Apie parodą

Kategorija: Spaustuvė Paskelbta: Antradienis, 2015 m. rugsėjo 15 d.

Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje parengta virtuali paroda „Spausdinto žodžio šviesa“. Joje eksponuojamos 1912-1940 m. Biržų spaustuvėje leistos knygos. Paroda parengta iš Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos fonduose saugomų leidinių bei suskaitmeninto kultūros paveldo duomenų banko portalo e.paveldas (www.epaveldas.lt). Nuotraukos – iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ir viešosios bibliotekos fondų. Šiame istoriniame laikotarpyje Biržų spaustuvėje knygų buvo išspausdinta žymiai daugiau nei jų pateikiama parodoje. Atsiradus galimybei, paroda bus papildoma.

Parodą parengė Zita Balaišienė
Internete publikavo Laima Ramutėnienė

 

 

 

 

Apie spaustuvę

Kategorija: Spaustuvė Paskelbta: Antradienis, 2015 m. rugsėjo 15 d.

Biržų spaustuvę 1912 m. įsteigė žinomi Biržų krašto žmonės: Rusijos valstybės Dūmos deputatas, advokatas Martynas Yčas, evangelikų reformatų kunigas Povilas Jakubėnas, poetas ir vertėjas Stanislovas Dagilis, Biržų ligoninės vedėjas gydytojas Mykolas Kuprevičius, Maskvos provizorius Baltrus Čepulis, prekybininkas ir išradėjas Jurgis Trečiokas, ūkininkas K. Prunskas. Spaustuvės savininku užsiregisravo M. Yčas. Oficialus jos pavadinimas buvo “M. Yčo ir bendrovės spaustuvė”.

1921-1923 metais spaustuvei vadovavo žymus lietuvių tautinio atgimimo veikėjas Jonas Šliūpas, mokytojavęs Biržų gimnazijoje. Jam išvykus, į spaustuvę buvo pakviestas spaustuvininkas Juozas Masaitis. Iš pradžių buvęs darbininku, jis vėliau įsigijo 50 procentų spaustuvės akcijų ir nuo 1926 m. tapo įmonės savininku ir ją pavadino “Biržų spaustuve”.

Biržuose spausdinti “Biržų kalendoriai”, knygelės, brošiūros, kontoros knygos, blankai, vizitinės kortelės ir kita produkcija, vieni kitus pakeičiantys periodiniai leidiniai – “Biržų žinios” (1922-1933), “Biržiečių balsas” (1925-1926), “Mūsų žodis” (1922-1937), “Sėjėjas” (1926-1940), “Evangelijos šviesa” (1935-1940), Pasvalio žemės ūkio draugijos laikraštis “Artojas” (1924-1926) ir kt.

Spaustuvė buvo įsteigta Dirvono (dabar Vytauto) gatvės mediniame pastate (pastatas neišlikęs). Vėliau spaustuvė įsikūrė Dagilio gatvėje Nr. 4 (dabar ritualinių paslaugų biuras), 1925 m. iškelta į Vytauto gatvę Nr. 36 (į nuomojamą Lejeto namą), o nuo 1931 m. iškelta į specialiai pastatytą pastatą Vytauto gatvėje Nr. 18.

Užgriuvus bolševikinei okupacijai, kurį laiką spaustuvei dar vadovavo J. Masaitis, 1941 m. ji buvo nacionalizuota. Hitlerinės okupacijos metais spaustuvė buvo grąžinta J. Masaičiui, kuris karo sąlygomis spausdino labai nedaug. Po Antrojo pasaulinio karo Biržų spaustuvė tampa Biržų apskrities vykdomojo komiteto nuosavybe. Joje leidžiamas rajoninis laikraštis (“Biržiečių tarybinis žodis”, “Raudonasis artojas”, “Biržiečių žodis”), kurį laiką spausdinamas Pasvalio rajono laikraštis “Darbas”, Biržų rajone veikusių mašinų-traktorių stočių daugiatiražiniai laikraštėliai, įvairi smulkesnė produkcija. 1960 m. prie spaustuvės prijungiama Pasvalio spaustuvė.

Po 1990 metų, atgavus Nepriklausomybę, Biržų spaustuvė buvo privatizuota ir dar kurį laiką teikė paslaugas. Spaustuvėje buvo spausdinamas atkurtas savaitraštis “Biržų žinios” (1991-1994), 1989 metais buvo pradėtas leisti Biržų miesto moksleivių leidinys “Jaunoji mintis”, populiarumo sulaukė leidžiami “Biržų kalendoriai” (1991, 1992, 1993).

Prasmingą pėdsaką Biržų krašte palikusios spaustuvės Biržuose jau nebėra. Jos pastate įsikūrusi “Biržiečių žodžio” laikraščio redakcija, gėlių salonas.

 

 

Knygos

Kategorija: Spaustuvė Paskelbta: Antradienis, 2015 m. rugsėjo 15 d.

Daugirdas-GirkalnioDaugirdas, Tadas. Girkalnio užgavėnės: vienaveiksmis pavadinimas su dainomis ir šokiais / parašyta Tado Daugirdo. Tėtė pakliuvo: 1-no paveikslo juokai: (siužetas skolintas) / perdirbo T. Daugirdas. Idealis gyventojas: vienaveiksmis juokas / Vladimieras Peržynskis; vertė ir suscenizavo Tadas Daugirdas. – Biržai: M. Yčo B-vės sp., 1913. – 32 p.

 

 

 

 

 

 

 

Jonaitis-pirmieji-ziedai

 

 

 

Jonaitis, A. Pirmieji žiedai: eilės / A. Lasdonas. – [S.l.]: [s.n.], 1913 (Biržai: M. Yčo ir b-vės Biržų sp.). – 21 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matuzevičius-ei jaunieji

 

 

 

 

Matuzevičius, Adolfas. Ei, jaunieji! Šen į burį!: eilės, pirmieji rašiniai / Adolfas Šmukštutis. – Biržai: M. Yčo ir bendrovės sp., 1913. –32 p.

 

 

 

 

 

 

 

Sutrumpinti senojo

 

 

 

 

Sutrumpinti Senojo ir Naujojo Testamento nusidavimai: sutaisyta pagal vokiečių kalboje Hanovero mokytojų draugijos išleistų Biblijos nusidavimų. – Biržai: M. Yčo ir b-vės sp., 1913. – 218 p.

 

 

 

 

 

 

 

Sepetys-Kaimo pam

 

 

 

Šepetys, Jonas. Kaimo pamokslai / parašė J. Šepetys. – Biržai: [s.n.], 1913 (Yčo ir b-vės sp.). – 64 p. - [Virš.: 1914]

 

 

 

 

 

 

 

Birzu-kalend-1914

 

 

 

Biržų kalendorius 1914 / sutaisė ir išleido P. Jakubėnas ir Martynas Yčas. – Biržai: M. Yčo sp., – 1914. - 86 p.

 

 

 

 

 

 

 

Tolstojus-Pirmoji-pakopa

 

 

 

Толстой, Лев Николаевич, grafas (Tolstojus, Levas). Pirmoji pakopa. – Biržai, 1914. – 52 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Birzu-kalend-1915

 

 

 

Biržų kalendorius 1915. – Biržai: M. Yčo sp., – [1914]. - 78 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Giesmynas-su-maldu

 

 

 

Giesmynas su maldų priedu: Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui. –Biržai: Spauzdinta M. Yčo ir B-vės spaustuvėje 1915 m. – 332 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bougaud-Šviesos

 

 

 

Bougaud, Louis-Emile. Šviesos keliai / Em. Bougaud; sulietuvino Juoz. Janilionis. – Biržai: Apskričio sp., 1918. – 29 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

maminas-Oneles

 

 

 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович (Maminas-Sibiriakas, Dmitrijus). D. N. Mamino Sibiriako Onelės pasakos / J. Lozoraitytės vertimas; išleido Hypatia Yčienė. – Biržai: Hypatia Yčienė, 1922 ([Biržai]: Biržų sp.). – 48 p.

 

 

 

 

 

 

 

Sis-tas-is

 

 

Šis-tas iš pasaulinės prekybos historyjos / straipsnių rinkinys parupintas dro Jono Šliupo. – Biržai: [s.n.], 1922 ([Biržai]: [Biržų sp.]). –175 p.

 

 

 

 

 

 

 

Baris.Historija

 

 

 

Bury, John Bagnell. Historija minties laisvės / angliškai parašė J.B. Bury; sulietuvino J. Šliupas. – Biržai: [s.n.], 1923 (Biržai: Biržų sp.). – 179 p.

 

 

 

 

 

 

Baironas.Siljono

 

 

 

Byron, George Gordon Byron, baronas (Baironas, Džordžas). Šiljono kalinys: apysaka / lordas Baironas; vertė K. Snarskis. – Biržai: „Biržų žinių“ leidinys, 1924 (Biržai: Biržų sp.). – 16 p.

 

 

 

 

 

 

 

Gaucys

 

 

 

Chrestomatija prieš "Aušros" gadynės dainių: su J. Vaižganto prakalba / surinko P. Gaučys ir V. Kamantauskas. – Kaunas: [s.n.], 1924 (Biržai: Biržų sp. Akc. B-vė). – 118 p. 

 

 

 

 

 

 

Meterlinkas-Sesuo

 

 

 

Maeterlinck, Maurice (Meterlinkas, Morisas). Sesuo Beatrisa ir Nekviestoji viešnia / Morisas Meterlinkas; išvertė J. Kutra. – Biržai: "Mūzos" leidinys, 1924 (Biržai: Biržų sp.). – 71 p.

 

 

 

 

 

 

Birzu-kalend1926

 

 

 

Biržų kalendorius 1926. –  Biržai: Biržų žemės ūkio draugija. – [Biržai]: Biržų žemės ūkio draugijos leidinys, [1925] ([Biržai]: Biržų sp.). – [8], 139, [5] p.

 

 

 

 

 

 

 

Birzu-kalend1927

 

 

 

Biržų kalendorius 1927. –  Biržai: Biržų žemės ūkio draugija. – [Biržai]: Biržų žemės ūkio draugijos leidinys, [1926] ([Biržai]: Biržų sp.). – [8], 139, [5] p. Biržų kalendorius 1928. – Biržai: Biržų žemės ūkio draugija, 1928. – [Biržai]: Biržų žemės ūkio draugijos leidinys, [1927] ([Biržai]: Biržų sp.). – [12], 118, [2] p.

 

 

 

 

 

 

Jakubenas-Kunigaikstis

 

 

 

Jakubėnas, Povilas. Kunigaikštis Janušas Radvilas (1612-1655): žiupsnys žinių apie jo gyvenimą ir jo nuopelnus Lietuvos reformatų bažnyčiai / P. Jakubėnas. – Biržai: [s.n.], 1927 (Biržai: Biržų sp.). – [1], 31 p.

 

 

 

 

 

 

 

Jansonas-linu-kult

 

 

 

Jansonas, Haris. Linų kultūra ir pluošto apdirbimas / H. Jansonas. – [2-asis leid.]. – Biržai: Biržų  žemės ūkio draugija, 1927 (Biržai: Biržų sp.). – 15, [1] p.

 

 

 

 

 

 

World-aljance

 

 

 

Pasaulinė sąjunga tarptautiniam draugingam bažnyčių darbui: Sąjungos istorija ir jos veikimas iki 1926 metų = World alliance for promoting international friendship through the churches / parašė kunigas lic. F. Barnėlis. – Biržai, 1927. – 19 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klusis-Pedagoginiai1

 

 

 

Klusis, Jokūbas. Pedagoginiai žaidimai: (skiriami pradžios ir vidurinių mokyklų [kūno kultūros] mokytojams) / J. Klusis. – Seda; Biržai: [s.n.], 1928. – 112 p.

 

 

 

 

 

 

 

Karalius-Gyvenimo

 

 

 

Karalius, Anupras. Gyvenimo mokyklos keliais / Anupras Karalius. – [Biržai]: [s.n.], 1929 (Biržai: Biržų sp.). – 54 p.

 

 

 

 

 

 

 

Slikas-Karalius-Alk

 

 

 

Šlikas, Alfredas. Karalius Alkolis: 2-jų veiksmų dramos vaizdelis / A. Svajonė. – Biržai: "Biržų žinių" leid., 1929 (Biržai: Biržų sp.). – 18 p.

 

 

 

 

 

 

Klusis-Birutes-gr

 

 

 

Klusis, Jokūbas. Birūtės grakštumas: pusiauplastinis šokis, taikomas mažoms mergaitėms. Nr. 2: [šokio aprašymas] / J. Klusis. – Rokiškis; Biržai: [s.n.], 1931 (Biržai: Biržų sp.). – [3] p., įsk. virš.: iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

Klusis-Katriutes

 

 

 

Klusis, Jokūbas. Katriutės rūpesčiai: pusiauplastinis šokis, taikomas pradžios ir vidurinių mokyklų mokiniams. Nr. 3: [šokio aprašymas] / J. Klusis. – Rokiškis; Biržai: [s.n.], 1931 (Biržai: Biržų sp.). – [4] p., įsk. virš. Klusis, Jokūbas. Marytės džiaugsmas: pusiauplastinis šokis, taikomas mažoms mergaitėms. Nr. 1: [šokio aprašymas]. – Rokiškis; Biržai: [s.n.], 1931 (Biržai: Biržų sp.). – [4] p., įsk. virš.: iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

Jakubenas-reformatorius-Ulrikas

 

 

 

Jakubėnas, Povilas. Reformatorius Ulrikas Cvinglis: trumpas jo gyvenimo vaizdas ir jo mokslo bruožas: jo mirties 400 m. sukaktuvėms paminėti (1531 spalių 11 d.-1931 spalių 11 d.). – Biržai, 1932. – 35 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-leitenantas

 

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Leitenantas Antanas: 5 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. – Biržai: [s.n.], 1933. – 35 p.

 

 

 

 

 

 

Tevas-jau-leido

 

 

 

Tėvas jau leido: 2-jų veiksmu komedija / vertė Žmogelis. – Biržai: [s.n.], 1933 (Biržai: Biržų sp.). – 32 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Lietuvos did1934

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Lietuvos didvyriai: 4 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. – Biržai: [s.n.], 1934. – 36 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Zmogzud

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Žmogžudžio duktė: 4 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. – Biržai: [s.n.], 1934. – 48 p.

 

 

 

 

 

 

 

Lemberis-Sauletek

 

 

 

Lembertas, Pranas. Saulėtekiai: [eilėraščiai] / Pr. Lempertas]. – Biržai: Biržų sp., 1935. – 79, [1] p.

 

 

 

 

 

 

 

Nulauztas-raktas

 

 

 

Mīlbergs, Gotfrīds. Nulaužtas raktas: liaudies teatrui: vieno veiksmo tragikomedija / Skuju Fridis; iš latvių klb. laisvai vertė Juozas Audronis; leidėja L. Januševičiūtė. – Biržai: [L. Januševičiūtė], 1935 ([Biržai: Biržų sp.]). – 20 p.

 

 

 

 

 

 

 

Ostrovskis-Laimingoji

 

 

 

Островский, Александр Николаевич (Ostrovskis, Aleksandras). Laimingoji diena: provincijos gyvenimo scenos: trijų veiksmų / A. Ostrovskis, N. Solovjovas; išvertė K. Snarskis. – Biržai: Biržų dailės draugija „Mūza“, 1935. – 64 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Drama-miske

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Drama miške: 4 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. – 2-oji laida. – Biržai: [s.n.], 1935 ([Biržai]: Biržų sp.). – 46 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Jaunikis-is

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Jaunikis iš Kauno: 3 veiksmų komedija / Stasys Žemaitis. – 2-oji laida. – Biržai: [s.n.], 1935. – 31, [1] p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Kruvini-br

 

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Kruvini brilijantai: 6 veiksmų drama-tragedija / Stasys Žemaitis. – Biržai: [s.n.], 1935. – 43 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-zemaitis-mirta

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Mirta Činčiberaitė, arba 15.000 lt.: 3 veiksmų komedija / Stasys Žemaitis. – 2-oji laida. – Biržai: [s.n.], 1935 (Biržai: "Biržų" sp.). – 36 p. – Pilna antr.: Mirta Činčiberaitė, arba Penkiolika tūkstančių litų.

 

 

 

 

 

 

 

Slikas-Tikrasis-ait

 

 

 

Šlikas, Alfredas. Tikrasis aitvaras: dviejų veiksmų komedija / A. Šlikas.  Biržai: [s.n.], 1935 (Biržai: Biržų sp.). – 24 p.

 

 

 

 

 

 

 

heidelbergo

 

 

 

Heidelbergo katekizmas: (ištrauka evangelikų reformatų tikybos vaikams). – Biržai: Lietuvos evangelikų reformatų kolegija, 1936. – 47 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Lietuvos did1934

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Lietuvos didvyriai: 4 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. – 2-oji laida. – Biržai: L. Januševičiūtė, 1936 (Biržai: Biržų sp.). – 36 p.

 

 

 

 

 

 

 

Prialgauskas-Zemaitis-Prakeikti-pinigai

 

 

 

Prialgauskas, Henrikas. Prakeikti pinigai: 5 veiksmų drama / Stasys Žemaitis. – 2-oji laida. – Biržai: [s.n.], 1936 ([Biržai]: Biržų sp.). – 39 p.

 

 

 

 

 

 

 

Musu-jaunimo-vadovas

 

 

 

 

Mūsų jaunimo vadovas / redagavo A. Šlikas. – Biržai: [s.n.], 1939 (Biržų spaustuvė). – 215, [1] p.: iliustr., gaid. – (Lietuvių Evangelikų Jaunimo "Radvilos" Draugijos leidinys ; Nr. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt