Lietuviško žodžio nešėjas

Paskelbta: Trečiadienis, 2017 m. kovo 8 d.

2016 m. kovo 15 d. Viešosios bibliotekos darbuotojai surengė konferenciją, skirtą knygnešio Jurgio Bielinio 170-oms gimimo metinėms paminėti. Prieš konferenciją rajono vadovai ir Viešosios bibliotekos darbuotojai knygnešio atminimą pagerbė Suoste, ant Jurgio Bielinio kapo padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutę. Konferencijoje dalyvavo knygnešystės idėjas branginantys žmonės. Jos dalyvius sveikino Viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė, Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė, linkėdamos, kad gyvuotų lietuviška kalba, o knygnešystės tradicijos keliautų iš kartos į kartą. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė kalbėjo apie Gabrielės Petkevičaitės-Bitės sąsajas su Jurgiu Bieliniu, kunigas Rimantas Gudelis prisiminė kryžiaus istoriją, prie kurio Katinų kaime, Pasvalio rajone, mirė Jurgis Bielinis. Autentiškas kryžius saugomas Bistrampolio rūmų ansamblio koplyčioje. Pasvalio krašto muziejaus darbuotoja Bronislava Lapinskaitė savo dalykiškame pranešime pristatė Pasvalio krašto knygnešius, kurių veiklai didžiausią įtaką turėjo J. Bielinis. Knygnešio J. Bielinio proanūkės Gražinos Navalinskienės atsiminimus perskaitė bibliotekos pavaduotoja Dina Burbulienė. Apie tai, kaip knygnešio atminimas saugomas jo gimtinėje, pasakojo mokytoja Aldona Vejelienė. Pranešimą Knygnešio žemės biblioteka ir Jurgio Bielinio vardo įprasminimas parengė ir perskaitė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Aušra Jakubelskienė. Parengtą spaudinių parodą Lietuviško žodžio nešėjas konferencijoje pristatė Informacijos skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Taujanskienė. Su Jurgio Bielinio ekspozicija Biržų krašto Sėla muziejuje ir knygnešystės edukacine veikla supažindino šio muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė ir muziejininkė Rima Binkienė. Gražus konferencijos akcentas – padėkos  raštai aktyviausiems bibliotekininkų pagalbininkams, šiandieniniams knygnešiams.

Laiko valdymas

Paskelbta: Trečiadienis, 2017 m. kovo 8 d.

Lektorė Sigita Petrovė psichologiniais klausimais padėjo seminaro dalyviams suvokti savo galimybes laiko planavime, praktinėmis užduotimis išgrynino laiko planavimo sampratą. Akcentuota, kad pamatinių tikslų ir kitų prioritetų teisingas sudėliojimas turi įtakos atliekamo darbo kokybei, o naujos patirtys formuoja naujus įgūdžius. Seminaro dalyviai su lektore aptarė būdingas darbų atidėliojimo priežastis, gavo patarimų kaip to išvengti. Bibliotekininkai, naudodami Eizenhauerio dėsnį, mokėsi kokiu santykiu reikia atlikti skubius ir neskubius, svarbius ir nesvarbius darbus. Pasiektas tikslas didina pasitikėjimą savimi, todėl visi atlikti darbai turi teikti ir emocinį pasitenkinimą, – teigė S. Petrovė. Seminaras bibliotekų darbuotojams davė daug praktinės naudos.

Pokyčių valdymas ir komandinis darbas: rytdienos iššūkiai

Paskelbta: Trečiadienis, 2017 m. kovo 8 d.

Seminarą vedė Šiaulių valstybinės kolegijos docentė dr. Ligita Šalkauskienė. Pranešime Veiksmingas pokyčių valdymas pateikė strateginio mąstymo ir planavimo ekspertų įžvalgas, praktikos pavyzdžius. Analizavo metodų taikymą situacijai suvaldyti, buvo atliekamos praktinės užduotys. Kitame šio seminaro pranešime Komandinio darbo principai ir metodai lektorė aptarė aktualiausias komandinio darbo charakteristikas, palygino komandos ir grupės veiklos panašumus bei skirtumus. Buvo kalbama apie svarbiausius sėkmingos komandos aspektus, darbo bruožus. Seminaro dalyviai susipažino su komandos formavimo tendencijomis. Psichologinių metodų pagalba buvo atliekami kolektyvo tyrimai, leidžiantys spręsti kolektyvo narių tinkamumą komandiniam darbui. Vyko asmens komandinių vaidmenų profilio pagal R. M. Belbino teoriją nustatymas. Šios praktinės užduotys ugdė kolektyvo komandinio darbo supratimą bei galimybes.

Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose

Paskelbta: Antradienis, 2016 m. balandžio 5 d.

Viešosios bibliotekos globėjo dr. Vinco Grigo iniciatyva birželio 18 dieną Viešojoje bibliotekoje vyko mokslinė konferencija Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose. Konferencijoje buvo perskaityti 5 pranešimai: Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė pranešime Vilniaus universiteto bibliotekai – 445 apžvelgė universiteto bibliotekos istoriją, supažindino su šiandieninės, modernios bibliotekos misija, funkcijomis, paslaugomis, vartotojų poreikiais. Pademonstruotas trumpas reprezentacinis filmukas. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus bibliotekininkas Paulius Bagočiūnas perskaitė pranešimą Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose. Prelegentas, apžvelgdamas Biržų krašto istoriją nuo XVI a., išmoningai pristatė atvežtos parodos eksponatus, kurie susiję su Biržų krašto šviesuoliais Jurgiu Bieliniu, Stanislovu Dagiliu, Alfonsu Petruliu, Baliu Sruoga, Kaziu Binkiu, Vladu Stanka ir kitais. Aktualia tema  Žiniasklaidos ir informacinis raštingumas: bibliotekininko nerimas susidūrus su Z karta kalbėjo Vilniaus universiteto bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjas dr. Vincas Grigas. Pateikęs naudingos informacijos apie Z kartos vartotojus, apibūdino bibliotekininko vaidmenį ugdant informacijos vartotoją ir viešosios bibliotekos koncepciją šioje srityje, kalbėjo apie žiniasklaidos ir informacinio raštingumo vystymąsi. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja dr. Inga Liepaitė ir Retų spaudinių skyriaus vedėja Virginija Galvanauskaitė pristatė ir analizavo parodos Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose eksponatus, jų reikšmę Lietuvos kultūriniame-istoriniame kontekste. Tęsiant Biržų krašto istorinio paveldo apžvalgą, pranešimą Biržų miestiečių slaptasis archyvas skaitė Biržų krašto muziejaus Sėla direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė. Pristatytas muziejuje saugomas krašto dokumentinis paveldas ir šios istorinės medžiagos išsaugojimo istorija. Konferencijoje išklausyti pranešimai praplėtė bibliotekininkų akiratį istorine bei profesine prasme, suteikė žinių apie rašytinio paveldo kaupimo bei sklaidos galimybes.

 

Mokyklos biblioteka: mokytojo ir bibliotekininko bendradarbiavimo organizavimas ir tobulinimas

Paskelbta: Antradienis, 2016 m. balandžio 5 d.

Rugsėjo 29 d. 19 viešosios bibliotekos, padalinių ir rajono mokyklų bibliotekų specialistų dalyvavo seminare Šiaulių universiteto bibliotekoje. Seminaro tema Mokyklos biblioteka: mokytojo ir bibliotekininko bendradarbiavimo organizavimas ir tobulinimas. Šiaulių universiteto bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Vilija Montvilienė kalbėjo apie šiandieninės bibliotekos koncepciją ir naujas funkcijas. Jos manymu, bibliotekininkas kartu su mokytoju turėtų ugdyti vaikų kritinį mąstymą, skatinti savarankiškai mokytis visą gyvenimą. Lektorė analizavo bendradarbiavimo lygmenis, integracinius ryšius, vaikų informacinio ugdymo priemones. Seminaro dalyviai buvo skatinami dalyvauti integruotose pamokose, mokyklų projektuose, tapti rašto darbų ir informacijos ieškos konsultantais bei vertintojais. Mūsų bibliotekininkai turėjo galimybę apžiūrėti visus Šiaulių universiteto bibliotekos skyrius, dr. J. Šliūpo archyvą, pamatyti, kaip turimi bibliotekos ištekliai naudojami edukaciniuose užsiėmimuose. Dalyvauta praktiniame komandiniame užsiėmime kuriant naujas edukacines programas, vyko diskusija ir aptarimas. Seminaro dalyviai gavo Šiaulių universiteto Mokslo ir meno tarybos kvalifikacinius pažymėjimus.

 

Su pagarba praeičiai ir viltimi ateičiai

Paskelbta: Antradienis, 2016 m. balandžio 5 d.

2015 m. spalio 30 d. Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras Su pagarba praeičiai ir viltimi ateičiai, skirtas Lietuvos etnografinių regionų metams. Seminare dalyvavo Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, Biržų krašto muziejaus Sėla darbuotojai, Viešosios bibliotekos, padalinių bei rajono mokyklų bibliotekininkai. Biržų PMMMC seminaro dalyviams išdavė kvalifikacinius pažymėjimus.     
Pradėdama seminarą, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė, akcentavo būtinybę skirti dėmesį etnokultūrai ir šią veiklą įvardijo  kaip dar neišnaudotą nišą bibliotekų darbe. Kokiomis priemonėmis galėtų bibliotekos prisidėti prie regiono etnokultūros išsaugojimo, kalbėjo visi seminaro lektoriai. Garbės kraštotyrininkė, Mikelio prizo (Šiaulių kraštotyrininkų draugijos apdovanojimas, įvertinantis Lietuvos kraštotyrininkų darbą), respublikinių parodų laureatė Irena Rudzinskienė supažindino su Genealoginių medžių ir šeimų istorijų rengimo teorija bei praktika. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas, edukatorius Almantas Šlivinskas pristatė kraštotyrinį darbą Pirmųjų Lietuvos vietovaizdinių atvirukų genezė. Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Nijolė Taujanskienė perskaitė pranešimą Kraštotyros darbai viešojoje bibliotekoje. Šio skyriaus vedėja Laima Ramutėnienė pateikė informaciją iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vykusios mokslinės konferencijos Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas: nuo silva rerum iki šiuolaikinių socialinių tinklų. Itin daug profesinių žinių suteikė Lietuvos Etninės kultūros globos vyriausios specialistės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentės dr. Dalios Urbanavičienės pranešimas Etnokultūrinio ugdymo svarba, problemos ir galimybės. Lektorė detalizavo Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą (1996 m. gruodžio 19 d. Nr. VIII-49), įtvirtinusį būtinybę ugdyti tautinę savimonę, užtikrinantį lietuvių tautos etninės kultūros, jos savitumo ir papročių išsaugojimą. Docentė pastebėjo, kad kultūros įstaigos etninę kultūrą galėtų plėtoti per neformalųjį ugdymą, edukacines programas. Dalia Urbanavičienė pateikė rekomendacijas kaip ugdyti etninę kultūrą: kokios ugdymo formos, tinkama aplinka, regioninis savitumas, sąveika su tėvais ir vietos bendruomene. Seminaro dalyviams buvo pateikti šaltiniai kur galima rasti metodinę medžiagą šia tema. Diskutuota apie etnokultūros padėtį ir jos kaitą.

 

Bibliotekos perspektyva – edukacinė veikla

Paskelbta: Antradienis, 2015 m. gegužės 12 d.

2015 m. balandžio 30 d. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje kartu su partneriu Biržų PMMMC organizuotas seminaras „Bibliotekos perspektyva – edukacinė veikla“. Malonu, kad kolegos iš Panevėžio ir Šiaulių itin teigiamai įvertino seminaro temos aktualumą bei reikalingumą. Į seminarą buvo pakviesti ne tik rajono viešųjų bibliotekų, bet ir mokyklų bibliotekų specialistai. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė džiaugėsi sėkmingu bendradarbiavimu su rajono mokyklomis ir išreiškė viltį, kad ateityje šis bendradarbiavimas duos teigiamų rezultatų, nes vaiko ugdymas yra bendras mokyklų bei bibliotekų reikalas. Siekiant pritraukti į bibliotekas ir jose lavinti vaikus, reikia įdomios, patrauklios veiklos, atitinkančios nūdienos vaiko poreikius. Tam geriausiai tarnauja edukacinės bibliotekų programos.
Apie tai pranešimą skaitė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldona Šiaulienė. Pateikusi edukacinės programos apibrėžimą, tikslus ir uždavinius, pranešėja kalbėjo apie šiandienos vaikų poreikius, jų pomėgius, galimybes juos sudominti bibliotekoje. Lektorė aiškino kaip reikėtų plėtoti vaikų klubų veiklą, bibliotekos ritualus, pristatė Šiaulių apskrities viešojoje bibliotekoje vykdytas ir dabar veikiančias edukacines programas. Pasidalinusi gerąja patirtimi, A. Šiaulienė seminaro dalyviams pateikė praktinių užduočių, atsakė į kolegų klausimus. Pranešimą papildė Šiaulių rajono viešosios bibliotekos edukatoriaus Almanto Šlivinsko pateikti praktiniai pavyzdžiai.
Savanorystės vaikų bibliotekoje: savanoriškos, projektinės ir edukacinės veiklos temą nagrinėjo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centro vadovė Gema Dromantienė. Lektorė pirmiausia kalbėjo apie vaikų bibliotekos misiją, akcentavo vaikų ugdymo, įgūdžių diegimo svarbą per edukacines programas bei tokių programų būtinybę. G. Dromantienė pastebėjo, kad rašytojos, publicistės, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės anuomet skleistos švietimo, kultūros, jaunosios kartos ugdymo idėjos tebėra gyvos ir šiandien. Lektorė pasakojo apie vystomą savanorišką veiklą, jos teikiamą naudą, apie projektus kaip tiesioginį kelią į savanorystės sėkmę. Pasak G. Dromantienės, savanorių vykdoma veikla padeda išeiti už bibliotekos ribų, o tai labai svarbu norint įsilieti į vietos bendruomenę ir būti naudingais. Kad sudominti vaiką – reikia kažko nestandartinio, be galo įdomaus. Tuo tikslu yra rengiamos edukacinės ir informacinės programos. Paaiškino kodėl verta būti edukatoriumi, kas lemia edukacinių programų sėkmę, kas jas vertina, kokia yra inovacijų nauda ir kokios šios veiklos kliūtys.
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos edukacinių programų vaikams vykdymo patirtį apžvelgė Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rita Baltrukienė. Vedėja pastebėjo, kad Skaitymo metų akcijos jau duoda rezultatus: bibliotekose daugėja tėvelių su mažais vaikais, lankytojai yra kur kas aktyvesni, labiau pasitiki bibliotekų siūlomomis paslaugomis. Per žaidimus vaikai mokosi, lavina atmintį, pažįsta pasaulį. Edukacinės programos naudingos ne tik dabar, bet duos rezultatus ir ateityje.
Informacijas iš Vilniuje kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ kūrybinės laboratorijos seminaro „Edukacinės programos gimimas“ pateikė Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Odeta Skrivelienė, Pabiržės struktūrinio padalinio vyr. bibliotekininkė Edita Gerulienė ir Vabalninko miesto padalinio vyr. bibliotekininkė Vilma Šulnienė. Kalbėta apie mokymąsi netradicinėse erdvėse, kas svarbu šiuolaikiniam mokiniui, apie įdomų, naudingą, nenuobodų ugdymo proceso patrauklumą. Kultūrinės edukacijos, kurias vykdo bibliotekos, turi didelę reikšmę ugdant jaunimą, remiant popamokinę veiklą, tenkinant moksleivių kultūrinius ir savišvietos poreikius. Seminaro dalyviams buvo pateiktos praktinės užduotys: „Lietuvos istorija kitaip“ ir „Apibendrinimas“ pagal E. de Bono metodą. Draugiškas užduočių sprendimas leido seminaro dalyviams įsitikinti, kad edukacinė veikla patraukli, įdomi ir naudinga.

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt