota pagal nurašymo metu Lietuvoje galiojančius piniginius vienetus.     
37. Nurašyti dokumentai, kai jų nenumatoma naudoti bibliotekų veiklai (pavyzdžiui, mainams), panaudojami, išardomi ir likviduojami remiantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) bei Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250, nustatyta tvarka.     

VII FONDO APSAUGA          

38. Fondo laikymui bibliotekose sudarytos sąlygos turi atitikti fondų apsaugos reikalavimus, išdėstytus standarte LST ISO 11799:2004 „Informacija ir dokumentavimas. Archyvų ir bibliotekų dokumentų saugojimo reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. ĮV-323 „Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 77-3051), bei Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos IFLA rekomenduojamus bibliotekų fondų apsaugos principus (pavyzdžiui, „Bibliotekų fondų apsaugos ir konservavimo principai“ (1995) ir „Bibliotekos dokumentų priežiūros ir tvarkymo principai“ (1998) ir kt.).     
39. Biblioteka nustato veiksmingas fondo valymo, dezinfekavimo ir kitas būtinas prevencines fondų priežiūros priemones ir periodiškai jas vykdo. Dėl šių priežasčių biblioteka gali laikinai, bet ne ilgiau negu būtina, apriboti vartotojų aptarnavimą.     

VIII BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ          

40. Bibliotekų darbuotojai, materialiai atsakingi už fondo apsaugą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.     

IX BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS          

41. Mainų ir Atsargininio fondo apskaitą, saugojimą ir naudojimą reglamentuoja kultūros ministro patvirtinti atskiri šių fondų nuostatai.     
42. Už šių Nuostatų laikymąsi atsako bibliotekos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 1 priedas                                           

PRIĖMIMO-PASKIRSTYMO AKTO PAGRINDINIAI ELEMENTAI

    Priėmimo-paskirstymo akto pagrindiniai elementai yra šie:     
1. Bibliotekos pavadinimas;      2. Akto pavadinimas;     
3. Akto sudarymo data, numeris, sudarymo vieta, pagrindas;     
4. Gavimo-paskirstymo šaltinis;     
5. Fizinių vienetų skaičius;     
6. Pavadinimų skaičius;     
7. Bendra suma ..... Eur ..... ct .....;     
8. Inventorinta ..... fiz. vnt. ..... pavad. .....Eur..... ct .....;     
9. Neinventorinta ..... fiz. vnt. ..... pavad. .....Eur..... ct .....;     
10. Neapskaitoma ...... fiz. vnt. ..... pavad. .....Eur.... ct .....;     
11. Identifikaciniai numeriai;     
12. Bendrosios apskaitos numeris;     
13. Paskirstymas į fondus;     
14. Paskirstymas rūšimis ir kalbomis (pagal bendrąją fondo apskaitą);     
15. Vardinis sąrašas: eilės Nr., pavadinimas, kaina, egz. skaičius, suma;     
16. Priėmusiųjų-perdavusiųjų asmenų pareigų pavadinimas, parašai, vardai, pavardės.

_________________

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 2 priedas

PRIVALOMI VIENETINĖS (FONDO) APSKAITOS ELEMENTAI

    Privalomi vienetinės (fondo) apskaitos elementai yra šie:     
1. Įrašo data;     
2. Fondo kodas (techninėmis priemonėmis pildomai apskaitai);     
3. Inventoriaus numeris;     
4. Autorius ir antraštė;     
5. Skyrius pagal UDK (universali dešimtainė klasifikacija);     
6. Leidimo metai;     
7. Kaina (pagal tuo metu Lietuvoje galiojantį piniginį vienetą);     
8. Įrašo numeris bendrojoje fondo apskaitos knygoje;     
9. Lydimojo dokumento numeris (techninėmis priemonėmis pildomai apskaitai);     
10. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto data;     
11. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto numeris;     
12. Bibliotekos fondo patikrinimo žymėjimai;     
13. Pastabos.

_________________

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 3 priedas

PRIVALOMI ŽURNALŲ REGISTRAVIMO ELEMENTAI

    Privalomi žurnalų registravimo elementai yra šie:     
1. Pavadinimas;     
2. Kalba;     
3. Kaina;     
4. Periodiškumas;     
5. Fizinių vnt. skaičius;     
6. Metai;     
7. Mėnesiai;     
8. Numeriai;     
9. Leidimo vieta;     
10. ISSN (tarptautinis standartinis seralinio leidinio numeris);     
11. UDK (universali dešimtainė klasifikacija);     
12. Pastabos;     
13. Kortelės dydis gali būti standartinis 7,5/12,5 cm, gali būti didesnio formato arba laisvos formos, priklausomai nuo gaunamų žurnalų skaičiaus ir bibliotekoje naudojamos programinės įrangos.

_________________

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 4 priedas

PRIVALOMI LAIKRAŠČIŲ REGISTRAVIMO ELEMENTAI

    Privalomi laikraščių registravimo elementai yra šie:     
1. Šifras;     
2. Pavadinimas;     
3. Kalba;     
4. Kaina;     
5. Periodiškumas;     
6. Fizinių vnt. skaičius;     
7. Metai;     
8. Mėnuo;     
9. Numeris;     
10. Leidimo vieta;     
11. ISSN (tarptautinis standartinis seralinio leidinio numeris);     
12. UDK (universali dešimtainė klasifikacija);     
13. Kortelės dydis gali būti standartinis 7,5/12,5 cm, gali būti didesnio formato arba laisvos formos, priklausomai nuo gaunamų laikraščių skaičiaus ir bibliotekoje naudojamos programinės įrangos.

_________________

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 5 priedas

PRIVALOMI GRUPUOJAMŲJŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO ELEMENTAI

    Privalomi grupuojamųjų dokumentų registravimo elementai yra šie:     
1. Grupės pavadinimas;     
2. Kalba;     
3. Kaina;     
4. Fizinių vnt. skaičius;     
5. UDK (universali dešimtainė klasifikacija);     
6. Pastabos.

_________________

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 6 priedas

PRIVALOMI BENDROSIOS FONDO APSKAITOS ELEMENTAI

    Privalomi bendrosios fondo apskaitos elementai yra šie:     
    Dokumentų gavimas:     
1. Įrašo data;     
2. Įrašo eilės numeris;     
3. Lydimojo dokumento numeris;     
4. Gavimo akto numeris;     
5. Iš kur gauti dokumentai;     
6. Gauta dokumentų iš viso (fiz. vnt., naujų pavadinimų, suma), skaičius;     
7. Dokumentų, įrašytų į vienetinę apskaitą (inventorintų), skaičius;     
8. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas.          
    Dokumentų nurašymas:     
1. Įrašo data;     
2. Akto eilės numeris;     
3. Nurašyta dokumentų iš viso (fiz. vnt., pavadinimų, suma), skaičius;     
4. Nurašyta inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma), skaičius;     
5. Nurašymo priežastys;     
6. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas.          
    Bibliotekos fondo judėjimas:     
    Metų pradžiai yra:     
1. Iš viso dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);     
2. Inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);     
3. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas.     
    Per metus gauta:     
1. Iš viso dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);     
2. Inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);     
3. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas.     
    Per metus nurašyta:     
1. Iš viso dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);     
2. Inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);     
3. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas.     
    Metų pabaigai yra:     
1. Iš viso dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);     
2. Inventorintų dokumentų (fiz. vnt., pavadinimų, suma);     
3. Dokumentų paskirstymas rūšimis, pagal turinį, kalbas.

_________________

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 7 priedas

PRIVALOMI BIBLIOTEKOS BUHALTERIJAI PERDUODAMŲ LYDIMŲJŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO ELEMENTAI

    Privalomi bibliotekos buhalterijai perduodamų lydimųjų dokumentų registravimo elementai:     
1. Eilės numeris;     
2. Dokumento pavadinimas (sąskaita-faktūra, aktas ir kt.);     
3. Išdavė (įstaigos pavadinimas);     
4. Dokumento numeris;     
5. Data;     
6. Suma (Eur, ct);     
7. Perdavimo buhalterijai data;     
8. Finansininko (buhalterio) parašas.

_________________

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 8 priedas

BIBLIOTEKOS FONDO PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTO FORMA
___________________________________ BIBLIOTEKA
(bibliotekos pavadinimas)

TVIRTINU
_____________________
(pareigų pavadinimas)
_____________________
(parašas)
_____________________
(vardas ir pavardė)

BIBLIOTEKOS FONDO PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS
20___ m. __________ ___ d. Nr.
_________________________
(sudarymo vieta)


Surašė komisija, sudaryta        ___________________________________________________________________________________ 
(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.
Pirmininkas ___________________________________________________________________________________________________
 (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas
Nariai:  _____________________________________________________________________________________________________
  (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

Aktas surašytas dalyvaujant bibliotekos dokumentų fondą perduodančiam bibliotekos (skyriaus, filialo) vadovui      ______________________________________________________________________________________________________
                                                                         (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)
ir bibliotekos fondą priimančiam bibliotekos (skyriaus, filialo)
vadovui _________________________________________________________________________________________________________
                                                                         (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)     
1. Tikrinti dokumentai:          
1.1. Bibliotekos fondo inventoriaus knygos   __________  (inventoriaus knygų Nr. ir kiekvienos knygos pirmųjų ir paskutinių įrašų numeriai)     
1.2. Bendroji fondo apskaitos knyga (-os)       
1.3. Ankstesnieji bibliotekos fondo  patikrinimo  aktai   (data, Nr.)     
1.4. Nuo paskutinio iki šio patikrinimo bibliotekos nurašytų dokumentų nurašymo ir likvidavimo aktai ______________________  (data, Nr.)     
1.5. Dokumentai, patvirtinantys dokumentų išdavimą vartotojams   ________________________________  (vartotojų formuliarai ir kt.)          
2. Nustatyta:          
2.1. Pagal visas bibliotekos inventoriaus knygas inventorintų dokumentų turi būti __________ fiz. vnt.     
2.2. Pagal aktus, išvardintus 1.4 punkte, nurašyta inventorintų dokumentų _____________ fiz. vnt.     
2.3. Iš viso bibliotekoje turi būti inventorintų dokumentų _________________ fiz. vnt.          
3. Rasta:          
3.1. Lentynose   fiz. vnt. inventorintų dokumentų.     
3.2. Vartotojams išduota   fiz. vnt. inventorintų dokumentų.     
3.3. Atiduota įrišti, restauruoti   fiz. vnt. dokumentų.          
Iš viso bibliotekoje rasta   fiz. vnt. inventorintų dokumentų.          
4. Trūksta _____ fiz. vnt. už_________Eur_________ct (_________________________________________________).
                                                                                                                          (suma žodžiais)    
PRIDEDAMA. Trūkstamų dokumentų sąrašas ______ lapai.

Komisijos pirmininkas ___________ (parašas) __________________ (vardas ir pavardė)
Nariai: ___________ (parašas)  __________________ (vardas ir pavardė)
____________ (parašas)_________________ (vardas ir pavardė)

_________________

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 9 priedas

BIBLIOTEKOS FONDO PATIKRINIMO AKTO FORMA
____________________________________________ BIBLIOTEKA
(bibliotekos pavadinimas)

TVIRTINU
_____________________
(pareigų pavadinimas)
_____________________
(parašas)
_____________________
(vardas ir pavardė)

BIBLIOTEKOS FONDO PATIKRINIMO AKTAS
20___ m. __________ ___ d. Nr.
_________________________
(sudarymo vieta)

 Patikrino komisija, sudaryta _________________________________________________________________________________________ 
(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)
iš  ________________________________________________________________________________________________________________
(komisijos narių vardai ir pavardės, pareigos)
1. Tikrinti dokumentai:     
1.1. Bibliotekos fondo inventoriaus  knygos   __________  (nurodyti inventoriaus knygų numerius ir kiekvienos knygos pirmąjį ir paskutinį įrašų numerius)     
1.2. Bendroji fondo apskaitos  knyga (-os)       
1.3. Ankstesnieji bibliotekos fondo patikrinimo aktai   (data, numeris)     
1.4. Nuo paskutinio iki šio patikrinimo bibliotekos nurašytų dokumentų aktai-sąrašai   _________  (data, numeris)     
1.5. Dokumentai, patvirtinantys dokumentų išdavimą vartotojams   _______  (vartotojų  formuliarai ir kt.)          
2. Nustatyta:      2.1. Pagal visas bibliotekos inventoriaus knygas inventorintų dokumentų turi būti ___________ fiz. vnt.     
2.2. Pagal aktus, išvardintus 1.4 punkte, nurašyta inventorintų dokumentų _____ fiz. vnt.     
2.3. Iš viso bibliotekoje turi būti inventorintų dokumentų _______________ fiz. vnt.          
3. Rasta:     
3.1. Lentynose   __________fiz. vnt. inventorintų dokumentų.     
3.2. Vartotojams išduota   __________fiz. vnt. inventorintų dokumentų.     
3.3. Atiduota įrišti, restauruoti  ________ fiz. vnt. dokumentų.
Iš viso bibliotekoje rasta ___________________ fiz. vnt. inventorintų dokumentų.
4. Trūksta _____ fiz. vnt. už ______ Eur ________ ct (_____________________________________ ).
                                                                                                          (suma žodžiais)
5. Komisijos išvados ir pasiūlymai dėl patikrinimo rezultatų  ________________________________________________________________
PRIDEDAMA. Trūkstamų dokumentų sąrašas, ______ lapai.

Komisijos pirmininkas ___________ (parašas) ___________________ (vardas ir pavardė)
Nariai: ___________ (parašas) ___________________ (vardas ir pavardė) 
_________________(parašas) ____________ (vardas ir pavardė)

_________________

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 10 priedas

PRIPAŽINTŲ NEREIKALINGAIS ARBA NETINKAMAIS (NEGALIMAIS) NAUDOTI BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ NURAŠYMO AKTO FORMA
_______________________________________ BIBLIOTEKA
(bibliotekos pavadinimas)

PRIPAŽINTŲ NEREIKALINGAIS ARBA NETINKAMAIS (NEGALIMAIS) NAUDOTI BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ NURAŠYMO AKTAS
20___ m. __________ ___ d. Nr.
_________________________
(sudarymo vieta)

TVIRTINU
_______________________
(pareigų pavadinimas)
_______________________
(parašas)
_______________________
(vardas ir pavardė)

  Komisija, sudaryta ___________________________________________________________________________________________ 
(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)
iš____________________________________________________________________________________________________________  
(komisijos narių pareigos, vardai ir pavardės
Nurašymo priežastis __________________________________________________________
1. Dokumentų rūšys: inventorinti ________________egz. žurnalai ______________egz.
2. Mokslo šakos: 0 1 2 3 5 6 7 8 82 9 A Albumai Natos
3. Kalbos: lietuvių_____________ egz. užsienio __________________ egz.    
4. Pavadinimai _____________    
5. Nurašyta ________________ fiz. vnt., už _________________Eur __________ ct   
Pagal finansavimo šaltinį:  Iš valstybės biudžeto įsigytų iki 2009-12-31m._______fiz. vnt. _____Eur. ______ct.;  Įsigytų 20_____m. ______
fiz. vnt., už _______Eur ______ ct;  Iš kitų šaltinių įsigytų iki 2009-12-31 _______ fiz. vnt._______ Eur ______ ct;  Įsigytų
20_____m._______fiz. vnt. už ______Eur ____ct.  Biudžeto lėšos ________ fiz. vnt. ______ Eur____ ct.  Spec. lėšos ________ fiz. vnt.
______Eur. _____ ct.
PRIDEDAMA: Nurašytų inventorintų dokumentų sąrašas pagal įsigijimo metus: iki 2010 m.____ lapai,
įsigytų 20____m. _______lapai.

Komisijos pirmininkas ___________ (parašas) ___________________ (vardas ir pavardė)
Nariai: ___________ (parašas) ___________________ (vardas ir pavardė)
 ______________ (parašas)_____________________ (vardas ir pavardė)

____________________________

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 11 priedas

PERDAVIMO-PASKIRSTYMO AKTO FORMA
_______________________________________ BIBLIOTEKA
(bibliotekos pavadinimas)

PERDAVIMO-PASKIRSTYMO AKTAS
20___ m. __________ ___ d. Nr.
_________________________
(sudarymo vieta)

TVIRTINU
_______________________
(pareigų pavadinimas)
_______________________
(parašas)
_______________________
(vardas ir pavardė)

Komisija, sudaryta ________________________________________________________________________________________________ 
(dokumento, kurio pagrindu sudaryta komisija, pavadinimas, data, Nr.)iš  ________________________________________________________________________________________________________________
(komisijos narių pareigos, vardai ir pavardės)
Priėmė iš ___________________________________________  ________ egz. dokumentų už ______________Eur. ____ ct.  
1. Dokumentų rūšys: inventorinti ____________________egz., žurnalai _____________egz.  
2. Mokslo šakos: 0 1 2 3 5 6 7 8 82 9 A Albumai Natos
3. Kalbos: lietuvių__________ egz. užsienio _____________________egz.
4. Pavadinimai.__________

Komisijos pirmininkas ___________ (parašas) ___________________ (vardas ir pavardė)
Nariai: ___________ (parašas)  ___________________ (vardas ir pavardė)
_______________ (parašas)_______________ (vardas ir pavardė)

Perdavė:___________________________ (parašas, vardas, pavardė)
Priėmė:____________________________ (parašas, vardas,  pavardė)

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarka

Paskelbta: Trečiadienis, 2015 m. balandžio 8 d.

                                                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                                                  Biržų rajono savivaldybės Jurgio
                                                                                                                  Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus
                                                                                                                  2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.V1-21

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JURGIO BIELINIO VIEŠOSIOS  BIBLIOTEKOS ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYKLIŲ IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biržų raj. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios  bibliotekos (toliau – Viešoji  biblioteka) elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vartotojų aptarnavimo elektroninėmis knygų skaityklėmis (toliau – Skaityklė) tvarką, vartotojų ir Biržų viešosios bibliotekos teises bei atsakomybę.
2.  Šis Aprašas yra tvirtinamas  Biržų raj. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios  bibliotekos direktorės įsakymu.
3. Nesusipažinęs ir nesutikdamas su šiuo Aprašu vartotojas negali naudotis Skaitykle.

Skaityti daugiau...

Naudojimosi kompiuterine technika ir internetu taisyklės

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2012 m. balandžio 5 d.

                                                                                                                    PATVIRTINTA
                                                                                                                    Biržų rajono savivaldybės Jurgio
                                                                                                                    Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus
                                                                                                                    2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-6


Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos naudojimosi kompiuterine technika ir interneto tinklo paslaugomis taisyklės
 

I. Bendroji dalis

1. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio bibliotekos taisyklės nustato naudojimosi kompiuteriais ir internetu tvarką, vartotojo teises, pareigas bei atsakomybę.

2. Bibliotekoje esantys kompiuteriai yra skirti informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose, darbui Microsoft Office programomis.

3. Nemokamai naudotis kompiuteriais gali visi lankytojai, mokantys dirbti kompiuteriais ir susipažinę su šiomis taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar jie yra Bibliotekos skaitytojai.

II. Vartotojų aptarnavimo tvarka

4. Pirmenybė naudotis kompiuteriais teikiama lankytojams, norintiems naudotis elektroninėmis paslaugomis, ieškantiems informacijos mokymuisi, norintiems mokytis naudotis informacinėmis technologijomis bei dirbti taikomosiomis programomis (suaugusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, studentams, 8 - 12 klasių moksleiviams).

5. 1 – 7 klasių moksleiviai kompiuteriais naudojasi Vaikų literatūros skyriuje. Suaugusiųjų Interneto skaitykloje vaikai gali naudotis kompiuteriais tuo laiku, kai yra laisvų vietų.

6. Bibliotekos darbuotojai lankytoją, pirmą kartą besinaudojantį viešąja interneto prieiga, užregistruoja vartotojų registracijos ir apskaitos sistemoje - suteikia individualų prisijungimo vardą ir slaptažodį. Pirmą kartą atėję ne Bibliotekos skaitytojai privalo darbuotojui parodyti asmens dokumentą (pasą, studento, moksleivio pažymėjimą ar kt.). Bibliotekos skaitytojas– skaitytojo pažymėjimą.

7. Vartotojai dirba po vieną. Baigę darbą vartotojai turi uždaryti visas programas ir išsiregistruoti.

8. Per vieną darbo dieną vartotojui suteikiamas 1 val. laiko limitas. Šis laikas vartotojo pageidavimu gali būti pratęstas jeigu nelaukia kitas vartotojas. (Nepilnamečiams vartotojams darbo laikas gali būti pratęstas iki 2 valandų po valandos naudojimosi darant 15 min. pertrauką). Kompiuteriniams žaidimams skirtas laikas – 1 val.

9. Darbo Microsoft Office 2007 programomis laikas neribojamas.

10. Bibliotekos darbuotojai turi teisę apriboti naudojimąsi interneto pokalbių, vaizdo įrašų peržiūros ar kitomis programomis, jei dėl naudojimosi šiomis programomis pažeidžiama kitų vartotojų teisė.

11. Bibliotekos darbuotojai vartotojams, pažeidusiems Taisykles gali užblokuoti galimybę naudotis visais viešosios prieigos kompiuteriais arba laikinai uždrausti dirbti kompiuteriu.

12. Lankytojai, turintys nešiojamuosius kompiuterius su belaidžio interneto įranga, gali naudotis belaidžiu internetu.

13. Bibliotekos Aptarnavimo skyriuje esantis kompiuteris skirtas tik dokumentų paieškai bibliotekos elektroniniame kataloge. Juo nemokamai naudotis gali visi lankytojai, tačiau užsakyti dokumentus gali tik Bibliotekos skaitytojai.

III. Vartotojų teisės ir pareigos

14. Vartotojai gali:

14.1. dirbti kompiuteriu laikydamiesi šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos;

14.2. įrašyti surinktą medžiagą į savo atneštas informacijos laikmenas ( CD,DVD,USB atmintines), įrašyti sukurtus dokumentus į kompiuterio D diską (jei dirbo su „Ilgalaikiais projektais“), prieš tai informavę bibliotekos darbuotoją;

14.3. už nustatytą mokestį, informavę bibliotekos darbuotoją, išspausdinti reikiamą dokumentą, nuskaityti nuotrauką ar paveikslėlį.

15. Vartotojui draudžiama:

15.1. naudotis kompiuteriu be darbuotojo leidimo;

15.2. naudotis svetimu prisijungimo vardu;

15.3. savavališkai keisti darbo vietas prie kompiuterio;

15.4. skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią veiklą skatinančią informaciją, kurios platinimą draudžia Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;

15.5. diegti ir bandyti atsisiųstas programas, keisti kompiuterio ir programinės įrangos parametrus;

15.6. savavališkai įjungti ir/ar išjungti kompiuterį.

IV. Vartotojų atsakomybė

16. Vartotojai, padarę turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

___________________________________

Bibliotekos nuostatai

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2012 m. balandžio 5 d.

                                                                                                                              PATVIRTINTA
                                                                                                                              Biržų rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                                              2004 m. gegužės 21 d.
                                                                                                                              sprendimu Nr. T-113
                                                                                                                              (Biržų rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                                              2013 m. gegužės 30 d.
                                                                                                                              sprendimo Nr. T-139 redakcija)


BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JURGIO BIELINIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) uždavinius, teises ir pareigas, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, darbo organizavimą, valdymą, finansavimą, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką, apibrėžia Bibliotekos turtą ir lėšas, darbo santykius.
  2. Bibliotekos oficialus pavadinimas – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka (pavadinimo santrumpa – Biržų SVB).
  3. Biblioteka įsteigta 1930 m. vasario 1 d.
  4. Bibliotekos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
  5. Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Biržų rajono savivaldybės taryba.
  6. Bibliotekos savininkė – Biržų rajono savivaldybė.
  7. Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Biržų rajono savivaldybės taryba.
  8. Bibliotekos buveinė – J. Radvilos g. 3, LT-41175, Biržai. 
  9. Biblioteka – ribotas civilinės atsakomybės, įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, veikiantis informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdantis bibliotekų veiklą, įgyvendinantis savininko funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su savo pavadinimu.
  10. Bibliotekos sudėtyje gali būti struktūrinių padalinių, neturinčių juridinio asmens teisių, veikiantys pagal stuktūrinių padalinių nuostatus, patvirtintus Bibliotekos direktoriaus.
  11. Biblioteka turi 4 skyrius: Vaikų aptarnavimo, Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos ir Dokumentų komplektavimo, 26 struktūrinius padalinius (filialus): Vabalninko miesto, Ančiškių, Anglininkų, Germaniškio, Juostaviečių, Kirdonių, Kratiškių, Kučgalio, Kupreliškio, Kvetkų, Medeikių, Meilūnų, Nausėdžių, Nemunėlio Radviliškio, Obelaukių, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio, Parovėjos, Pasvaliečių, Pučiakalnės, Ramongalių, Rinkuškių, Skrebiškių, Šukionių, Užušilių. Skyriai ir struktūriniai padaliniai (filialai) neturi juridinio asmens statuso.
  12. Biblioteka, užtikrindama bibliotekinį ir informacinį gyventojų aptarnavimą, suderinus su savininku, gali steigti knygų išdavimo taškus, nestacionarias bibliotekas.
  13. Pagal savo prievoles Biblioteka atsako tik savo lėšomis. Jeigu Bibliotekos prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos Bibliotekos savininko lėšomis neviršijant Bibliotekos teisė aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės.
  14. Biblioteka vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, šiais Nuostatais bei kitais teisės aktais.
  15. Biblioteka savarankiškai sprendžia organizacinius, kūrybinius ir ūkinius klausimus.

II. BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  16. Bibliotekos veiklos tikslas – organizuoti Biržų rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, tenkinti jų kultūrinius poreikius.
  17. Pagrindiniai Bibliotekos uždaviniai:
  17.1. kaupti ir saugoti universalų dokumentų fondą, atsižvelgiant į Biržų rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes;
  17.2. kaupti kraštotyros spaudinių fondą bei informaciją apie dokumentus, susijusius su regionu;
  17.3. tvarkyti fondų apskaitą ir saugoti spaudinius bei kitus dokumentus, vadovaujantis Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais;
  17.4. vykdyti informacijos sklaidą kultūros, mokslo ir švietimo srityse, skatinti gyventojų skaitymą;
  17.5. teikti metodinę pagalbą savivaldybės teritorijoje esančioms bibliotekoms;
  17.6. diegti naujas technologijas, dalyvaujant Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) programoje;
  17.7. skatinti darbuotojų profesionalumo ugdymą, sistemingą kvalifikacijos kėlimą;
  17.8. renovuoti Bibliotekos patalpas, gerinti darbuotojų darbo sąlygas;
  17.9. gerinti ir plėsti teikiamas paslaugas gyventojams, atsižvelgiant į jų poreikius.
  18. Bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis rengti ir vykdyti bibliotekines moksleivių mokymo programas.
  19. Pagrindinės Bibliotekos funkcijos:
  19.1. komplektuoti universalų, bendruomenės poreikius tenkinantį fondą, neatsižvelgiant į spaudinių autorių ir juose užfiksuotų žinių politinę ir ideologinę orientaciją;
  19.2. kaupti kraštotyros dokumentų fondą;
  19.3. tvarkyti, sisteminti ir saugoti dokumentų fondus pagal Bibliotekos fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  19.4. vykdyti vartotojų bibliotekinį, informacinį aptarnavimą;
  19.5. dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą;
  19.6. modernizuoti Biblioteką, diegti naujas technologijas;
  19.7. vykdyti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) programų diegimą, priežiūrą, finansavimą;
  19.8. dalyvauti įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su Bibliotekos veikla;
  19.9. organizuoti ir vykdyti kultūrinius, šviečiamuosius renginius, vykdyti edukacines programas, informuoti visuomenę apie viešus renginius, parengiant reklaminę medžiagą.
  20. Vykdyti ir rengti vaikų neformaliojo švietimo programas;
  20.1. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekomis;
  20.2. nuolat tirti gyventojų poreikius, susijusius su Bibliotekos veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, tobulinti Bibliotekos veiklą;
  20.3. sudaryti sąlygas Bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikaciją.

III. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

  21. Biblioteka turi teisę:
  21.1. pirkti, prenumeruoti ir įsigyti mainais lietuvių ir užsienio kalbomis spaudinius iš Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų ir bibliotekų;
  21.2. neatlygintinai perduoti kitoms bibliotekoms bei organizacijoms dubletinius, nepaklausius spaudinius ir kitus leidinius;
  21.3. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
  21.4. pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintą paslaugų sąrašą teikti atlygintinas paslaugas;
  21.5. suderinus su savininku, steigti ir uždaryti struktūrinius padalinius;
  21.6. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais ir dalyvauti šalies bei tarptautinių bibliotekinių organizacijų veikloje;
  21.7. leisti ir platinti mokamus ir nemokamus informacinius leidinius, susijusius su Bibliotekos veikla;
  21.8. sudaryti autorines kūrybines ir intelektinių paslaugų sutaris;
  21.9. gauti paramą;
  21.10. rengti ir leisti kraštotyrinius leidinius apie Biržų kraštą, jo žymius žmones ir jų kūrybą, juos platinti bei parduoti;
  22. Biblioteka privalo:
  22.1. teikti savininkui ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas;
  22.2. teikti savininkui teikiamų atlygintinų paslaugų įkainius;
  22.3. naudotis iš valstybės ir savivaldybės biudžeto gaunamomis lėšomis tik Bibliotekos nuostatuose numatytiems uždaviniams vykdyti ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;
  22.4. komplektuoti Bibliotekos fondus, laikydamasi kokybės ir aktualumo principo;
  22.5. analizuoti spaudinių fondą, nustatyta tvarka išimti iš fondų ir nurašyti pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius, kitų laikmenų dokumentus;
  22.6. tvarkyti dokumentus vadovaudamasi bendrosiomis katalogavimo taisyklėmis, naudojant elektronines bibliotekines programas;
  22.7. užtikrinti Bibliotekoje renkamų, tvarkomų ir saugomų asmens duomenų apsaugą;
  22.8. užtikrinti Bibliotekos darbuotojams saugias darbo sąlygas;
  22.9. garantuoti įstaigos statistinių ir finansinių ataskaitų teisingumą;

IV. BIBLIOTEKOS DARBO ORGANIZAVIMAS

  23. Bibliotekai vadovauja direktorius, kuris į pareigas skiriamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  24. Bibliotekos direktoriaus kompetencija ir darbo funkcijos nustatomos pareigybės apraše, kurį tvirtina Savivaldybės taryba.
  25. Bibliotekos direktorius:
  25.1. vadovauja Bibliotekai, pagal galiojančius norminius aktus leidžia įsakymus, pasirašo bankų, finansų bei kitus dokumentus;
  25.2. vadovaudamasis Savivaldybės tarybos patvirtintu maksimaliu etatų skaičiumi, nustato Bibliotekos organizacinę struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigines algas, tarnybinių atlyginimų priedus, priemokas, vienkartines išmokas, atsižvelgdamas į įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, neviršydamas nustatyto metinio darbo apmokėjimo fondo;
  25.3. įstatymų nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutartis su darbuotojais, skiria jiems drausmines nuobaudas ir skatina juos, skiria nelaimės ir kitais atvejais vienkartines materialines pašalpas iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų;
  25.4. tvirtina Bibliotekos skyrių, struktūrinių padalinių (filialų) nuostatus, darbuotojų pareiginius nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, naudojimosi Biblioteka taisykles;
  25.5. organizuoja Bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių (filialų) veiklą;
  25.6. be atskiro įgaliojimo atstovauja Bibliotekai teisme ir kitose institucijose: Bibliotekos vardu užmezga kūrybinius ryšius su šalies ir užsienio partneriais;
  25.7. disponuoja Savivaldybės tarybos patvirtintomis lėšomis, rūpinasi racionaliai ir taupiai jas panaudoti;
  25.8. saugo, tvarko Bibliotekos turtą ir materialiai už jį atsako Bibliotekos direktoriaus įsakymu skirti žmonės.
  26. Bibliotekos veiklai koordinuoti ir planuoti direktoriaus įsakymu sudaroma Bibliotekos taryba, turinti patariamojo balso teisę. Bibliotekos tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Bibliotekos direktorius, kuris yra tarybos pirmininkas.
  27. Bibliotekos buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko vyriausiasis buhalteris.
  28. Direktorių pavaduoja direktoriaus pavaduotojas.
  29. Bibliotekos tarybos sprendimai įgyvendinami Bibliotekos direktoriaus įsakymais.

  V. BIBLIOTEKOS FINANSAVIMAS

  30. Biblioteka finansuojama iš Savivaldybės biudžeto.
  31. Centralizuotos lėšos spaudiniams ir kitiems dokumentams įsigyti skiriamos iš valstybės biudžeto per Kultūros ministeriją.
  32. Lėšos periodiniams leidiniams prenumeruoti yra skiriamos iš Savivaldybės biudžeto. Pagal galimybes Savivaldybė gali skirti papildomų lėšų spaudiniams ir kitiems dokumentams įsigyti.
  33. Lėšos naudojamos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, patalpų šildymui, elektros energijai, ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui, komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, patalpų remontui, kultūriniams renginiams organizuoti bei kitoms išlaidoms, susijusioms su Bibliotekos veikla.
  34. Papildomas lėšas sudaro įplaukos už mokamas paslaugas, parduotus Bibliotekos išleistus leidinius, juridinių ir fizinių asmenų parama ir labdara.
  35. Biblioteka gali būti finansuojama pagal specialiąsias programas, tikslines programas ir projektinę veiklą.
  36. Papildomai gautos lėšos yra neapmokestinamos. Kadangi biblioteka nėra pelno siekianti organizacija, jos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

  VI. BIBLIOTEKOS TURTAS

   37. Biblioteka patikėjimo teise valdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.
   38. Biblioteka turtą valdo, naudojasi juo neatlygintinai, privalo jį tausoti ir saugoti.
  39. Bibliotekos turtas negali būti privatizuotas, įkeistas. Juo negalima laiduoti ir garantuoti kitų subjektų prievolės vykdymo.

VII. VEIKLOS KONTROLĖ

  40. Bibliotekos veiklą kontroliuoja savininkas ar jo įgalioti pareigūnai, finansinės kontrolės teisę turinčios valstybinės institucijos bei institucijos, įgaliotos vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų kontrolę.

VIII. BIBLIOTEKOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

  41. Biblioteka reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo ir kitų Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka.
  
                                                            _____________________________________

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Paskelbta: Trečiadienis, 2012 m. balandžio 4 d.

                                                                                                               PATVIRTINTA
                                                                                                               Biržų rajono savivaldybės Jurgio
                                                                                                               Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus
                                                                                                               2018 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V1-65

Priedai: Vartotojo registravimo bibliotekoje ir paraiškos dėl asmens iki 16 metų registravimo bibliotekoje formos

NAUDOJIMOSI BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JURGIO BIELINIO VIEŠĄJA BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato bendrąją asmenų registravimo, registruotųjų vartotojų asmens duomenų tvarkymo ir paslaugų teikimo Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje (toliau – biblioteka) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

2. Naudotis bibliotekos paslaugomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo ir šių taisyklių nustatyta tvarka.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Bibliotekos paslauga – bet kuri bibliotekos veikla, organizuojama ir vykdoma tenkinant vartotojų informacinius, mokslinius, kultūrinius, edukacinius, profesinius, laisvalaikio poreikius ir naudojant visus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrangą, patalpas bei specialistų kompetenciją.

3.2. Neregistruotasis vartotojas – vartotojas, kuris lankosi bibliotekoje ir naudojasi bibliotekos paslaugomis, kurioms nebūtinas jo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas), pavyzdžiui, naudojimasis bibliotekos skaityklomis, dalyvavimas viešuose renginiuose, ekskursijose ir pan.

3.3. Registruotasis vartotojas – vartotojas, kuris yra registruotas bibliotekos informacinėje sistemoje ir turi jam išduotą vartotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę rezervuoti ir gauti panaudai į namus bibliotekos dokumentus, pratęsti jų panaudos terminą ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

3.4. Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, bibliotekos nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

3.5. Vartotojo pažymėjimas – registruotojo vartotojo identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę naudotis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

4. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatyme vartojamas sąvokas.

II skyrius

ASMENŲ REGISTRAVIMO TVARKA

5. Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti registruotuoju bibliotekos vartotoju ir įsigyti vartotojo pažymėjimą, turi:

5.1. susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

5.2. pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5.3. nurodyti asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir duomenis ryšiams palaikyti (gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį ir(ar) elektroninio pašto adresą);

5.4. pasirašyti šių taisyklių 1 priede nustatytos formos vartotojo registracijos kortelę ir tuo patvirtinti, kad:

5.4.1. susipažino su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

5.4.2. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;

5.4.3. yra informuotas apie asmens duomenų tvarkymo tikslus ir sąlygas;

5.5. išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą gauti bibliotekos informaciją ir(ar) dalyvauti bibliotekos vykdomose apklausose;

5.6. sumokėti bibliotekos nustatyto dydžio vartotojo pažymėjimo išdavimo mokestį, kurį patvirtino Biržų rajono savivaldybės taryba (2017 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T-74 dėl „Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainos“).

6. Fiziniai asmenys iki 16 metų registruojami pateikus nustatytos formos teisėto jų atstovo (tėvo, įtėvio, globėjo ar rūpintojo) paraišką (2 priedas).

7. Vaikų globos (rūpybos) įstaigų, specialiųjų mokyklų ir ugdymo centrų mokiniai, aukštųjų mokyklų mainų programoje dalyvaujantys užsienio universitetų studentai bei darbuotojai bibliotekoje registruojami naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka, pateikus minėtų įstaigų išduotą pažymą.

8. Esant techninėms galimybėms, vartotojai gali registruotis elektroniniu būdu, naudodamiesi asmens tapatybės nustatymo elektroninėje erdvėje priemonėmis.

9. Vartotojui, praradusiam ar sugadinusiam vartotojo pažymėjimą, naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka išduodamas naujas vartotojo pažymėjimas.

III skyrius

REGISTRUOTŲJŲ VARTOTOJŲ asmens DUOMENŲ TVARKYMAS

10. Vartotojų asmens duomenys bibliotekoje gali būti tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu būdu.

11. Tvarkydama vartotojų asmens duomenis, biblioteka vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (toliau − Reglamentas (ES) 2016/679), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimais.

12. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

12.1. organizuoti vartotojų aptarnavimą ir informacinį aprūpinimą;

12.2. vykdyti vartotojų apskaitą;

12.3. nustatyti asmens tapatybę;

12.4. vartotojo pažymėjimui funkcionuoti bendros vartotojų registravimo duomenų bazės pagrindu;

12.5. organizuoti vartotojų apklausas, mokslinius tyrimus siekiant gerinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę (tik esant rašytiniam sutikimui);

12.6. informuoti vartotojus apie bibliotekos paslaugas, informacijos išteklius, dokumentų panaudos terminus, organizuojamus renginius ir darbo laiko pakeitimus (tik esant rašytiniam sutikimui).

13. Biblioteka, gavusi vartotojo rašytinį sutikimą, gali vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimų tikslu rinkti papildomus asmens duomenis, susijusius su išsilavinimu, profesine veikla ir kt.

14. Apibendrinti bibliotekos vartotojų asmens duomenys naudojami statistikos tikslais.

15. Tvarkydama asmens duomenis biblioteka remiasi sutarties sudarymo ir vykdymo, sutikimo, pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymo teisiniais pagrindais ar kitomis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje nustatytomis teisėto tvarkymo sąlygomis.

16. Vartotojų duomenys atnaujinami (patikslinami) periodiškai, kalendorinių metų pradžioje.

17. Automatiniu būdu tvarkomi vartotojų asmens duomenys perduodami naudojimosi biblioteka taisyklėse nurodytai įstaigai ar institucijai, kuri teisės aktų nustatyta tvarka atlieka duomenų valdytojo funkciją.

18. Automatiniu būdu ir neautomatiniu būdu tvarkomi asmens duomenys saugomi tol, kol vartotojas naudojasi bibliotekos paslaugomis, arba bibliotekų informacinių sistemų nuostatuose nustatytą asmens duomenų saugojimo bibliotekos informacinėje sistemoje terminą. Suėjus šiam terminui, asmens duomenys sunaikinami. Šių taisyklių 12.5−12.6 papunkčiuose nustatytais tikslais asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja asmens sutikimas, bet ne ilgiau kaip asmens duomenų saugojimo informacinėje sistemoje nustatytas terminas.

19. Vartotojas dėl savo, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo gali kreiptis į biblioteką tiesiogiai ar naudojimosi biblioteka taisyklėse nurodytu elektroninio pašto adresu. Nagrinėjami tik identifikuotų vartotojų rašytiniai prašymai.

20. Bibliotekai patenkinus vartotojo prašymą ištrinti jo asmens duomenis, vartotojas netenka galimybės naudotis paslaugomis, kurioms būtinas jo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

21. Automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumą biblioteka užtikrina įgyvendindama infrastruktūrines (tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, griežtas gaisrinės saugos taisyklių laikymasis ir kt.), administracines (asmenų, dirbančių su asmens duomenimis, mokymas, vidaus dokumentų rengimas ir kt.), telekomunikacines (informacinių sistemų priežiūra, naudojimosi internetu saugumo užtikrinimas, slaptažodžių naudojimas ir kt.) priemones.

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO tvarka

22. Biblioteka teikia paslaugas pagal jos nuostatuose apibrėžtus veiklos tikslus ir funkcijas bei aptarnaujamos teritorijos ir(ar) tikslinės vartotojų grupės poreikius.

23. Informacija apie bibliotekos teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas bei jų teikimo tvarką skelbiama bibliotekos interneto svetainėje www.birzai.rvb.lt

24. Bibliotekos dokumentų panauda:

24.1. vartotojui į namus išduodama iki 10 vnt. dokumentų 30 dienų laikotarpiui, išduodamas tik vienas to paties pavadinimo ir laidos bibliotekos dokumento egzempliorius;

24.2. vartotojas gali pratęsti panaudai į namus išduoto dokumento grąžinimo terminą iki 30 dienų 3 kartus, išskyrus atvejus, kai jis turi kitų laiku negrąžintų dokumentų arba bibliotekos dokumentas yra užsakytas kito vartotojo;

24.3. į namus neišduodami reti ir ypač vertingi dokumentai, enciklopedijos, žinynai, kartografiniai, periodiniai leidiniai. Jais vartotojai gali naudotis tik skaitykloje;

24.4. vaizdiniai dokumentai, meno albumai, CD išduodami iki 5 vnt. 20 dienų laikotarpiui, o kraštotyriniai, bibliografiniai dokumentai išduodami iki 2 vnt. 10 dienų laikotarpiui be teisės prasitęsti grąžinimo terminą;

24.4. iki nustatyto panaudos termino negrąžinus dokumento, skaičiuojami delspinigiai:

24.4.1. delspinigių dydis iki 3 euro centų už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;

24.4.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

24.4.3. delspinigiai nebeskaičiuojami pasiekus panaudai išduotų ir laiku negrąžintų dokumentų įsigijimo kainą ar rinkos kainą jų išdavimo metu, delspinigių suma negali viršyti vienos bazinės socialinės išmokos dydžio.

25. Kilnojamosios įrangos, skirtos bibliotekos paslaugoms teikti (elektroninių knygų skaityklių, planšetinių, nešiojamų kompiuterių), (toliau – įranga) skolinimas bei patalpų rezervavimas:

25.1. vartotojams skolinamos įrangos ir rezervuojamų patalpų sąrašą nustato biblioteka;

25.2. įranga ir patalpos naudojami pagal jų paskirtį išimtinai vartotojo veiklai, nesuteikiant vartotojui teisės perduoti ir(ar) kitais būdais sudaryti sąlygas jomis naudotis tretiesiems asmenims;

25.3. įrangos skolinimo ir patalpų rezervavimo tvarką nustato bibliotekos vadovo įsakymu patvirtintas naudojimosi rezervuojamomis patalpomis ir įranga tvarkos aprašas.

26. Tarpbibliotekinis abonementas:

26.1. dokumentai, kurių nėra bibliotekos fonde, registruotiesiems vartotojams užsakomi iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų pagal bibliotekos nustatytą tarpbibliotekinio ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslaugų teikimo tvarką;

26.2. leidinio grąžinimo terminą nustato dokumentus skolinanti biblioteka;

26.3. tarpbibliotekinio abonemento paslaugos įkainius sudaro pašto paslaugų išlaidos.

27. Prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių vartotojams teikiama pagal duomenų bazės tiekėjo licencinėje sutartyje nustatytas teises ir sąlygas.

28.Viešos interneto prieigos paslaugos viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose vartotojams teikiamos be vartotojo pažymėjimo ir nemokamai.

Viešos interneto prieigos vartotojai registruojami bibliotekos viešos interneto prieigos sistemojeir     pasirašo   bibliotekos     elektroninių paslaugų žurnale.

29. Nuotolinės bibliotekos paslaugos, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas), teikiamos tik registruotiesiems vartotojams arba per elektroninės valdžios vartus.

30. Negalią turintiems vartotojams turi būti numatytos specialios paslaugos ir(ar) aptarnavimo sąlygos, jei įprastos bibliotekos paslaugos ir aptarnavimo sąlygos jiems yra neprieinamos. Jei yra galimybės ir pagrįstas poreikis, specialios sąlygos gali būti taikomos aptarnaujant dėl ligos laikinai nedarbingus, senatvės pensijos amžiaus sulaukusius asmenis ir kitas vartotojų grupes naudojimosi biblioteka taisyklėse nustatyta tvarka.

31. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal neatlygintinų paslaugų teikimo sutartis, išskyrus atvejus, kai teikiama paslauga yra įtraukta į mokamų paslaugų sąrašą, patvirtintą 2005 m. lapkričio 2 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-74 dėl „Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų“ ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. VI-16.

V SKYRIUS

VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

32. Vartotojas turi teisę:

32.1. gauti išsamią, tikslią ir aiškią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą, teikiamas paslaugas, jų teikimo procedūras ir aptarnavimo sąlygas;

32.2. naudotis visais bibliotekoje sukauptais ir prieinamais informacijos ištekliais, informacijos paieškos priemonėmis, bibliografinės informacijos tvarkymo įrankiais, turima įranga bei patalpomis (erdvėmis);

32.3. gauti panaudai dokumentus iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų;

32.4. tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas gauti atsakymą į ją;

32.5. gauti konsultacijas ir (ar) dalyvauti mokymuose informacijos paieškos, atrankos, tvarkymo ir naudojimo klausimais;

32.6. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis, vieša interneto prieiga, belaidžiu internetu bei asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;

32.7. lankytis bibliotekoje organizuojamuose viešuosiuose renginiuose;

32.8. asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais atgaminti bibliotekos dokumentus ar jų fragmentus;

32.9. teikti prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl bibliotekos teikiamų ir(ar) planuojamų teikti paslaugų bei aptarnavimo sąlygų (biblioteka turi tam tikslui skirtus sąsiuvinius).

32.10. įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises:

32.10.1. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 32.10.2. reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei asmens duomenys buvo tvarkomi remiantis sutikimu ar pagal teisės aktus yra kitas pagrindas šiai teisei įgyvendinti („teisė būti pamirštam“). Teisės aktų nustatyta tvarka „teisė būti pamirštam“ gali būti neįgyvendinta;

32.10.3. Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

32.10.4. reikalauti tiesiogiai perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui vartotojui patogia forma, jei vartotojas pats pateikė asmens duomenis ir jei jie tvarkomi automatiniu būdu sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu (teisė perkelti);

32.10.5. nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis šių taisyklių 12.5−12.6 papunkčiuose nustatytais tikslais (teisė nesutikti).

33. Vartotojo pareigos:

33.1. laikytis naudojimosi biblioteka taisyklių ir kitų bibliotekos teikiamas paslaugas reglamentuojančių teisės aktų bei nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

33.2. tausoti ir saugoti panaudai gautus dokumentus, paskolintą įrangą ir kitą bibliotekos turtą;

33.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus, paskolintą įrangą arba nustatyta tvarka pratęsti jų naudojimosi terminą;

33.4. patikrinti gautus panaudai dokumentus ir paskolintą įrangą, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų), o juos pastebėjus nedelsiant pranešti bibliotekos darbuotojui;

33.5. naudojantis informacijos ištekliais vadovautis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis;

33.6. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ir kt.) ar praradus bibliotekos vartotojo pažymėjimą nedelsiant informuoti biblioteką.

34. Vartotojui draudžiama:

34.1. naudotis kito vartotojo pažymėjimu, perduoti savo vartotojo pažymėjimą kitam asmeniui;

34.2. perduoti bibliotekos suteiktus prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, naudotis svetimais naudotojo vardais ir slaptažodžiais;

34.3. išsinešti dokumentus ar įrangą iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų, paskolintos įrangos apskaitą arba negautas bibliotekos darbuotojo leidimas;

34.4. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

34.5. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

34.6. lankytis bibliotekoje apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, neštis į patalpas daiktus, kurie kelia pavojų aplinkiniams, pavojingai elgtis, keliant grėsmę sau ir kitiems bibliotekos vartotojams, žodžiais ir (ar) veiksmais žeminti vartotojų ir darbuotojų žmogiškąjį orumą, ignoruoti bendruosius asmens higienos ir elgesio viešosiose vietose reikalavimus;

34.7. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, pardavinėti prekes ar paslaugas ir kt.;

34.8. skelbti informaciją (reklamas, skelbimus ir pan.) bibliotekos patalpose iš anksto nesuderinus su bibliotekos administracija.

35. Vartotojo atsakomybė:

35.1. vartotojas, nepranešęs bibliotekai apie prarastą vartotojo pažymėjimą, atsako už kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu, atliktus veiksmus;

35.2. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, pakeičia juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais. Dokumentai pripažįstami lygiaverčiais įvertinus prarastų dokumentų kainą, leidimo metus, turimų egzempliorių skaičių ir paklausą bibliotekoje. Jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas atlygina pagal bibliotekos vadovo įsakymu patvirtintą žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus, įrangą tvarką;

35.3. jei dėl panaudai gauto dokumento, paskolintos įrangos praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ar sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta šių taisyklių 25.4 papunktyje. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

35.4. nustačius tyčinio bibliotekos dokumentų, įrangos ar kito turto pasisavinimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejus, vartotojas atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka;

35.5. už vartotojo iki 16 metų amžiaus prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir (ar) žalą, padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako jo atstovas (tėvas, įtėvis, globėjas ar rūpintojas) naudojimosi biblioteka taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

BIBLIOTEKos TEISĖS ir PAREIGOS

36. Biblioteka turi teisę:

36.1. rinkti ir tvarkyti šių taisyklių 13 punkte nustatytiems tikslams pasiekti būtinus vartotojo asmens duomenis, o, gavus rašytinį vartotojų sutikimą, mokslinių ir(ar) vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimų tikslais rinkti papildomus asmens duomenis;

36.2. nustatyti vartotojams išduodamų dokumentų, įrangos skaičių ir skolinimo terminus, termino pratęsimo ir dokumentų, įrangos, patalpų rezervavimo tvarką bei kitas specialias naudojimosi biblioteka sąlygas (pvz., dėl gyvūnų augintinių, maisto vartojimo ir pan.);

36.3. paprašyti vartotojų parodyti išsinešamus dokumentus ir daiktus, jeigu suveikė dokumentų apsaugos signalizacija ar kilo įtarimas dėl bibliotekos turto ar bibliotekos vartotojo asmeninio turto vagystės;

36.4. paprašyti vartotojų pasišalinti iš bibliotekos patalpų, jei jiems apribota teisė naudotis bibliotekos paslaugomis, jei vartotojai yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu užsiima komercine veikla bibliotekos patalpose arba kitaip pažeidžia bibliotekos teikiamas paslaugas reglamentuojančius teisės aktus;

36.5. bibliotekos ar įstaigos, vykdančios bibliotekų veiklą, vadovo sprendimu terminuotam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka ar kuria nors iš bibliotekos teikiamų paslaugų, jei vartotojas nesilaikė naudojimosi biblioteka taisyklių ir(ar) kitų teikiamų paslaugų tvarką reglamentuojančių teisės aktų;

36.6. suderinus su bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ne daugiau kaip vieną darbo dieną per mėnesį dėl bibliotekos fondo pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių jo priežiūros priemonių neaptarnauti vartotojų.

37. Bibliotekos pareigos:

37.1. užtikrinti šiose taisyklėse nustatytų vartotojų teisių įgyvendinimą;

37.2. teikiant paslaugas vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

37.3. patvirtinti ir bibliotekos interneto svetainėje paskelbti naudojimosi biblioteka taisykles ir kitus norminius dokumentus, būtinus teikiant specializuotas paslaugas;

37.4. patikslinti šių taisyklių 18−20 punktuose pateiktą informaciją, nurodant konkretų duomenų valdytoją, kuriam perduodami vartotojų asmens duomenys, asmens duomenų saugojimo terminus ir bibliotekos kontaktus ryšiams dėl asmens duomenų apsaugos;

37.5. nustatyti mokamų paslaugų teikimo tvarką ir jų įkainius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ bei Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-74 dėl „Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų“ ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. VI-16.

37.6. nustatyti bibliotekos darbo (vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtiniais atvejais, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas bibliotekos interneto svetainėje paskelbus informaciją apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

37.7. išduodant bibliotekos dokumentus, įrangą panaudai nurodyti panaudos terminą bei grąžinimo datą, esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

37.8. vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau kaip kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus teikiamų paslaugų kokybei gerinti, naujiems produktams ir paslaugoms kurti;

37.9. užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą negalią turintiems asmenims ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms reikia specialių paslaugų ir (ar) aptarnavimo sąlygų;

37.10. rašytiniu bibliotekos darbuotojo ar nukentėjusio asmens tarnybiniu pranešimu ir (ar) techninėmis priemonėmis (filmavimo, fotografavimo, garso įrašymo įranga ir pan.) nedelsiant fiksuoti bibliotekos teikiamas paslaugas reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo faktą ir surašyti aktą, su kuriuo vartotoją supažindinti pasirašytinai (vartotojui atsisakius pasirašyti, akte daroma žyma apie atsisakymą);

37.11. įvertinti vartotojo padarytą pažeidimą pagal masto, sunkumo bei poveikio trukmės kriterijus ir priimti sprendimą dėl teisės naudotis biblioteka ar jos teikiama konkrečia paslauga (paslaugomis) ribojimo, su kuriuo vartotojas supažindinamas pasirašytinai ar registruotu laišku;

37.12. kreiptis į policijos įstaigą, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo, viešosios tvarkos pažeidimo atvejus.

 

____________________________________

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt