Elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarka

Paskelbta: Trečiadienis, 2015 m. balandžio 8 d.

                                                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                                                  Biržų rajono savivaldybės Jurgio
                                                                                                                  Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus
                                                                                                                  2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.V1-21

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JURGIO BIELINIO VIEŠOSIOS  BIBLIOTEKOS ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYKLIŲ IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biržų raj. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios  bibliotekos (toliau – Viešoji  biblioteka) elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vartotojų aptarnavimo elektroninėmis knygų skaityklėmis (toliau – Skaityklė) tvarką, vartotojų ir Biržų viešosios bibliotekos teises bei atsakomybę.
2.  Šis Aprašas yra tvirtinamas  Biržų raj. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios  bibliotekos direktorės įsakymu.
3. Nesusipažinęs ir nesutikdamas su šiuo Aprašu vartotojas negali naudotis Skaitykle.

II. ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYKLIŲ IŠDAVIMO TVARKA

4. Skaityklė gali būti išduodama naudotis vietoje tik registruotam Biržų viešosios bibliotekos vartotojui, ją užsakius:
4.1. bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt;
4.2. Viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge internete;
4.3. portale www.epaveldas.lt.
5.Vartotojas užsakytą Skaityklę atsiima užsakymą priėmusiame fonde.
6. Išduoti Skaityklę galima, jei joje yra įrašyta elektroninė knyga. Skaityklė be turinio vartotojui neišduodama.
7. Skaityklės išdavimo metu vartotojas privalo pasirašyti išdavimo ir grąžinimo dokumentus. Parašu jis patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šio Aprašo nuostatomis ir kad Skaityklės ir jos priedų išdavimo ir grąžinimo akte (toliau – išdavimo ir gražinimo aktas) pateikta informacija yra teisinga
( 1 ir 2 priedai)

III. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

8. Vartotojas Skaitykle gali naudotis Viešosios bibliotekos skaitykloje ir skaitytojų aptarnavimo skyriaus patalpose.
9. Skaitykle vartotojas gali naudotis Viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo laiku.
10. Vartotojas privalo:
10.1. Skaityklę ir joje esančias elektronines knygas naudoti tik asmeniniais tikslais;
10.2. Skaitykle naudotis atsakingai, užtikrinti jos saugumą nuo Skaityklės išdavimo iki jos gražinimo momento;
10.3. nedelsiant informuoti Skaityklę išdavusį darbuotoją apie galimus Skaityklės veikimo sutrikimus;
10.4. grąžinti Skaityklę nepažeistą ir tokios pat būklės, kokia ji buvo išduota, neįskeltą, nesubraižytą, tinkamą naudoti;
10.5. grąžinti Skaityklės priedus, jeigu tokie buvo perduoti, nepažeistus ir nesugadintus.
11. Vartotojui draudžiama:
11.1. perduoti Skaityklę naudotis tretiesiems asmenims;
11.2. Skaityklėje esančias elektronines knygas ar jų dalis padaryti viešai prieinamas kompiuterių tinklais (internete) ar kitaip jas platinti, naudoti reklamai, komerciniais ar kitais tikslais bei būdais, nenumatytais šiame Apraše;
11.3. keisti Skaityklės turinį, nustatymus ir kt.;
11.4. išsinešti Skaityklę ir jos priedus, jei tokie buvo išduoti, iš Viešosios bibliotekos patalpų.
12. Vartotojas atsako už jam išduotą Skaityklę nuo jos išdavimo iki grąžinimo darbuotojui momento ir išdavimo/grąžinimo akto pasirašymo.

IV. BIRŽŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Viešosios bibliotekos darbuotojas Skaityklės išdavimo metu privalo:
13.1. patikrinti, ar Skaityklės baterija įkrauta;
13.2. patikrinti, ar Skaityklė veikia;
13.3. įrašyti į Skaityklę elektronines knygas, kurios vartotojui vykdant užsakymą buvo užsakytos kartu su Skaitykle;
13.4. suteikti konsultaciją vartotojui, kaip naudotis Skaitykle;
13.5. pateikti pasirašyti išdavimo/grąžinimo aktą bei kitus dokumentus;
14. Viešosios bibliotekos darbuotojas Skaityklės grąžinimo metu, turi:
14.1. dalyvaujant Skaityklę grąžinančiam vartotojui patikrinti, ar grąžinama Skaityklė ir jos priedai atitinka išdavimo/grąžinimo akte nurodytus duomenis;
14.2. dalyvaujant Skaityklę grąžinančiam vartotojui patikrinti Skaityklės ir jos priedų, jeigu jie buvo išduoti, būklę;
14.3. ištrinti iš Skaityklės joje esančias elektronines knygas;
14.4. patvirtinti Skaityklės ir jos priedų, jei tokie buvo išduoti, grąžinimo faktą, jei Skaityklė ir jos priedai atitinka šio Aprašo nustatytus grąžinimui reikalavimus ir yra tinkami toliau naudoti arba vartotojas yra atsiskaitęs šio Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka;
14.5. surašyti Skaityklės ir jos priedų defektų aktą (toliau – defektų aktas), jeigu grąžinamos Skaityklės būklė neatitinka išdavimo/grąžinimo akte Skaityklės išdavimo metu aprašytos būklės ir/ar šio Aprašo nustatytų reikalavimų grąžinimui;
14.6. pasirašytinai supažindinti Skaityklę grąžinusį vartotoją su išdavimo/grąžinimo aktu ir/ar defektų aktu.

V. SKAITYKLIŲ GRĄŽINIMAS

15. Skaityklės ir jos priedų, jei tokie buvo išduoti, grąžinimas yra patvirtinamas Viešosios bibliotekos darbuotojo ir vartotojo parašais išdavimo/grąžinimo akte, jei išduota Skaityklė buvo naudojamasi šio Aprašo nustatyta tvarka, Skaityklė yra nesugadinta (nesubraižyta, neįskelta) ir tinkama toliau naudoti, grąžinami visi priedai, jeigu tokie buvo išduoti.
16. Jei vartotojas prarado Skaityklę, ar vieną iš jos priedų, jeigu tokie buvo išduoti, jis privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Skaityklės praradimo konstatavimo fakto atlyginti Viešajai bibliotekai padarytą žalą apmokant Skaityklės ar jos priedų vertę. Vartotojui atlyginus padarytą Viešajai bibliotekai žalą, išdavimo/grąžinimo akte yra pažymima apie Skaityklės grąžinimą su pastaba „apmokėta už prarastą Skaityklę ir/ar priedus“.
17. Jei grąžinama Skaityklė ar jos priedai neatitinka šio Aprašo nustatytų reikalavimų, Skaityklė priimama, išdavimo/grąžinimo akte pažymima, kad Skaityklė ir jos priedai grąžinti, tačiau surašomas defektų aktas. Viešosios bibliotekos darbuotojas užpildo defektų aktą.
18. Viešosios bibliotekos darbuotojas užpildydamas defektų aktą nurodo:
18.1. neveikimo faktą bei kitus trūkumus, jei tokie yra;
18.2. numatomą padarytos žalos nustatymo datą. Šiai datai pasikeitus vartotojas informuojamas raštu el. paštu ar paštu.
19. Viešosios bibliotekos darbuotojas supažindina vartotoją su tolimesnio proceso eiga bei jo pareigomis, nustačius jeigu Skaityklė sugadinta dėl netinkamo eksploatavimo.
20. Vartotojas defektų akte privalo nurodyti savo telefono numerį, el. pašto adresą (jei turi), savo adresą, kuriais bus siunčiama informacija apie Skaityklės defektų nustatymą, žalos atlyginimą bei kiti svarbūs duomenys.
21. Viešosios bibliotekos darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo defektų akto surašymo dienos kreipiasi į ekspertus dėl Skaityklės ar jos priedų gedimų, jų remonto išlaidų dydžio nustatymo.
22. Gavus atsakymą iš ekspertų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Viešosios bibliotekos darbuotojas informuoja vartotoją el. paštu arba paštu apie neveikimo priežastį, Skaityklės grąžinimo galimybes ar atlygintinos žalos dydį ir atlyginimo terminą.
23. Vartotojas privalo atlyginti Viešajai bibliotekai padarytą žalą, kurios dydį nustato ekspertai, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacijos, nurodytos šio Aprašo 23 punkte, gavimo dienos.
24. Vartotojui neatlyginus padarytos žalos šio Aprašo nustatyta tvarka, Viešoji biblioteka turi teisę kreiptis į trečiuosius asmenis dėl žalos išieškojimo. Vartotojas sutinka, kad jo asmens duomenys (įskaitant asmens kodą) gali būti perduoti tretiesiems asmenims tik dėl žalos išieškojimo.
25. Atlygintinos žalos dydis negali būti didesnis nei išdavimo/grąžinimo akte nurodyta Skaityklės ar jos priedų vertė, su kuria vartotojas buvo pasirašytinai supažindintas Skaityklės ir/ar jos priedų išdavimo metu.
26. Vartotojas turi teisę ginčyti atlygintinos žalos dydį teisės aktų nustatyta tvarka teisme.
27. Jei ekspertai nustato, kad Skaityklė ar jos priedai neveikia ne dėl Viešosios bibliotekos vartotojo kaltės, o dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių, yra laikoma, kad vartotojas tinkamai grąžino Skaityklę ar jos priedus, apie tai pažymima defektų akte.
28. Informacija apie Skaityklės ir/ar jos priedų įsigijimo vertę, nurodoma išdavimo/grąžinimo akte.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Šis Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Biržų viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
30. Šio Aprašo pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
31. Visi nesutarimai, kilę dėl šio Aprašo vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

__________________________

                                                                                                                  
                                                                                                                   Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio
                                                                                                                   viešosios bibliotekos elektroninių knygų 
                                                                                                                   skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarkos
                                                                                                                                                                1 priedas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JURGIO BIELINIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
SKAITYKLĖS IR JOS PRIEDŲ IŠDAVIMO IR GRĄŽINIMO AKTAS

IŠDAVIMAS

Išduodama skaityklės komplektacija:
Modelis: Cybook Odyssey
Inventorinis numeris:
Priedai: 1 dėklas
Skaityklės vertė: 231,70 € (800,00 Lt)
Dėklo vertė: 25,34 € (87,50 Lt)
Bendra vertė (iš viso): 257,03 € (887,50 Lt)

Skaityklės būklės aprašymas išdavimo metu: veikianti/neveikianti, pažeista/nepažeista
(tinkantis variantas pabraukiamas)
Defektai:________________________________________________________________________

Su Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo nuostatomis susipažinau ir prisiimu atsakomybę už nuostatų nesilaikymą ir žalos kompensavimą, sutinku, kad, jei neatlyginsiu žalos savo noru, mano asmens duomenys (įskaitant asmens kodą) būtų perduoti tretiesiems asmenims dėl žalos išieškojimo, ir patvirtinu, kad visa nurodyta informacija yra teisinga.

(parašas)

Skaityklę ir (arba) jos priedus gavau:
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, data ir laikas)

Skaitytojo bilieto numeris:
Darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data, laikas:_______________________________________

......................................................................................................

GRĄŽINIMAS

Skaityklės būklės aprašymas grąžinimo metu: veikianti/neveikianti; pažeista/nepažeista; tinkama/ netinkama naudoti.

Naujai atsiradę defektai:_____________________________________________________________

Skaityklę ir (arba) jos priedus grąžinau, patvirtinu, kad nurodyta informacija yra teisinga
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, data ir laikas)

Surašytas defektų aktas (pildo darbuotojas):____________________________________________

Darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data, laikas:____________________________________

                                     ........................................................................................................    

                                                                                                                  
                                                                                                                   Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio
                                                                                                                   viešosios bibliotekos elektroninių knygų 
                                                                                                                   išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo
                                                                                                                                                                2 priedas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JURGIO BIELINIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
SKAITYKLĖS IR JOS PRIEDŲ DEFEKTŲ AKTAS

Išduodama skaityklės komplektacija:
Modelis: Cybook Odyssey
Inventorinis numeris:
Priedai: 1 dėklas

Skaityklės vertė išdavimo metu: 231,70 € (800,00 Lt)
Priedo vertė išdavimo metu: 25,34 € (87,50 Lt)
Bendra vertė (iš viso): 257,03 € (887,50 Lt)

Patvirtinu, kad Skaityklės ir (arba) jos priedų grąžinimo momentu nustatyti tokie defektai:

Skaityklės defektai: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priedų defektai:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vartotojo informacija (pildo vartotojas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis):
Vardas
Pavardė
Skaitytojo bilieto numeris
El. paštas:
Adresas korespondencijai:

Patvirtinu, kad mano nurodyta informacija yra teisinga.
Data, laikas
Parašas

Defektų aktą surašęs darbuotojas:
(vardas, pavardė, parašas, data, laikas)

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt