Sukaktys ir datos

Paskelbta: Antradienis, 23 Spalio 2018

Straipsnių sąrašas

 

1 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Biržuose gimė biologė, chemikė, gamtos mokslų daktarė VESTA SKRODENYTĖ–ARBAČIAUSKIENĖ.
1 d. – 95 metai, kai (1934 m.) Šiauliuose (Anykščių r.) gimė kunigas JUOZAPAS BALČIŪNAS. Mirė 2002 m. gegužės 28 d. Panevėžyje. 1977–1984 m. dirbo klebonu Nemunėlio Radviliškyje.
1 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Šveicarijoje mirė pedagogė, vertėja, Lietuvos evangelikių moterų sąjungos įsteigėja ir ilgametė jos pirmininkė KLARA ŠEPETIENĖ. Gimė 1879 m. vasario 4 d. Vecaucėje (Latvija). Gyveno ir dirbo Nemunėlio Radviliškyje, Papilyje.
1 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Žagarėje gimė karininkas STASYS VENGIANSKIS (VENGIANSKAS). Mirė 1987 m. lapkričio 11 d. Biržuose.
2 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Roviškiuose gimė literatė DANUTĖ ŠTEINBERGA.
2 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Ožkiniuose (Kupiškio r.) žuvo Lietuvos kariuomenės aviacijos kapitonas, partizaninio judėjimo Biržų apskrityje organizatorius ALBINAS TINDŽIULIS. Gimė 1910 m. rugsėjo 11 d. Gineišiuose (Rokiškio r.)
3 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Bardiškiuose (Raseinių r.) gimė agronomė, mokslininkė, biomedicinos mokslų daktarė ELENA PETRAUSKAITĖ. Yra dirbusi Pabiržėje.
3 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Daukniškiuose gimė inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras, knygų autorius JONAS VEGYS.
4 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Baluškiuose (Pasvalio r.) gimė karininkas ALFONSAS KUPRYS. Baigė Biržų gimnaziją.
4 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Biržuose gimė karininkas VILIUS NASTOPKA.
4 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Biržuose mirė kunigas KAZIMIERAS RIMKEVIČIUS. Palaidotas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. Gimė 1878 m. Sliepsiškiuose (Anykščių r.). 1867 – 1919 m. Biržų klebonas, vienas iš „Saulės" gimnazijos įkūrėjų.
4 d. – 140 metų, kai (1879 m.) Vecaucėje (Latvija) gimė pedagogė, vertėja, Lietuvos evangelikių moterų sąjungos įsteigėja ir ilgametė jos pirmininkė KLARA ŠEPETIENĖ. Mirė 1964 m. vasario 1 d. Šveicarijoje. Gyveno ir dirbo Nemunėlio Radviliškyje, Papilyje.
4 d. – 155 metai, kai (1864 m.) Ručenių dvare (Pasvalio r.) gimė rašytoja, poetė, visuomenininkė, aušrininkė LIUDVIKA MALINAUSKAITĖ-ŠLIŪPIENĖ. Mirė 1928 m. balandžio 7 d. Kaune. Mokėsi Biržuose evangelikų reformatų mokykloje.
4 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Padubysio dvare (Panevėžio aps.) gimė karininkas KOSTAS VOLBEKAS. Mirė 1983 m. balandžio mėn. Nuo 1932 m. Papilio pradinės mokyklos vedėjas, Papilio šaulių būrio vadas, Tautininkų sąjungos Papilio apylinkės pirmininkas.
5 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Pasvalio valsč. gimė kunigas, spaudos darbuotojas JONAS KRIVICKAS. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
5 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Antaviliuose (Vilniaus r.) mirė chorvedys, muzikos pedagogas APOLINARAS LIKERAUSKAS. Gimė 1899 m. liepos 15 d. Sankt Peterburge. Nuo 1910 m. gyveno, dirbo Biržų rajone.
5 d. – 55 metai, kai (1964 m.) gimė biomedicinos mokslų daktarė ROMA SEMAŠKIENĖ (VALENTINAVIČIŪTĖ).
5 d. – 35 metai, kai (1984 m.) Kaune mirė agronomas JUOZAS ŠLEIVA. Gimė 1906 m. kovo 11 d. Putiškyje.
6 d. – 10 metų, kai (2009 m.) mirė kunigas JUOZAS BAGDONAS. Gimė 1914 m. sausio 2 d. Pladiškiuose (Panevėžio r.). Dirbo vikaru Biržuose.
6 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Vidugiriuose (Pasvalio r.) gimė karininkas ALFONSAS GABRIŪNAS. Mirė 1995 m. vasario 1 d. Giluvoje (Raseinių r.). Baigė Biržų gimnaziją.
7 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Čikagoje mirė pedagogas, visuomenės veikėjas MATAS KRIKŠČIŪNAS. Gimė 1886 m. Ašmintoje (Prienų r.). 1924–1929 m. mokytojavo Biržuose.
7 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Vilniuje mirė technikos mokslų daktaras, dainininkas, knygų autorius AUGUSTAS KUBILIUS. Gimė 1933 m. rugsėjo 28 d. Stroliuose.
7 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Linkuvoje mirė kunigas, filosofas JUOZAS LOMANAS. Gimė 1899 m. rugsėjo 23 d. Aukštuoliuose. Buvo Biržų gimnazijos kapelionu. Palaidotas Vabalninke.
7 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Štakiriuose gimė žurnalistas, literatas, fotografas VILIUS MIZARAS. Dirbo „Biržiečių žodžio" redakcijoje.
7 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Titkoniuose (Pasvalio r.) gimė karininkas PETRAS POVILIONIS. Mokytojavo Biržų gimnazijoje.
8 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Saločių valsč. (Pasvalio r.) gimė chemijos mokslų kandidatė RŪTA REGINA ČEPELIENĖ. Mirė 1995 m. 1960 m. baigė Biržų vidurinę mokyklą.
8 d. – 70 metų, kai (1949 m.) gimė lakūnas, sklandytojas, nusipelnęs treneris, 1981–1998 m. Biržų aeroklubo viršininkas VIDMANTAS JUKNA.
8 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Stroliuose gimė choro dirigentas, pedagogas JONAS KUBILIUS.
11 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Vabalninke mirė pedagogė, kraštotyrininkė MIRDZA GARBAUSKIENĖ. Gimė 1938 m. gruodžio 26 d. Slimaniškyje.
11 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Pukniškyje gimė fotografas ALGIRDAS KALNINIS.
11 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Biržuose gimė Sovietinės armijos generolas majoras PETRAS TURLA. Mirė 1995 m. lapkričio 11 d. Dirbo Krašto apsaugos ministrų A. Butkevičiaus, L. Linkevičiaus patarėju.
11 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Nausėdžiuose gimė gydytojas, evangelikų reformatų kuratorius VILIUS VILEIŠIS. Mirė 1991 m. gegužės 5 d. Čikagoje. Dirbo Vabalninko sveikatos punkte, Biržų apskrities ligoninėje, vertėsi privačia praktika.
13 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Papilyje gimė filosofas, habil. dr. (humanitariniai m., filosofija), profesorius SKIRMANTAS JANKAUSKAS.
12 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė rašytojas, žurnalistas ALBERTAS VYTAUTAS MISEVIČIUS. Mirė 1994 m. balandžio 28 d. Vilniuje. Pokario metais dirbo „Biržiečių tarybinio žodžio" redakcijoje.
12 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Šlekiškiuose gimė zootechnikas, visuomenės veikėjas BRONIUS PEČIULIS.
13 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Šlepščiuose gimė ekonomistas, spaudos bendradarbis JONAS DAGYS. Mirė Biržuose 1983 m. liepos 14 d.
13 d. – 55 metai, kai (1964 m.) gimė TŪB „Rinkuškiai" bendrasavininkas SIGITAS KALKYS.
13 d. – 5 metai, kai (2014 m.) Biržuose mirė krašto muziejaus „Sėla" muziejininkas ANTANAS SEIBUTIS. Gimė 1961 m. lapkričio 7 d. Narkūnuose (Rokiškio r.).
14 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Stipinuose (Pasvalio r.) gimė karininkas PETRAS JURGAITIS. Mirė 1959 m. kovo 19 d. JAV. 1936 m. buvo išrinktas Biržų miesto burmistru.
14 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Palangoje gimė MARTYNAS MACAITIS. Žuvo lageryje 1943 m. gegužės 26 d. Tarnavo Lietuvos pasienio policijoje Nemunėlio Radviliškio policijos rajono, Rokiškio policijos rajono viršininku.
14 d. – 105 metai, kai (1914 m.) Svėdasuose (Anykščių r.) gimė kunigas ALEKSANDRAS PAPUČKA. Mirė 1977 m. birželio 16 d. Kupreliškyje.
14 d. – 105 metai, kai (1914 m.) gimė psichologijos mokslų daktarė, visuomenės veikėja AGOTA ŠIDLAUSKAITĖ. Mokėsi Biržų gimnazijoje.
16 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Dainiūnuose gimė žurnalistas, literatas, tautodailininkas, kraštotyrininkas, ilgametis „Biržiečių žodžio" redaktorius ALGIRDAS BUTKEVIČIUS.
17 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Vilniuje mirė literatūros tyrinėtojas, kritikas VYTAUTAS KUBILIUS. Gimė 1928 m. lapkričio 23 d. Aukštadvaryje (Rokiškio r.). Mokėsi, dirbo Biržuose.
17 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Bostone mirė agronomas, publicistas, vertėjas JUOZAS VALIŪNAS. Gimė 1896 m. birželio 29 d. Juodeišiuose. 1924–1933 m. Biržų apskrities agronomas.
17 d. – 70 metų, kai (1949 m.) Gaigaluose gimė pedagogas, socialinių mokslų daktaras AUDRONIUS VILKAS.
18 d. – 65 metai, kai (1954 m.) Biržuose gimė pedagogė, teisininkė Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja ALDONA SAKALAUSKIENĖ. Mokytojavo Biržų II vidurinėje mokykloje, 1982–1987 m. dirbo Biržų civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
18 d. – 115 metų, kai (1904 m.) Vynupėje (Panevėžio r.) gimė inžinierius architektas, menotyros mokslų kandidatas, Valstybinės premijos laureatas FELIKSAS BIELINSKIS. Sudarė Biržų ligoninės projektą. Mirė 1986 m. vasario 13 d. Kaune.
18 d. – 40 metų, kai (1979 m.) Kočėnuose gimė tautodailininkas, tapytojas, drožėjas ROLANDAS BRIEDIS.
18 d. – 15 metų, kai (2004 m.) JAV mirė evangelikų reformatų bažnyčios garbės kuratorius, JAV aviacijos ir aeronautikos inžinierius MARTYNAS KREGŽDĖ. Gimė 1922 m. birželio 9 d. Rygoje. Vaikystėje gyveno Biržuose.
19 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Novošatkine (Rusija) gimė karininkas KOSTAS FRANKAS. Mirė 1996 m. gegužės 15 d. Biržuose.
19 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Vilniuje mirė karininkas JUOZAS ZIGMANTAS. Gimė 1916 m. sausio 13 d. Varkove (Rusija). Baigė Biržų gimnaziją.
19 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Biržuose gimė dailininkas LEONAS ŽYGAS. Mirė 1980 m.
20 d. – 10 metų, kai (2009 m.) mirė dailininkas VYTAUTAS IGNAS-IGNATAVIČIUS. Gimė 1924 m. gegužės 16 d. Zacido vns. (Raseinių apskr.). Mokėsi Biržų gimnazijoje.
20 d. – 75 metai, kai (1944 m.) Lujėnuose gimė buvęs Aplinkos ministerijos viceministras, UAB „Granitinė skalda" direktorius JULIUS LAICONAS.
20 d. – 80 metų, kai (1939 m.) Kaune mirė karininkas JONAS LAPINSKAS. Gimė 1898 m. kovo 30 d. Tarvydų dvare (Telšių r.). 1936 m. paskirtas Biržų apskrities komendantūros raštvedžiu.
20 d. – 125 metai, kai (1894 m.) Ginkūnuose gimė karininkas VINCAS MATULIONIS. Žuvo lageryje 1943 m. gegužės 2 d. 1920 m. paskirtas Biržų miesto ir apskrities kariniu komendantu.
21 d. – 15 metų, kai (2004 m.) Biržuose mirė kunigas PETRAS NYKŠTA. Gimė 1928 m. kovo 12 d. Zarasų rajone.
22 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Kriaunose (Rokiškio r.) gimė muzikos mokytojas, chorvedys VYTAUTAS LAIMUTIS ČETKAUSKAS. Mokytojavo Papilyje, Biržuose. Biržų rajoninių dainų švenčių organizatorius. Mirė 2017 m.
22 d. – 85 metai, kai (1934 m.) Satkūnuose gimė dailininkė, skulptorė ELENA EUGENIJA PALŠYTĖ-KASPERAVIČIENĖ. Mirė 2003 m. gruodžio 13 d.
22 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Libieškiuose (Latvija, Bauskės r.) gimė pedagogė, buvusios Kvetkų pagrindinės mokyklos direktorė SIGUTĖ KVETKIENĖ.
22 d. – 25 metai, kai (1994 m.) Vilniuje mirė dailininkas grafikas PETRAS RAUDUVĖ. Gimė 1912 m. rugsėjo 5 d. Baukuose (Pasvalio r.). Mokėsi Biržų gimnazijoje.
24 d. – 95 metai, kai (1924 m.) Daukniškiuose (Panevėžio r.) gimė vargonininkas, chorvedys PRANAS DŪMANAS. Mirė 1989 m. spalio 23 d. Anykščiuose. 1945–1948 m. vargoninkavo Kupreliškio bažnyčioje, 1953–1960 m. dėstė muziką Vabalninko vidurinėje mokykloje, vadovavo moksleivių, kultūros namų ir žemės ūkio mokyklos mišriems chorams.
25 d. – 120 metų, kai (1899 m.) Bobėnuose gimė karininkas PETRAS JANONIS.
26 d. – 100 metų, kai (1919 m.) Kyviliškiuose gimė ryšininkas, Kauno radijo stoties inžinierius, Kauno politechnikos instituto dėstytojas VYTAUTAS KRISIUKĖNAS. Mirė 1986 m. vasario 16 d. Kaune.
26 d. – 60 metų, kai (1959 m.) Runikiuose gimė vargonininkė, chorvedė, mokytoja VIKTORIJA MORKŪNIENĖ.
26 d. – 110 metų, kai (1909 m.) Apaščios kaime gimė fotografas ROMAS PALIULIONIS. Mirė 1975 m. rugpjūčio 9 d.
27 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Rimšiuose gimė ilgametis žemės ūkio darbuotojas, literatas BRONISLOVAS ŠIMONIS. Mirė 2017 m. sausio 7 d. Biržuose.
27 d. – 55 metai, kai (1964 m.) Brukline mirė diplomatas, politikas, visuomenės veikėjas ANTANAS TRIMAKAS. Gimė 1902 m. birželio 19 d. Taupriuose (Pasvalio r.). 1924 m. baigė Biržų gimnaziją.
28 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Vilniuje mirė medicinos mokslų daktaras, oftalmologas JONAS CUMFTAS. Gimė 1864 m. spalio 2 d. Nemunėlio Radviliškyje.
28 d. – 65 metai, kai (1954 m.) mirė karininkas ALFONSAS RAMAŠAUSKAS. Gimė 1895 m. gegužės 25 d. Biržuose.
28 d. – 90 metų, kai (1929 m.) Pašiliuose (Rokiškio r.) gimė mokytoja ANTANINA ŠEŠKIENĖ. Mirė 2002 m. liepos 1 d. Biržuose. Dirbo Kvetkų aštuonmetėje, Biržų I-oje vid. mokykloje.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt