Šimtametės žinios apie Biržų kraštą

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d.

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje parengtas 8 dalių informacijos paketas „Biržų kraštas 1918 metų spaudoje“.

Visose dalyse chronologiškai apžvelgiama 1918 metų Biržų krašto padėtis to meto respublikinėje spaudoje (laikraščiai „Ateitis“, „Dabartis“, „Darbo balsas“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos mokykla“, „Moterų balsas“, „Mūsų ūkis“, „Pavasaris“, „Tėvynės sargas“, „Ūkininkas“, „Vienybė“):
kultūrinis gyvenimas, švietimo reikalai, ūkininkų ir pramoninkų naujienos, bažnyčių parapijų aktyvumas, visuomeninė veikla. Pavyzdžiui, sužinome, kiek mokinių 1918 metais mokėsi Biržų „Saulės“ gimnazijoje, kokiu būdu žemę dirbo ūkininkai, kaip „gerai gyvuoja“ įvairios draugijos, kad laikraščių skaitymas buvo to meto kultūros rodiklis. Mažiausiai dėmesio skirta socialinėms problemoms ir sveikatos priežiūrai – šiomis temomis rasta tik po vieną straipsnį.

Malonu šiandien skaityti, kad tuomet buvo „visi neapsakomai prisirišę prie savo gimtinės“ (Vabalninkietė // Moterų balsas. – 1918, Nr. 2, p. 31.) ir nedaug kas išvyko iš Biržų krašto net ir karui siaučiant. R. Svoto straipsnis (Darbo balsas. – 1918, birželio 20 (Nr. 26), p. 13.)  liudija, kokia svarbi buvo mūsų žmonėms nepriklausomybė – „visuomenės ūpas (...) linksmesnis tapo paskelbus nepriklausomą Lietuvą“.

Daugelis mūsų prisimename savo vaikystės naujametines „Eglutės“ šventes su eilėraščių deklamacijomis, dainelėmis, rateliais, žaidimais. Pasirodo, lygiai tokias pat „Eglutes“ organizuodavo mokytojas Kazys Binkis Papilyje jau 1918 metais.

Be Biržų, tų metų respublikinėje spaudoje dažnai minimas Vabalninkas, Papilys, Geidžiūnai, Smaliečiai, Vinkšniniai, Kateliškiai.

Apie 1918 metų Biržus dažnai rašė kunigai Juozas Janilionis ir Juozas Šnapšys (Margalis). Šiandien įdomu tai, kad dauguma autorių žinutes apie Biržus pasirašydavo slapyvardžiais. Lietuvos Kultūros ministerijos ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2004 metais išleistame sąvade „Lietuviškieji slapyvardžiai“ pavyko sužinoti šias straipsnių autorių pavardes: Valerija Paliulytė (Vabalninkietė), Jonas Variakojis (J. V.), Martynas Mažuika (M. M-ka, M. Marčius, M. M-us), Juozas Petrulis (Svečias), Kazimieras Trimonis (Lapas), Balys Rastauskas (Raitelis). Liko neiššifruoti tokie įdomūs slapyvardžiai – Ten buvęs (tokį slapyvardį ano meto Lietuvoje naudojo net 35 asmenys), Avinaitis, Sapalienės priešas, Pipiras, Keleivis.

Informacija paketui buvo surinkta iš elektroninių bibliotekos fondų, o vaizdai kopijuoti iš nacionalinio kultūros paveldo portalo www.epaveldas.lt . Informacijos paketo vaizdinę medžiagą galima peržiūrėti naudojant interneto naršykles Google Chrome arba Microsoft Edge, įrašius Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos internetinės svetainės adresą www.birzai.rvb.lt  ir atsivertus skyrių Kraštotyra.

Linkime gero skaitymo. Juk taip įdomu, kas vyko mūsų krašte prieš šimtą metų!

 

Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt