Vykdyti projektai

2022 m.

„Vyriškų rūbų kolekcijos, įkvėptos Jono Meko, sukūrimas ir pristatymas“

Skatinant kultūrinį aktyvumą ir turizmą per madą/drabužių dizainą bei aktualizuojant ir garsinant J. Meko kultūrinio identiteto/asmenybės žinomumą per jo lietuvišką kilmę Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras kartu su iš Biržų kilusia mados dizainere Vaida Voraite pristato 100-to modelių vyriškų rūbų kolekciją, skirta J. Meko metams ir jo 100-osioms gimimo metinėms.

Projekto biudžetas 15 000.00 EUR.
Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Biržų rajono savivaldybė.

 

2021 m.

„Tinklalapio „5 kultūros asmenybės“ sukūrimas ir įveiklinimas“

Panevėžio regione veikiantys trys palikimo studijų centrai - Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras, Juozo Miltinio palikimo studijų centras bei Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras šiuo projektu į vieną vietą apjungė trijų savivaldybių kultūrinius maršrutus, susijusius su minimomis asmenybėmis. Tinklalapio pagalba keliautojas susipažįsta su pagrindine informacija, o interaktyus žemėlapis suteikia galimybę patiems dėliotis savo maršrutą.

Projekto biudžetas 6850.00 EUR.
Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Biržų rajono savivaldybė.

„Teigiantis gyvenimą “ (Baliui Sruogai - 125)

„Teigiantis gyvenimą" (Baliui Sruogai - 125) - tęstinis bibliotekos projektas, skirtas B. Sruogos atminimo įamžinimui ir Baibokų, jo gimtinės, aktualizavimui. Baibokuose bus atkurtas legendinis VDU tarpukario laikotarpiu B. Sruogos įkurtas Teatro seminaras (dalyvauja VDU studentai ir aktorė Asta Preidytė, Biržų kult. centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras, Vabalninko B. Sruogos gimnazijos bendruomenė) bei šio seminaro pagrindu bus išleistas leidinys „Laiškai Baliui Sruogai apie ateities teatrą".

Projekto biudžetas 1500.00 EUR.
Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Biržų rajono savivaldybė.

„Biržų krašto siluetai“

Siekiant prikelti iš užmaršties atmintį apie Biržų krašto žymius žmones, vykusius svarbius istorinius– kultūrinius įvykius bei jų dalyvius mūsų krašte, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka parengė projektą "Biržų krašto siluetai", kurį vykdant bus išleista Biržų garbės piliečio Algirdo Butkevičiaus sudaryta to paties pavadinimo knyga, pažinumą praplės vykdomi literatūriniai maršrutai, apjungiantys įvairaus amžiaus ir įstaigų, bendruomenių žmones, o knygos pristatymo renginys taps atmintina biržiečių vienybės švente.

Projekto biudžetas 3000.00 EUR.
Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Biržų rajono savivaldybė.

„Neparašyti tekstai“

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos tęstinis projektas "Neparašyti tekstai", bendroms veikloms Biržuose bei Gataučiuose apjungiantis rašytojus, vertėjus, kaimyninių rajonų gimnazijų moksleivius, jaunuosius šaulius, kultūros darbuotojus, skatins mūsų regiono jaunų žmonių kūrybinį potencialą, saviraiškos paieškas, žadins jų tautinį identitetą, vystys partnerystės gebėjimus, mokys realizuoti kūrybines idėjas, bendradarbiaujant su įvairių amžiaus grupių ir įvairių patirčių žmonėmis.

Projekto biudžetas 1500.00 EUR.
Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Biržų rajono savivaldybė.

 

2020 m.

„Mūzos ir ginklo broliai: atmintis gyva“

Projekto tikslas: įvairiomis kultūrinėmis priemonėmis, puoselėjant senąsias ir kuriant naujas tradicijas, skatinant pilietiškumą, tautinę savigarbą ir bendradarbiavimą, pagerbti krašto rašytojų-rezistentų atminimą, populiarinant jų rašytinį paveldą.
Projektą sudarė 4 dalys, tai sausio 31 d. vykusi konferencija „Mūzos ir ginklo broliai: atmintis gyva“, birželio 13 d. vykusi literatūrinė kelionė „Aną, 1944-ųjų metų vasarą“, birželio 20 d. – Gataučiuose, Mamerto ir Jono Indriliūnų gimtojoje sodyboje vykusi poezijos ir muzikos šventė „Atmintis gyva“ ir birželio 27 d. Viešosios bibliotekos salėje vykęs susitikimas su kraštiečiais rašytojais tema „Miško brolis – kūrinio herojus“.

Projekto biudžetas 2200.00 EUR.
Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Biržų rajono savivaldybė.

„Tavo – mano pasaulis. (Kūrybinė ir poilsio erdvė bibliotekoje)“

Tai 24 mėnesių trukmės projektas, skirtas neįgaliems 5-16 metų vaikams ir juos lydintiems asmenims.
Projekto tikslas – didinti neįgalių vaikų ir juos lydinčių asmenų socialinę integraciją, įkuriant tikslinės grupės specialiuosius poreikius atitinkančią kūrybinę ir poilsio erdvę bibliotekoje.
Įgyvendinant projektą Tavo - mano pasaulis Vaikų literatūros skyriuje įkurta kūrybos ir poilsio erdvė. Šioje erdvėje įrengtos multisensorinės priemonės, kurios padeda sukurti palankią aplinką vaikų atsipalaidavimui, ugdymuisi, pojūčiams, emocinei ir intelektinei veiklai skatinti.
Vykdant projektą „Tavo – mano pasaulis“ buvo organizuoti 8 konsultacinės pagalbos
tėvams susitikimai su specialistais.

Projekto trukmė 2018 m. rugsėjis, 2020 m.
Projektas vykdytas ES ir valstybės lėšomis.

 

2019 m.

„Grįžtantis Jonas Mekas: „Semeniškių idilių“ audioknygos leidyba ir literatūrinės – muzikinės programos parengimas“

Projekto metu 2019 m. leidybai parengta ir išleista J. Meko „Semeniškių idilių“ audioknyga,
o 2020 m. sausio 23 d. Viešosios bibliotekos salėje įvyko J. Meko pirmųjų mirties metinių minėjimas „Senas yra mūsų šis kalbėjimas“, kurio metu pristatyta audioknyga bei muzikinė-literatūrinė programa pagal J. Meko kūrybą, kurią atliko aktorė Olita Dautartaitė. Ta pati programa, kaip minimo projekto sudėtinė dalis, 2019 m. lapkritį – 2020 m. sausį buvo atlikta Kauno Tautos namuose, Pasvalio r. savivaldybės Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje, Šiaulių dramos teatre.

Projekto biudžetas 6700.00 EUR.
Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Biržų rajono savivaldybė.

„Atmintis mūzos ir ginklo broliams“

Projekto tikslas: pagerbti žymių kraštiečių, 100 metų jubiliatų Broniaus Krivicko ir Mamerto Indriliūno, atminimą, akcentuoti jų kultūrinio, rašytinio paveldo reikšmę, sukuriant išliekamąją vertę turinčius kultūros produktus.
Projekto metu sukurtas edukacinis filmukas „Bronių Krivicką prisimenant“, parengta ir išleista M. Indriliūno raštų knyga, suorganizuotas literatūrinis vakaras „ Turim būti savam kely lyg plienas...“.

Projekto biudžetas 2600.00 EUR.
Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Biržų rajono savivaldybė.

„Pauliaus Drevinio atminimo kelias“

Projekto tikslas: pasitinkant poeto Pauliaus Drevinio šimtmetį įprasminti jo kūrybinį palikimą. Apjungti vietos bendruomenes ir partnerius bendrai veiklai, tradicinėmis bei inovatyviomis priemonėmis organizuojant kultūrines veiklas, stiprinant bendruomeniškumą, skatinant kūrybinį mąstymą ir saviraišką.
Projekto metu parengta ir išleista knyga „Ieškok tik širdies“ atskleidžianti naują, svarbų P. Drevinio asmenybės ir kūrybos puslapį.
Panaudojant šiuolaikines technologijas, surengtas pažintinis-interaktyvus žygis. Naudojantis planšetėmis ir programėle ACTIONBOUND žygio dalyviai atlikdami užduotis keliavo poeto P. Drevinio gimtinės takais.
Surengtas literatūrinių vakarų ciklą P. Drevinio 100-ųjų gimimo metinių proga: poeto gimtųjų Gulbinų kaimo bendruomenės namuose, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Kirdonių struktūriniame padalinyje, Pabiržės bendruomenės namuose, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje.
Renginiuose buvo pristatyta bibliotekos darbuotojų parengta knyga „Ieškok tik širdies“, poeto kūrybą apžvelgė literatūlogė Danguolė Šakavičiūtė, prisiminimais dalinosi pedagogė, rašytoja Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė, kraštotyrininkas Algirdas Butkevičius, poeto giminės ir pažįstami. Meninę programą parengė Gulbinų etnografinis ansamblis, bardas Kastytis Petryla, vyrų trio. Literatūrinę kompoziciją pagal P. Drevinio laiškus parengė Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras. Parengta leidinių paroda.

Projekto biudžetas 2900.00 EUR.
Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Biržų rajono savivaldybė.

„Kaip mus atskirtų, jei ne vardai“

Projekto metu vyko trys renginiai, skirti seniesiems lietuvių vardams. Kovo mėn. Vabalninko bendruomenės namuose minėjome Pranines (skirta iš šio krašto kilusiai poetei Pranutei Aukštikalnytei – Jokimaitienei) ir Juozines (skirta Vabalninke vargonavusiam kompozitoriui Juozui Naujaliui). Apie šias vardines kalbėjo etnologė G. Kadžytė, grojo Panevėžio muzikinis kvartetas.
Gegužy – Jurginių šventę prie Jurgio Bielinio ąžuolo Purviškių kaime. Dalyvavo Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“, Suosto kaimo bendruomenė.
Biržely viešoji biblioteka organizavo Antanines, skirtas Prezidento Antano Smetonos metams. Šienapjūtės pradžios teatralizuotas tradicijas pristatė Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras. Dalyvavo kalbininkas, filologas Antanas Smetona su žmona Irena Smetoniene.

Projekto biudžetas 2600.00 EUR.
Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Biržų rajono savivaldybė.

 

2018 m.

Ateities Biržai – ateities Europa!
Europos diena Biržuose

Projekto veiklos skirtos informuoti žmones apie ES aktualijas, Europos kultūros paveldo metus.
Centrinėje miesto gatvėje vaišindami kava į darbą skubančius biržiečius, kvietėme į Europos dienos renginius. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje Interneto skaitykloje vyko Europos egzaminas.
Ateities Biržai – ateities Europa! Centrinėje miesto aikštėje vaikai piešė ateities Biržų paveikslą.
Pietų pertrauka kitaip. Centrinėje miesto aikštėje sutartines atliko Biržų krašto folkloro ansamblis, lietuvių ir kitų šalių šokius šoko Biržų kultūros centro Ramongalių skyriaus šokių grupė. Buvo pastatyta Foto siena, skirta Europos dienai, prie kurios lankytojų laukė fotografas. Renginio metu veikė Euro sriubinė. Buvo galima pasivaišinti įvairių šalių sriuba. Ją virė Šiekštininkų kaimo bendruomenės gaspadinės.
Vakare vyko Šiaulių valstybinės kolegijos muzikos grupės „Studijozai“ koncertas.
Gegužės 1-9 d. vyko senų fotografijų konkursas „Sustabdytos akimirkos iš praeities“.
Projekto data 2018.05.09.

Projekto biudžetas 800.00 EUR
Projektą finansavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje.

„Kino ritmu“

Lietuvos kino centro finansuojamas kino sklaidos projektas. Jo metu parodyti septyni 2016-2018 m. lietuviški dokumentiniai ir vaidybiniai kino filmai, suorganizuoti penki susitikimai su filmų kūrėjais.
Projekto biudžetas 4190.00 EUR.